Hållbarhetsstyrning

Vår hållbarhetsstrategi baserar sig på affärsetik och bolagsstyrning

För att se till att Embracer Group AB följer gällande lagar och regler och att företagets kultur och önskade sätt att bedriva affärsverksamhet kommuniceras och följs i hela koncernen har Embracer tagit fram ett antal styrdokument.

Embracers Chief of Staff, Legal & Governance ansvarar för att policyn för bolagsstyrning genomförs och följs upp i hela företagsgruppen. I Embracers olika operativa grupper ansvarar ledningen för att policyn genomförs, men också för att det finns regionala eller lokala rutiner på plats som säkerställer att den följs.

Vid varje förvärv genomför Embracer Group en hållbarhets-due diligence för att identifiera risker och möjligheter samt för att se till att alla parter är medvetna om koncernens hållbarhetsförväntningar. Processen följs sedan upp under introduktionen av alla nya enheter som ansluter sig till Embracer Group. Vi identifierar därmed risker i ett tidigt skede av processen som sedan hanteras genom koncernövergripande rutiner och initiativ.

Policies

För en lista över alla Embracers policyer inklusive vår uppförandekod besök: Koncernpolicies

/ Hållbarhet

Prenumerera

Embracer Group är en global koncern med kreativa, entreprenörsledda verksamheter inom PC, konsol-, mobil- och brädspel samt andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelportfölj med över 900 ägda eller kontrollerade varumärken.

Bolaget har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de tolv operativa koncernerna: THQ Nordic, PLAION, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, Saber Interactive, DECA Games, Gearbox Entertainment, Easybrain, Asmodee, Dark Horse, Freemode och Crystal Dynamics – Eidos. Koncernen har 132 interna studios och engagerar över 15 000 medarbetare i fler än 40 länder.