Great People, Solid Work & Greener Planet.

Smarter Business – vår hållbarhetsstrategi

Vi delar upp vårt hållbarhetsarbete i tre pelare, vilka hjälper oss att behålla rätt fokus på våra satsningar och vårt arbete.

De tre fokusområdena har nära koppling till vår affärsverksamhet och bidrar till att skapa faktiska resultat för våra intressenter. Affärsetik och regelefterlevnad är basen för vårt hållbarhetsarbete och hållbarhetsfrågor ingår som en del i vår bolagsövergripande styrningsmodell.

Hur vi arbetar

Som en decentraliserad koncern sker beslutsfattandet i de operativa enheterna och i varje företag. De operativa enheterna har den bästa kunskapen om sina marknadsförutsättningar ur både ett kommersiellt och hållbarhetsmässigt perspektiv, och hur de bäst kan skapa värde för verksamheten och för våra intressenter. Embracer Group (moderbolaget) ansvarar för den övergripande strategin och målsättningen när det gäller hållbarhet samt att koordinera och driva på arbetet. Vi som moderbolag verkar för samarbete inom koncernen och säkerställer att koncernens riktlinjer följs. Det är viktigt att vårda entreprenörsandan i våra företag och bland våra medarbetare. Vi vill uppmärksamma och uppmuntra individuella idéer och prestationer och sprida dem i hela organisationen.

Great People

Våra medarbetare är kreativa, hängivna och vår viktigaste tillgång.

Våra medarbetare är verkligen vår största tillgång. För vår fortsatta framgång är det viktigt att våra medarbetare är engagerade och att alla får sin röst hörd. Vi vill också vara en attraktiv arbetsgivare för nya talangfulla människor som vill växa med oss.

Vi strävar efter att skapa en arbetsmiljö där våra anställda kan göra sitt allra bästa och vara sig själva. Vi vet att kreativt oberoende, talangutveckling och strävan efter en balans mellan arbete och privatliv gynnar så väl den enskilda individen som företaget.

På Embracer Group spelar det ingen roll vem du är eller var du kommer ifrån. Vi tror att mångfald, olika perspektiv och olika kompetenser leder till en bättre arbetsmiljö för oss alla och till bättre resultat för hela vår verksamhet.

Mångfald och inkludering

Ett område som länge varit, och förblir, ett fokus är mångfald. Vi har nolltolerans mot alla former av trakasserier och diskriminering. Mångfald, jämlikhet och integration är viktiga delar av vår kultur och vi tar upp frågan på koncernnivå, men vi litar också på att varje företag inom organisationen själva lyssnar, diskuterar och agerar. Spel- och nöjesbranschen står inför stora utmaningar när det gäller kompetensförsörjning. Det viktigaste för oss är att rekrytera talangfulla medarbetare, oavsett kön och etnicitet. Mångfald leder till mer diversifierade perspektiv och bredare kunskap inom företaget. Detta skapar en bättre arbetsmiljö för alla och i förlängningen en framgångsrik verksamhet.

I vår uppförandekod sammanfattas våra gemensamma värderingar och våra förväntningar på medarbetare och affärspartners. Vi strävar efter en kultur som bygger på förtroende, mod och långsiktighet. Vi vill erbjuda en arbetsmiljö där innovativa och passionerade människor kan nå sina mål samtidigt som de bidrar till verksamheten. Vi vet att kreativt oberoende och strävan efter en bra balans mellan arbete och privatliv leder till starkare engagemang och ökat välbefinnande hos våra medarbetare. För att mäta våra framsteg genomför vi varje år en medarbetarenkät till alla anställda i den globala koncernen. Eventuella problem eller överträdelser av uppförandekoden kan rapporteras anonymt via vår externa visselblåsartjänst.

Solid Work

Våra produkter underhåller och väcker känslor genom kreativa uttryck och hög kvalitet.

Det som vi producerar i koncernen är till för att underhålla och väcka känslor. Vi vill att våra spel ska baseras på kreativa uttryck och litar på sunt förnuft när det kommer till innehållet i våra produkter.

Vi tar ansvar för spelinnehållet och marknadsföringen av våra spel och arbetar proaktivt för att förebygga osunt spelande. Vi strävar efter att öka tillgängligheten och användbarheten i våra spel till en bredare grupp i samhället.

Kvalitet skapar högre avkastning på investeringar och långsiktigt värde

Det finns ungefär tre miljarder spelare världen över och vi måste hela tiden vara noga med att vi förstår vår målgrupp. Våra studior har kunskap om speltrender, de är experter på spelinnehållet och har djup kännedom om spelarnas önskemål och förväntningar. Spelutveckling tar tid och vi försöker alltid att ge utvecklarna den tid och de resurser som behövs för att lansera en kvalitetsprodukt. Att utveckla högkvalitativa spel har alltid högsta prioritet eftersom vi då kan skapa fantastiska upplevelser för våra kunder och långsiktigt värde för andra intressenter. Öppenhet och yttrandefrihet i spelandet är viktigt för Embracer Group, men också att ha en respektfull och inkluderande community på våra plattformar. Därför strävar vi efter att göra våra spel mer inkluderande, skydda våra spelare från osunt spelande och verka för god ton i communities.

Greener Planet

Vi vill göra vår planet mer hållbar genom innovation och tekniska framsteg.

Vårt miljöarbete fokuserar på lokala aktiviteter där vi kan ha en positiv inverkan på miljön runt omkring oss.

Vi investerar i partnerskap som fokuserar på att förebygga och mildra klimatpåverkan från andras och från vår egen verksamhet samt engagerar oss i initiativ som påverkar den lokala omgivningen.

Största delen av Embracer Groups miljöpåverkan är indirekt. Den sker hos våra kunder och våra leverantörer. I vårt miljöarbete inriktar vi oss på de områden där vi kan ha en direkt påverkan, t.ex. genom att gå över till en koldioxidsnål ekonomi i våra studior. En viktig fråga är den indirekta påverkan som orsakas av datacentren. Vi delar ambitionen om att arbeta för en framtid med nettonollutsläpp.

Vår bransch omfattas för närvarande inte av bestämmelser i EU:s taxonomi, men vi följer utvecklingen noga.

Kontakt

Emma Ihre Head of Sustainability +46 54 53 56 28 emma.ihre@embracer.com
Karin Edner Karlsson Group Sustainability Manager karin.edner@embracer.com

/ Hållbarhet

Prenumerera

Embracer Group är moderbolag till företag som leds av entreprenörer inom pc-, konsol-, mobil- och brädspel och andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelportfölj med över 850 ägda eller kontrollerade varumärken.

Embracer Group har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de tolv operativa koncernerna: THQ Nordic, PLAION, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, Saber Interactive, DECA Games, Gearbox Entertainment, Easybrain, Asmodee, Dark Horse, Freemode och Crystal Dynamics - Eidos Montréal. Koncernen har 132 interna studios och fler än 15 731 medarbetare och kontrakterade medarbetare i fler än 40 länder.