Valberedning

En valberedning utses varje år av de största aktieägarna i enlighet med de principer för tillsättande av valberedning som antagits av årsstämman den 21 september 2023.

Valberedningens uppgifter

Valberedningens huvuduppgift är att föreslå ledamöter för val till styrelsen vid årsstämman och i förekommande fall extra bolagsstämma.

Valberedningen förbereder också följande förslag:

  • Arvoden till icke anställda styrelseledamöter som väljs av bolagsstämman samt till revisor
  • Revisor, varvid kandidater väljs ut i samarbete med styrelsens revisions- och hållbarhetsutskott
  • Ordförande för årsstämman
  • Årsstämman 2023 har beslutat om principer för tillsättande av valberedning som bland annat innehåller en procedur enligt vilken medlemmarna i valberedningen ska utses samt valberedningens uppdrag. Principerna gäller tills bolagsstämman beslutar annorlunda.

Dessutom måste valberedningen beakta Svensk kod för bolagsstyrning, inklusive de regler om oberoende som är tillämpliga för styrelsen och dess kommittéer.

Information om valberedningens ledamöter

Per Fredriksson (Lars Wingefors AB)

Managing Director Wingefors Group 2009-2015. Sedan 2016 seniorkonsult och partner i Effect Management. Tidigare och nuvarande uppdrag inkluderar styrelseledamot i både privata och statligt ägda bolag.

Ola Åhman (Savvy Games Group)

Partner i Hannes Snellman sedan juni 2020. Tidigare partner hos Roschier mellan 2005 till 2020 och dessförinnan arbetade Ola på Cederquist. Ola har även varit forskare vid Uppsala universitet, där han doktorerade i civilrätt 1997. Han har över 25 års erfarenhet och är högt rankad i alla ledande publikationer. Ola Åhman är en av de ledande juristerna i Sverige inom områdena Corporate/M&A och Capital Markets.

Henrik Olsson (CPP)

Managing Director/Active Equities Europe på Canada Pension Plan Investment Board sedan 2014. Henrik är ansvarig för området European Technology Media Telecom samt området European Decarbonization.

Totalt har Henrik över 20 års erfarenhet av europeiska noterade bolag. Han har verkat både som generalist och sektorspecialist, på köpsidan hos Sloane Robinson och Theorema Asset Management, samt på säljsidan hos investmentbankerna Cazenove och ABG Sundal Collier.

Magnus Tell (Alecta)

Magnus tillträdde som aktiechef på Alecta Tjänstepension i november 2023. Magnus har 25 års erfarenhet från finansbranschen och kommer närmast från Tredje AP-fonden (AP3) där han under 10 år haft roller som förvaltare, medlem i fondens investeringskommitté, chef för aktiegruppen och med erfarenhet från ägarledda valberedningar. Dessförinnan har Magnus varit partner och ansvarig för den nordiska strategiprodukten inom analysavdelningen på ABG Sundal Collier, strateg på Deutsche Bank i London och New York, samt förvaltare på multistrategifonden Arrowgrass Plc i London.

Anna Henricsson (Handelsbanken Fonder)

Anna ingår i Handelsbanken Fonders valberedningsgrupp sedan 2021 och arbetar sedan 15 år i eget bolag med utvärderingar och utveckling av styrelsers arbete. Har mer än 25 års erfarenheter från olika positioner i svenska som internationella företag, företrädesvis inom IT-branschen.

Kontakta valberedningen

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen är välkomna att kontakta valberedningen. För att valberedningen ska kunna beakta ett förslag måste förslaget ha inkommit i god tid före årsstämman 2024.

Embracer Group AB
Valberedningen
Tullhusgatan 1B
SE-652 09 Karlstad
Sweden
E-post: nomination.committee@embracer.com

Valberedningens förslag

Valberedningens förslag till årsstämman 2024 kommer att presenteras i samband med att kallelse till årsstämman 2024 sker.

/ Bolagsstyrning

Prenumerera

Embracer Group är en global koncern med kreativa, entreprenörsledda verksamheter inom PC, konsol-, mobil- och brädspel samt andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelportfölj med över 900 ägda eller kontrollerade varumärken.

Bolaget har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de elva operativa koncernerna: THQ Nordic, PLAION, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, DECA Games, Gearbox Entertainment, Easybrain, Asmodee Group, Dark Horse Media, Freemode och Crystal Dynamics – Eidos. Koncernen har 111 interna studios och engagerar över 12 000 medarbetare i fler än 40 länder.