Press & Media

Läs våra senaste pressmeddelanden

2020

Matthew Karch ny styrelseledamot i Embracer Group

Extra bolagsstämman i Embracer Group AB (publ) som hölls idag, valde Matthew Karch till ny styrelseledamot. Matthew har en gedigen branscherfarenhet, och under de senaste 19 åren har Matthew varit VD för Saber Interactive och har utvecklat företaget från en tvåmannastudio till en av de största oberoende spelutvecklarna i branschen.

2020

Embracer Group publicerar bokslutskommuniké och Q4, januari-mars 2020: OPERATIVT EBIT FÖR RÄKENSKAPSÅRET ÖKADE MED 35% TILL 1 033 MSEK

FJÄRDE KVARTALET, JANUARI–MARS 2020 (JÄMFÖRT MED JANUARI–MARS 2019)

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 339,1 MSEK (1 630,5). Nettoomsättningen för affärsområdet Games minskade till 903,5 MSEK (1 034,9). Nettoomsättningen för affärsområdet Partner Publishing/Film minskade till 435,6 MSEK (595,6), främst på grund av att flera återförsäljare i slutet av kvartalet fått stänga ned till följd av covid-19 pandemin.
 • EBITDA uppgick till 495,2 MSEK (618,6), vilket motsvarar en EBITDA-marginal på 37%.
 • Operativt EBIT uppgick till 286,0 MSEK (395,9) motsvarande en operativ EBIT-marginal på 21%.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapitalet uppgick till 384,6 MSEK (527,1).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 765,7 MSEK (777,2).
 • Resultat per aktie var 0,42 SEK (0,37).
 • Justerat resultat per aktie var 0,97 SEK (1,00).

HELÅRET, APRIL 2019–MARS 2020 (JÄMFÖRT MED APRIL 2018–MARS 2019)

 • Nettoomsättningen ökade med 3% till 5 249,4 MSEK (5 121,2). Nettoomsättning för affärsområdet Games ökade med 31% till 3 195,6 MSEK (2 447,1) medan affärsområdet Partner Publishing/Film minskade till 2 052,9 MSEK (2 674,1).
 • EBITDA ökade med 33% till 1 821,3 MSEK (1 366,7), motsvarande en EBITDA marginal på 35%.
 • Operativt EBIT steg 35% till 1 033,0 MSEK (765,8) motsvarande en operativ EBIT marginal på 20%.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapitalet uppgick till 1 604,2 MSEK (1 248,2).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 728,3 MSEK (656,6).
 • Resultat per aktie var 0,91 SEK (1,19).
 • Justerat resultat per aktie var 2,81 SEK (2,12).
2020

Inbjudan till presentation av Embracer Group’s Q4 rapport och bokslutskommuniké

Embracer Group bjuder härmed in till en presentation i samband med publiceringen av bolagets bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2019/2020 och delårsrapporten för fjärde kvartalet, perioden januari-mars 2020. Rapporten publiceras kl 06.00 den 20 maj.

2020

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I EMBRACER GROUP AB

Aktieägarna i Embracer Group AB, org. nr 556582-6558, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 20 maj 2020 kl. 08.30 i Baker McKenzies lokaler på Vasagatan 7 i Stockholm. Entrén till stämmolokalen öppnas klockan 08.15.

2020

Embracer Group genomför nyemission om 18,5 miljoner aktier av serie B och tillförs härigenom 1 646,5 miljoner kronor

INSIDERINFORMATION: Styrelsen för Embracer Group AB (“Embracer Group” eller “Bolaget”) har, i enlighet med vad som offentliggjordes i Bolagets pressmeddelande igår, beslutat om nyemission av upp till 18 500 000 aktier av serie B, med stöd av det bemyndigande styrelsen erhöll på Embracers årsstämma den 17 september 2019 (den ”Riktade nyemissionen”). Teckningskursen för aktierna i den Riktade nyemissionen uppgår till 89.0 kronor per aktie och har fastställts genom ett så kallat ”accelererat bookbuilding”-förfarande lett av Carnegie Investment Bank AB (publ) och Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (”Berenberg” och tillsammans med Carnegie Investment Bank AB (publ) "Managers"). Embracer Group tillförs genom den Riktade nyemissionen 1 646,5 miljoner kr (cirka 164 miljoner USD) före emissionskostnader.

2020

Embracer Group offentliggör avsikt att genomföra riktad nyemission av B-aktier

INSIDERINFORMATION: Embracer Group AB (“Embracer Group” eller “Bolaget”) offentliggör härmed en avsikt att placera cirka 5% av nya aktier av serie B (de ”Nya aktierna”) genom en nyemission riktad till institutionella investerare som avses genomföras med stöd av bemyndigande från årsstämman 17 September 2019 (den ”Riktade nyemissionen”). Embracer Group har gett i uppdrag till Carnegie Investment Bank och Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (”Berenberg”) att utreda förutsättningarna för nyemission av nya aktier av serie B genom ett så kallat ”accelererat bookbuilding”-förfarande.  

2020

Inbjudan till telekonferens med anledning av dagens pressmeddelande – telefoninfo ändrad

Observera att telefonnumren för den kommande telefonkonferensen har ändrats.
Vänligen använd telefonnumren nedan för att delta.

2020

Inbjudan till telekonferens med anledning av dagens pressmeddelande

Embracer Group bjuder in till telekonferens för investerare, analytiker och media idag, måndag den 6 april 2020, klockan 10:30 (CET) med anledning av det pressmeddelande som publicerats tidigare idag. En presentation kommer att hållas på engelska av VD Lars Wingefors varefter det finns möjlighet att ställa frågor.

2020

Embracer Group reflekterar över covid-19s påverkan och tillhandahåller uppdatering från ledningen

INSIDERINFORMATION: Embracer Group AB (publ) ("Embracer Group" eller "Koncernen") tillhandahåller idag en uppdatering från ledningen avseende Koncernens nuvarande verksamhet och kommenterar på verksamhetens effekter från covid-19.

2020

EMBRACER GROUP GENOMFÖR FÖRVÄRVET AV SABER INTERACTIVE

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Embracer Group AB ("Embracer Group") ingick den 19 februari 2020 avtal om förvärv av tillgångarna i Saber Interactive Inc., vilket offentliggjordes genom pressmeddelandeden 19 februari 2020, för en initial köpeskilling om 150 miljoner USD på en kassa- och skuldfri basis samt en potentiell tilläggsköpeskilling om högst 375 miljoner USD. Den totala ersättningen, förutsatt full tilläggsköpeskilling, uppgår således till 525 miljoner USD. Samtliga villkor för transaktionen har nu uppfyllts och transaktionen är därmed genomförd.

2020

Kommuniké från extra bolagsstämma i Embracer Group

Extra bolagsstämman i Embracer Group AB ("Embracer Group" eller "Bolaget") hölls idag den 11 mars 2020 i Stockholm varvid aktieägarna fattade följande beslut.

2020

David Gardner ny styrelseledamot i Embracer Group AB (publ)

Extra bolagsstämman i Embracer Group AB (publ) som hölls idag valde David Gardner till ny styrelseledamot med tillträde den 1 april 2020. David Gardner har en gedigen branscherfarenhet och hans yrkeserfarenhet omfattar både entreprenörskap och ledande befattningar inom både Electronic Arts och Atari S.A.

2020

Inbjudan till Embracer Groups presentation och telekonferens om förvärvet av Saber Interactive

Embracer Group bjuder härmed in till en presentation för investerare och media med anledning av morgonens pressmeddelande med rubriken "Embracer Group förvärvar Saber Interactive – initial köpeskilling om 150 miljoner USD". Presentationen kommer att hållas i samband med den tidigare tillkännagivna presentationen av Embracer Groups Q3-rapport, idag kl. 09:00 (CET).

2020

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I EMBRACER GROUP AB

Aktieägarna i Embracer Group AB, org. nr 556582-6558, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 11 mars 2020 kl. 10.00 i Baker & McKenzie Advokatbyrås lokaler på Vasagatan 7 i Stockholm. Entrén till stämmolokalen öppnas klockan 09.45.

2020

Embracer Group förvärvar Saber Interactive – initial köpeskilling om 150 miljoner USD

Korrigerad - rätt språkversion

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Embracer Group har ingått ett avtal om att förvärva tillgångarna i USA-baserade Saber Interactive. Saber Interactive är en ledande spelutvecklare och utgivare med mer än 600 anställda fördelade på sex kontor. Under 2019 realiserade Saber Interactive cirka 105 miljoner USD i intäkter och 62 miljoner USD i EBIT1. Köpeskillingen inkluderar ett initialt belopp om 150 miljoner USD, samt en tilläggsköpeskilling, förutsatt att överenskomna milstolpar uppfylls, motsvarande högst 375 miljoner USD. Efter transaktionens slutförande kommer Saber Interactive att bli Embracer Groups femte verksamhetsgrupp och Saber Interactives grundare och ägare, Matthew Karch och Andrey Iones, kommer tillsammans att bli Embracer Groups näst största aktieägare.

2020

Embracer Group förvärvar Saber Interactive – initial köpeskilling om 150 miljoner USD

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Embracer Group har ingått ett avtal om att förvärva tillgångarna i USA-baserade Saber Interactive. Saber Interactive är en ledande spelutvecklare och utgivare med mer än 600 anställda fördelade på sex kontor. Under 2019 realiserade Saber Interactive cirka 105 miljoner USD i intäkter och 62 miljoner USD i EBIT1. Köpeskillingen inkluderar ett initialt belopp om 150 miljoner USD, samt en tilläggsköpeskilling, förutsatt att överenskomna milstolpar uppfylls, motsvarande högst 375 miljoner USD. Efter transaktionens slutförande kommer Saber Interactive att bli Embracer Groups femte verksamhetsgrupp och Saber Interactives grundare och ägare, Matthew Karch och Andrey Iones, kommer tillsammans att bli Embracer Groups näst största aktieägare.

2020

Embracer Group publicerar delårsrapport Q3, oktober-december 2019: OPERATIVT EBIT ÖKADE MED 54% TILL 302 MSEK

TREDJE KVARTALET, OKTOBER–DECEMBER 2019

(JÄMFÖRT MED OKTOBER–DECEMBER 2018)

> Nettoomsättningen uppgick till 1 508,5 MSEK (1 380,6). Nettoomsättning för affärsområdet Games ökade 51% till 835,7 MSEK (552,5) medan affärsområdet Partner Publishing/Film minskade med 19% till 672,9 MSEK (828,1) till följd av att inga större lanseringar gjordes under kvartalet jämfört med samma period förra året. Intäkterna från två titlar svarade under samma period förra året för mer än skillnaden jämfört med årets intäkter.

> EBITDA ökade med 59% till 518,4 MSEK (326,4), vilket motsvarar en EBITDA-marginal på 34%.

> Operativt EBIT steg 54% till 302,1 MSEK (196,8) motsvarande en Operativ EBIT-marginal på 20%.

> Ökningen i EBITDA och operativt EBIT förklaras främst av försäljningsökningen i affärsområdet Games och en förbättrad bruttomarginal inom Games till följd av en ökad andel intäkter från digital försäljning och ägda titlar.

> Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapitalet uppgick till 552,0 MSEK (360,1).

> Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 239,5 MSEK (455,0).

> Resultat per aktie var 0,11 SEK (0,44).

> Justerat resultat per aktie var 0,68 SEK (0,55).

2020

Inbjudan till Embracer Groups Q3-presentation

Embracer Group bjuder härmed in till en presentation i samband med publiceringen av bolagets tredje kvartalsrapport för det brutna räkenskapsåret, perioden okt-dec 2019. Rapporten publiceras kl 06.00 den 19 februari.

2020

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I EMBRACER GROUP AB

Aktieägarna i Embracer Group AB, org. nr 556582-6558, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 19 februari 2020 kl. 08.30 i Carnegies lokaler på Regeringsgatan 56 i Carnegie Hall i Stockholm. Entrén till stämmolokalen öppnas klockan 08.15.

Embracer Group är moderbolag till företag som utvecklar och förlägger PC- och konsolspel för den globala spelmarknaden. Bolaget har en bred spelportfölj med över 160 ägda varumärken, som till exempel Saints Row, Goat Simulator, Dead Island, Darksiders, Metro, MX vs ATV, Kingdoms of Amalur, TimeSplitters, Satisfactory, Wreckfest, World War Z och många fler.

Koncernen har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de fem operativa koncernerna: THQ Nordic GmbH, Koch Media GmbH/Deep Silver, Coffee Stain AB, Amplifier Game Invest AB och Saber Interactive. Koncernen har 31 interna studios och fler än 3500 medarbetare och kontrakterade utvecklare i fler än 40 länder.