Regulatorisk Pressmeddelande • februari 17, 2022 • 06:00

Embracer Group publicerar delårsrapport Q3, oktober-december 2021: OPERATIVT EBIT ÖKADE MED 86% TILL 1 119 MSEK

  • Twitter
  • Linkedin
  • Facebook
TREDJE KVARTALET, OKTOBER–DECEMBER 2021 (JÄMFÖRT MED OKTOBER–DECEMBER 2020)

· Nettoomsättningen ökade med 135% till 5 085,2 MSEK (2 168,1).
· Nettoomsättningen för affärsområdet Games ökade med 175% till 3 725,5 MSEK (1 355,5). THQ Nordic 352,3 MSEK (379,8), Koch Media Publishing 727,6 MSEK (496,9), Coffee Stain 175,0 MSEK (99,2), Saber Interactive 476,4 MSEK (307,0), DECA Games 661,2 MSEK (72,7), Gearbox Entertainment 455,4 MSEK (-) och Easybrain 877,7 MSEK (-).
· Organisk tillväxt i konstant valuta för affärsområdet Games uppgick till 16%. Proforma tillväxt i konstant valuta för affärsområdet Games uppgick till 19%.
· Nettoomsättningen för affärsområdet Partner Publishing/Film ökade med 67% till 1 359,7 MSEK (812,6).
· EBITDA ökade med 70% till 1 489,9 MSEK (878,7), vilket motsvarar en EBITDA-marginal på 29% (41%).
· Operativt EBIT ökade med 86% till 1 119,2 MSEK (603,1) motsvarande en operativ EBIT-marginal på 22% (28%).
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 050,7 MSEK (840,4). Investeringar i immateriella tillgångar uppgick till 968,7 MSEK (557,7). Fritt kassaflöde före förändringar i rörelsekapital uppgick till 370,4 MSEK (315,7).
· Justerat resultat per aktie uppgick till 0,76 SEK (0,53). Justerat resultat per aktie exklusive valutavinster och -förluster samt diskonteringsränteeffekter på avsättningar uppgick till 0,87 SEK (0,55).
· Totalt antal pågående spelutvecklingsprojekt ökade 44% till 216 (150).
· Totalt antal sysselsatta ökade med 66% till 9 524 (5 730) och antalet spelutvecklare ökade med 69% till 7 824 (4 636). Organisk tillväxt för antalet anställda i koncernen uppgick till 16%.

Nyckeltal koncernen  Okt–dec Okt-dec Apr-dec Apr-dec Apr 2020-
2021 2020 2021 2020 Mar 2021
Nettoomsättning, MSEK 5 085,2 2 168,1 11 808,2 6 620,0 9 024,2
EBITDA, MSEK 1 489,9 878,7 4 662,3 2 812,9 3 985,3
Operativt EBIT, MSEK 1 119,2 603,1 3 363,9 1 967,6 2 870,8
Kassaflöde från löpande verksamhet, MSEK 1 050,7 840,4 2 691,9 2 377,2 3 899,0
Fritt kassaflöde, MSEK 370,4 315,7 853,6 1 016,0 1 552,0
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar, MSEK 968,7 557,7 2 713,9 1 536,2 2 135,1
Totalt antal pågående spelutvecklingsprojekt  216 150 216 150 160
Totalt antal spelutvecklare 7 824 4 636 7 824 4 636 5 115
Totalt antal sysselsatta 9 524 5 730 9 524 5 730 6 325
Omsättningstillväxt, % 135 44 78 69 72
EBITDA-marginal, % 29 41 40 42 44
Operativ EBIT-marginal, % 22 28 29 30 32

I denna rapport avser samtliga jämförelsetal inom parentes motsvarande period föregående år, om inte annat anges.

KOMMENTAR FRÅN VD:

”EMBRACING AND EMPOWERING GREAT ENTREPRENEURS”

Vi är glada att presentera ännu ett stabilt kvartal, med en nettoomsättning som översteg 5 miljarder SEK, drivet av katalogförsäljning och med 70% återkommande intäkter. Affärsområdet Games hade en tillväxt om 19% proforma, framförallt drivet av en god utveckling för mobilverksamheten som växte 34% proforma. Tillväxten proforma nio månader var 18%. Operativt EBIT ökade med 86% till 1 119 MSEK (603) och justerat resultat per aktie ökade 58%. Vår ambition är nu att noteras på Nasdaq Stockholms reglerade huvudlista före slutet av 2022, vilket är tidigare än förväntat.

Vi summerar ett händelserikt kvartal för bolaget. Jag är stolt över medarbetarnas driv, uthållighet och entusiasm, trots alla utmaningar i spåren av pandemin. Ansträngningarna har gett resultat. Koncernens verksamheter utvecklas enligt plan allteftersom vi genomför våra olika operativa strategier runt om i koncernen. Vi upprepar ledningens prognos för operativt EBIT för räkenskapsåret 2021/22 om 4,3-4,7 miljarder SEK, och uppdaterar prognosen för räkenskapsåret 2022/23 till 9,2-11,3 miljarder SEK och 2023/24 till 10,3-13,6 miljarder SEK, för att inkludera prognosen för de förvärv som har offentliggjorts under kvartalet.

Vår IFRS-konvertering och våra förberedelser inför notering på en reglerad marknad löper på snabbare än planerat. Vi har nu ambitionen att vara redo för notering på Nasdaq Stockholms reglerade huvudlista före slutet av 2022, tidigare än vad vi räknat med, förutsatt att vi når vissa delmål enligt plan.

Stark organisk tillväxt under kvartalet

Embracer Group fortsätter sin ambitiösa tillväxtagenda för de, snart 10, operativa koncernerna. Affärsområdet Games rapporterar en uppmuntrande organisk tillväxt om 16% under kvartalet, drivet av den starka utvecklingen i Koch Media Publishing och Coffee Stain. Milestone, som är en av de viktigaste verksamheterna i Koch Media Publishing, har konsekvent överpresterat i förhållande till den affärsplan som lades 2019 då bolaget under entreprenören Luisa Bixios ledning blev en del av koncernen. Det nyligen lanserade Hot Wheels Unleashed är Milestones mest framgångsrika spel hittills vilket bidrog kraftigt till kvartalets intäkter. Coffee Stain noterade ett fortsatt starkt intresse för deras ständigt aktuella titlar Valheim, Deep Rock Galactic och Satisfactory.

På proforma-basis hade affärsområdet Games en organisk tillväxt om 19%, drivet av stark försäljning i mobilverksamheterna Easybrain och DECA Games. Vår mobilverksamhet växte med 34% proforma, med 292 miljoner aktiva användare i månaden och 34 miljoner dagligen. CrazyLabs firade nyligen 5 miljarder ackumulerade nedladdningar sedan bolaget grundades.

Rekordinvesteringar i organisk tillväxt

Syftet med vår kapitalallokering är att driva lönsam tillväxt och modellen tycks fungera. För oss, ligger den största potentialen för värdeskapande, i att maximera långsiktig och lönsam organisk tillväxt. Vi har rekordantalet 216 pågående utvecklingsprojekt. Över 95% av våra aktiverade spelutvecklingskostnader avser utveckling av kommande premiumspel. Vår projektportfölj innehåller nu fler än 25 AAA-utvecklingsprojekt som är avsedda att lanseras fram till mars 2026 med potentialen att driva en betydande organisk tillväxt.

Genom att investera i talangfulla spelutvecklare stärker vi vår förmåga att växa vår spelportfölj ytterligare. Vi har 18 förlag i koncernen med över 700 anställda som arbetar nära interna och externa utvecklare med produktion, marknadsföring, försäljning, distribution, kvalitetssäkring och många andra områden för att säkerställa att våra projekt får bästa möjliga tillgång till en global marknad från lanseringen och framåt.

Transformativa förvärv adderar diversifiering och strategiska möjligheter

Vi är mycket glada över förvärven av Asmodee och Dark Horse. Det är transformativa förvärv som vi har övervägt i flera år, med starkt entreprenörskap och en strategi som passar bra ihop med Embracer. Asmodee är världsledande inom utveckling, förlagsverksamhet och distribution av brädspel vilket innebär både diversifiering och strategiska möjligheter för koncernen. Dark Horse, med en stark och växande förlagsverksamhet för serietidningar i Nordamerika, adderar attraktiva möjligheter inom transmedia. Detta inkluderar ett väl etablerat nätverk med stora film- och TV-producenter i Hollywood samt ett omfattande bibliotek av serietidningsvarumärken, där vissa kan komma att utvecklas för interaktiva upplevelser. Förvärven har fått positiv respons bland anställda, partners och andra intressenter.

När affärerna har slutförts kommer Embracer Group att ha en av spelbranschens mest diversifierade varumärkesportföljer. Ingen enskild titel eller enskilt varumärke väntas stå för mer än 5 procent av koncernens nettoomsättning, vilket i sin tur borde göra vår verksamhet än mer förutsägbar.

God finansiell ställning för fortsatt tillväxt

Efter att pågående transaktioner slutförts bedömer vi att vi kommer att ha mer än 8 miljarder SEK i kassa och kreditfaciliteter tillgängligt för ytterligare förvärv. Ett flertal av senaste årens förvärv binder förhållandevis lite kapital. Med en stark organisk tillväxt framöver räknar vi med att gradvis öka fritt operativt kassaflöde. Vår diversifiering ökar och våra intäkter blir mer förutsägbara. Vår övertygelse är att en stark balansräkning är ett viktigt verktyg för långsiktigt värdeskapande eftersom vi då alltid kan utgå från en styrkeposition.

Aktiviteten på förvärvsmarknaden har varit hög med både stora och små affärstransaktioner. Våra framstående affärspartners Microsoft, Sony och Take Two har samtliga nyligen gjort betydande förvärv med strategisk logik, ett bevis på att dataspel är en väldigt attraktiv form av underhållning. På Embracer noterar vi ett ökande antal propåer från olika aktörer. Vi är dock mer selektiva än någonsin. De bolag vi välkomnar till vår familj måste tänka långsiktigt, ha djärva ambitioner och känna sig som hemma hos oss. För att belysa detta är jag stolt över att kunna säga att 106 av de totalt 108 entreprenörer som blivit en del av oss sedan noteringen 2016, fortfarande är kvar i familjen. Vår strategi att omfamna och stärka entreprenörer verkar fungera.

Vi avser att fortsätta växa vårt ekosystem med fler entreprenörer och kreatörer under kommande kvartal och år. Vi fortsätter även att ha diskussioner med företag som skulle vara finansiellt transformativa och kunna bilda nya operativa koncerner, men tidpunkten för sådana förvärv är alltid svår att bedöma.

Vi lämnar ytterligare ett kalenderår bakom oss. Jag vill återigen tacka alla medarbetare i vår globala koncern för allt hårt arbete, trots pandemin som vi har tvingats bemästra under året. Förhoppningsvis kommer vi snart att kunna ses över landsgränserna igen. Jag vill avsluta med att tacka alla aktieägare, anställda, kunder, branschkollegor och affärspartners för att ni bidrar till Embracer Groups välstånd och framgång.

17 februari 2022, Karlstad, Värmland, Sverige

Lars Wingefors

Medgrundare och VD

Presentation AV Q3 RAPPORT
Datum: 17 februari 2022
Tid: kl. 09:00 CET
Länk till webcast: here

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION:
För frågor om denna rapport, vänligen kontakta:

Lars Wingefors, Medgrundare & VD, lars.wingefors@embracer.com, +46 708 47 19 78

Johan Ekström, CFO, johan.ekstrom@embracer.com, +46 761 33 82 76
 

Om Embracer Group
Embracer Group är ett moderbolag till företag som utvecklar och förlägger PC-, konsol- och mobilspel för den globala spelmarknaden. Koncernen har en bred spelportfölj med över 250 ägda varumärken, som till exempel Saints Row, Goat Simulator, Dead Island, Darksiders, Metro, MX vs ATV, Kingdoms of Amalur, TimeSplitters, Satisfactory, Wreckfest, Insurgency, World War Z, Borderlands och många fler.

Embracer Group har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de åtta operativa koncernerna: THQ Nordic, Koch Media, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, Saber Interactive, DECA Games, Gearbox Entertainment och Easybrain. Koncernen har 88 interna studios och fler än 9 500 medarbetare och kontrakterade utvecklare i fler än 40 länder.

Embracer Groups aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market Stockholm under kortnamnet EMBRAC B. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB som nås via info@fnca.se +46-8-528 00 399.

Prenumerera på pressmeddelanden och finansiell information: https://embracer.com/investors/subscription/?lang=sv

För mer information, vänligen besök: http://www.embracer.com

Denna delårsrapport är sådan information som Embracer Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 februari 2022 kl 06:00 CET.

Kontakt

Arman Teimouri Head of External Relations +46 54 53 56 50 press@embracer.com
Oscar Erixon Head of Investor Relations +46 730 24 91 42 oscar.erixon@embracer.com

Prenumerera

Embracer Group är en global koncern med kreativa, entreprenörsledda verksamheter inom PC, konsol-, mobil- och brädspel samt andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelportfölj med över 900 ägda eller kontrollerade varumärken.

Bolaget har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de elva operativa koncernerna: THQ Nordic, PLAION, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, DECA Games, Gearbox Entertainment, Easybrain, Asmodee Group, Dark Horse Media, Freemode och Crystal Dynamics – Eidos. Koncernen har 111 interna studios och engagerar över 12 000 medarbetare i fler än 40 länder.