Bolagsstyrning

Embracer Group är ett svenskt publikt aktiebolag. Embracer Groups bolagsstyrning baseras på svensk lag, Embracer Groups bolagsordning, interna regler och instruktioner, Svensk kod för bolagsstyrning, Nasdaq Stockholm regelverk för emittenter och andra tillämpbara lagar och regler.

source: Årsredovisning & Hållbarhetsredovisning

Bolagsstyrning

Bolagsstyrning är ett ramverk som består av regler, praxis och processer genom vilka Embracer Group styrs och kontrolleras. Ramverket finns till för att ge en sund bolagsstyrning, ansvarsfulla affärsverksamheter samt uppnå företagets mål och skapa värde. En välfungerande bolagsstyrning gör att aktieägare och andra intressenter känner sig trygga med att de beslut som fattas inom koncernen kännetecknas av tillförlitlighet, effektiv förvaltning och kontroll, öppenhet, tydlighet och god affärsetik.

Styrelsen

Styrelsen är bolagets högsta beslutande organ efter bolagsstämman och är ansvarig för Embracer Groups organisation och administration samt koncernens långsiktiga utveckling och strategi. Enligt aktiebolagslagen innebär detta att styrelsen är ansvarig för att bland annat fastställa mål och strategier, säkerställa rutiner och system för utvärdering av fastställda mål, fortlöpande utvärdera Embracer Groups finansiella ställning och resultat samt utvärdera den operativa ledningen. Styrelsen ansvarar också för att säkerställa att årsredovisningen och koncernredovisningen samt delårsrapporterna upprättas i tid. Styrelsen skall vidare säkerställa att bolaget följer gällande lagar och regler, Nasdaq Stockholm regelverk för emittenter, Svensk kod för bolagsstyrning, bolagets bolagsordning och arbetsbeskrivning för styrelsen.

Styrelsen är ansvarig för Embracer Groups organisation och ledningen av dess verksamhet globalt och ska följa de direktiv som anges vid bolagsstämman. Styrelsen kan utse utskott med särskilda ansvarsområden och kan vidare ge sådana utskott rätt att besluta om särskilda frågor i enlighet med instruktioner som bestämts av styrelsen. Styrelsen har för närvarande etablerat revisions- och hållbarhetsutskottet och ersättningsutskottet.

Revisions- och hållbarhetsutskott

Embracer Groups revisions- och hållbarhetsutskott bidrar till fortsatt utveckling av hållbarhetsarbetet. Utskottets främsta uppgift är förbereda ärenden som ska beslutas av styrelsen och vara ett stöd till styrelsen. Revisions- och hållbarhetsutskottet har en rådgivande roll för styrelsen och ansvarar för att den finansiell rapporteringen håller en hög kvalitet och att internkontrollen är effektiv. Vidare ansvarar revisions- och hållbarhetsutskottet för revisioner, riskhantering och koncernens hållbarhetsarbete. Revisions- och hållbarhetsutskottet hade 7 möten under året.

Ersättningsutskott

Styrelsen har utsett ett ersättningsutskott som ska förbereda ersättningsprinciper för VD och koncernledningen. Utskottet ska även stödja styrelsen med godkännande av ersättning och förmåner för VD och, i samråd med VD, beslut om olika ersättningsfrågor för övriga koncernledningen.

Utskottet är även ansvarig för att förbereda och bevaka villkor för rörliga ersättningsprogram och incitamentsprogram globalt. Ersättningsutskottet tittar även på utfallet för dessa ersättningsprogram och skickar rapporter och förslag till styrelsen för beslut. Ersättningsutskottet skickar förslag till styrelsen gällande riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för koncernledningen.

Styrelseordförande

Styrelseordförande leder styrelsens arbete och bevakar att styrelsen fullföljer sina åtaganden. Styrelsen antar årligen en arbetsordning och instruktioner för styrelsens arbete, som beskriver principerna för styrelsens arbete och dess utskott.

Embracer Groups VD

Embracer Groups VD utses av styrelsen för att hantera den dagliga ledningen av bolaget och att leda koncernledningen som dessutom består av CFO/Deputy CEO, Chief of Staff, Legal & Governance, Chief Strategic Partnerships Officer, tillförordnad Chief Operating Officer och tillförordnad Chief Strategy Officer.

CFO/Deputy CEO

CFO/Deputy CEO ansvarar för den dagliga finansiella rapporteringen inom koncernen och för att leda den utökade ledningsgruppen.

Chief of Staff, Legal & Governance

Chief of Staff, Legal & Governance ansvarar för att hantera forum där operativa koncern-VD:ar och den utökade ledningsgruppen möts. Chief of Staff, Legal & Governance är ansvarig för att assistera VD i att möjliggöra en dialog mellan operativa koncern-VD:ar och den utökade ledningsgruppen.

Koncernledningen

Koncernledningen är ansvarig för den övergripande affärsutvecklingen, strategisk transformation, verksamhetens prestanda, finans, riskhantering, bolagsstyrning, regelefterlevnad, hållbarhet och investor relations.

Operativa Gruppers VD

Embracer Group har elva operativa koncern VD:ar. Operativ koncern VD-forumet består av elva personer som vardera ansvarar för en operativ koncern samt koncern VD, Group CFO & Deputy CEO, Chief of Staff, Legal & Governance, Chief Strategic Partnerships Officer, tillförordnad Chief Operating Officer och tillförordnad Chief Strategy Officer. Koncern VD leder arbetet för operativ koncern VD-forumet och koncernledningen, och är ansvarig för den övergripande affärsutvecklingen och koncernens verksamhet.

Den utökade ledningsgruppen

Koncernens CFO/Deputy CEO leder arbetet för den utökade ledningsgruppen. Den utökade ledningsgruppen består av funktioner som finans, legala, bolagsstyrning och regelefterlevnad, M&A samt andra funktioner som implementerats för att styra Embracer Group. Den utökade ledningsgruppen har månatliga möten som adresserar olika samtalsämnen inom Embracer Group, inklusive finans, bolagsstyrning, regelefterlevnad, hållbarhet, riskhantering, internkontroll, kommunikation osv

/ Bolagsstyrning

Prenumerera

Embracer Group är en global koncern med kreativa, entreprenörsledda verksamheter inom PC, konsol-, mobil- och brädspel samt andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelportfölj med över 900 ägda eller kontrollerade varumärken.

Bolaget har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de tio operativa koncernerna: THQ Nordic, PLAION, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, DECA Games, Easybrain, Asmodee Group, Dark Horse Media, Freemode och Crystal Dynamics – Eidos. Koncernen har 106 interna studios och engagerar över 11 000 medarbetare i fler än 40 länder.