Smarter Business Framework


Our Planet

Begränsa våra egna utsläpp

Genom att begränsa våra utsläpp i verksamheten, genom hela värdekedjan, och investering i projekt som stödjer en grön omställning, kan vi minimera koncernens påverkan på miljön. Vi adresserar koldioxidutsläppen och letar kontinuerligt efter nya möjligheter att öka medvetenheten om klimatförändringar inom vår koncern och spelbranschen.

Minskade utsläpp av koldioxid

Under 2022/23 byggde Embracer Group vidare på tidigare års arbete för att göra framsteg gällande minskade koldioxidutsläpp. Mognads- och påverkansanalysen från 2021/22 kompletterades. Den primära källan till koldioxidutsläpp, motsvarande 99 %, är indirekta i scope 3, både upstream och downstream, och härstammar från att använda produkter och spela spel. Klimatplanen framgent inkluderar mål för minskade koldioxidutsläpp för samtliga tre scope. För att säkerställa att mål för minskade utsläpp ligger i linje med Paris-avtalet valde Embracer Group att skicka ett åtagandebrev till Science Based Targets (SBTi) under året. Även om målen inte ännu har validerats så har arbetet för att uppnå målen satts igång i hela koncernen, och offentliggjorda koldioxidutsläpp representerar 100 % av de 190 bolagen i koncernen.

Del av rörelsen för en klimatneutral industri

Genom våra mål för utsläppsminskningar är vi en del av en rörelse för att begränsa klimatförändringar som härstammar från spelindustrin. Embracer Group tar ansvar för vår verksamhets påverkan på klimatförändringar. Vårt mål är att minska våra utsläpp i linje med Parisavtalet. Vi har tidigare kompenserat för utsläpp från inköpta varor, energi och bränslerelaterade utsläpp, affärsresor, pendling samt transport och distribution. Med vår baslinje samt våra identifierade koldioxidutsläpp ökar vi nu våra ansträngningar att reducera utsläpp, istället för att kompensera genom tredjepart. Vi planerar att finansiera interna initiativ och projekt som minskar utsläpp från våra ägda verksamheter. På så sätt kommer vi att dra lärdom från interna projekt i hela koncernen vilket hjälper oss att uppnå våra Science Based Targets genom interna initiativ, projekt och samarbete.

Skapa ökad kännedom om miljöpåverkan

För att öka kännedom om miljöpåverkan internt i koncernen, har återkommande hållbarhetswebinarier anordnats under åren med temat ”Our Planet: Climate and the gaming industry”. Hållbarhetswebinarier är ett bra verktyg för att diskutera hållbarhetsämnen internationellt med anställda i Embracer Group. Både interna och externa talare bjuds in till webinarierna för att både inspirera och utbilda om hållbarhetsämnen. Under året har Embracer Group utvecklat en reduktionsplan som kommer att delas med alla anställda i koncernen. Med målet att koordinera och förenkla arbetet mot att skapa en klimatneutral industri genom att vara transparent gällande vår klimatpåverkan.

Läs om Great People

Läs om Solid Work

/ Smarter Business – Vårt hållbarhetsramverk

Prenumerera

Embracer Group är en global koncern med kreativa, entreprenörsledda verksamheter inom PC, konsol-, mobil- och brädspel samt andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelportfölj med över 900 ägda eller kontrollerade varumärken.

Bolaget har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de elva operativa koncernerna: THQ Nordic, PLAION, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, DECA Games, Gearbox Entertainment, Easybrain, Asmodee Group, Dark Horse Media, Freemode och Crystal Dynamics – Eidos. Koncernen har 111 interna studios och engagerar över 12 000 medarbetare i fler än 40 länder.