Regulatorisk Pressmeddelande • september 17, 2019 • 17:51

Kommuniké från årsstämma i THQ Nordic

  • Twitter
  • Linkedin
  • Facebook
Årsstämman 2019 i THQ Nordic AB (”THQ Nordic” eller ”Bolaget”) hölls idag den 17 september 2019 i Karlstad varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkningen

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i THQ Nordic samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Vinstdisposition

Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle utgå till aktieägarna samt att tidigare balanserade vinstmedel, inklusive överkursfond samt årets resultat, totalt 4 948 954 000 kronor, balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018/2019.

Val av styrelse och revisor samt arvodering

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem (5) ledamöter utan styrelsesuppleanter. Beslutades även att THQ Nordic ska ha ett (1) registrerat revisionsbolag som revisor.

Beslutades vidare att arvode till styrelselens ledamöter skulle uppgå till totalt 1 300 000 kronor (760 000 kronor föregående år), och utgå med 250 000 kronor (190 000 kronor föregående år) till var och en av de stämmovalda ledamöterna som inte är anställda i Bolaget och med 800 000 kronor (380 000 kronor föregående år) till styrelsens ordförande. Skälet till ökningen är att Bolagets verksamhet växt under året, bland annat genom förvärv samt att arbetsbelastningen ökat för ledamöterna. Vidare att det är viktigt att säkerställa en konkurrenskraftig ersättning för att kunna attrahera och behålla erforderlig kompetens.

Vidare beslutades att arvode till revisorn skulle utgå enligt godkänd räkning. Arvodet till styrelseledamöterna ökas från föregående år.

Till styrelseledamöter omvaldes Ulf Hjalmarsson, Jacob Jonmyren, Erik Stenberg, Kicki Wallje-Lund och Lars Wingefors. Kicki Wallje-Lund omvaldes som styrelseordförande.

Ernst & Young Aktiebolag valdes som Bolagets revisor. Ernst & Young Aktiebolag har meddelat att auktoriserade revisorn Ulrich Adolfsson kommer vara fortsatt huvudansvarig.

Beslut om ändring av bolagsordningen avseende gränser för antalet aktier och aktiekapitalet samt företagsnamn

Det beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra gränserna för aktiekapitalet från lägst 660 000 kronor och högst 2 640 000 kronor till lägst 854 000 kronor och högst 3 416 000 kronor. Vidare beslutades att ändra gränserna för antalet aktier från lägst 79 000 000 och högst 316 000 000 till lägst 307 700 000 och högst 1 230 800 000. Det beslutades även om några smärre redaktionella justeringar av bolagsordningens bestämmelser avseende revisor och kallelse till bolagsstämma.

Det beslutades vidare att ändra Bolagets företagsnamn till Embracer Group AB.

Bolagets B-aktier handlas idag under kortnamnet THQN B. Efter registrering hos Bolagsverket av det nya företagsnamnet Embracer Group AB kommer B-aktien att handlas under kortnamnet EMBRACER.

Beslut om uppdelning av aktier, en s.k. aktiesplit

Årsstämman fastställde den av styrelsen föreslagna uppdelningen av Bolagets aktier, en s.k. aktiesplit, innebärande att varje aktie, oavsett aktieslag, delas i tre (3) aktier. Det totala antalet aktier i Bolaget kommer genom uppdelningen öka från 103 968 345 aktier till 311 905 035 aktier. Beslutet innebär att aktiernas kvotvärde kommer att uppgå till cirka 0,003 kronor.

Styrelsen bemyndigades att fastställa avstämningsdag för uppdelningen och kommer att offentliggöra närmare information om förfarandet för uppdelningen i samband med fastställandet av avstämningsdag.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av B-aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med rätt att konvertera till respektive teckna B-aktier, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, till ett antal motsvarande maximalt tio (10) procent av det totala antalet aktier i Bolaget per dagen för årsstämman, att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning. Att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission utan företrädesrätt för aktieägarna är främst i syfte att kunna anskaffa nytt kapital för att öka Bolagets flexibilitet eller i samband med förvärv.

För detaljerade villkor avseende ovanstående beslut på stämman hänvisas till de fullständiga förslagen samt kallelsen som finns tillgängliga hos Bolaget som offentliggjorts på Bolagets hemsida, www.thqnordic-investors.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lars Wingefors, Medgrundare och VD
Tel: +46 708 47 19 78
E-mail: lwingefors@thqnordic.com

Om THQ Nordic
THQ Nordic förvärvar, utvecklar och förlägger PC- och konsolspel för den globala spelmarknaden. Bolaget har en bred spelportfölj med över 100 ägda varumärken, såsom Saints Row, Goat Simulator, Dead Island, Darksiders, Metro (licens), MX vs ATV, Kingdom Come: Deliverance, Time Splitters, Satisfactory, Wreckfest med flera. Koncernen har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de tre operativa koncernerna Deep Silver/Koch Media, THQ Nordic och Coffee Stain. Koncernen har 18 interna spelutvecklingsstudios och 2 800 medarbetare och kontrakterade utvecklare i fler än 40 länder.

THQ Nordics aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet THQN B. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB som nås på info@fnca.se +46-8-528 00 399.

För mer information, vänligen besök http://www.thqnordic-investors.com.

Kontakt

Arman Teimouri Head of External Relations +46 54 53 56 50 press@embracer.com
Oscar Erixon Head of Investor Relations +46 730 24 91 42 oscar.erixon@embracer.com

Prenumerera

Embracer Group är en global koncern med kreativa, entreprenörsledda verksamheter inom PC, konsol-, mobil- och brädspel samt andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelportfölj med över 900 ägda eller kontrollerade varumärken.

Bolaget har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de tio operativa koncernerna: THQ Nordic, PLAION, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, DECA Games, Easybrain, Asmodee Group, Dark Horse Media, Freemode och Crystal Dynamics – Eidos. Koncernen har 106 interna studios och engagerar över 11 000 medarbetare i fler än 40 länder.