Valberedning

En valberedning utses varje år av de största aktieägarna i enlighet med de principer för tillsättande av valberedning som antagits av årsstämman den 21 september 2022.

Valberedningens uppgifter

Valberedningens huvuduppgift är att föreslå ledamöter för val till styrelsen vid årsstämman och i förekommande fall extra bolagsstämma.

Valberedningen förbereder också följande förslag:

  • Arvoden till icke anställda styrelseledamöter som väljs av bolagsstämman samt till revisor
  • Revisor, varvid kandidater väljs ut i samarbete med styrelsens revisions- och hållbarhetsutskott
  • Ordförande för årsstämman
  • Årsstämman 2022 har beslutat om principer för tillsättande av valberedning som bland annat innehåller en procedur enligt vilken medlemmarna i valberedningen ska utses samt valberedningens uppdrag. Principerna gäller tills bolagsstämman beslutar annorlunda.

Dessutom måste valberedningen beakta Svensk kod för bolagsstyrning, inklusive de regler om oberoende som är tillämpliga för styrelsen och dess kommittéer.

Valberedningen inför årsstämman 2023

Valberedningen kommer, i enlighet med principer för tillsättande av valberedning, bestå av bolagets fem röstmässigt största aktieägare per den sista bankdagen i november 2022. Styrelsens ordförande är sammankallande till valberedningens första sammanträde och ska även vara adjungerad till valberedningen.

Kontakta valberedningen

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen är välkomna att kontakta valberedningen. För att valberedningen ska kunna beakta ett förslag måste förslaget ha inkommit i god tid före årsstämman och senast den 15 april 2023.

Embracer Group AB
Valberedningen
Älvgatan 1
SE-652 25 Karlstad
Sweden
E-post: nomination.committee@embracer.com

Valberedningens förslag

Valberedningens förslag till årsstämman 2023 kommer att presenteras i samband med att kallelse till årsstämman 2023 sker.

/ Bolagsstyrning

Prenumerera

Embracer Group är moderbolag till företag som leds av entreprenörer inom pc-, konsol-, mobil- och brädspel och andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelportfölj med över 850 ägda eller kontrollerade varumärken.

Embracer Group har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de tolv operativa koncernerna: THQ Nordic, Plaion, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, Saber Interactive, DECA Games, Gearbox Entertainment, Easybrain, Asmodee, Dark Horse, Freemode och Crystal Dynamics - Eidos Montréal. Koncernen har 131 interna studios och fler än 15 731 medarbetare och kontrakterade medarbetare i fler än 40 länder.