Press & Media

Läs våra senaste pressmeddelanden

2020

EMBRACER GROUP GENOMFÖR FÖRVÄRVET AV SABER INTERACTIVE

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Embracer Group AB ("Embracer Group") ingick den 19 februari 2020 avtal om förvärv av tillgångarna i Saber Interactive Inc., vilket offentliggjordes genom pressmeddelandeden 19 februari 2020, för en initial köpeskilling om 150 miljoner USD på en kassa- och skuldfri basis samt en potentiell tilläggsköpeskilling om högst 375 miljoner USD. Den totala ersättningen, förutsatt full tilläggsköpeskilling, uppgår således till 525 miljoner USD. Samtliga villkor för transaktionen har nu uppfyllts och transaktionen är därmed genomförd.

2020

Kommuniké från extra bolagsstämma i Embracer Group

Extra bolagsstämman i Embracer Group AB ("Embracer Group" eller "Bolaget") hölls idag den 11 mars 2020 i Stockholm varvid aktieägarna fattade följande beslut.

2020

David Gardner ny styrelseledamot i Embracer Group AB (publ)

Extra bolagsstämman i Embracer Group AB (publ) som hölls idag valde David Gardner till ny styrelseledamot med tillträde den 1 april 2020. David Gardner har en gedigen branscherfarenhet och hans yrkeserfarenhet omfattar både entreprenörskap och ledande befattningar inom både Electronic Arts och Atari S.A.

2020

Inbjudan till Embracer Groups presentation och telekonferens om förvärvet av Saber Interactive

Embracer Group bjuder härmed in till en presentation för investerare och media med anledning av morgonens pressmeddelande med rubriken "Embracer Group förvärvar Saber Interactive – initial köpeskilling om 150 miljoner USD". Presentationen kommer att hållas i samband med den tidigare tillkännagivna presentationen av Embracer Groups Q3-rapport, idag kl. 09:00 (CET).

2020

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I EMBRACER GROUP AB

Aktieägarna i Embracer Group AB, org. nr 556582-6558, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 11 mars 2020 kl. 10.00 i Baker & McKenzie Advokatbyrås lokaler på Vasagatan 7 i Stockholm. Entrén till stämmolokalen öppnas klockan 09.45.

2020

Embracer Group förvärvar Saber Interactive – initial köpeskilling om 150 miljoner USD

Korrigerad - rätt språkversion

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Embracer Group har ingått ett avtal om att förvärva tillgångarna i USA-baserade Saber Interactive. Saber Interactive är en ledande spelutvecklare och utgivare med mer än 600 anställda fördelade på sex kontor. Under 2019 realiserade Saber Interactive cirka 105 miljoner USD i intäkter och 62 miljoner USD i EBIT1. Köpeskillingen inkluderar ett initialt belopp om 150 miljoner USD, samt en tilläggsköpeskilling, förutsatt att överenskomna milstolpar uppfylls, motsvarande högst 375 miljoner USD. Efter transaktionens slutförande kommer Saber Interactive att bli Embracer Groups femte verksamhetsgrupp och Saber Interactives grundare och ägare, Matthew Karch och Andrey Iones, kommer tillsammans att bli Embracer Groups näst största aktieägare.

2020

Embracer Group förvärvar Saber Interactive – initial köpeskilling om 150 miljoner USD

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Embracer Group har ingått ett avtal om att förvärva tillgångarna i USA-baserade Saber Interactive. Saber Interactive är en ledande spelutvecklare och utgivare med mer än 600 anställda fördelade på sex kontor. Under 2019 realiserade Saber Interactive cirka 105 miljoner USD i intäkter och 62 miljoner USD i EBIT1. Köpeskillingen inkluderar ett initialt belopp om 150 miljoner USD, samt en tilläggsköpeskilling, förutsatt att överenskomna milstolpar uppfylls, motsvarande högst 375 miljoner USD. Efter transaktionens slutförande kommer Saber Interactive att bli Embracer Groups femte verksamhetsgrupp och Saber Interactives grundare och ägare, Matthew Karch och Andrey Iones, kommer tillsammans att bli Embracer Groups näst största aktieägare.

2020

Embracer Group publicerar delårsrapport Q3, oktober-december 2019: OPERATIVT EBIT ÖKADE MED 54% TILL 302 MSEK

TREDJE KVARTALET, OKTOBER–DECEMBER 2019

(JÄMFÖRT MED OKTOBER–DECEMBER 2018)

> Nettoomsättningen uppgick till 1 508,5 MSEK (1 380,6). Nettoomsättning för affärsområdet Games ökade 51% till 835,7 MSEK (552,5) medan affärsområdet Partner Publishing/Film minskade med 19% till 672,9 MSEK (828,1) till följd av att inga större lanseringar gjordes under kvartalet jämfört med samma period förra året. Intäkterna från två titlar svarade under samma period förra året för mer än skillnaden jämfört med årets intäkter.

> EBITDA ökade med 59% till 518,4 MSEK (326,4), vilket motsvarar en EBITDA-marginal på 34%.

> Operativt EBIT steg 54% till 302,1 MSEK (196,8) motsvarande en Operativ EBIT-marginal på 20%.

> Ökningen i EBITDA och operativt EBIT förklaras främst av försäljningsökningen i affärsområdet Games och en förbättrad bruttomarginal inom Games till följd av en ökad andel intäkter från digital försäljning och ägda titlar.

> Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapitalet uppgick till 552,0 MSEK (360,1).

> Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 239,5 MSEK (455,0).

> Resultat per aktie var 0,11 SEK (0,44).

> Justerat resultat per aktie var 0,68 SEK (0,55).

2020

Inbjudan till Embracer Groups Q3-presentation

Embracer Group bjuder härmed in till en presentation i samband med publiceringen av bolagets tredje kvartalsrapport för det brutna räkenskapsåret, perioden okt-dec 2019. Rapporten publiceras kl 06.00 den 19 februari.

2020

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I EMBRACER GROUP AB

Aktieägarna i Embracer Group AB, org. nr 556582-6558, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 19 februari 2020 kl. 08.30 i Carnegies lokaler på Regeringsgatan 56 i Carnegie Hall i Stockholm. Entrén till stämmolokalen öppnas klockan 08.15.

2020

Embracer Groups dotterbolag Amplifier Game Invest expanderar till Nordamerika, etablerar ny studio i Seattle: C77 Entertainment

Nya spelutvecklingsstudion C77 Entertainment i Seattle är det senaste tillskottet i portföljen för Amplifier Game Invest, som därmed också expanderar till den nordamerikanska marknaden. Studion kommer att fokusera på explosiva actionupplevelser för PC- och konsolspelare.

2020

Embracer Groups dotterbolag Amplifier Game Invest etablerar ny spelutvecklingsstudio: River End Games

River End Games är en ny spelutvecklingsstudio baserad i Göteborg. Den finansieras och understöds av Embracer Groups helägda dotterbolag Amplifier Game Invest och består av ett handplockat team av mycket erfarna spelutvecklare under ledning av Anders Hejdenberg och Karl Broström.

2019

Embracer Group förvärvar kritikerrosade Tarsier Studios

Embracer Group har idag förvärvat Tarsier Studios. Köpeskillingen uppgår till 88 MSEK kontant och 11 MSEK i nyemitterade Embracer B-aktier, plus en villkorad tilläggsköpeskilling att utbetalas under en 10-årsperiod till de säljare som fortsätter att arbeta i bolaget. Förvärvet inkluderar utvecklingsstudion, dess personal och samtliga immateriella rättigheter.

2019

Embracer Group AB (publ) publicerar delårsrapport Q2, juli-september 2019: OPERATIVT EBIT ÖKADE MED 133% TILL 241 MSEK

ANDRA KVARTALET, JULI–SEPTEMBER 2019 (JÄMFÖRT MED JULI–SEPTEMBER 2018)

  • Nettoomsättningen var 1 259,7 MSEK (1 272,7). Nettoomsättningen för affärsområdet Games ökade 117% till 816,0 MSEK (376,0), men minskade 51% till 443,6 MSEK (896,6) för affärsområdet Partner Publishing/Film på grund av att det saknades större lanseringar under kvartalet jämfört med föregående år. Intäkterna från två titlar svarade under samma period förra året för mer än skillnaden mot årets intäkter.
  • EBITDA ökade 95% till 418,1 MSEK (214,8), motsvarande en EBITDA-marginal om 33%.
  • Operativt EBIT ökade 133% till 240,7 MSEK (103,4) motsvarande en operativ EBIT-marginal om 19%.
  • Ökningen i EBITDA och Operativ EBIT hänförs främst till försäljningstillväxten i affärsområdet Games.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 284,8 MSEK (–740,1).
  • Resultat per aktie uppgick till 0,21 SEK (0,25).
  • Justerat resultat per aktie uppgick till 0,65 SEK (0,28).

Samtliga jämförelsetal inom parentes avser motsvarande period föregående år.

2019

Inbjudan till Embracer Groups Q2-presentation

Embracer Group bjuder härmed in till en presentation i samband med publiceringen av bolagets andra kvartalsrapport för det brutna räkenskapsåret, perioden juli-sep 2019. Rapporten publiceras samma dag i god tid före börsens öppning.

2019

Namnbytet till Embracer Group samt split genomförs på Nasdaq First North Growth Market

Från och med imorgon den 2 oktober 2019 kommer hittillsvarande THQ Nordic-aktien att handlas under det nya namnet Embracer Group (EMBRAC). Namnbytet för den marknadsnoterade aktien träder ikraft som en följd av att det nya företagsnamnet nu har registrerats hos Bolagsverket. Styrelsen har även beslutat att fastställa avstämningsdagen till den 8 oktober 2019 för aktiespliten som beslutades av årsstämman den 17 september 2019.

2019

Kommuniké från årsstämma i THQ Nordic

Årsstämman 2019 i THQ Nordic AB (”THQ Nordic” eller ”Bolaget”) hölls idag den 17 september 2019 i Karlstad varvid aktieägarna fattade följande beslut.

2019

Inbjudan: THQ Nordic blir Embracer Group och lämnar uppdatering om organisation, verksamhet och framtid

THQ Nordic ABs årsstämman den 17 september 2019 ska bland annat besluta om namnbyte till Embracer Group AB. Härmed bjuder bolaget in till en webcast som en del av årsstämman. I webcasten kommer den sedvanliga presentationen att kompletteras med en fördjupad presentation av bolagets nya namn, varumärkesplattform och grafiska identitet samt en uppdatering om blivande Embracer Groups organisation, verksamhet och framtid.

2019

THQ Nordic publicerar årsredovisning 2018/19

THQ Nordic AB (publ) publicerar härmed årsredovisning för det förlängda räkenskapsåret 2018/19. Årsredovisningen bifogas detta pressmeddelande och finns nu tillgänglig att ladda ner på www.thqnordic-investors.com/finansiella-rapporter

Embracer Group är moderbolag till företag som utvecklar och förlägger PC- och konsolspel för den globala spelmarknaden. Bolaget har en bred spelportfölj med över 160 ägda varumärken, som till exempel Saints Row, Goat Simulator, Dead Island, Darksiders, Metro, MX vs ATV, Kingdoms of Amalur, TimeSplitters, Satisfactory, Wreckfest, World War Z och många fler.

Koncernen har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de fem operativa koncernerna: THQ Nordic GmbH, Koch Media GmbH/Deep Silver, Coffee Stain AB, Amplifier Game Invest AB och Saber Interactive. Koncernen har 31 interna studios och fler än 3500 medarbetare och kontrakterade utvecklare i fler än 40 länder.