Bolagsordning för Embracer Group AB

Org. nr. 556582-6558
Antagen på årsstämma den 16 september 2021

§1 Firma

Bolagets företagsnamn är Embracer Group AB. Bolaget är publikt (publ).

§2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Karlstad kommun, Värmlands län.

§3 Verksamhet

Bolagets verksamhet ska vara att bedriva handel med data- och TV-spel såsom distributör, licensinnehavare och tillverkare till återförsäljare samt att bedriva en on-line portal på Internet för dataspel och intressegrupper samt som moderbolag leda och administrera sådan verksamhet samt förvalta fast och lös egendom och idka med ovanstående därmed förenlig verksamhet.

§4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 1 398 000 kronor och högst 5 592 000 kronor.

§5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 1 000 000 000 och högst 4 000 000 000.

§6 Aktieslag

Aktierna kan utges i två serier, serie A och serie B. Antalet aktier av respektive slag får motsvara högst hela antalet aktier i bolaget. Aktie av serie A medför tio (10) röster och aktie av serie B medför en (1) röst.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, ska ägare till aktier av serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A eller endast av serie B, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag i förhållande till sin andel i aktiekapitalet. Vad nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genomföra fondemission och, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut nya aktier av nytt slag.

§7 Omvandlingsförbehåll för aktie av serie A

Från och med 360 dagar efter att bolagets aktier har blivit upptagna för handel på en reglerad marknad eller annan handelsplats ska aktie av serie A kunna omvandlas till aktie av serie B. Ägare till aktie av serie A äger under januari, april och oktober månad varje år (”Omvandlingsperioderna”), rätt att påfordra att hela eller del av innehavet av aktier av serie A omvandlas till aktie av serie B. Begäran om omvandling ska göras skriftligen och ha inkommit till bolagets styrelse senast sista dagen under aktuell Omvandlingsperiod. Därvid ska anges det antal aktier av serie A som önskas omvandlade.

Styrelsen ska efter utgången av varje Omvandlingsperiod behandla frågan om omvandling. Styrelsen ska därefter genast anmäla omvandling för registrering hos Bolagsverket. Omvandlingen är verkställd när registrering skett och omvandlingen antecknats i avstämningsregistret.

§8 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst tio ledamöter och väljs på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§9 Revisorer

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses lägst en och högst två revisorer eller ett registrerat revisionsbolag.

§10 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i den rikstäckande dagstidningen SvD upplysa om att kallelse har skett.

§11 Deltagande vid bolagsstämma

För att få delta i bolagsstämman ska aktieägare dels vara upptagen i en utskrift eller annan framställning av aktieboken avseende förhållandena den dag som anges i aktiebolagslagen, dels anmäla sig samt antalet biträden (högst två) till bolaget den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§12 Ort för bolagsstämma

Bolagsstämma ska hållas på den ort där styrelsen har sitt säte eller i Stockholms kommun.

§13 Fullmaktsinsamling och poströstning

Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

§14 Ärende på årsstämman</h3
På årsstämman ska följande ärenden behandlas:

1. Stämman öppnande.
2. Val av ordförande vid årsstämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringspersoner.
5. Prövande av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut om
a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt den fastställda koncernbalansräkningen.
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9. Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer.
10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
11. Val till styrelsen och av revisorer.
12. Annat ärende, som ska tas upp på årsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§15 Räkenskapsår

Aktiebolagets räkenskapsår ska vara 1 april – 31 mars.

§16 Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

§17 Hembud för aktie av serie A

Har aktie av serie A övergått till ny ägare ska A-aktien genast hembjudas övriga A-aktieägare till lösen genom skriftlig anmälan till bolagets styrelse. Åtkomsten av A-aktien ska därvid styrkas samt, om A-aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om köpeskillingen.

Erbjudandet om hembud ska kunna utnyttjas för ett mindre antal A-aktier än erbjudandet omfattar.

När anmälan sålunda gjorts om A-akties övergång, ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till bolagets A-aktieägare med anmodan till den, som önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader räknat från anmälan hos styrelsen om A-akties övergång.

Anmäler sig flera lösningsberättigade, ska företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att, om flera A-aktier hembjudits samtidigt, aktierna först, så långt kan ske ska fördelas bland dem, som framställt lösningsanspråk i proportion till deras tidigare A-aktieinnehav.

Lösenbeloppet ska utgöras,

a) om fånget skett genom köp, av köpeskillingen och,
b) om äganderätten övergått genom annat fång än köp och överenskommelse inte kunnat träffas, av det belopp som aktien värderats till av skiljemän, utsedda i enlighet med gällande lag om skiljeförfarande.

För inlösen ska inga andra villkor gälla.

Även annan tvist än om lösenbeloppet prövas i den ordning gällande lag om skiljeförfarande stadgar.

Kommer förvärvaren och den som begärt inlösen ej överens i frågan om inlösen får den som begärt inlösen skriftligen påkalla skiljeförfarande inom två månader från den dag lösningsanspråk framställdes hos bolaget.

Har A-aktie övergått genom köp och, om så begärs, den nye ägaren inte kan förete köpehandlingen eller annan handling som utvisar köpevillkoren, eller förekommer anledning att antaga att köpehandlingen upprättats för skens skull, ska lösenbeloppet fastställas i den under punkt (b) ovan angivna ordningen.

Om inte någon lösningsberättigad inom stadgad tid framställer lösningsanspråk eller lösenbeloppet inte erläggs inom en månad från det senare av (a) när tiden för att framställa lösningsanspråk löpte ut eller (b) när lösenbeloppet i behörig ordning fastställts, äger den, som gjort hembudet, att bli registrerad för aktien.

/ Bolagsstyrning

Prenumerera

Embracer Group är en global koncern med kreativa, entreprenörsledda verksamheter inom PC, konsol-, mobil- och brädspel samt andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelportfölj med över 900 ägda eller kontrollerade varumärken.

Bolaget har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de elva operativa koncernerna: THQ Nordic, PLAION, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, DECA Games, Gearbox Entertainment, Easybrain, Asmodee Group, Dark Horse Media, Freemode och Crystal Dynamics – Eidos. Koncernen har 111 interna studios och engagerar över 12 000 medarbetare i fler än 40 länder.