Smarter Business – vår hållbarhetsstrategi

Hållbarhet

Embracer Group är inte som alla andra. Det som skiljer oss från andra är vår kreativitet i kombination med affärssinne och våra tydliga värderingar.

På Embracer Group handlar hållbarhet om att skapa långsiktigt värde för våra intressenter och att alltid agera i linje med våra värderingar. Vi agerar långsiktigt och har en decentraliserad affärsmodell, vilket utvecklar vår verksamhet och förbättrar vår riskhantering. Vi skapar underhållning för våra kunder samtidigt som vi gör vårt bästa för att alltid vara en bra arbetsgivare till våra 12 500 anställda. Det är även viktigt för oss att göra gott för lokalsamhällena vi verkar i och för samhället i stort. Ramverket Smarter Business är vår koncernövergripande hållbarhetsstrategi och bygger på tre pelare: Great People, Solid Work och Greener Planet. De tre fokusområdena har nära koppling till vår affärsverksamhet och bidrar till att göra nytta och skapa positiva resultat för våra intressenter.

Som en decentraliserad koncern fattas besluten inom varje operativ enhet och i de individuella företagen. De operativa enheterna är de som bäst förstår sin marknad ur både ett kommersiellt och hållbarhetsmässigt perspektiv, och hur de bäst kan skapa värde för verksamheten och andra intressenter. Det övergripande målet för moderbolagets hållbarhetsarbete är att leda och koordinera det övergripande arbetet, se till att koncernens policyer och värderingar efterlevs och underlätta samarbetet inom företagsgruppen.

Genom att vara transparenta mot externa intressenter är vi även sanna mot oss själva. Vi låtsas aldrig att vara något vi inte är.

Ramverket "Smarter Business"

Vi fokuserar på att skapa långsiktigt värde genom våra tre pelare

Ramverket ”Smarter Business”

Hållbarhetsstyrning

Vår hållbarhetsstrategi baserar sig på affärsetik och bolagsstyrning

Hållbarhetsstyrning

Ambassadörsgruppen

Engagera hela organisationen

I vårt decentraliserade arbetssätt har vi utvecklat en ambassadörsgrupp som ett sätt att engagera hela organisationen i ramverket Smarter Business. Genom att ha hållbarhetsambassadörer i varje operativ enhet som delar med sig av insikter och värdefull kunskap ser vi till att alla har kännedom om och använder ramverket i hela organisationen. Embracer arrangerar regelbundet möten med ambassadörerna, vilket ger oss möjlighet att förankra initiativ och idéer med medarbetare i hela koncernen. För närvarande består gruppen av 40 medlemmar och det finns bland dem representation från samtliga tio operativa enheter.

Ambassadörsgruppen

Give back – Think Ahead

Positiv utveckling och stöd till kommande generationer

Give Back – Think Ahead

Samarbeten och partnerskap

Vi tror på att göra gott för både människor och planeten

Samarbeten och partnerskap

/ Hållbarhet

Prenumerera

Embracer Group är moderbolag till företag som leds av entreprenörer inom pc-, konsol-, mobil- och brädspel och andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelportfölj med över 850 ägda eller kontrollerade varumärken.

Embracer Group har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de tolv operativa koncernerna: THQ Nordic, PLAION, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, Saber Interactive, DECA Games, Gearbox Entertainment, Easybrain, Asmodee, Dark Horse, Freemode och Crystal Dynamics - Eidos. Koncernen har 134 interna studios och fler än 16 243 medarbetare och kontrakterade medarbetare i fler än 40 länder.