Regulatorisk Pressmeddelande • september 16, 2021 • 18:17

Kommuniké från årsstämma i Embracer Group

  • Twitter
  • Linkedin
  • Facebook
Årsstämman 2021 i Embracer Group AB ("Embracer" eller "Bolaget") hölls idag den 16 september 2021 i Karlstad varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkningen

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i Embracer samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Vinstdisposition

Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle utgå till aktieägarna samt att tidigare balanserat resultat, övrigt tillskjutet kapital samt årets resultat, totalt 25 759 170 000 kronor, balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020/2021.

Val av styrelse och revisor samt arvodering

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sju ledamöter utan styrelsesuppleanter. Det beslutades även att Embracer ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Årsstämman beslutade vidare att arvodet till styrelsens ledamöter ska uppgå till totalt 4 000 000 kronor, inklusive arvode för utskottsarbete (1 550 000 kronor föregående år), och utgå med 450 000 kronor (250 000 kronor föregående år) till var och en av de stämmovalda ledamöterna som inte är anställda i Bolaget eller koncernen och med 1 200 000 kronor (800 000 kronor föregående år) till styrelsens ordförande.

Vidare beslutades att arvodet för medlemmar i revisionsutskottet ska utgå med 125 000 kronor (0 kronor föregående år) samt med 250 000 kronor (0 kronor föregående år) till revisionsutskottets ordförande och att arvode för medlemmar i ersättningsutskottet ska utgå med 75 000 kronor (0 kronor föregående år) och med 150 000 kronor (0 kronor föregående) till ersättningsutskottets ordförande.

Det beslutades även om en retroaktiv ersättning för medlemmar i ersättnings- och revisionsutskottet om sammanlagt 532 000 kronor för perioden 1 februari 2021 till 16 september 2021 enligt följande:

  • ordförande i revisionsutskott 166 000 kronor,
  • medlemmar i revisionsutskott 83 000 kronor,
  • ordförande i ersättningskutskott 100 000 kronor, och
  • medlemmar i ersättningsutskott 50 000 kronor.

Vidare beslutades att arvode till revisorn skulle utgå enligt godkänd räkning.

Till styrelseledamöter omvaldes David Gardner, Ulf Hjalmarsson, Jacob Jonmyren, Matthew Karch, Erik Stenberg, Kicki Wallje-Lund och Lars Wingefors. Kicki Wallje-Lund omvaldes som styrelseordförande.

Ernst & Young Aktiebolag omvaldes som Bolagets revisor. Ernst & Young Aktiebolag har meddelat att auktoriserade revisorn Johan Eklund fortsätter som huvudansvarig revisor.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade att ändra Bolagets bolagsordning avseende gränser för aktiekapital och antal aktier. Det beslutades att aktiekapitalet ska vara lägst 1 398 000 kronor och högst 5 592 000 kronor. Det beslutades vidare att antalet aktier ska vara lägst 1 000 000 000 och högst 4 000 000 000.

Vidare beslutades att införa möjlighet till fullmaktsinsamling och poströstning.

Beslut om uppdelning av aktier, en s.k. aktiesplit

Årsstämman fastställde den av styrelsen föreslagna uppdelningen av Bolagets aktier, en s.k. aktiesplit, innebärande att varje aktie, oavsett aktieslag, delas i två (2) aktier. Det totala antalet aktier i Bolaget kommer genom uppdelningen öka från 507 474 915 aktier[1] till 1 014 949 830 aktier (fördelat på 66 798 274 A-aktier och 948 151 556 B-aktier). Beslutet innebär att aktiernas kvotvärde kommer att uppgå till cirka 0,001 kronor.Styrelsen bemyndigades att fastställa avstämningsdag för uppdelningen och kommer att offentliggöra närmare information om förfarandet för uppdelningen i samband med fastställandet av avstämningsdag.
[1] Baserat på antalet aktier i Bolaget per dagen för årsstämman.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Årsstämman beslutade avslutningsvis, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av B-aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med rätt att konvertera till respektive teckna B-aktier, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, till ett antal motsvarande maximalt tio (10) procent av det totala antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten då bemyndigandet utnyttjas första gången (baserat på antalet aktier efter genomförd split enligt ovan), att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning. Att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission utan företrädesrätt för aktieägarna enligt ovan är främst i syfte att kunna anskaffa nytt kapital för att öka Bolagets flexibilitet eller i samband med förvärv.

För detaljerade villkor avseende ovanstående beslut på årsstämman hänvisas till kallelsen, årsredovisningen och de fullständiga förslagen som finns tillgängliga hos Bolaget och som offentliggjorts på Bolagets hemsida, www.embracer.com.

För mer information, vänligen kontakta:
Lars Wingefors, grundare och VD Embracer Group AB
Tel: +46 708 47 19 78

E-mail: lars.wingefors@embracer.com

Om Embracer Group
Embracer Group är ett moderbolag till företag som utvecklar och förlägger PC-, konsol- och mobilspel för den globala spelmarknaden. Koncernen har en bred spelportfölj med över 240 ägda varumärken, som till exempel Saints Row, Goat Simulator, Dead Island, Darksiders, Metro, MX vs ATV, Kingdoms of Amalur, TimeSplitters, Satisfactory, Wreckfest, Insurgency, World War Z, Borderlands och många fler.

Embracer Group har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de åtta operativa koncernerna: THQ Nordic, Koch Media, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, Saber Interactive, DECA Games, Gearbox Entertainment och Easybrain. Koncernen har 80 interna studios och fler än 8 500 medarbetare och kontrakterade utvecklare i fler än 40 länder.

Embracer Groups aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market Stockholm under kortnamnet EMBRAC B. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB som nås via info@fnca.se +46-8-528 00 399.

Prenumerera på pressmeddelanden och finansiell information: https://embracer.com/investors/subscription/?lang=sv

 

Kontakt

Arman Teimouri Head of External Relations +46 54 53 56 50 press@embracer.com
Oscar Erixon Head of Investor Relations +46 730 24 91 42 oscar.erixon@embracer.com

Prenumerera

Embracer Group är en global koncern med kreativa, entreprenörsledda verksamheter inom PC, konsol-, mobil- och brädspel samt andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelportfölj med över 900 ägda eller kontrollerade varumärken.

Bolaget har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de elva operativa koncernerna: THQ Nordic, PLAION, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, DECA Games, Gearbox Entertainment, Easybrain, Asmodee Group, Dark Horse Media, Freemode och Crystal Dynamics – Eidos. Koncernen har 111 interna studios och engagerar över 12 000 medarbetare i fler än 40 länder.