Regulatorisk Pressmeddelande • februari 15, 2017 • 08:00

THQ Nordic AB (publ) publicerar Bokslutskommuniké 2016

 • Twitter
 • Linkedin
 • Facebook
THQ NORDIC FORTSÄTTER LEVERERA STARK TILLVÄXT

Vi fortsätter att leverera stark försäljningstillväxt och lönsamhet genom vår affärsmodell baserad på en bred portfölj av spel. Främsta förklaringen till det starka kvartalet är framgångsrika kampanjer, främst via digitala kanaler som Steam, PlayStation Network och Xbox Live.

THQ Nordics notering på Nasdaq First North var lyckad. Efterfrågan att teckna aktier i THQ Nordic var mycket stor bland både svenska och internationella institutionella investerare likväl som hos privatsparare. Erbjudandet övertecknades cirka 19 gånger.

Vi ser fram emot det andra halvåret av 2017 då vi kommer att göra betydande lanseringar av såväl egenutvecklade spel som större förlagstitlar.

– LARS WINGEFORS, GRUNDARE & VD

Fjärde kvartalet 2016

 •  Nettoomsättningen ökade med 30% (38) till 128,2 MSEK (98,4).
 •  Egna titlar motsvarade 94,0 MSEK (83,0), eller 73% (84), av nettoomsättningen under kvartalet.
 •  Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA uppgick till 60,8 MSEK (52,3), motsvarande en EBITDA-marginal om 47% (53).
 •  EBIT uppgick till 50,6 MSEK (35,2), motsvarande en EBIT-marginal om 39% (36).
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 51,3 MSEK (63,3).
 •  Resultat per aktie (efter utspädning) uppgick till 0,59 SEK (0,46).
 •  Förvärv av ett flertal spel, från fyra olika säljare inkluderande bland annat “This is the Police”, “Warleaders”, “Legends of War”, “Sphinx and the Cursed Mummy”, “Delta Force”, “Comanche”, “Joint Operations”.
 •  Två egna titlar och två förlagstitlar lanserades under perioden.

Helår januari – december 2016

 •  Nettoomsättningen ökade med 42% (20) till 301,9 MSEK (212,9).
 •  Egna titlar motsvarade 214,0 MSEK (162,0), eller 71% (76), av nettoomsättningen under kvartalet.
 •  EBITDA uppgick till 132,4 MSEK (105,1), motsvarande en EBITDA-marginal om 44% (49).
 •  EBIT uppgick SEK 95,0 MSEK (66,6), motsvarande en EBIT-marginal om 31% (31).
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 99,2 MSEK (109,9).
 •  Resultat per aktie (efter utspädning) uppgick till 1,18 SEK (0,85).
 •  Per den 31 december 2016 uppgick likvida medel till SEK 167,2 MSEK (25,6).
 •  Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016.

I denna rapport avser samtliga jämförelsetal inom parentes motsvarande period föregående år, om inte annat anges.

 
NYCKELTAL KONCERNEN MSEK  Okt-Dec 2016  Okt-Dec 2015  Jan-Dec 2016  Jan-Dec 2015 
Nettoomsättning 128,2  98,4  301,9  212,9 
EBITDA  60,8  52,3  132,4  105,1 
EBIT  50,6  35,2  95,0  66,6 
Resultat efter skatt  38,0 27,6  71,9  51,2 
Resultat per aktie, SEK  0,59  0,46  1,18  0,85 
Kassaflöde från löpande verksamhet  51,3  63,3  99,2  109,9 
Omsättningstillväxt, %  30  38  42  20 
EBITDA-marginal, %  47  53  44  49 
Underliggande EBIT-marginal, %  39  36  31  31 
Nettoomsättningens fördelning: 
– Egna spel, %  73  84  71  76 
– Förlagstitlar, %  27  14  29  22 
– Övrigt, % 2 2

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lars Wingefors, VD
Tel: +46 708 471 978
E-post: lwingefors@thqnordic.com
 

Om THQ Nordic
THQ Nordic förvärvar, utvecklar och förlägger PC- och konsolspel. Kärnverksamheten består av att förvärva etablerade varumärken och förädla dem. Portföljen omfattar mer än 75 varumärken såsom Darksiders, Titan Quest, MX vs ATV, Red Faction, Destroy All Humans, Aquanox, deBlob, Imperium Galactica, Desperados, Impossible Creatures, Jagged Alliance, Spellforce, The Guild och This is the Police.

Sedan starten 2011 har bolaget en global närvaro, med huvudkontor i Karlstad, Sverige och operativt huvudkontor i Wien, Österrike. THQ Nordic sysselsätter mer än 370 personer och har fyra helägda utvecklingsstudios baserade i Tyskland, USA och Sverige. THQ Nordics aktier är noterade på Nasdaq Stockholm First North under kortnamnet THQN B. För mer information, besök http://www.thqnordic-investors.com eller www.thqnordic.com.

FNCA Sweden AB är THQ Nordics Certified Adviser.

Denna information är sådan information som THQ Nordic AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 februari 2017 kl. 08.00 CET.

Kontakt

Beatrice Flink Forsgren Head of Brand & Communication +46 54 53 56 07 beatrice.forsgren@embracer.com
Oscar Erixon Head of Investor Relations +46 730 24 91 42 oscar.erixon@embracer.com

Prenumerera

Embracer Group är en global koncern med kreativa, entreprenörsledda verksamheter inom PC, konsol-, mobil- och brädspel samt andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelportfölj med över 900 ägda eller kontrollerade varumärken.

Bolaget har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de elva operativa koncernerna: THQ Nordic, PLAION, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, DECA Games, Gearbox Entertainment, Easybrain, Asmodee Group, Dark Horse Media, Freemode och Crystal Dynamics – Eidos. Koncernen har 111 interna studios och engagerar över 12 000 medarbetare i fler än 40 länder.