Regulatorisk Pressmeddelande • november 16, 2023 • 07:00

Embracer Group publicerar delårsrapport Q2, juli-september 2023: NETTOOMSÄTTNINGEN ÖKADE MED 13 % TILL 10 831 MSEK

 • Twitter
 • Linkedin
 • Facebook

ANDRA KVARTALET, JULI–SEPTEMBER 2023 (JÄMFÖRT MED JULI–SEPTEMBER 2022)

 • Nettoomsättningen ökade med 13 % (–2 % organisk tillväxt) till 10 831 MSEK (9 569). Omsättningen per rörelsesegment:
  • PC/Console Games: minskade med –5 % till 3 909 MSEK (4 097).
  • Mobile Games: ökade med 2 % till 1 471 MSEK (1 441).
  • Tabletop Games: ökade med 25 % till 4 070 MSEK (3 247).
  • Entertainment & Services: ökade med 76 % till 1 381 MSEK (784).
 • EBIT[1] för perioden uppgick till –836 MSEK (461), en EBIT-marginal om –8 % (5 %). Justerat EBIT minskade med –14 % till 1 814 MSEK (2 121), vilket motsvarar en Justerad EBIT-marginal om 17 % (22 %).
 • Jämförelsestörande poster uppgick till –1 421 MSEK (-), och är relaterade till tidigare utannonserat omstruktureringsprogram. Kassaflödespåverkan på jämförelsestörande poster uppgick till 146 MSEK (-).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 2 250 MSEK (580). Nettoinvesteringar i immateriella tillgångar uppgick till –1 914 MSEK (–1 572).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till –0,47 SEK (2,21) och efter utspädning till –0,47 SEK (2,20) SEK. Justerat resultat per aktie uppgick till 0,84 SEK (2,12). Justerat resultat per aktie efter utspädning var 0,78 SEK (1,95).
 • Bolaget upprepar sin prognos för räkenskapsåret 2023/24 för Justerat EBIT om 7 000 – 9 000 MSEK.

FÖRSTA HALVÅRET, APRIL–SEPTEMBER 2023 (JÄMFÖRT MED APRIL–SEPTEMBER 2022)

 • Nettoomsättningen ökade med 28 % (8 % organisk tillväxt) till 21 281 MSEK (16 687). Omsättningen per rörelsesegment:
  • PC/Console Games: ökade med 24 % till 7 905 MSEK (6 391).
  • Mobile Games: minskade med –1 % till 2 908 MSEK (2 928).
  • Tabletop Games: ökade med 23 % till 7 254 MSEK (5 911).
  • Entertainment & Services: ökade med 121 % till 3 213 MSEK (1 456).
 • EBIT[1] för perioden uppgick till –415 MSEK (63), en EBIT-marginal om –2 % (0 %). Justerat EBIT ökade med 1 % till 3 487 MSEK (3 442), vilket motsvarar en Justerad EBIT-marginal om 16 % (21 %).
 • Jämförelsestörande poster uppgick till –1 499 MSEK (-), och relaterade främst till tidigare utannonserat omstruktureringsprogram. Kassaflödespåverkan på jämförelsestörande poster uppgick till 146 MSEK (-).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 3 608 MSEK (927). Nettoinvesteringar i immateriella tillgångar uppgick till –3 825 MSEK (–2 776).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,45 SEK (2,10) och efter utspädning till 1,45 SEK (2,08) SEK. Justerat resultat per aktie uppgick till 2,06 SEK (3,45). Justerat resultat per aktie efter utspädning var 1,90 SEK (3,16).
Nyckeltal koncernen Jul–sep Jul–sep Apr–sep Apr–sep Apr 2022–
2023 2022 2023 2022 Mar-23
Nettoomsättning, MSEK 10 831 9 569 21 281 16 687 37 665
EBIT1), MSEK –836 461 –415 63 194
EBIT-marginal –8 % 5 % –2 % 0 % 1 %
Justerat EBIT, MSEK 1 814 2 121 3 487 3 442 6 366
Justerad EBIT-marginal 17 % 22 % 16 % 21 % 17 %
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK 2 250 580 3 608 927 5 383
Nettoinvesteringar i immateriella tillgångar, MSEK 1 914 1 572 3 825 2 776 5 996
Nettoomsättningstillväxt 13 % 190 % 28 % 148 % 121 %
Totalt antal pågående spelutvecklingsprojekt 201 237 201 237 221
Totalt antal spelutvecklare 10 654 10 899 10 654 10 899 11 426
Totalt antal sysselsatta 15 701 15 731 15 701 15 731 16 601

(1) EBIT, vilket motsvarar Rörelseresultat i Koncernens rapport över resultat.
Samtliga jämförelsetal inom parentes avser motsvarande period föregående år, om inte annat anges.
 
KOMMENTAR FRÅN VD:
STABILA FRAMSTEG UNDER Q2 VISAR VÄGEN
Under Q2 levererade vi ett stabilt kvartal med Justerat EBIT om 1,8 miljarder SEK och vi räknar med att hamna inom prognosintervallet detta år. Fritt kassaflöde om 0,4 miljarder SEK visar en tydlig förbättring jämfört med Q1. Vårt omstruktureringsprogram gör goda framsteg med besparingar av rörelsekostnader före plan och minskade kapitalutgifter som väntas bidra avsevärt under andra halvåret. Vi fortsätter att ta viktiga steg för framtiden och jag är säker på att vi kommer att komma ut som ett starkare bolag.

Embracers nettoomsättning växte med 13 % till 10,8 miljarder SEK under Q2. Den organiska tillväxten var –2 % till följd av solid organisk tillväxt inom Tabletop och Entertainment & Services medan PC/Console och Mobile hade tuffa jämförelseperioder. Justerat EBIT uppgick till 1,8 miljarder SEK i linje med ledningens förväntningar för kvartalet. Fritt kassaflöde uppgick till cirka 400 MSEK och är en klar förbättring jämfört med Q1 samtidigt som effekterna från omstruktureringsprogrammet huvudsakligen ligger framför oss. Vi räknar med att fritt kassaflöde förbättras väsentligt under andra halvåret, drivet av en starkare säsongsmässig period för Tabletop Games samt betydande besparingar gällande rörelsekostnader och kapitalutgifter.

För helåret 2023/24, upprepar vi vår prognos för Justerat EBIT om SEK 7,0-9,0 miljarder. Vi har fortsatt tilltro gällande vårt prognosintervall. Utsikterna andra halvåret för PC/Console och Mobile har dock försvagats något jämfört med vår bedömning under Q1. Förändringen för PC/Console beror på faktisk och förväntad utveckling för nya spellanseringar samt troliga mindre skiften i pipelinen. För Mobile relaterar det till en något mer konservativ syn på monetisering och organisk tillväxt.

VIKTIGA INTERNA VARUMÄRKEN OCH STUDIOS UTVECKLAS VÄL
Inom PC/Console Games minskade försäljningen med ungefär 5 % eller 17 % organiskt. Intäkterna från nya lanseringar uppgick till 1,4 miljarder SEK under kvartalet, ett av de starkaste kvartalen någonsin för nya lanseringar. Detta är dock ändå en minskning om 7 % på årsbasis på grund av starka bidrag från Saints Row under Q2 föregående år och ett större plattformsavtal. Remnant II, internt utvecklat av Gunfire Games och som förläggs av Gearbox Publishing, lanserades den 25 juli och har nu sålts i över 2 miljoner exemplar och genererat mer än 700 MSEK i nettoomsättning under Q2. Med det sagt så har vi sett ett blandat mottagande och utveckling för det externt utvecklade spelet Payday 3 och några mindre lanseringar under kvartalet. Den Justerade EBIT-marginalen om 16 % under Q2 påverkas av dessa lanseringar och den svaga utvecklingen för titlar som lanserades under föregående år. Payday 3 som utvecklats av Starbreeze Studios och lanserades den 21 september gjorde ett positivt bidrag till Justerat EBIT med investeringen intjänad redan under Q2. Vi räknar med att det kommer bidra positivt under helåret 2023/24 men inte leva upp till ledningens förväntningar på grund av en svagare lansering, kopplat till ett oförutsett fel hos en extern matchmaking-mjukvara, vilket i sin tur påverkade spelarupplevelsen.

Vi har haft en positiv start för våra viktigaste interna studios och varumärken detta år inklusive lyckade lanseringar av Dead Island 2 och Remnant II. Det gläder mig att se den senaste veckans framgångsrika lanseringar för Risk of Rain Returns, Teardown på konsol, Satisfactory’s Update 8 och The Awakened King, det första nedladdningsbara innehållet för Remnant II. Vidare väntar många spännande lanseringar under verksamhetsåret 2023/24, bland annat Homeworld 3, SOUTH PARK: SNOW DAY!, Arizona Sunshine 2, Expeditions: A MudRunner Game, Alone in the Dark, Outcast – A New Beginning, Lightyear Frontier och Deep Rock Galactic Survivors. Saber Interactive arbetar hårt med färdigställandet av Warhammer 40,000: Space Marine 2. Lanseringsdatumet för spelet kommer kommuniceras av det externa förlaget Focus Entertainment.

Segmentet Tabletop Games levererade en organisk tillväxt om 15 % med en nettoomsättning på 4,1 miljarder SEK. Trots att produktmixen bestod av en större andel samlarkort ökade Justerad EBIT med 47 % på årsbasis,
drivet av en stark organisk försäljningsutveckling, kostnadsbesparingar och positiva effekter från valutakursförändringar. Utvecklingen överträffade ledningens förväntningar något och drevs främst av mer normala säsongseffekter under första halvåret jämfört med förra året. Asmodees kassakonvertering förbättrades avsevärt jämfört med föregående år, drivet av en mindre lageruppbyggnad i linje med de åtgärdsplaner som offentliggjordes för 12 månader sedan. Vi går nu in i det säsongsmässigt starkaste kvartalet för Asmodee och samtidigt stiger förväntningarna på bolagets kommande samlarkortspel Star Wars™ Unlimited i Q4. Spelet väntas lanseras tidigt i mars 2024 och har redan mottagits väldigt positivt bland såväl media som spelare på mässor som hållits nyligen.

Rörelsesegmentet Mobile Games hade en organisk tillväxt om –10 %, vilket är en förbättring jämfört med Q1 med gradvis bättre jämförelseperioder efter det första starka halvåret i föregående räkenskapsår. Den negativa utvecklingen för organisk tillväxt beror delvis på CrazyLabs genreskifte mot hybrid casual-spel med ökat fokus på lönsamhet och kassaflöden. Underliggande marknadstrender och intäktskonvertering var överlag stabila under kvartalet. Investeringar i UAC (user acquisition cost) ökade jämfört med Q1 men var något lägre än våra förväntningar, vilket gav stöd till den Justerade EBIT-marginalen som uppgick till 25 % under kvartalet med ett solitt bidrag till kassaflödet. För helåret räknar vi med en medelhög till hög ensiffrig organisk minskning, men med något högre marginal för segmentet. Det beror på en något mer konservativ syn på monetisering och investeringar i user acquisition under andra halvan av året.

Entertainment & Services presterade bättre än ledningens förväntningar under kvartalet och hade en 13 % organisk tillväxt med en Justerad EBIT-marginal om 16 %. Den högre marginalen drivs primärt av starka licensintäkter från Middle-earth Enterprises och samlarkorten The Lord of the Rings: Tales of Middle-earth™ från Magic: The Gathering. Spelet lanserades framgångsrikt i slutet av Q1 som del av Middle-earth Enterprises långsiktiga samarbete med Wizards of the Coast och spelet fick ett varmt mottagande från fans och kritiker. Vår starka varumärkesportfölj är en viktig del av vår långsiktiga strategi och vi har spännande planer för varumärket Sagan om Ringen under de kommande åren.

OMSTRUKTURERINGSPROGRAMMET GÖR FRAMSTEG
Huvudprioriteringen för omstruktureringsprogrammet är att förbättra effektivitet och kassagenerering för att skapa ett Embracer som är effektivare, starkare, mer fokuserat och självförsörjande kassaflödesmässigt. Våra verksamheter inom Mobile, Tabletop och Entertainment & Services ger en solid grund med förutsägbara, lönsamma och kassagenererande verksamheter. Justerat EBITDA minus kapitalutgifter inom dessa tre segment uppgår till ungefär 4,2 miljarder SEK under senaste tolv månaderna. Om Coffee Stain inkluderas uppgår siffran till över 5 miljarder SEK. Det svagare fria kassaflödet under de senaste åren är mer eller mindre uteslutande drivet av en obalans mellan investeringar i pågående spelutveckling och slutförd utveckling inom PC/Console Games, vilket nu adresseras genom omstruktureringsprogrammet. Fortsatt exekvering av omstruktureringsprogrammet kommer vara avgörande för att öka effektivitet, lönsamhet och kassaflöden inom PC/Console Games. Under de senaste två åren har våra internt utvecklade spel genererat mer än en dubbelt så hög ROI (return on investments) jämfört med våra externt utvecklade spel. Vi eftersträvar en struktur som möjliggör att se framåt och där vi investerar i rätt spel med rätt team. Efter implementeringen av omstruktureringsprogrammet har vi ökad tilltro gällande vår förmåga att leverera kvalitet och en ökad ROI under de kommande åren.

Vi räknar med att nå våra mål om 8 miljarder SEK i nettoskuld i slutet av detta räkenskapsår samt att minska kapitalutgifter med mer än en tredjedel till 5 miljarder SEK i årstakt under helåret 2024/25. Den eftersträvade nivån för kapitalutgifter innebär att vi fortsatt kommer att investera mer än värdet på slutförda spel vilket lägger grunden för framtida organisk tillväxt i rörelsesegmentet PC/Console Games. Besparingar gällande rörelsekostnader ligger före plan med åtminstone 0,8 miljarder i besparingar under helåret 2024/25 och vi förväntar oss att se en betydande minskning av kapitalutgifter under andra halvan av året.

Per den 30 september 2023 hade omstruktureringsprogrammet bidragit till att Embracer genomfört sin första minskning av antalet medarbetare med cirka 900 personer jämfört med föregående kvartal, eller 5 % i förhållande till hela arbetsstyrkan jämfört med föregående kvartal. I detta koncernöverskridande initiativ lägger vi inte bara ned ett antal studios, utan vi minskar också antalet anställda och antalet projekt i flera andra studios, med fokus på att förbättra förväntad ROI inom PC/Console. Det är inte lätt att gå skilda vägar från talangfulla individer. Jag vill rikta ett särskilt tack till alla dem som behövt lämna Embracer under kvartalet, för deras insatser. Det är svåra beslut och de tas inte lättvindigt. För mig personligen är det avgörande att programmet utförs med medkänsla, respekt och integritet.

Under de senaste månaderna har vi accelererat processer för att avyttra tillgångar i förhållande till processer för att öka externt finansierade spelutvecklingsprojekt. Detta skifte drivs primärt av ett noterbart inkommande intresse men även av en förändrad marknadsdynamik med reducerade nivåer för investeringar i plattformsinnehåll. Därför genomför vi nu ett antal strukturerade avyttringsprocesser som ger oss flexibilitet och optionalitet i strävan att nå våra mål. Vi är fokuserade på att maximera aktieägarvärde och att uppnå årstaktsmålsättningen för kapitalutgifter så effektivt som möjligt. Betydande minskningar av kapitalutgifter och nettoskuld väntas materialiseras efter att vi har slutfört dessa processer.

Vi befinner oss nu i ett inledningsskede av vår plan för att konsolidera våra verksamheter, vilket inkluderar en översyn av strukturen för våra operativa koncerner, vilket ingår i en senare del av omstruktureringsprogrammet. Vi har ett ansvar i att använda vår storlek och talang på bästa sätt för att utveckla och skala upp tjänster och förmågor i hela Embracer med målet att leverera allt bättre spelarupplevelser. Jag är övertygad om att vi kommer leverera på de mål som vi kommunicerade i juni samt att vi befäster vår ställning som ett av världens ledande spelbolag.

Vidare vill jag ta tillfället i akt och varmt välkomna Yasmina Brihi, Bernt Ingman och Cecilia Qvist, som i samband med årsstämman, valdes in till styrelsen för moderbolaget.

Slutligen kommer vi att ta viktiga steg under helåret 2023/24 för att lägga grunden för kommande år och jag är övertygad om att vi kommer att komma ut som ett starkare bolag. Jag vill rikta ett tack till alla våra aktieägare, anställda, kunder, affärspartners och branschkollegor för era bidrag till Embracer Groups framgång och utveckling.

16 november, 2023, Karlstad, Värmland, Sverige

Lars Wingefors
Medgrundare och VD

För frågor om denna rapport, vänligen kontakta:
Oscar Erixon, Head of Investor Relations Embracer Group AB (publ)
Tel: + 46 730 24 91 42
Email: oscar.erixon@embracer.com

Beatrice Forsgren, Head of Brand and Communication Embracer Group AB (publ)
Tel: +46 704 52 57 63
E-mail: beatrice.forsgren@embracer.com

Om Embracer Group
Embracer Group är en global koncern med kreativa, entreprenörsledda verksamheter inom PC, konsol-, mobil- och brädspel samt andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelportfölj med över 900 ägda eller kontrollerade varumärken. Bolaget har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de tolv operativa koncernerna: THQ Nordic, PLAION, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, Saber Interactive, DECA Games, Gearbox Entertainment, Easybrain, Asmodee, Dark Horse, Freemode och Crystal Dynamics – Eidos. Koncernen har 135 interna studios och engagerar över 15 500 medarbetare i fler än 40 länder.

Prenumerera på pressmeddelanden och finansiell information: https://embracer.com/investors/subscription/?lang=sv

Kontakt

Arman Teimouri Head of External Relations +46 54 53 56 50 press@embracer.com
Oscar Erixon Head of Investor Relations +46 730 24 91 42 oscar.erixon@embracer.com

Prenumerera

Embracer Group är en global koncern med kreativa, entreprenörsledda verksamheter inom PC, konsol-, mobil- och brädspel samt andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelportfölj med över 900 ägda eller kontrollerade varumärken.

Bolaget har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de tio operativa koncernerna: THQ Nordic, PLAION, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, DECA Games, Easybrain, Asmodee Group, Dark Horse Media, Freemode och Crystal Dynamics – Eidos. Koncernen har 106 interna studios och engagerar över 11 000 medarbetare i fler än 40 länder.