Privacy policy

Embracer Group värnar om skydd för personuppgifter och personlig integritet. Denna Integritetsspolicy beskriver hur Embracer Group som personuppgiftsansvarig enligt definitionen i EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) samlar in och behandlar personuppgifter och annan information om dess användare. Embracer Group (publ) "Embracer", "vi" eller "oss", säkerställer skyddet av personuppgifter och personlig integritet.

Personuppgiftsansvarig

Embracer Group AB
Älvgatan 1
652 25 Karlstad
SVERIGE
Organisationsnummer: 556582-6558

Förfrågningar angående skydd av personuppgifter, integritet och säkerhet skickas till någon av kontakterna på sista sidan i detta dokument.
Embracer Group är personuppgiftsansvarig, det betyder att vi är ansvariga för vilka personuppgifter som samlas in och hur de ska behandlas. När du besöker denna webbplats kan vi komma att behandla dina personuppgifter. Din säkerhet är viktig för oss, därför har vi vidtagit lämpliga tekniska, organisatoriska och administrativa säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst och annan obehörig behandling. Vi analyserar och utvärderar regelbundet åtgärderna för att säkerställa att skyddet av dina data är så säkert som möjligt.

Personuppgifter

Personuppgifter är all information som kan kopplas direkt eller indirekt till en fysisk person. Exempel på personuppgifter som vi kan behandla om dig är namn, e-post, adress, telefonnummer, platsinformation, IP-adress. Vi samlar bara in dina uppgifter när vi har ett juridiskt syfte och laglig grund för behandling av personuppgifter. När du besöker vår webbplats www.embracer.com samlar vi in ​​personuppgifter från dig för olika ändamål, vi gör detta genom att använda IP-spårning av säkerhetsskäl, Google Analytics, sociala medielänkar då i synnerhet: Gilla och dela funktioner och cookies. Läs vår cookie-policy här.

Prenumeration

Om du skapar ett prenumerationskonto på vår webbplats eller i vår applikation kommer du att bli ombedd att lämna personlig information om dig själv, som namn och e-postadress. Embracer behandlar denna information för att upprätthålla kontofunktioner, förse dig med information i den utsträckning som tillåts enligt lag och för syftet att analysera dina intressen för marknadsföringsändamål. Du kan avbryta din prenumeration genom att avsluta prenumerationen i det e-postmeddelande som skickats från oss.

Kontakt med oss via e-post

Du kan när du vill kontakta oss via e-post. I detta fall behandlas personuppgifterna som skickas via e-post med din förfrågan. Uppgifterna används uteslutande för kommunikation. Informationen kommer att raderas så snart de inte längre är nödvändiga för behandlingen. Du kan när som helst invända mot lagring av dina uppgifter eller återkalla ditt samtycke.

Tredje parter

Tjänsteleverantörer

Embracer kan komma att använda externa tjänsteleverantörer som agerar som personuppgiftsbiträde för Embracer. De tillhandahåller tjänster relaterade till exempelvis webbplatsen, marknadsföring och IT-support. Externa tjänsteleverantörer kan ha tillgång till och / eller behandla dina personuppgifter. Vi kommer att säkerställa att dessa externa tjänsteleverantörer uppfyller tillräckliga dataskyddsstandarder.

Övriga mottagare

I enlighet med tillämplig lagstiftning om personuppgifter kan vi komma att överföra personuppgifter till tillsynsmyndigheter, andra offentliga myndigheter, juridiska rådgivare, externa konsulter och partners.
Vid en sammanslagning eller förvärv av företag kan personuppgifter överföras till berörda tredje parter.

Internationella överföringar av personuppgifter

Dina uppgifter lagras och behandlas främst inom EU / EES-området. Dina uppgifter kan lagras utanför detta område genom de som tillhandahåller system till oss. Embracer kommer enligt tillämplig lag att ta nödvändiga åtgärder för att säkerställa en adekvat skyddsnivå för personuppgifter som överförs utanför EU, art. 44 ff. BRP.

Ip-spårning

När du besöker våra webbplatser registreras åtkomstdata i loggfilen på våra servrar. Vi registrerar: Internetprotokoll, adress / IP-adress, sida från vilken filen begärdes, datum, tid, webbläsartyp och operativsystem, besökt sida, dataöverföring, åtkomststatus (filöverföring, fil hittades inte etc.).

Vi använder loggfilerna för att säkerställa funktionen på webbplatsen, för att övervaka trafiken på våra webbplatser, för att lösa tekniska problem och för att generera statistik som hjälper oss att skräddarsy våra tjänster efter dina behov. Detta är vårt legitima intresse enligt art. 6 paragraf. 1 lit. f GDPR.

Vi lagrar inte denna information tillsammans med annan personlig information om användaren. Om det handlar om missbruk av våra webbplatser kan vi blockera IP-adresser vid behov. Uppgifterna lagras endast under en begränsad tidsperiod och endast så länge som krävs för att säkerställa säkerheten och funktionaliteten på våra webbplatser.

På våra webbplatser använder vi aktivt Java-skriptinnehåll från externa leverantörer. Genom att besöka våra webbplatser kan dessa externa leverantörer få personlig information om ditt besök. I detta fall är behandling av uppgifter utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) möjlig. Du kan förhindra detta genom att använda en java-skriptblockerare, som att installera webbläsarpluginet ’NoScript’ (www.noscript.net) eller inaktivera java-skript i din webbläsare. Detta kan leda till funktionella begränsningar på webbplatser.

Länk till LinkedIn/Twitter

Vår webbplats innehåller interaktiva länkar till tredje parts webbplatser. Tredjepartsleverantörerna samlar in data om dina onlineaktiviteter, till exempel webbplatserna du besöker, automatisk överföring av din IP-adress och användningen av cookies. I den här anslutningen skapas ingen länk mellan denna information och ditt namn, adress, telefonnummer eller e-postadress. Vi har inget inflytande på innehållet och designen på de länkade externa webbplatserna och deras respektive länkar. Databehandlingen av dessa tredje parter ingår därför inte i denna sekretesspolicy. De ansvariga leverantörerna är ensamma ansvariga för innehållet och utformningen av dessa webbplatser och för att bestämmelserna i dataskyddslagen följs. För mer information om dessa tjänster eller hur du inaktiverar dessa tjänster, se webbsidorna för dessa tjänster.

Rättslig grund för behandling av personuppgifter

Vi kan komma att behandla dina personuppgifter med stöd av följande rättsliga grunder:

Du har lämnat ditt samtycke till behandling av personuppgifterna för ett eller flera specifika
ändamål;

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal mellan dig och oss eller för att vidta åtgärder
på din begäran inför att ett avtal ingås;

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar oss;

Behandlingen är nödvändig för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse för dig eller för någon annan fysisk person;

Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i vår myndighetsutövning;

Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör våra eller en tredje parts berättigade intressen, om inte dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter, särskilt om du är ett barn;

Andra rättsliga grunder för behandling av personuppgifter i enlighet med nationell lag;
Tillhandahållande av dina personuppgifter kan vara nödvändigt på grund av lagstadgade eller
avtalsenliga krav, för att ingå ett avtal med oss eller för att mottaga sådana produkter och tjänster
som du har beställt. Du kan också tillhandahålla personuppgifter frivilligt.
Ifall du inte lämnar dina personuppgifter kan det vara till nackdel för dig, exempelvis genom att du
inte kan få del av vissa produkter eller tjänster. Om inte annat anges, kommer det dock inte att få
några rättsliga följder för dig ifall du inte lämnar dina personuppgifter.

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina uppgifter så länge som det är nödvändigt för att utföra våra åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. När vi sparar dina uppgifter för andra syften än för våra åtaganden, exempelvis för att uppfylla bokföringslagar, sparar vi dem endast så länge som det är tillåtet för att uppfylla våra berättigade intressen och/eller lagstadgat för respektive syfte.

Dina rättigheter

När vi behandlar personuppgifter om dig har du som registrerad flera rättigheter. Du har rätt att när som helst kontakta oss om du har frågor angående dessa och om du vill utöva någon av de rättigheter som beskrivs nedan. Vi förbehåller oss rätten att vidta lämpliga skydds- och säkerhetsåtgärder för att säkerställa att du är personen du påstår dig vara när du kontaktar oss. Om du inte kan påvisa din identitet på ett tillfredsställande sätt kanske vi inte kan svara på din begäran.

Tillgång till personuppgifter Art. 15 GDPR

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Om så önskas kan du få ett sammanställt registerutdrag av oss som innehåller de personuppgifter vi behandlar om dig.

Rättelse och radering Art. 16, 17 GDPR

Om vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt eller om vi inte längre behöver uppgifterna har du rätt att få dem raderade. Om uppgifterna är ofullständiga har du rätt att få dem kompletterade. Vi behandlar personuppgifter om dig för att utföra våra skyldigheter enligt gällande laglig grund.

Begränsning av behandling Art. 18 GDPR

Under vissa förutsättningar har du rätt att begära att vi ska begränsa vår behandling av dina uppgifter. Det innebär att vi markerar uppgifterna så att vi i framtiden endast behandlar dem för vissa särskilda syften.

Rätt att inge klagomål Art. 77 GDPR

Du har rätt att inge klagomål till Datainspektionen om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt. Du kan läsa mer om detta på Datainspektionens hemsida www.datainspektionen.se.

Rätt att göra invändningar Art. 21 GDPR

Du har i vissa fall rätt att göra invändningar mot den personuppgiftsansvariges behandling personuppgifter. Rätten att invända gäller när personuppgifter behandlas för att utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning.

Dataportabilitet Art. 20 GDPR

Den som har lämnat sina personuppgifter har i vissa fall rätt att få ut och använda sina personuppgifter på annat håll. Den som har tagit emot personuppgifterna är skyldig att underlätta en sådan överflyttning av personuppgifter. En förutsättning är att denna behandlar personuppgifterna med stöd av ett samtycke från den registrerade eller för att uppfylla ett avtal med den registrerade och det gäller bara sådana personuppgifter som den registrerade själv har lämnat.

Ändringar i denna policy

Vi kan komma att uppdatera denna policy, den giltiga versionen kommer alltid att ligga på www.embracer.com se datum för när den senast uppdaterades längst ner i detta dokument. Skulle vi göra ändringar i denna policy som gällande dataskyddslagar gör att vi är skyldiga att meddela dig eller be om ditt samtycke kommer vi att göra detta.

Kontakt

Kontakta Dataskyddsombudet på dpo@embracer.com

Uppdaterad 2020-03-12

/ Privacy policy

Prenumerera

Embracer Group är moderbolag till företag som leds av entreprenörer inom pc-, konsol-, mobil- och brädspel och andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelportfölj med över 850 ägda eller kontrollerade varumärken.

Embracer Group har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de tolv operativa koncernerna: THQ Nordic, PLAION, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, Saber Interactive, DECA Games, Gearbox Entertainment, Easybrain, Asmodee, Dark Horse, Freemode och Crystal Dynamics - Eidos Montréal. Koncernen har 132 interna studios och fler än 15 731 medarbetare och kontrakterade medarbetare i fler än 40 länder.