Smarter Business - vår hållbarhetsstrategi

Embracer Group är inte som alla andra. Det som skiljer oss från andra är vår kreativitet i kombination med affärssinne och våra tydliga värderingar.

På Embracer Group handlar hållbarhet om att skapa långsiktigt värde för våra intressenter och att alltid agera i linje med våra värderingar. Vi agerar långsiktigt och har en decentraliserad affärsmodell, vilket utvecklar vår verksamhet och förbättrar vår riskhantering. Vi skapar underhållning för våra kunder samtidigt som vi gör vårt bästa för att alltid vara en bra arbetsgivare till våra 12 500 anställda. Det är även viktigt för oss att göra gott för lokalsamhällena vi verkar i och för samhället i stort. Ramverket Smarter Business är vår koncernövergripande hållbarhetsstrategi och bygger på tre pelare: Great People, Solid Work och Greener Planet. De tre fokusområdena har nära koppling till vår affärsverksamhet och bidrar till att göra nytta och skapa positiva resultat för våra intressenter.

Som en decentraliserad koncern fattas besluten inom varje operativ enhet och i de individuella företagen. De operativa enheterna är de som bäst förstår sin marknad ur både ett kommersiellt och hållbarhetsmässigt perspektiv, och hur de bäst kan skapa värde för verksamheten och andra intressenter. Det övergripande målet för moderbolagets hållbarhetsarbete är att leda och koordinera det övergripande arbetet, se till att koncernens policyer och värderingar efterlevs och underlätta samarbetet inom företagsgruppen.

Genom att vara transparenta mot externa intressenter är vi även sanna mot oss själva. Vi låtsas aldrig att vara något vi inte är.

Ramverket ”Smarter Business”

Vi fokuserar på att skapa långsiktigt värde genom våra tre pelare.

Vårt ramverk arrow
Uppförandekod

Rättvis, pålitlig och transparent. Det är vår ledstjärna.

Uppförandekod arrow
Visselblåsning

Vi uppmuntrar anställda att agera mot misstänkta felaktigheter.

Visselblåsning arrow
Give Back – Think Ahead

Positiv utveckling och stöd till kommande generationer.

Give Back – Think Ahead arrow

Hållbarhetsredovisningar

Ladda ner hållbarhetsredovisningar


För frågor angående hållbarhet

Emma Ihre
Head of Sustainability
+46 54 53 56 28
emma.ihre@embracer.com

Karin Edner
Group Sustainability Manager
karin.edner@embracer.com

Embracer Group är moderbolag till företag som leds av entreprenörer inom pc-, konsol-, mobil- och brädspel och andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelportfölj med över 850 ägda eller kontrollerade varumärken.

Embracer Group har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de tio operativa koncernerna: THQ Nordic, Koch Media, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, Saber Interactive, DECA Games, Gearbox Entertainment, Easybrain, Asmodee och Dark Horse. Koncernen har 119 interna studios och fler än 12500 medarbetare och kontrakterade medarbetare i fler än 40 länder.