Regulatorisk Pressmeddelande • maj 20, 2020 • 06:00

Embracer Group publicerar bokslutskommuniké och Q4, januari-mars 2020: OPERATIVT EBIT FÖR RÄKENSKAPSÅRET ÖKADE MED 35% TILL 1 033 MSEK

  • Twitter
  • Linkedin
  • Facebook
FJÄRDE KVARTALET, JANUARI–MARS 2020 (JÄMFÖRT MED JANUARI–MARS 2019)

· Nettoomsättningen uppgick till 1 339,1 MSEK (1 630,5). Nettoomsättningen för affärsområdet Games minskade till 903,5 MSEK (1 034,9). Nettoomsättningen för affärsområdet Partner Publishing/Film minskade till 435,6 MSEK (595,6), främst på grund av att flera återförsäljare i slutet av kvartalet fått stänga ned till följd av covid-19 pandemin.
· EBITDA uppgick till 495,2 MSEK (618,6), vilket motsvarar en EBITDA-marginal på 37%.
· Operativt EBIT uppgick till 286,0 MSEK (395,9) motsvarande en operativ EBIT-marginal på 21%.
· Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapitalet uppgick till 384,6 MSEK (527,1).
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 765,7 MSEK (777,2).
· Resultat per aktie var 0,42 SEK (0,37).
· Justerat resultat per aktie var 0,97 SEK (1,00).

HELÅRET, APRIL 2019–MARS 2020 (JÄMFÖRT MED APRIL 2018–MARS 2019)

· Nettoomsättningen ökade med 3% till 5 249,4 MSEK (5 121,2). Nettoomsättning för affärsområdet Games ökade med 31% till 3 195,6 MSEK (2 447,1) medan affärsområdet Partner Publishing/Film minskade till 2 052,9 MSEK (2 674,1).
· EBITDA ökade med 33% till 1 821,3 MSEK (1 366,7), motsvarande en EBITDA marginal på 35%.
· Operativt EBIT steg 35% till 1 033,0 MSEK (765,8) motsvarande en operativ EBIT marginal på 20%.
· Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapitalet uppgick till 1 604,2 MSEK (1 248,2).
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 728,3 MSEK (656,6).
· Resultat per aktie var 0,91 SEK (1,19).
· Justerat resultat per aktie var 2,81 SEK (2,12).

Nyckeltal koncernen Jan–mar 2020 Jan–mar 2019 Apr 2019–mar 2020 Apr 2018–mar 2019
Nettoomsättning, MSEK 1 339,1 1 630,5 5 249,4 5 121,2
EBITDA, MSEK 495,2 618,6 1 821,3 1 366,7
Operativt EBIT, MSEK 286,0 395,9 1 033,0 765,8
EBIT, MSEK 96,7 172,0 345,4 467,3
Resultat efter skatt, MSEK 132,3 103,0 283,3 315,7
Kassaflöde från löpande verksamhet, föreförändringar i rörelsekapitalet, MSEK 384,6 527,1 1 604,2 1 248,2
Kassaflöde från löpande verksamhet, MSEK 765,7 777,2 1 728,3 656,6
Omsättningstillväxt, % –18 158 3 484
EBITDA-marginal, % 37 38 35 27
Operativ EBIT-marginal, % 21 24 20 15

 

kommentar från VD

OPERATIVT EBIT ÖVERSTEG 1 MILJARD SEK FÖR RÄKENSKAPSÅRET – 118 SPEL UNDER UTVECKLING

Koncernen hade ytterligare ett stabilt kvartal med lönsamhet i linje med ledningens förväntningar. Koncernens nettoomsättning minskade till 1 339 MSEK (1 631). Minskningen beror på att den jämförbara perioden förra året innehöll lansering av AAA-titeln Metro Exodus. Trots avsaknaden av större lanseringar i kvartalet hade vårt affärsområde Games sitt näst bästa kvartal någonsin och genererade 904 (1 035) MSEK i nettoomsättning. Noterbara releaser i kvartalet var Darksiders Genesis, Metro Exodus DLC Sam’s story och Monster Energy Supercross 3. Affärsområdet Games hade en rekordhög andel digital försäljning på 78% viket delvis förklaras av en ökad spelkonsumtion, i många av våra viktigaste marknader, till följd av den rådande covid-19 pandemin. Värt att notera är att koncernen inte hade några större lanseringar under mars som troligen skulle ha ökat försäljningen ytterligare. Efter kvartalets slut har vi tydligt sett en ökad försäljning, på grund av noterbara lanseringar i april och maj. Försäljningen inom affärsområdet Partner Publishing/Film minskade till 436 MSEK (596) som en följd av att återförsäljare tvingades stänga i slutet av kvartalet på grund av covid-19 pandemin. 

EBITDA uppgick till 495 MSEK (619), vilket motsvarar en EBITDA-marginal på 37% (38). Operativt EBIT uppgick till 286 MSEK med en operationell EBIT-marginal på 21% (24). Koncernen hade ett starkt kassaflöde från den löpande verksamheten på 766 MSEK (777), främst drivet av rörelseresultat och minskat rörelsekapital. Alla rapporterade affärssegment bidrog till koncernens operativa EBIT under kvartalet.

118 SPEL UNDER UTVECKLING

Vi har en av branschens mest spännande pipelines för kommande spel, som världen över engagerar över 3 000 spelutvecklare. Vi bedömer att det kommer att driva betydande organisk tillväxt av nettoomsättning, operativt EBIT och kassaflöde i affärsområdet Games under de kommande åren.

Genom förvärvet av Saber Interactive har koncernen för närvarande över 118 spel under utveckling varav 69 som ännu inte har utannonserats. Vi förväntar oss väsentlig tillväxt under det innevarande räkenskapsåret, drivet av ett stort antal högkvalitativa spellanseringar.

Vi förväntar oss att dubbla värdet av färdigställda spel från 589 MSEK till 1 200-1 400 MSEK i det innevarande räkenskapsåret som slutar 31 mars, 2021. Denna tillväxt kommer att drivas av kommande spellanseringar såsom Biomutant, Chorus, Deep Rock Galactic, Destroy all Humans!, Iron Harvest, MotoGP 20, Ride 4, Snowrunner, Wasteland 3, WWE2K Battlegrounds (i samarbete med 2K) och en mängd andra titlar som ännu inte har börjat marknadsföras. Utöver detta förväntar vi oss en solid katalogförsäljning baserad på en fortsatt stark efterfrågan på många av våra mest uppskattade varumärken, såsom Darksiders, Dead Island, ELEX, Goat Simulator, Kingdom Come Deliverance, Metro, Monster Energy Supercross, MX vs ATV, Remnant: From the Ashes, Satisfactory, Saints Row, Wreckfest och World War Z.

När vi blickar framåt till nästa räkenskapsår som slutar den 31 mars 2022, förväntar vi oss en fortsatt organisk tillväxt, drivet av ytterligare ökning av värdet för färdigställda spel, drivet av de första AAA-spellanseringarna sedan Metro Exodus. Från och med det året, förväntar vi oss AAA-lanseringar varje år.

För att ytterligare driva organisk tillväxt de kommande åren söker många talangfulla människor i alla våra förlag kontinuerligt efter nya attraktiva spelutvecklingsprojekt.

IMPONERANDE SAMARBETSINSATSER FÖR ATT MÖTA COVID-19 

Covid-19-pandemin är en utmaning för oss alla och Embracer är inget undantag. Koncernen är fast besluten att prioritera alla anställdas och medarbetares säkerhet och välbefinnande. Vår decentraliserade modell, med lokalt beslutsfattande, har visat sig fungera bra i denna utmanande och svåra situation. Snabb omställning till digitala arbetsflöden och social distansering har i allmänhet fungerat smidigt och har bara orsakat mindre produktionsstörningar. Jag vill verkligen uttrycka min tacksamhet till alla våra anställda som så snabbt har anpassat sig till en ny situation och engagerat sig för att hålla verksamheten igång trots de svåra omständigheterna.

FÖRVÄRV OCH NYA STUDIOS

Under kvartalet hade vi glädjen att offentliggöra förvärvet av Saber Interactive, som slutfördes den 1 april. Saber Interactive är en ledande spelutvecklare och förläggare med mer än 600 anställda i sex olika länder. Saber har varit på vår radar länge med sin långa historia av att kontinuerligt leverera hög kvalitet. Deras ambitiösa steg mot självfinansierade projekt under senare år har varit särskilt imponerande, i synnerhet World War Z som sålt i fler än tre miljoner exemplar. Saber Interactive blir nu vår femte operativa koncern och kommer att förbli ett fristående bolag inom Embracer Group. I april lanserade de spelet Snowrunner vilket har presterat över ledningens förväntningar. Integrationsprocessen av Saber har hittills gått bra, trots covid-19 pandemin.

RIKTAD NYEMISSION OM 1,6 MILJARDER SEK FÖR FRAMTIDA FÖRVÄRV

Efter kvartalets slut stärkte vi vår kassa genom en riktad nyemission som inbringade 1646,5 MSEK. Jag gläds över att efterfrågan var stor från såväl nya som befintliga aktieägare. Det möjliggör för fler förvärv av spelförläggare, utvecklingsstudios och nya spännande varumärken.

Vi har en lång lista av framtida förvärvskandidater. Vi ser en växande vilja över att bli en del av koncernen. För närvarande är vi involverade i flera pågående diskussioner som kan leda till framtida förvärv, däribland en handfull företag av betydande storlek som kan komma att forma nya operativa koncerner. 

Jag skulle vilja ta tillfället i akt att välkomna både branschveteranen David Gardner och Saber Interactive-grundaren Matthew Karch, till moderföretagets styrelse.

Avslutningsvis vill jag tacka alla våra aktieägare, kunder, kollegor och affärspartners för att de har bidragit till vår växande familjs utveckling och framgång. Våra mest spännande år ligger fortfarande framför oss.

Stay safe. Hoppas vi ses snart. Vänliga hälsningar från Värmland.

20 maj 2020, Karlstad, Sverige

Lars Wingefors,
Grundare och VD

För mer information, vänligen kontakta:
Lars Wingefors, Grundare och VD, Embracer Group AB (publ)
Tel: +46 708 47 19 78
E-mail:
lars.wingefors@embracer.com

Denna bokslutskommuniké är sådan information som Embracer Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 maj 2020 kl. 06:00 CET.

Om Embracer Group
Embracer Group är moderbolag till företag som utvecklar och förlägger PC- och konsolspel för den globala spelmarknaden. Bolaget har en bred spelportfölj med över 160 ägda varumärken, som till exempel Saints Row, Goat Simulator, Dead Island, Darksiders, Metro, MX vs ATV, Kingdoms of Amalur, TimeSplitters, Satisfactory, Wreckfest, World War Z och många fler.

Koncernen har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de fem operativa koncernerna: THQ Nordic GmbH, Koch Media GmbH/Deep Silver, Coffee Stain AB, Amplifier Game Invest och Saber Interactive. Koncernen har 31 interna studios och fler än 3 500 medarbetare och kontrakterade utvecklare i fler än 40 länder.

Embracer Groups aktier är noterade på Nasdaq First North Stockholm under kortnamnet EMBRAC B. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB som nås på info@fnca.se +46-8-528 00 399.

För mer information, vänligen gå till: http://www.embracer.com

Kontakt

Arman Teimouri Head of External Relations +46 54 53 56 50 press@embracer.com
Oscar Erixon Head of Investor Relations +46 730 24 91 42 oscar.erixon@embracer.com

Prenumerera

Embracer Group är en global koncern med kreativa, entreprenörsledda verksamheter inom PC, konsol-, mobil- och brädspel samt andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelportfölj med över 900 ägda eller kontrollerade varumärken.

Bolaget har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de elva operativa koncernerna: THQ Nordic, PLAION, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, DECA Games, Gearbox Entertainment, Easybrain, Asmodee Group, Dark Horse Media, Freemode och Crystal Dynamics – Eidos. Koncernen har 111 interna studios och engagerar över 12 000 medarbetare i fler än 40 länder.