Regulatorisk Pressmeddelande • april 11, 2017 • 08:30

Kallelse till årsstämma i THQ Nordic AB / Notice of annual general meeting in THQ Nordic AB

 • Twitter
 • Linkedin
 • Facebook
Aktieägarna i THQ Nordic AB, org. nr 556582-6558, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 16 maj 2017 kl. 11.00 på IVA Konferenscenter, på Grev Turegatan 16 i Stockholm. Entrén till stämmolokalen öppnas klockan 9.30 och en presentation av Q1-rapporten kommer äga rum från kl. 10.00.

The shareholders of THQ Nordic AB, reg. no. 556582-6558, (the “Company”) are hereby invited to the annual general meeting on Tuesday 16 May 2017 at 11:00 at IVA Konferenscenter, at Grev Turegatan 16 in Stockholm. The doors to the meeting will open at 9.30 am CET and a presentation of the Q1-report will take place at 10.00 am CET.

Rätt att delta och anmälan

Right to attend and notification

Aktieägare som vill delta i årsstämman ska:

Shareholders who wish to attend the annual general meeting must:

        i.            dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 10 maj 2017,

be included in the share register maintained by Euroclear Sweden AB as of Wednesday 10 May 2017, and

      ii.            dels senast onsdagen den 10 maj 2017 anmäla sig och eventuella biträden (högst två) skriftligen per post till Baker & McKenzie Advokatbyrå KB, Att: Ian Gulam, Box 180, 101 23 Stockholm (vänligen märk kuvertet ”THQ AGM 2017”) eller per e-post till agm2017@thqnordic.com. I anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, aktieslag, adress, telefonnummer samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträde. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

notify the company of their participation and any assistants (no more than two) in the annual general meeting no later than Wednesday 10 May 2017. The notification shall be in writing to Baker & McKenzie Advokatbyrå KB, Attn: Ian Gulam, Box 180, 101 23 Stockholm (kindly mark the envelope ”THQ AGM 2017”), or via e-mail: agm2017@thqnordic.com. The notification should state the name, personal/corporate identity number, shareholding, share classes address and telephone number and, when applicable, information about representatives, counsels and assistants. When applicable, complete authorization documents, such as registration certificates and powers of attorney for representatives and assistants, should be appended the notification.

Förvaltarregistrerade aktier

Nominee shares

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare måste genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, ska vara verkställd senast onsdagen den 10 maj 2017 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

Shareholders, whose shares are registered in the name of a bank or other nominee, must temporarily register their shares in their own name with Euroclear Sweden AB in order to be entitled to participate in the annual general meeting. Such registration, which normally is processed in a few days, must be completed no later than Wednesday 10 May 2017 and should therefore be requested from the nominee well before this date.

Ombud m.m.

Proxy etc.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis, eller motsvarande behörighetshandling, utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för den juridiska personen, bifogas fullmakten. Fullmaktens giltighetstid får anges till längst fem år från utfärdandet. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på adress enligt ovan. Fullmakten i original samt registreringsbevis ska även uppvisas på årsstämman. Fullmaktsformulär kommer finnas tillgängligt via Bolagets hemsida, www.thqnordic-investors.com, samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Shareholders represented by proxy shall issue dated and signed power of attorney for the proxy. If the proxy is issued by a legal entity, attested copies of the certificate of registration or equivalent authorization documents, evidencing the authority to issue the proxy, shall be enclosed. The proxy’s validity may not be more than five years from the issuance. A copy of the proxy in original and, where applicable, the registration certificate, should be submitted to the Company by mail at the address set forth above well in advance of the annual general meeting. The proxy in original and, when applicable, the certificate of registration must be presented at the annual general meeting. A proxy form will be available on the Company’s website, www.thqnordic-investors.com, and will also be sent to shareholders who so request and inform the Company of their postal address.

Förslag till dagordning

Draft agenda

 1. Stämmans öppnande.

Opening of the meeting.

 1. .

Election of Chairman of the meeting.

 1. Upprättande och godkännande av röstlängd.

Preparation and approval of voting list.

 1. Val en eller två justeringspersoner.

Election of one or two persons to certify the minutes.

 1. Prövande av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.

Question whether the general meeting has been duly convened.

 1. Godkännande av dagordning

Approval of the agenda.

 1. Presentation av verksamheten inom THQ-koncernen.

Presentation of the business activities in the THQ group.

 1. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

Presentation of the annual report and the auditors' report and the group annual report and the group auditor’s report.

 1. Beslut om:

Resolutions regarding:

  1. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

adoption of income statement and balance sheet and the group income statement and the group balance sheet,

  1. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och

decision regarding the profit or loss of the company in accordance with the adopted balance sheet, and

  1. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

discharge from liability of the board of directors and the managing director.

 1. Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer.

Determination of the number of directors and auditors.

 1. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.

Determination of fees to the board of directors and to the auditors.

 1. Val av styrelse och revisorer.

Election of the board of directors and auditors.

 1. .

Resolution regarding authorisation for the board to issue shares, convertibles and/or warrants.

 1. Stämmans avslutande

Closing of the meeting.

Förslag till beslut

Proposed resolutions

Punkt 2 : Val av ordförande

Item 2: Election of Chairman of the meeting 

Styrelsen föreslår att styrelsens ordförande, Kicki Wallje-Lund, väljs till ordförande vid stämman.

The board of directors proposes that the chairman of the board, Kicki Wallje-Lund, is appointed as chairman of the general meeting. 

Punkt 9.b : Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Item 9.b: Resolution regarding decision regarding the profit or loss of the company in accordance with the adopted balance sheet

Styrelsen föreslår att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning.

The board of directors proposes that all funds available for the annual general meeting shall be carried forward.

Punkt 10 12: Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer, fastställande av arvoden till styrelsen och revisorer samt val av styrelse och revisorer

Item 1012: Determination of the number of directors and auditors, determination of fees to the board of directors and to the auditors, and election of the board of directors and auditors

Aktieägare som representerar cirka 75,17 procent av rösterna i Bolaget föreslår följande:

Shareholders representing approximately 75.17 percent of the votes in the Company proposes the following:

Föreslås att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan styrelsesuppleanter. Antalet revisorer ska uppgå till en.

It is proposed that the board of directors shall comprise of five directors without deputies. The number of auditors shall be one.

Föreslås vidare att styrelsearvode ska utgå med 190 000 kronor till var och en av de stämmovalda ledamöterna som inte är anställda i Bolaget och med 380 000 kronor till styrelsens ordförande, totalt 760 000 kronor. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

It is further proposed that the remuneration to each director elected by the meeting and who is not employed by the Company shall be SEK 190,000 and the chairman of the board of directors is to receive SEK 380,000, in total SEK 760,000 . Remuneration to the auditor is to be paid according to approved invoice.

Föreslås vidare att styrelseledamot får, om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för Bolaget, fakturera styrelsearvodet. Om styrelseledamot fakturerar styrelsearvode via bolag ska arvodet ökas med ett belopp som motsvarar sociala avgifter enligt lag och mervärdesskatt.

It is further proposed that directors will, if tax circumstances are appropriate for invoicing and provided that it is cost-neutral for the Company, be afforded the possibility to invoice the board of directors' fees through their companies. In the event a director invoices the board of directors' fee through his/her company, the fee shall be increased in an amount corresponding to employer payroll taxes and value added tax pursuant to law.

Föreslås omval av styrelseledamöterna Pia Rosin, Mia Segolsson, Erik Stenberg, Kicki Wallje-Lund och Lars Wingefors. Vidare föreslås att Kicki Wallje-Lund omväljs som styrelseordförande.

It is proposed re-election of the directors Pia Rosin, Mia Segolsson, Erik Stenberg, Kicki Wallje-Lund and Lars Wingefors. Furthermore, Kicki Wallje-Lund is proposed to be re-elected as chairman of the board of directors.

Föreslås omval av auktoriserade revisorn Ulrich Adolfsson för tiden intill slutet av årsstämman 2018.

It is proposed to re-elect the authorized auditor Ulrich Adolfsson for the period until the end of the annual general meeting 2018.

Punkt 13 : Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner

Item 13: Resolution regarding authorisation for the board to issue shares, convertibles and/or warrants

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av B-aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med rätt att konvertera till respektive teckna B-aktier, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, till ett antal motsvarande maximalt tio (10) procent av det totala antalet aktier i Bolaget, att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning.

The board of directors proposes that the annual general meeting resolves to authorise the board of directors during the period up until the next annual general meeting to, on one or more occasions, resolve to issue B shares, convertibles and/or warrants with right to convert into and subscribe for B shares respectively, with or without preferential rights for the shareholders, in the amount not exceeding ten (10) per cent of the total number of shares in the Company, to be paid in cash, in kind and/or by way of set-off.

Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de justeringar som må behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

The board of directors or anyone appointed by the board of directors is given the right to make the adjustments necessary in connection with the registration of the resolution at the Companies Registration Office.

Majoritetsregler

Majority requirements

För giltigt beslut enligt punkten 13, krävs att det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagstämman.

A resolution in accordance with item 13 requires support by shareholders holding not less than two-thirds of both the shares voted and of the shares represented at the general meeting.

Antal aktier och röster

Number of shares and votes

Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 72 032 500 stycken, varav 9 000 000 utgörs av A-aktier motsvarande 90 000 000 röster och 63 032 500 utgörs av B-aktier motsvarande 63 032 500 röster, varvid det totala antalet röster uppgår till 153 032 500 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

The total numbers of shares and votes in the Company on the date of this notice are 72,032,500, of which 9,000,000 are A shares representing 90,000,000 votes and 63,032,500 are B shares representing 63,032,500 votes, whereby the total number of votes comprise 153,032,500. The Company holds no own shares.

Övrigt

Other

Kopior av redovisningshandlingar, revisionsberättelse, fullmaktsformulär och övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos Bolaget på Älvgatan 1 i Karlstad och på Bolagets webbplats www.thqnordic-investors.com senast tre veckor före årsstämman och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-mail- eller postadress.

Copies of accounts, auditor statement, proxy form and other documents that shall be available in accordance with the Swedish Companies Act are available at the Company at t Älvgatan 1 in Karlstad and at the Company’s website www.thqnordic-investors.com, at least three weeks in advance of the annual general meeting and will be sent to shareholders who request it and provide their e-mail or postal address.

Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

The shareholders hereby notified regarding the right to, at the annual general meeting, request information from the board of directors and managing director according to Ch. 7 § 32 of the Swedish Companies Act.

*****

Karlstad april 2017

THQ Nordic AB

Styrelsen/the board of directors

Kontakt

Arman Teimouri Head of External Relations +46 54 53 56 50 press@embracer.com
Oscar Erixon Head of Investor Relations +46 730 24 91 42 oscar.erixon@embracer.com

Prenumerera

Embracer Group är en global koncern med kreativa, entreprenörsledda verksamheter inom PC, konsol-, mobil- och brädspel samt andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelportfölj med över 900 ägda eller kontrollerade varumärken.

Bolaget har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de elva operativa koncernerna: THQ Nordic, PLAION, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, DECA Games, Gearbox Entertainment, Easybrain, Asmodee Group, Dark Horse Media, Freemode och Crystal Dynamics – Eidos. Koncernen har 111 interna studios och engagerar över 12 000 medarbetare i fler än 40 länder.