Bolagsstämmor

Bolagsstämma

I enlighet med aktiebolagslagen är bolagsstämman Bolagets högsta beslutsfattande organ och på bolagsstämman utövar aktieägarna sin rösträtt i för stämman underställda frågor, till exempel fastställande av resultat- och balansräkningar, disposition av Bolagets vinst, beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören, val av styrelseledamöter och revisorer samt ersättning till styrelsen och revisorerna.

Utöver årsstämman kan extra bolagsstämma sammankallas. I enlighet med Embracer Groups bolagsordning sker kallelse till årsstämma respektive extra bolagsstämma genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på Embracer Groups webbplats. Att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.

Rätt att närvara vid bolagsstämma

Alla aktieägare som är direktregistrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fem vardagar före bolagsstämman och som har meddelat Bolaget sin avsikt att delta (med eventuella biträden) i bolagsstämman senast det datum som anges i kallelsen till bolagsstämman har rätt att närvara vid bolagsstämman och rösta för det antal aktier de innehar. Aktieägare kan delta i bolagsstämman personligen eller genom ombud och kan även biträdas av högst två personer. Normalt brukar aktieägare kunna registrera sig till bolagsstämman på flera olika sätt, vilka anges i kallelsen till stämman.

Initiativ från aktieägare

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på bolagsstämman måste skicka in en skriftlig begäran till styrelsen. Begäran ska normalt ha tagits emot av styrelsen senast sju veckor före bolagsstämman.

Dokument för årsstämma torsdag 21 september 2023

Årsstämma 2023

Dokument för årsstämma onsdag 21 september 2022

Kallelse

Fullmaktsformulär

Formulär för förhandsröstning

Fullständiga förslag

Dokument för extra bolagsstämma 27 juni 2022

Kallelse

Formulär för förhandsröstning

Fullmaktsformulär

Dokument för extra stämma fredag 7 januari 2022

Kommuniké
Kallelse

Formulär för förhandsröstning

Fullmaktsformulär

Dokument för årsstämma torsdag 16 september 2021

Kommuniké
Kallelse

Formulär för förhandsröstning

Fullmaktsformulär

Fullständiga förslag

Arkiv

Kommuniké från extra bolagsstämma i Embracer Group 23 augusti 2021

Kommuniké från extra bolagsstämma i Embracer Group 26 februari 2021

Kommuniké från extra bolagsstämma i Embracer Group 16 november 2020

Kommuniké från årsstämma i Embracer Group 19/20

Kommuniké från extra bolagsstämma i Embracer Group 20 maj 2020

Kommuniké från extra bolagsstämma i Embracer Group 11 mars 2020

Kommuniké från extra bolagsstämma i Embracer Group 19 februari 2020

Kommuniké från extra bolagsstämma i THQ Nordic 8 mars 2019

Datum för årsstämma, se kalender

/ Bolagsstyrning

Prenumerera

Embracer Group är en global koncern med kreativa, entreprenörsledda verksamheter inom PC, konsol-, mobil- och brädspel samt andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelportfölj med över 900 ägda eller kontrollerade varumärken.

Bolaget har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de tio operativa koncernerna: THQ Nordic, PLAION, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, DECA Games, Easybrain, Asmodee Group, Dark Horse Media, Freemode och Crystal Dynamics – Eidos. Koncernen har 106 interna studios och engagerar över 11 000 medarbetare i fler än 40 länder.