Regulatorisk Pressmeddelande • maj 19, 2022 • 06:00

Embracer Group publicerar bokslutskommuniké och Q4, januari-mars 2022: OPERATIVT EBIT ÖKADE MED 17% TILL 1,052 MSEK

  • Twitter
  • Linkedin
  • Facebook
FJÄRDE KVARTALET, JANUARI–MARS 2022 (JÄMFÖRT MED JANUARI-MARS 2021)

· Nettoomsättningen ökade med 117% till 5 228,5 MSEK (2 404,2).
· Nettoomsättningen för affärsområde Games ökade med 124% till 4 417,5 MSEK (1 975,2). THQ Nordic 328,3 MSEK (354,6), Koch Media Publishing 543,3 MSEK (464,9), Coffee Stain 171,2 MSEK (780,9), Saber Interactive 448,0 MSEK (270,7), DECA Games 615,1 MSEK (104,2), Gearbox Entertainment 606,1 MSEK (-), Easybrain 1 134,2 MSEK (-) och Asmodee 571,2 MSEK (-).
· Organisk tillväxt i konstant valuta för affärsområde Games uppgick till –34%. Proforma tillväxt i konstant valuta för affärsområde Games uppgick till 3%.
· Nettoomsättning för affärsområde Partner Publishing/Film ökade med 72% till 736,5 MSEK (429,0).
· EBITDA ökade med 26% till 1 472,7 MSEK (1 172,5), motsvarande en EBITDA-marginal om 28% (49%).
· Operativt EBIT ökade med 17% till 1 052,4 MSEK (903,2) motsvarande en operativ EBIT-marginal om 20% (38%).
· Operativt kassaflöde uppgick till 1 589,5 MSEK (1 521,8). Investeringar i immateriella tillgångar uppgick till –998,3 MSEK (598,9). Fritt kassaflöde före förändringar i rörelsekapital uppgick till 378,6 MSEK (531,3).
· Justerat resultat per aktie uppgick till 0,81 SEK (1,03).

Nyckeltal koncernen Jan-Mar
2022
Jan-Mar
2021
Apr 2021-
Mar 2022
Apr 2020-
Mar 2021
Nettoomsättning, MSEK 5 228,5 2 404,2 17 036,7 9 024,2
EBITDA, MSEK 1 472,7 1 172,5 6 135,1 3 985,3
Operativt EBIT, MSEK 1 052,4 903,2 4 416,3 2 870,8
Kassaflöde från löpande verksamhet, MSEK 1 589,5 1 521,8 4 281,3 3 899,0
Fritt kassaflöde före förändringar i rörelsekapital, MSEK 378,6 531,3 1 232,2 1 552,0
Nettoinvesteringar i immateriella anläggningstillgångar, MSEK 998,3 598,9 3 712,2 2 135,1
Totalt antal pågående spelutvecklingsprojekt 223 160 223 160
Totalt antal spelutvecklare 8 586 5 115 8 586 5 115
Totalt antal sysselsatta 12 760 6 325 12 760 6 325
Omsättningstillväxt, % 117 80 89 72
EBITDA-marginal, % 28 49 36 44
Operativ EBIT-marginal, % 20 38 26 32

I denna rapport avser samtliga jämförelsetal inom parentes motsvarande period föregående år, om inte annat anges.

KOMMENTAR FRÅN VD:

YTTERLIGARE ETT STABILT ÅR. NETTOOMSÄTTNINGEN PROFORMA VÄXTE 18% TILL 31 MILJARDER SEK

Vi är glada att rapportera ytterligare ett stabilt kvartal i linje med vår prognostiserade operativt EBIT. Idag upprepar vi vår prognos för innevarande och nästa räkenskapsår. Vi har nu diversifierade intäktsströmmar från fyra kompletterande affärsområden som kommer att bli våra primära segment när vi inför IFRS som redovisningsstandard i koncernen från och med 1 april 2022. Planen att byta lista till Nasdaq Stockholms huvudlista vid kalenderårets slut står fast.

I spåren av pandemin summerar vi ett kvartal i en av de svåraste tiderna i Europa, med det inhumana och aggressiva kriget mot Ukraina. Jag är ledsen och tagen av den uppkomna situationen, det är en ofattbar hemsk handling som kommit att prägla vardagen under kvartalet. Alla våra medarbetare är en del av vår familj och vår främsta prioritet har varit och förblir att skapa säkerhet för dem och deras familjer i de berörda regionerna. Vid slutet av 2021 hade vi ungefär 250 medarbetare i Ukraina, 1 000 i Ryssland och 250 i Belarus.

Jag tror att vi alla känner en skyldighet att bidra på något sätt. Om vi misslyckas att agera med medkänsla och medmänsklighet kommer vi även att misslyckas som företag och arbetsgivare. Jag är stolt över de långtgående åtgärder som vidtagits i våra bolag för att ge stöd till de som drabbats. Jag vill verkligen tacka alla i vårt ekosystem för deras gemensamma insatser under krisen. Vi stödjer våra medarbetare, var de än befinner sig. Vi har flyttat hundratals anställda och deras familjemedlemmar till andra länder, samtidigt som vi försökt hjälpa dem som är kvar i Ukraina på bästa möjliga sätt.

Alla våra interna utvecklingsresurser i regionen nyttjas fullt ut medan många kritiska funktioner inom utveckling, tech, business intelligence och user acquisition har flyttats till andra verksamheter utanför regionen. Vi har donerat, utlovat eller reserverat 50 MSEK i humanitärt bistånd och som stöd för anställda, vilket påverkat operativt EBIT under kvartalet. Våra konsumentintäkter från Ryssland, Belarus och Ukraina uppgick till ungefär en procent av vår globala nettoomsättning under de senaste 12 månaderna.

Prognosen för operativt EBIT står fast
Våra verksamheter fortsätter att prestera i linje med våra förväntningar och vår diversifierade katalogförsäljning hade en stabil utveckling under kvartalet med bara ett fåtal lanseringar och fortsatt organisk tillväxt för vår mobilverksamhet. Operativt EBIT för kvartalet ökade med 17% till 1 052 MSEK vilket gör att vi levererar inom prognosintervallet för räkenskapsåret. Operativt EBIT under kvartalet inkluderar 50 MSEK i kostnader relaterat till situationen i Ukraina samt ett operativt EBIT om 74 MSEK från Asmodee och Dark Horse. För räkenskapsåret 21/22 uppgick koncernens nettoomsättning proforma till cirka 31 miljarder SEK.

Framöver räknar vi med god organisk tillväxt under räkenskapsåret 22/23 som främst kommer drivas av lanseringar av premiumspel från vår välinvesterade projektpipeline. För att ge perspektiv, räknar vi med att lansera nytt innehåll med minst 3 gånger högre ackumulerat anskaffningsvärde under räkenskapsåret 22/23, jämfört med räkenskapsåret 21/22. Vi planerar även för fortsatt solid tillväxt inom vårt mobilsegment, drivet av ökat nyttjande av existerande plattformar, investeringar i UAC och planerade lanseringar. Vi räknar med att Asmodee kommer att öka operativt EBIT organiskt med åtminstone 10%. Baserat på dessa antaganden upprepar vi prognosen vi gav i samband med Q3-rapporten, för operativt EBIT om 9,2-11,3 miljarder SEK för räkenskapsåret 22/23 och 10,3-13,6 miljarder SEK för räkenskapsåret 23/24. Denna prognos exkluderar den marginella finansiella påverkan från nyligen genomförda förvärv av Beamdog, Lost Boys och Crystal Dynamics/Eidos, men tar hänsyn till möjlig indirekt påverkan av kriget i Ukraina.

Om vi bryter ner året räknar vi med att operativt EBIT kommer vara stabilt under perioden Q2-Q4, även om den väntas öka något efter Q2. Första kvartalet uppskattas stå för ungefär en sjundedel av det prognostiserade operativa EBIT under räkenskapsåret 22/23 eftersom kvartalet innehåller färre lanseringar. Vi räknar med att generera ett högt fritt kassaflöde under året.

Lanseringsplanen för innevarande kvartal som slutar i juni 2022, är mindre intensiv. Men, vi ser verkligen fram emot AA- och indielanseringar som Evil Dead: The Game och Songs of Conquest i innevarande kvartal.

Den första stora AAA-lanseringen, som förväntas ge en betydande ökning av den organiska tillväxttakten, är den efterlängtade rebooten av Saints Row som planeras att lanseras den 23 augusti. I våra 20 förlag har vi en bred och diversifierad lanseringsportfölj för PC/konsolspel som består av 223 spel som kommer lanseras över de kommande åren, inklusive mer än 25 AAA-spel fram till och med räkenskapsåret 25/26. Vi fortsätter att betona vår strategi för spelutveckling – vi sätter kvaliteten främst. Utvecklare skall få tillräckligt med tid och nödvändiga resurser för att kunna lansera en kvalitetsprodukt och spel skall lanseras när de är klara.

Utvecklingen i det fjärde kvartalet
Vår tillväxtmodell är oförändrad. Vår främsta prioritet för alla operativa koncerner är att uppnå lönsam organisk tillväxt. I det perspektivet har räkenskapsåret 21/22 varit ett övergångsår. Vi ökade våra investeringar i spelutvecklingsprojekt men lanserade endast en liten andel av det totala antalet spel under utveckling.

Den organiska tillväxten under Q4 för affärsområde Games var som väntat negativ, eftersom den enorma framgången för Valheim som publicerades av Coffee Stain förra året, bidrog till utmanande jämförelsesiffror. Vi hoppas och tror att vi kommer se liknande framgångar för vår projektportfölj under kommande år. Katalogförsäljningen inom PC/konsol var stabil, bland annat genom de ständigt aktuella titlarna Metro Exodus, Spongebob Squarepants: Battle for Bikini Bottom Re-Hydrated, Wreckfest, Biomutant, Deep Rock Galactic, Valheim, Satisfactory och Goat Simulator, samt det nyligen lanserade spelet Hot Wheels Unleashed. Den största lanseringen under kvartalet, ELEX II, levde inte upp till ledningens finansiella förväntningar men vi förväntar oss en positiv avkastning över tid.

Den 25 mars lanserades Tiny Tina’s Wonderlands av Gearbox och dess förlagspartner 2K Games. Detta AAA-spel har tagits emot mycket väl av kritiker och spelare. Trots att inga royaltyintäkter redovisades under kvartalet, är det vår tro att spelet kommer att generera royalties under räkenskapsåret, på grund av fortsatt framgång. Vi är glada över Gearboxs helägda varumärken Borderlands och Tiny Tina’s Wonderlands och vad de kan ge i framtiden.

Vår mobilverksamhet fortsätter att överträffa våra förväntningar, framförallt genom Easybrains starka utveckling, som hade ett rekordkvartal sedan de blev en del av Embracer och bidrog med högst nettoomsättning av samtliga inom affärsområdet Games. Denna utveckling förklaras av ett annonsplattformsavtal och fortsatt stark utveckling för existerande live operated-titlar. Proforma organisk tillväxt i vår mobilverksamhet uppgick till 43% under kvartalet. Investeringar i user acquisition låg fortsatt på en tillfredsställande nivå eftersom avkastningen på annonsutgifter är fortsatt attraktiv, vilket bör stödja en fortsatt tillväxt.

Asmodee som vi nyligen förvärvade hade med sig ett starkt momentum när bolaget blev en del av koncernen. Med Asmodee adderar vi ett ledande internationellt förlag för brädspel, samlarkort och digitala brädspel, med ett stort distributionsnätverk i 50 länder. Genom sina 22 interna studios och över 300 varumärken skapar Asmodee en dynamisk transmediaupplevelse för spelare på både fysiska och digitala plattformar. Kategorin för brädspel är väldigt kompletterande till PC-, konsol-, VR- och mobilspel och har goda långsiktiga organiska tillväxtutsikter. Integrationen av bolag som förvärvades förra året, inklusive Asmodee, fortskrider enligt plan.

Asmodee fortsätter att växa snabbare än marknaden för brädspel och växte 19% proforma organiskt under kvartalet, drivet av stark efterfrågan inom samlarkort. Nettoomsättningen uppgick till 2 580 MSEK trots utmaningar i leverantörskedjan. Sammanlagt ingår 571 MSEK i Embracers omsättning för kvartalet. Det första halvåret under kalenderåret är traditionellt sett svagare för Asmodee.

Summering av ett transformativt år
Det gångna året var bolagets mest transformativa sedan noteringen 2016, för lite mer än fem år sen. Sedan dess har vår justerade vinst per aktie ökat med 15x. Under året har vi genomfört strategiska förvärv som ökade antalet operativa koncerner från sex till tio: Gearbox, Easybrain, Asmodee och Dark Horse.

Idag är Embracer Group ett oberoende diversifierat och globalt ekosystem med spel- och underhållningsverksamheter som har starka marknadspositioner i viktiga vertikaler. Den decentraliserade affärsmodellen i Embracer Group handlar om att stärka våra entreprenörer och våra anställda som utgör grunden för vår verksamhet. Jag tror starkt på att ge människor förtroende och låta dem fatta sina egna beslut.

Att bli en del av Embracer Group är tänkt att handla om att ta nästa steg på en lång resa. Grundare och ledare som vi går samman med har höga ambitioner gällande framtiden och det är Embracers roll att frigöra alla teams potential och bistå med nödvändiga resurser för att de ska lyckas. Entreprenörerna har ännu djärvare mål och ambitioner, och om vi tillsammans uppnår dessa kommer koncernen att positivt transformeras i olika hänseenden över kommande tioårsperiod. Därutöver är det glädjande att se att våra bolag fortsätter attrahera och behålla talanger. Antalet anställda har växt organiskt med 14% under kvartalet.

Efter kvartalets slut stärkte vi vår utvecklingsförmåga och varumärkesportfölj ytterligare, genom att ingå avtal om att förvärva Crystal Dynamics, Eidos Montreal och Square Enix Montreal, inklusive varumärken som Tomb Raider, Deux Ex, Thief och Legacy of Kain med flera. Offentliggörandet fick ett väldigt positivt mottagande. Vi ser stor potential, inte bara i uppföljare, men även i remakes, remasters, spinoffs samt transmedia projekt i den globala koncernen. Vi räknar med att slutföra förvärvet under perioden juli-september.

Liten fisk – stor damm
Vi ser spelindustrin som en av de mest attraktiva industrierna under de kommande årtiondena. Enligt Newzoo hade den globala spelmarknaden en omsättning om 193 miljarder USD 2021, vilket motsvarade en tillväxt om 8%. Den globala marknaden väntas fortsätta växa och uppgå till över 200 miljarder USD 2022. Embracer Group är fortsatt en liten fisk i denna stora damm och står för ungefär 1,5% av den kombinerade data- och brädspelsmarknaden. Vi må vara det största spelbolaget i Värmland men världen är större och vi befinner oss i början på vår resa.

Fyra primära segment och förstärkt bolagsstyrning framgent
Vår strategi att bygga en diversifierad och decentraliserad koncern som bygger på många intäktsströmmar förblir oförändrad. Vi anser att ju större vårt oberoende ekosystem blir, ju större värden kommer vi skapa på lång sikt. Vi ser tydliga bevis på att vår modell fungerar med tanke på det växande antal synergier som realiseras genom samarbeten och initiativ i hela koncernen.

För att bättre representera verksamhetens karaktärsdrag, position och styrningsmodell kommer vi att introducera en ny segmentsrapportering från och med innevarande räkenskapsår indelat i PC/Console games, Mobile games, Tabletop games och Entertainment & Services som våra fyra primära segment. Detta är en del av vår process för listbyte till reglerad marknad som kommer att omfatta inte bara bytet till IFRS som redovisningsstandard från och med nästa rapport, utan även uppgraderade bolagsstyrningsstrukturer, implementering av ett antal nya policies och att börja tillämpa Svensk Kod för Bolagsstyrning.

Stark balansräkning stödjer fortsatta förvärvsmöjligheter
Vi bibehåller en stark balansräkning eftersom de bästa möjligheterna uppkommer i turbulenta tider. Vi har under de senaste månaderna sett en betydande korrigering av värderingarna i den privata M&A marknaden. Det är inte nödvändigt för oss att göra ytterligare förvärv för att växa. Vi fortsätter dock att scouta efter utvalda förvärvsmöjligheter för att stödja våra långsiktiga tillväxtambitioner. Vi har en spännande lista av potentiella förvärv med fokus på bolt-on förvärv inom existerande operativa koncerner.

Vi har försiktig inställning till att skuldsätta oss. Vår skuldsättningspolicy anger att skuldsättningen temporärt kan tillåtas överstiga 1,0x nettoskulden / operativt EBIT för kommande tolv månader, om vi hittar attraktiva förvärvsmöjligheter, men ambitionen är då att skuldsättningen ska återgå under 1,0x nettoskulden / operativt EBIT på medellång sikt. Förvärven av Asmodee och Eidos är exempel på möjligheter där vi är villiga att använda skuldsättning, eftersom dessa förvärv tillför betydande finansiell och strategisk potential för värdeskapande i koncernen. Tillgänglig kassa och outnyttjade kreditfaciliteter uppgår till cirka 11 miljarder SEK vid tidpunkten för denna rapport.

För mig som både grundare och stor aktieägare är det viktigt att ha långsiktiga aktieägare som delar min syn på långsiktighet. Jag är ödmjuk och tacksam för alla våra nuvarande lojala aktieägare för deras engagemang och långsiktiga stöd. Vi för en aktiv dialog med ytterligare potentiella storägare bland högprofilerade större institutioner och industriella partners som kan stödja vår långsiktiga strategi. Vi är övertygade om att dessa samtal kommer att resultera i investeringar eller samarbeten.

Vårt hållbarhetsarbete
Hållbarhet är fortsatt en viktig prioritering för koncernen och vi utvecklar ständigt våra ansträngningar inom hållbarhetsramverket. Vi arbetar för tillfället med att bestämma våra hållbarhetsmål och räknar med att presentera dem senast i samband med nästa kvartalsrapport Q1 22/23.

Under kvartalet har vi genomfört vår årliga medarbetarundersökning med imponerande 80% svarsfrekvens. Resultatet från undersökningen visar att vi förbättrat oss inom alla områden och att samtliga befinner sig inom den gröna nivån (på en skala från rött – gult – grönt). I arbetet att implementera vår uppförandekod så genomförde 79% av våra anställda en utbildning gällande kodens innehåll och användningsområde.

För att summera vill jag rikta ett tack till alla aktieägare, anställda, kunder, industrikollegor och affärspartners för deras bidrag till att bygga ett framgångsrikt Embracer Group.

19 maj 2022, Karlstad

Lars Wingefors
Medgrundare och VD

För frågor om denna rapport, vänligen kontakta:
Lars Wingefors, Medgrundare & VD, lars.wingefors@embracer.com, +46 708 47 19 78
Johan Ekström, CFO, 
johan.ekstrom@embracer.com, +46 761 33 82 76

 

Om Embracer Group
Embracer Group är moderbolag till företag som leds av entreprenörer inom pc-, konsol-, mobil- och brädspel och andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelportfölj med över 850 ägda eller kontrollerade varumärken.

Embracer Group har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de tio operativa koncernerna: THQ Nordic, Koch Media, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, Saber Interactive, DECA Games, Gearbox Entertainment, Easybrain, Asmodee och Dark Horse. Koncernen har 119 interna studios och fler än 12 500 medarbetare och kontrakterade medarbetare i fler än 40 länder.

Embracer Groups aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market Stockholm under kortnamnet EMBRAC B. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB som nås via info@fnca.se +46-8-528 00 399.

Prenumerera på pressmeddelanden och finansiell information: https://embracer.com/investors/subscription/?lang=sv

Denna delårsrapport är sådan information som Embracer Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 maj 2022 kl 06:00 CET.

Kontakt

Beatrice Flink Forsgren Head of Brand & Communication +46 54 53 56 07 beatrice.forsgren@embracer.com
Oscar Erixon Head of Investor Relations +46 730 24 91 42 oscar.erixon@embracer.com

Prenumerera

Embracer Group är en global koncern med kreativa, entreprenörsledda verksamheter inom PC, konsol-, mobil- och brädspel samt andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelportfölj med över 900 ägda eller kontrollerade varumärken.

Bolaget har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de elva operativa koncernerna: THQ Nordic, PLAION, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, DECA Games, Gearbox Entertainment, Easybrain, Asmodee Group, Dark Horse Media, Freemode och Crystal Dynamics – Eidos. Koncernen har 111 interna studios och engagerar över 12 000 medarbetare i fler än 40 länder.