Regulatorisk Pressmeddelande • februari 15, 2024 • 07:00

Embracer Group publicerar delårsrapport Q3, oktober-december 2023: NETTOOMSÄTTNINGEN ÖKADE MED 4 % TILL 12 050 MSEK

 • Twitter
 • Linkedin
 • Facebook

TREDJE KVARTALET, OKTOBER-DECEMBER 2023 (JÄMFÖRT MED OKTOBER-DECEMBER 2022)

 • Nettoomsättningen ökade med 4 % (-4 % organisk tillväxt) till 12 050 MSEK (11 622). Omsättningen per rörelsesegment:
  • PC/Console Games: minskade med -5 % till 3 379 MSEK (3 575).
  • Mobile Games: ökade med 4 % till 1 642 MSEK (1 573).
  • Tabletop Games: ökade med 7 % till 4 425 MSEK (4 146).
  • Entertainment & Services: ökade med 12 % till 2 604 MSEK (2 328).
 • EBIT 1) för perioden uppgick till 273 MSEK (226), en EBIT-marginal om 2 % (2 %). Justerat EBIT ökade med 7 % till 2 150 MSEK (2 009), vilket motsvarar en Justerad EBIT-marginal om 18 % (17 %).
 • Jämförelsestörande poster uppgick till -641 MSEK (-75), och är relaterade till tidigare utannonserat omstruktureringsprogram. Kassaflödespåverkan på jämförelsestörande poster uppgick till 261 MSEK (-).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 2 477 MSEK (2 813). Nettoinvesteringar i immateriella tillgångar uppgick till -1 668 MSEK (-1 413).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -1,44 SEK (1,39) och efter utspädning till -1,44 SEK (1,38). Justerat resultat per aktie uppgick till 0,20 SEK (0,76). Justerat resultat per aktie efter utspäd- ning var 0,19 SEK (0,70).
 • Bolaget upprepar sin prognos för räkenskapsåret 2023/24 för Justerat EBIT om 7 000 – 9 000 MSEK.

FÖRSTA NIO MÅNADERNA, APRIL–DECEMBER 2023 (JÄMFÖRT MED APRIL–DECEMBER 2022)

 • Nettoomsättningen ökade med 18 % (4 % organisk tillväxt) till 33 331 MSEK (28 309). Omsättningen per rörelsesegment:
  • PC/Console Games: ökade med 13 % till 11 284 MSEK (9 966).
  • Mobile Games: ökade med 1 % till 4 550 MSEK (4 502).
  • Tabletop Games: ökade med 16 % till 11 679 MSEK (10 058).
  • Entertainment & Services: ökade med 54 % till 5 818 MSEK (3 784).
 • EBIT 1) för perioden uppgick till -141 MSEK (289), en EBIT-marginal om -0 % (1 %). Justerat EBIT ökade med 3 % till 5 637 MSEK (5 451), vilket motsvarar en Justerad EBIT-marginal om 17 % (19 %).
 • Jämförelsestörande poster uppgick till -2 140 MSEK (-75), och relaterade främst till tidigare utannonserat omstruktureringsprogram. Kassaflödespåverkan på jämförelsestörande poster uppgick till 407 MSEK (-).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 6 085 MSEK (3 740). Nettoinvesteringar i immateriella tillgångar uppgick till -5 493 MSEK (-4 189).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,04 SEK (3,50) och efter utspädning till -0,04 SEK (3,47). Justerat resultat per aktie uppgick till 2,26 SEK (4,16). Justerat resultat per aktie efter utspäd- ning var 2,09 SEK (3,83).

 

Nyckeltal koncernen Okt-dec Okt-dec Apr-dec Apr–dec Apr 2022–
2023 2022 2023 2022 Mar-23
Nettoomsättning, MSEK 12 050 11 622 33 331 28 309 37 665
EBIT1), MSEK 273 226 –141 289 194
EBIT-marginal 2 % 2 % 0 % 1 % 1 %
Justerat EBIT, MSEK 2 150 2 009 5 637 5 451 6 366
Justerad EBIT-marginal 18 % 17 % 17 % 19 % 17 %
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK 2 477 2 813 6 085 3 740 5 383
Nettoinvesteringar i immateriella tillgångar, MSEK 1 668 1 413 5 493 4 189 5 996
Nettoomsättningstillväxt 4 % 128 % 118 % 139 % 121 %
Totalt antal pågående spelutvecklingsprojekt 179 224 179 224 221
Totalt antal spelutvecklare 10 221 11 152 10 221 11 152 11 426
Totalt antal sysselsatta 15 218 16 243 15 218 16 243 16 601

 (1) EBIT, vilket motsvarar Rörelseresultat i Koncernens rapport över resultat.
Samtliga jämförelsetal inom parentes avser motsvarande period föregående år, om inte annat anges.

KOMMENTAR FRÅN VD:

DIVERSIFIERAD PORTFÖLJ LEVERERAR ETT ALL-TIME-HIGH-KVARTAL
Vi levererade ett stabilt kvartal i Q3 aningen över ledningens förväntningar med ett Justerat EBIT om 2,2 miljarder SEK och fritt kassaflöde om 1,2 miljarder SEK, drivet av ett starkt kvartal för Asmodee, Middle-earth Enterprises och vår mobilverksamhet. För helåret 2023/24 upprepar vi vår prognos för Justerat EBIT om 7,0-9,0 miljarder SEK och ser det nu som troligt att vi får ett utfall i prognosintervallets nederkant. Vi gör framsteg enligt plan mot våra mål för kapitalutgifter och rörelsekostnader som sattes i samband med att omstruktureringsprogrammet offentliggjordes i juni 2023. Vi närmar oss nu programmets slutskede med fokus både på möjliga avyttringar och konsolidering.

Embracers nettoomsättning växte med 4 % till, den högsta någonsin, 12,1 miljarder SEK under Q3. Den organiska tillväxten var –4 % till följd av solid organisk tillväxt inom Tabletop men som motverkades av färre lanseringar inom PC/Console och ett ökat fokus på lönsamhet inom Mobile. Justerad EBIT uppgick även den till högsta någonsin, 2,2 miljarder SEK vilket motsvarar en ökning med 7 % på årsbasis. Fritt kassaflöde uppgick till 1,2 miljarder SEK. Förra året genererades en betydande del av det fria kassaflödet i Q3 från ett förlagsavtal för Tomb Raider medan vi detta år ser en mer jämn distribution under andra halvåret tack vare vårt omstruktureringsprogram.

Som en del av omstruktureringsprogrammet har Embracer fortsatt ett fåtal större pågående avyttringsprocesser som kan stärka vår balansräkning och ytterligare reducera kapitalutgifter. Dessa processer är långt gångna. Vissa bolag kan inleda omstrukturering innan någon avyttring har offentliggjorts. Vår viktigaste vägledande princip är att alltid maximera aktieägarvärde vid varje given situation.
Målet om att uppnå en nettoskuld om åtta miljarder SEK till 31 mars, är inte troligt, men vissa avyttringar skulle dock signifikant kunna minska vår nettoskuld efter den 31 mars. Viktigt att poängtera är att vårt skuldsättningsmål om en nettoskuld i relation till Justerat EBIT om 1,0x för kommande tolv månader, förblir oförändrat.

Kassaflöden från den löpande verksamheten och tillgängliga medel är tillräckliga för att återbetala skulder i enlighet med gällande bankavtal under 2024. Under helåret 2024/25 har vi begränsade utbetalningar av villkorade tilläggsköpeskillingar om 0,9 miljarder SEK, jämfört med 2,8 miljarder SEK som till stora delar redan utbetalats detta räkenskapsår. Det fria kassaflödet väntas förbättras framgent drivet av både en väntad solid utveckling under helåret 2024/25 och lägre kapitalutgifter.

För helåret 2023/24, upprepar vi vår prognos för Justerat EBIT om SEK 7,0-9,0 miljarder och ser det nu som troligt att utfallet hamnar i prognosintervallets nederkant. Anledningen är de något svagare utsikterna för PC/Console under helåret 2023/24 jämfört med vår bedömning i Q2. Det beror på en något sämre utveckling för nyliga spellanseringar samt ett antal skiften i pipeline ut ur Q4 och även inom kvartalet.

MOBILE, TABLETOP OCH ENTERTAINMENT & SERVICES UTVECKLAS STARKT
Inom PC/Console Games minskade försäljningen med 9 % organiskt. Under ett kvartal med färre noterbara lanseringar drevs omsättningen till stor del av katalogförsäljning. Kvartalet inkluderade framgångsrika uppdateringar för ett flertal spel, exempelvis DLCs The Awakened King för Remnant II och Haus för Dead Island 2, men påverkades också av den svaga utvecklingen hos de fåtal nya spellanseringar som skedde under kvartalet. Den Justerade EBIT-marginalen om 14 % påverkades fortsatt av avskrivningar relaterat till spelutveckling kombinerat med en svagare utveckling för ett antal medelstora titlar i flera olika operativa koncerner under helåren 2022/23 och 2023/24.

Utvecklingen för våra starkaste varumärken inom PC/ Console är stabil. Generellt sett ser vi mer selektiva konsumenter och minskade investeringar i plattformsinnehåll. Q4 blir ett kvartal med högre aktivitet, med flera nya spel som inkluderar, Alone in the Dark, Outcast A New Beginning, SOUTH PARK: SNOW DAY!, Expeditions: A Mudrunner Game, Tomb Raider I–III Remastered samt Deep Rock Galactic: Survivor och Lightyear Frontier.

Tabletop Games-segmentet hade en organisk tillväxt om 1 % med en nettoomsättning om 4,4 miljarder SEK i Q3. Sett till räkenskapsårets första nio månader uppgick den organiska tillväxten till 9 %, drivet av Asmodees diversifierade intäktsbas, en solid underliggande marknad och konsekvent exekvering. Marknaden för bordsspel hade en liten tillväxt under kalenderåret vilket bekräftar industrins motståndskraft och där Asmodees starka position är nyckeln till robust tillväxt. Efter föregående kvartal med stark lönsamhet uppgick den Justerade EBIT-marginalen till 19 % vilket var något lägre jämfört med motsvarande period föregående år främst på grund av att produktmixen har en ökad andel samlarkortspel. Asmodee levererade ett starkt fritt kassaflöde under kvartalet med en noterbar lagerminskning under det säsongsmässigt starkaste kvartalet för året. Förberedelser inför lanseringen av Star Wars™: Unlimited fortskrider enligt plan med ett stort antal förbokningar. Vi ser alla fram emot lanseringen den 8 mars 2024.

Mobile Games-segmentet hade ett rekordhögt Justerat EBIT som växte med 32 % på årsbasis till 611 MSEK (37 %), drivet av en förbättrad produktmix samt optimerade investeringar i UAC (User Acquisition Cost). Den organiska tillväxten uppgick till –10 % på grund av en förändrad affärsmodell i DECA. Easybrain visade fortsatt en solid utveckling med en organisk tillväxt som uppgick till ett medelhögt ensiffrigt tal, drivet av bättre monetisering och stark exekvering gällande kontinuerliga uppdateringar av innehåll och kampanjer för sina viktigaste spel. Proforma-tillväxten var mer stabil och uppgick till –2 % med stöd av en stark utveckling för spelet Alien Invasion, som förvärvades av CrazyLabs i Q2. Spelet var vår näst största speltitel i Q3 och har noterbart accelererat CrazyLabs skifte mot hybrid casual-genren. Det är upplyftande att se en förbättrad utveckling för Mobile Games och jag är övertygad om att segmentet kommer att fortsätta utgöra ett viktigt bidrag till intjäning och kassaflödesgenerering över kommande kvartal och år.

I kvartalet hade Entertainment & Services-segmentet en organisk tillväxt om –2 % men fortsatte att leverera en stark lönsamhet där Justerat EBIT växte med 63 % på årsbasis till 305 MSEK med en marginal på 12 %. Licensintäkter från The Lord of the Rings-varumärket, var högre än förväntat och drev den starka vinsttillväxten. Framför allt var det den fortsatta solida utvecklingen för samlarkortspelet Magic the Gathering, en stabil utveckling för Warner Bros. filmkatalog samt det nya PC/Console spelet The Lord of the Rings: Return to Moria™ som var de främsta drivkrafterna. Vi ser nu fram emot biopremiären för The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim i december 2024.

SLUTSKEDE FÖR OMSTRUKTURERINGSPROGRAMMET
Målen med vårt pågående omstruktureringsprogram är att förbättra effektivitet och kassagenerering och därmed skapa ett Embracer som är effektivare, starkare, mer fokuserat och kassaflödesmässigt självförsörjande. Medan vi sett en solid exekvering inom tre av våra fyra rörelsesegment under året ser vi potential för ytterligare förbättring av vår finansiella utveckling, primärt inom PC/Console. Under tredje kvartalet var EBITDA minus capex under de senaste tolv månaderna 3,0 miljarder SEK på koncernnivå. Exklusive våra fyra operativa koncerner inom PC/Console som bidrog negativt, skulle EBITDA minus capex vara 5,3 miljarder SEK. När vi nu närmar oss slutskedet för programmet, gör vi framsteg enligt plan mot våra mål för kapitalutgifter och rörelsekostnader för att förbättra nuvarande och framtida kassaflödesgenerering.

I ett koncernövergripande initiativ har våra bolag och studios behövt ta svåra beslut, som att gå skilda vägar med teammedlemmar. Vi har minskat den globala arbetsstyrkan med 8 % sedan programmet inleddes. Nedskärningar hanteras lokalt inom den operativa koncernen, med fokus på att informera berörda medarbetare först och att så görs med omsorg, respekt och integritet.

Vi ser ett viktigt skifte gällande kapitalutgifter under kvartalet. Vi går från en årstakt på 7,9 miljarder SEK då programmet inleddes till 6,4 miljarder SEK i december 2023 och gör därmed framsteg mot vårt mål för kapitalutgifter om 5 miljarder SEK under verksamhetsåret 2024/25. Aktivitetsnivån förblir hög med ett flertal ytterligare åtgärder som vidtagits i januari och februari 2024.

VI BYGGER EN STARKARE GRUND FÖR FRAMTIDEN
Vi ser optimistiskt på framtiden och har en stark pipeline med större lanseringar planerade för de kommande två åren. Under senare år har vi genomfört strategiska investeringar i accelererad organisk tillväxt. Detta har resulterat i en obalans mellan kapitalutgifter och värdet på färdigställda spel och dessa adresseras nu genom omstruktureringsprogrammet. Under de senaste tolv månaderna har vi investerat 6,5 miljarder SEK i spelutveckling inom PC/Console medan värdet på färdigställda spel har varit mindre än hälften av det, 3,2 miljarder SEK. När vi nu reducerar kapitalutgifter så att de understiger 5 miljarder SEK på koncernnivå, kommer vi fortsatt att investera mer än värdet på färdigställda spel, och lägger därmed grunden för framtida organisk tillväxt i PC/Console.

Strukturen och innehållet för en uppdaterad koncerngemensam kapitalallokeringsprocess är under utveckling. Den samlade kunskapen från omstruktureringsprojekt inom olika funktioner och operativa koncerner utgör basen. Ledare från olika delar av organisationen bidrar med sin långa erfarenhet och breda kunskap, vilket tillsammans med en tydlig och enkel modell för att godkänna att ett spelutvecklingsprojekt påbörjas, skapar förutsättningar för högre avkastning på investeringarna.

Våra hittills genomförda, konkreta omstruktureringsåtgärder väntas också ha en positiv effekt på vår ROI (Return On Investment). Per tredje kvartalet har vi en vägd genomsnittlig ROI på cirka 2,2 gånger för alla våra historiska spellanseringar. För de spel som utvecklats i studios som vi nu har stängt ner, samt tredjeparts-förlagda spel där vi inte har något ägande i utvecklingsstudion, är ROI cirka 1,0x. Samtidigt är ROI cirka 3,2x för alla andra spel. Vi kommer fortsätta att göra tredjeparts-förläggning i framtiden men vi kommer att vara betydligt mer selektiva. Vår framtida spelportfölj kommer vara mer fokuserad på etablerade, ägda varumärken och studios vilket vi tror kommer bidra till ökad förutsägbarhet samt ökad avkastning på investeringar och lönsamhet framgent.

Med de åtgärder som nu vidtas bygger vi en stark grund för framtiden med en förbättrad finansiell profil, en mer slimmad struktur medan vi nyttjar potentialen i vår diversifierade portfölj. Vi har fantastiska tillgångar och varumärken och vi ämnar påvisa förmågan till vinstgenerering från dessa tillgångar över tid.

Jag vill rikta ett tack till alla våra aktieägare, anställda och kunder för era bidrag till Embracer Groups framgång och utveckling.

15 februari 2024, Karlstad, Värmland, Sverige
Lars Wingefors
Medgrundare och VD
 
För frågor om denna rapport, vänligen kontakta:
Oscar Erixon, Head of Investor Relations Embracer Group AB (publ)
Tel: + 46 730 24 91 42
Email: oscar.erixon@embracer.com

Beatrice Forsgren, Head of Brand and Communication Embracer Group AB (publ)
Tel: +46 704 52 57 63
E-mail: beatrice.forsgren@embracer.com

Om Embracer Group
Embracer Group är en global koncern med kreativa, entreprenörsledda verksamheter inom PC, konsol-, mobil- och brädspel samt andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelportfölj med över 900 ägda eller kontrollerade varumärken. Bolaget har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de tolv operativa koncernerna: THQ Nordic, PLAION, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, Saber Interactive, DECA Games, Gearbox Entertainment, Easybrain, Asmodee, Dark Horse, Freemode och Crystal Dynamics – Eidos. Koncernen har 132 interna studios och engagerar över 15 000 medarbetare i fler än 40 länder.

Embracer Groups aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under kortnamnet EMBRAC B.

Prenumerera på pressmeddelanden och finansiell information: https://embracer.com/investors/subscription/?lang=sv
 

Kontakt

Arman Teimouri Head of External Relations +46 54 53 56 50 press@embracer.com
Oscar Erixon Head of Investor Relations +46 730 24 91 42 oscar.erixon@embracer.com

Prenumerera

Embracer Group är en global koncern med kreativa, entreprenörsledda verksamheter inom PC, konsol-, mobil- och brädspel samt andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelportfölj med över 900 ägda eller kontrollerade varumärken.

Bolaget har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de elva operativa koncernerna: THQ Nordic, PLAION, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, DECA Games, Gearbox Entertainment, Easybrain, Asmodee Group, Dark Horse Media, Freemode och Crystal Dynamics – Eidos. Koncernen har 109 interna studios och engagerar över 12 000 medarbetare i fler än 40 länder.