Regulatorisk Pressmeddelande • september 21, 2023 • 18:00

Kommuniké från årsstämma i Embracer Group

  • Twitter
  • Linkedin
  • Facebook

Årsstämman 2023 i Embracer Group AB ("Embracer") hölls idag den 21 september 2023 i Karlstad varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkningen
Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i Embracer samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Vinstdisposition
Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle utgå till aktieägarna samt att fritt eget kapital om cirka 59,6 miljarder kronor ska balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet
Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022/2023.

Val av styrelse och revisor samt arvodering
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av åtta ledamöter utan styrelsesuppleanter. Det beslutades även att Embracer ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, vidare att arvodet ska utgå med 600 000 kronor (600 000 kronor föregående år) till var och en av de stämmovalda ledamöterna som inte är anställda i Embracer eller koncernen och med 2 100 000 kronor (2 100 000 kronor föregående år) till styrelsens ordförande.

Vidare beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvodet för medlemmar i revisions- och hållbarhetsutskottet ska utgå med 175 000 kronor (175 000 kronor föregående år) samt med 275 000 kronor (275 000 kronor föregående år) till revisions- och hållbarhetsutskottets ordförande och att arvode för medlemmar i ersättningsutskottet ska utgå med 100 000 kronor (100 000 kronor föregående år) och med 150 000 kronor (150 000 kronor föregående) till ersättningsutskottets ordförande.

Vidare beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn skulle utgå enligt godkänd räkning.

Till styrelseledamöter omvaldes Cecilia Driving, David Gardner, Jacob Jonmyren, Kicki Wallje-Lund och Lars Wingefors. Yasmina Brihi, Bernt Ingman och Cecilia Qvist valdes till nya styrelseledamöter. Matthew Karch and Erik Stenberg ställde inte upp för omval och omvaldes inte till styrelseledamöter.

Kicki Wallje-Lund omvaldes som styrelseordförande.

PwC valdes som Embracers nya revisor. PwC har meddelat att auktoriserade revisorn Magnus Svensson Henryson blir huvudansvarig revisor.

Beslut om principer för tillsättande av valberedning
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att anta principer för utseende av valberedning.

Beslut om godkännande av ersättningsrapport
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna ersättningsrapporten. De tidigare antagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare fortsätter gälla.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av B-aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med rätt att konvertera till respektive teckna B-aktier, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, till ett antal motsvarande maximalt tio (10) procent av det totala antalet aktier i Embracer vid tidpunkten då bemyndigandet utnyttjas första gången, att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning. Att styrelsen ska kunna fatta beslut om nyemission utan företrädesrätt för aktieägarna enligt ovan är främst i syfte att kunna anskaffa nytt kapital för att öka Embracers flexibilitet eller i samband med förvärv.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna aktier
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om att förvärva högst så många egna B-aktier att Embracer vid var tid efter förvärv innehar sammanlagt högst 10 procent av samtliga aktier i Embracer.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om överlåtelse av egna aktier intill det antal aktier som vid var tid innehas av Embracer.

För detaljerade villkor avseende ovanstående beslut på årsstämman hänvisas till kallelsen, årsredovisningen och de fullständiga förslagen som finns tillgängliga hos Embracer och som offentliggjorts på Embracers hemsida, www.embracer.com.

För mer information, vänligen kontakta:
Oscar Erixon, Head of Investor Relations Embracer Group AB (publ)
Tel: + 46 730 24 91 42
Email: oscar.erixon@embracer.com

Beatrice Forsgren, Head of Brand and Communication Embracer Group AB (publ)
Tel: +46 704 52 57 63
E-mail: beatrice.forsgren@embracer.com

Om Embracer Group
Embracer Group är en global koncern med kreativa, entreprenörs¬ledda verksamheter inom PC, konsol-, mobil- och brädspel samt andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelportfölj med över 900 ägda eller kontrollerade varumärken. Bolaget har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de tolv operativa koncernerna: THQ Nordic, PLAION, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, Saber Interactive, DECA Games, Gearbox Entertainment, Easybrain, Asmodee, Dark Horse, Freemode och Crystal Dynamics – Eidos. Koncernen har 139 interna studios och engagerar över 16 500 medarbetare i fler än 40 länder.

Embracer Groups aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under kortnamnet EMBRAC B.

Prenumerera på pressmeddelanden och finansiell information: https://embracer.com/investors/subscription/?lang=sv

Kontakt

Arman Teimouri Head of External Relations +46 54 53 56 50 press@embracer.com
Oscar Erixon Head of Investor Relations +46 730 24 91 42 oscar.erixon@embracer.com

Prenumerera

Embracer Group är en global koncern med kreativa, entreprenörsledda verksamheter inom PC, konsol-, mobil- och brädspel samt andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelportfölj med över 900 ägda eller kontrollerade varumärken.

Bolaget har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de tio operativa koncernerna: THQ Nordic, PLAION, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, DECA Games, Easybrain, Asmodee Group, Dark Horse Media, Freemode och Crystal Dynamics – Eidos. Koncernen har 106 interna studios och engagerar över 11 000 medarbetare i fler än 40 länder.