Behandling av personuppgifter

Embracer Group (publ) "Embracer", "vi" eller "oss" värnar om skyddet för dina personuppgifter och din personliga integritet. Denna Integritetsspolicy beskriver hur Embracer Group som personuppgiftsansvarig enligt definitionen i EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) samlar in och behandlar personuppgifter och annan information vår hemsidas användare.

Personuppgiftsansvarig

Embracer Group AB
Tullhusgatan 1B, 652 09 Karlstad
Organisationsnummer: 556582-6558

För att komma i kontakt med oss angående skydd av personuppgifter, integritet och säkerhet använd kontaktuppgifterna i slutet av denna notis.

Dataskydd

Embracer Group är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna hemsida, det betyder att vi är ansvariga för vilka personuppgifter som samlas in och hur de ska behandlas. När du besöker denna webbplats kan vi komma att behandla dina personuppgifter.

Din säkerhet är viktig för oss, därför har vi vidtagit lämpliga tekniska, organisatoriska och administrativa säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst och annan obehörig behandling. Vi analyserar och utvärderar regelbundet åtgärderna för att säkerställa att skyddet av dina data är så säkert som möjligt.

Personuppgifter

Personuppgifter är all information som kan kopplas direkt eller indirekt till en fysisk person. Exempel på personuppgifter som vi kan behandla om dig är namn, e-post, adress, telefonnummer, platsinformation, IP-adress. Vi samlar bara in dina uppgifter när vi har ett syfte och laglig grund för behandling av personuppgifter.

Bahandling av personuppgifter

Hemsidan

När du besöker vår webbplats www.embracer.com samlar vi in personuppgifter från dig för olika ändamål. Vi gör detta genom att använda IP-spårning av säkerhetsskäl, Google Analytics för analysändamål, sociala medielänkar då i synnerhet: Gilla och dela funktioner och cookies. Läs vår cookie-policy här.

Ip-spårning

När du besöker våra webbplatser registreras åtkomstdata i loggfilen på våra servrar. Vi registrerar: Internetprotokoll, adress / IP-adress, sida från vilken filen begärdes, datum, tid, webbläsartyp och operativsystem, besökt sida, dataöverföring, åtkomststatus (filöverföring, fil hittades inte etc.).

Vi använder loggfilerna för att säkerställa funktionen på webbplatsen, för att övervaka trafiken på våra webbplatser, för att lösa tekniska problem och för att generera statistik som hjälper oss att skräddarsy våra tjänster efter dina behov. Vi anser att detta ligger inom vårat berättigade intresse att erbjuda en säker och välfungerande hemsida.

Vi lagrar inte denna information tillsammans med annan personlig information om användaren. Om det handlar om missbruk av våra webbplatser kan vi blockera IP-adresser vid behov. Uppgifterna lagras endast under en begränsad tidsperiod och endast så länge som krävs för att säkerställa säkerheten och funktionaliteten på våra webbplatser.

På våra webbplatser använder vi aktivt Java-skriptinnehåll från externa leverantörer. Genom att besöka våra webbplatser kan dessa externa leverantörer få personlig information om ditt besök. I detta fall är behandling av uppgifter utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) möjlig. Du kan förhindra detta genom att använda en java-skriptblockerare, som att installera webbläsarpluginet ’NoScript’ (www.noscript.net) eller inaktivera java-skript i din webbläsare. Detta kan leda till funktionella begränsningar på webbplatser.

Länk till externa hemsidor och tjänster

Vår webbplats innehåller interaktiva länkar till tredje parts webbplatser. Tredjepartsleverantörerna samlar in data om dina onlineaktiviteter, till exempel webbplatserna du besöker, automatisk överföring av din IP-adress och användningen av cookies. I den här anslutningen skapas ingen länk mellan denna information och ditt namn, adress, telefonnummer eller e-postadress. Vi har inget inflytande på innehållet och designen på de länkade externa webbplatserna och deras respektive länkar. Databehandlingen av dessa tredje parter ingår därför inte i denna sekretesspolicy. De ansvariga leverantörerna är ensamma ansvariga för innehållet och utformningen av dessa webbplatser och för att bestämmelserna i dataskyddslagen följs. För mer information om dessa tjänster eller hur du inaktiverar dessa tjänster, se webbsidorna för dessa tjänster.

Prenumeration

Om du skapar ett prenumerationskonto på vår webbplats eller i vår applikation kommer du att bli ombedd att lämna personlig information om dig själv, som namn och e-postadress. Embracer behandlar denna information för att upprätthålla kontofunktioner, förse dig med information i den utsträckning som tillåts enligt lag och för syftet att analysera dina intressen för marknadsföringsändamål. Du kan avbryta din prenumeration genom att avsluta prenumerationen i det e-postmeddelande som skickats från oss.

Kontakt med oss via e-post

Du kan när du vill kontakta oss via e-post. I detta fall behandlas personuppgifterna som skickas via e-post med din förfrågan. Uppgifterna används uteslutande för kommunikation. Informationen kommer att raderas så snart de inte längre är nödvändiga för behandlingen. Du kan när som helst invända mot lagring av dina uppgifter eller återkalla ditt samtycke.

Visselblåsartjänst

Om du använder vår visselblåsartjänst för att rapportera allvarliga problem eller misstankar om sådana problem kan vi komma att behandla personuppgifter i samband med rapporteringen.

Vi har gjort allt vi kan för att minimera mängden personuppgifter som samlas in och därför används inga analysverktyg i vår rapporteringstjänst och meddelanden krypteras så att endast mottagaren och avsändaren kan kommunicera angående rapporten. I vissa fall kan personuppgifter samt känsliga personuppgifter behandlas om de finns med i rapporten, dock ber vi att endast relevant och absolut nödvändig information finns med i din rapport. Vi behandlar dina, och andras, personuppgifter om de ingår i rapporten på grund av ett viktigt allmänt intresse med tanke på visselblåsarfunktionens viktiga syfte.

Tredje parter

Tjänsteleverantörer

Embracer kan komma att använda externa tjänsteleverantörer som agerar som personuppgiftsbiträde för Embracer. De tillhandahåller tjänster relaterade till exempelvis webbplatsen, marknadsföring och IT-support. Externa tjänsteleverantörer kan ha tillgång till och / eller behandla dina personuppgifter. Vi kommer att säkerställa att dessa externa tjänsteleverantörer uppfyller tillräckliga dataskyddsstandarder.

Övriga mottagare

I enlighet med tillämplig lagstiftning om personuppgifter kan vi komma att överföra personuppgifter till tillsynsmyndigheter, andra offentliga myndigheter, juridiska rådgivare, externa konsulter och partners.

Vid en sammanslagning eller förvärv av företag kan personuppgifter överföras till berörda tredje parter.

Internationella överföringar av personuppgifter

Dina uppgifter lagras och behandlas främst inom EU / EES-området. Dina uppgifter kan lagras utanför detta område genom de som tillhandahåller system till oss. Embracer kommer enligt tillämplig lag att ta nödvändiga åtgärder för att säkerställa en adekvat skyddsnivå för personuppgifter som överförs utanför EU, detta inkluderar tekniska, organisatoriska så väl som kontraktuella åtgärder.

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina uppgifter så länge som det är nödvändigt för att utföra våra åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. När vi sparar dina uppgifter för andra syften än för våra åtaganden, exempelvis för att uppfylla bokföringslagar, sparar vi dem endast så länge som det är tillåtet för att uppfylla våra berättigade intressen och/eller lagstadgat för respektive syfte. Om vi behandlar dina personuppgifter baserat på ditt samtycke kommer vi ta bort dina personuppgifter i samband med att du drar tillbaka ditt samtycke, om vi inte är skyldiga att bevara dina uppgifter enligt lag.

Dina rättigheter

När vi behandlar personuppgifter om dig har du som registrerad flera rättigheter. Du har rätt att när som helst kontakta oss om du har frågor angående dessa och om du vill utöva någon av de rättigheter som beskrivs nedan. Vi förbehåller oss rätten att vidta lämpliga skydds- och säkerhetsåtgärder för att säkerställa att du är personen du påstår dig vara när du kontaktar oss. Om du inte kan påvisa din identitet på ett tillfredsställande sätt kanske vi inte kan svara på din begäran.

Tillgång till personuppgifter

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Om så önskas kan du få ett sammanställt registerutdrag av oss som innehåller de personuppgifter vi behandlar om dig.

Rättelse och radering

Om vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt eller om vi inte längre behöver uppgifterna har du rätt att få dem raderade. Om uppgifterna är ofullständiga har du rätt att få dem kompletterade. Vi behandlar personuppgifter om dig för att utföra våra skyldigheter enligt gällande laglig grund.

Begränsning av behandling

Under vissa förutsättningar har du rätt att begära att vi ska begränsa vår behandling av dina uppgifter. Det innebär att vi markerar uppgifterna så att vi i framtiden endast behandlar dem för vissa särskilda syften.

Rätt att inge klagomål

Du har rätt att inge klagomål till Datainspektionen om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt. Du kan läsa mer om detta på Integritetsskyddsmyndighetens (IMY) hemsida www.imy.se

Rätt att göra invändningar

Du har i vissa fall rätt att göra invändningar mot den personuppgiftsansvariges behandling personuppgifter. Rätten att invända gäller när personuppgifter behandlas för att utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning.

Dataportabilitet

Den som har lämnat sina personuppgifter har i vissa fall rätt att få ut och använda sina personuppgifter på annat håll. Den som har tagit emot personuppgifterna är skyldig att underlätta en sådan överflyttning av personuppgifter. En förutsättning är att denna behandlar personuppgifterna med stöd av ett samtycke från den registrerade eller för att uppfylla ett avtal med den registrerade och det gäller bara sådana personuppgifter som den registrerade själv har lämnat.

Ändringar i denna policy

Vi kan komma att uppdatera denna policy, den giltiga versionen kommer alltid att ligga på www.embracer.com.  Skulle vi göra ändringar i denna policy som gällande dataskyddslagar gör att vi är skyldiga att meddela dig eller be om ditt samtycke kommer vi att göra detta.

Senast uppdaterad 2024-01-12

Kontakt

Dataskyddsombud
E-post:
dpo@embracer.com

Brev:
Embracer Group AB
Att. Dataskyddsombudet
Tullhusgatan 1B, 652 09, Karlstad

/ Behandling av personuppgifter

Prenumerera

Embracer Group är en global koncern med kreativa, entreprenörsledda verksamheter inom PC, konsol-, mobil- och brädspel samt andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelportfölj med över 900 ägda eller kontrollerade varumärken.

Bolaget har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de elva operativa koncernerna: THQ Nordic, PLAION, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, DECA Games, Gearbox Entertainment, Easybrain, Asmodee Group, Dark Horse Media, Freemode och Crystal Dynamics – Eidos. Koncernen har 111 interna studios och engagerar över 12 000 medarbetare i fler än 40 länder.