Smarter Business - vår hållbarhetsstrategi

Ramverket Smarter Business är vår koncernövergripande hållbarhetsstrategi och bygger på tre pelare: Great People, Solid Work och Greener Planet. De tre fokusområdena har nära koppling till vår affärsverksamhet och bidrar till att skapa faktiska resultat för våra intressenter. Affärsetik och regelefterlevnad är basen för vårt hållbarhetsarbete och hållbarhetsfrågor ingår som en del i vår bolagsövergripande styrningsmodell.

Vårt ramverk för Smarter Business

Vi delar upp vårt hållbarhetsarbete i tre pelare, vilka hjälper oss att behålla rätt fokus på våra satsningar och vårt arbete.

Great
people

Våra medarbetare är kreativa, hängivna och vår viktigaste tillgång.

Läs mer

Solid
work

Våra produkter underhåller och väcker känslor genom kreativa uttryck och hög kvalitet.

Läs mer

Greener
planet

Vi vill göra vår planet mer hållbar genom innovation och tekniska framsteg.

Läs mer

Hur vi arbetar

Som en decentraliserad koncern sker beslutsfattandet i de operativa enheterna och i varje företag. De operativa enheterna har den bästa kunskapen om sina marknadsförutsättningar ur både ett kommersiellt och hållbarhetsmässigt perspektiv, och hur de bäst kan skapa värde för verksamheten och för våra intressenter.  Embracer Group (moderbolaget) ansvarar för den övergripande strategin och målsättningen när det gäller hållbarhet samt att koordinera och driva på arbetet. Vi som moderbolag verkar för samarbete inom koncernen och säkerställer att koncernens riktlinjer följs. Det är viktigt att vårda entreprenörsandan i våra företag och bland våra medarbetare. Vi vill uppmärksamma och uppmuntra individuella idéer och prestationer och sprida dem i hela organisationen.

För frågor som gäller hållbarhet:

Emma Ihre
Head of Sustainability
+46 54 53 56 28
emma.ihre@embracer.com

Karin Edner
Corporate Governance & Sustainability Coordinator
karin.edner@embracer.com

Embracer Group är moderbolag till företag som leds av entreprenörer inom pc-, konsol-, mobil- och brädspel och andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelportfölj med över 850 ägda eller kontrollerade varumärken.

Embracer Group har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de tio operativa koncernerna: THQ Nordic, Koch Media, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, Saber Interactive, DECA Games, Gearbox Entertainment, Easybrain, Asmodee och Dark Horse. Koncernen har 119 interna studios och fler än 12500 medarbetare och kontrakterade medarbetare i fler än 40 länder.