Regulatorisk Pressmeddelande • augusti 17, 2023 • 07:00

Embracer Group publicerar delårsrapport Q1, april-juni 2023: NETTOOMSÄTTNINGEN ÖKADE MED 47 % TILL 10 450 MSEK

 • Twitter
 • Linkedin
 • Facebook

FÖRSTA KVARTALET, APRIL-JUNI 2023 (JÄMFÖRT MED APRIL-JUNI 2022)

 • Nettoomsättningen ökade med 47 % (20 % organisk tillväxt) till 10 450 MSEK (7 118).
 • Omsättningen per rörelsesegment:
  • PC/Console Games: ökade med 74 % till 3 996 MSEK (2 294).
  • Mobile Games: minskade med –3 % till 1 438 MSEK (1 488).
  • Tabletop Games: ökade med 20 % till 3 184 MSEK (2 665).
  • Entertainment & Services: ökade med 173 % till 1 832 MSEK (671).
 • EBIT1) för perioden uppgick till 421 MSEK (–398), en EBIT-marginal om 4 % (–6 %). Justerat EBIT ökade med 27 % till 1 673 MSEK (1 322), vilket motsvarar en Justerad EBIT-marginal om 16 % (19 %).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 359 MSEK (347). Nettoinvesteringar i immateriella tillgångar uppgick till –1 911 MSEK (–1 204).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,99 SEK (–0,16) och efter utspädning till 1,99 SEK (–0,16) SEK. Justerat resultat per aktie uppgick till 1,33 SEK (1,28). Justerat resultat per aktie efter utspädning var 1,23 SEK (1,18).
 • Bolaget upprepar sin prognos för räkenskapsåret 2023/24 för Justerat EBIT om 7 000 – 9 000 MSEK.
Nyckeltal koncernen Apr–jun
2023
Apr–jun
2022
Apr 2022–
Mar 2023
Nettoomsättning, MSEK 10 450 7 118 37 665
EBIT1), MSEK 421 –398 194
EBIT-marginal 4 % –6 % 1 %
Justerat EBIT, MSEK 1 673 1 322 6 366
Justerad EBIT-marginal 16 % 19 % 17 %
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK 1 359 347 5 383
Nettoinvesteringar i immateriella tillgångar, MSEK 1 911 1 204 5 996
Nettoomsättningstillväxt 47 % 107 % 121 %
Totalt antal pågående spelutvecklingsprojekt 215 222 221
Totalt antal spelutvecklare 11 356 9 436 11 426
Totalt antal sysselsatta 16 605 13 877 16 601

(1) EBIT, vilket motsvarar Rörelseresultat i Koncernens rapport över resultat.
Samtliga jämförelsetal inom parentes avser motsvarande period föregående år, om inte annat anges.

KOMMENTAR FRÅN VD:
Under första kvartalet uppnådde vi en organisk tillväxt om 20 % och ett Justerat EBIT om 1,7 miljarder SEK. De senaste månaderna har vi lanserat två framgångsrika uppföljare, Dead Island 2 och Remnant II. Vi har nu ökad tilltro till årets intjäning och vi gör framsteg enligt plan i det omstruktureringsprogram som offentliggjordes 13 juni 2023 där ett antal inledande åtgärder nu vidtagits. Även om det är en utmanande tid för alla som påverkas är jag övertygad om att vi kommer att komma ur detta som ett starkare bolag.

Embracers nettoomsättning ökade med 47 % till 10,5 miljarder SEK under första kvartalet. Den organiska tillväxten uppgick till 20 %, driven av ett solitt utfall för Dead Island 2 i PC/Console Games-segmentet samt en stark utveckling i Tabletop Games- och Entertainment & Services-segmenten. Justerat EBIT uppgick till 1,7 miljarder SEK, en tydlig förbättring jämfört med föregående kvartal. Resultatet under första kvartalet överträffade också ledningens förväntningar. Marginalen har förbättrats jämfört med föregående kvartal tack vare att vi levererar på vår lanseringsplan för spel och vi har nu lagt grunden för att förstärka marginalen ytterligare under året efter ett utmanande räkenskapsår 2022/23. Det fria kassaflödet uppgick till –0,6 miljarder SEK under första kvartalet och ligger i stort sett i linje med planen för året givet en fortsatt skillnad mellan investeringar och värdet på färdigställd spelutveckling inom PC/Console Games (1 672 MSEK jämfört med 803 MSEK). Vi räknar med en betydande ökning av fritt kassaflöde redan i andra kvartalet, och att vi når målet för en nettoskuld under 8 miljarder SEK vid slutet av räkenskapsåret, i enlighet med det som offentliggjordes 13 juni, med noterbart positiva effekter från omstruktureringsprogrammet under andra halvan av räkenskapsåret.

FRAMGÅNGSRIKA LANSERINGAR SKA STÄRKA LÖNSAMHETEN I PC/CONSOLE
För PC/Console Games-segmentet uppgick den organiska tillväxten till 38 % under första kvartalet, drivet av lanseringen av Dead Island 2. Spelet som lanserades den 21 april såldes i över två miljoner exemplar under sin första månad. Justerad EBIT-marginal för segmentet fortsätter att påverkas negativt avseende spelutveckling samt det svagare utfallet av föregående räkenskapsårs lanseringar vilket påverkat katalogförsäljningen detta år. Det är glädjande att se att Crystal Dynamics – Eidos vändning mot lönsamhet går snabbare än väntat, drivet av effektivitetsförbättringar, en stabil katalogförsäljning och ökad extern finansiering av pågående spelutveckling. Det visar på ett starkt engagemang och fokus hos Crystal Dynamics – Eidos ledning och innebär ett stöd för hela PC/Console-verksamheten.

Remnant II, utvecklat av Gunfire Games, lanserades framgångsrikt den 25 juli och sålde i över en miljon exemplar under de första fyra dagarna. Att utveckla och förlägga spel är vår kärnverksamhet och jag vill särskilt belysa det arbete som utförts av våra team bakom framgångarna Dead Island 2 (PLAION och Dambuster Studios), Jagged Alliance 3 (THQ Nordic och Haemimont Games) och Remnant II (Gearbox Publishing SF och Gunfire Games). Framöver väntar ett flertal lanseringar av högbudget- spel under räkenskapsåret 2023/24, inklusive Payday 3 och Warhammer 40,000: Space Marine 2, samt många andra spännande titlar som South Park: Snow Day!, Homeworld 3, Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged, Teardown (konsol), Alone in the Dark, och Outcast – A New Beginning.

Inom Tabletop Games-segmentet levererade Asmodee en organisk tillväxt om 9 % med en nettoomsättning som uppgick till 3,2 miljarder SEK. Den Justerade EBIT-marginalen uppgick till 6,5 %, ett resultat som ligger i linje med våra förväntningar med tanke på att kvartalet är säsongsmässigt svagt. Produktmixen i segmentet skiftade mot mer samlarkort vilket påverkar marginalen negativt på årsbasis. Rörelsekostnaderna ökade också jämfört med föregående år till följd av inflation och den löpande effekten av tidigare års rekryteringar. Därutöver har jämförelseperioden påverkats positivt av framskjutna kostnader på grund av ett skifte gällande initiala integrationsaktiviteter efter slutförande av förvärv. Dessa effekter väntas mattas av under kommande kvartal. Vi går nu in i en period med ökad aktivitet för Asmodee och vi räknar med att säsongsmässiga effekter kommer ha en större påverkan detta räkenskapsår, drivet av periodiseringseffekter, timing av lanseringar och produktmixen. Det fria kassaflödet var positivt under det första kvartalet och Asmodee väntas konvertera över 100 % av Justerad EBIT till fritt kassaflöde under räkenskapsåret 2023/24, med ett positivt bidrag även under första halvan av räkenskapsåret.

Mobile Games-segmentet hade en stark lönsamhetsutveckling som överträffade ledningens förväntningar. Den organiska tillväxten uppgick till –12 % men de underliggande marknadstrenderna har förbättrats något sekventiellt och den organiska nedgången har mattats av jämfört med föregående kvartal. Trots en sekventiell ökning i User Acquisition Cost var lönsamheten stark och den Justerade EBIT-marginalen uppgick till 29 % vilket drevs av systematiska investeringar för att balansera tillväxt och lönsamhet. Mobilverksamheterna väntas ha en positiv organisk tillväxt under räkenskapsåret och fortsätta att bidra till diversifiering av både vinst och kassaflöden.

Under kvartalet lämnade Entertainment & Services ett betydande bidrag med en organisk tillväxt om 70 % och en Justerad EBIT-marginal om 15 %. Den höga marginalen beror framförallt på ett starkt bidrag från Middleearth Enterprises, drivet av höga licensintäkter för Sagan om Ringen. Utvecklingen för Middle-earth Enterprises levererar bättre än affärsplanen som togs fram i samband med förvärvet för ett år sedan. Det är uppmuntrande att se de många spännande externa projekt som baseras på detta otroliga varumärke, inklusive det nyligen lanserade kortspelet Magic the Gathering, The Lord of the Rings: Tales of Middle-earth™, det kommande PC/Console-spelet The Lord of the Rings: Return to Moria samt många andra spännande nya produkter som stärker varumärket ytterligare. Därutöver hade PLAION Partner Publishing två noterbara lanseringar från partners under kvartalet vilket också bidrog till segmentets organiska tillväxt.

För räkenskapsåret 2023/24 upprepar vi prognosen för Justerat EBIT om 7,0 – 9,0 miljarder SEK. Baserat på utvecklingen hittills under året har vi ökad tilltro till vårt prognosintervall. Bortom räkenskapsåret 2023/24, och baserat på det omstruktureringsprogram som presenterades i juni, räknar vi med att leverera positiv organisk tillväxt samt lägre kapitalutgifter på årsbasis och en mer effektiv kostnadsstruktur. Vi har under flera år genomfört strategiska investeringar i accelererad långsiktig organisk tillväxt i PC/Console Games. Investeringar i framtida spellanseringar har överstigit värdet på färdigställda spel med 2-3 gånger, vilket har ökat värdet på pågående spelutveckling till 10 miljarder SEK i slutet av juni. Även om vi reducerar kapitalutgifter och prioriterar inom portföljen bedömer vi att värdet på färdigställda spel bör fortsätta allteftersom vår spelutvecklingsportfölj mognar. När omstruktureringsprogrammet är slutfört bör mer fokuserade investeringar i de titlar som väntas generera högst avkastning driva både tillväxt och lönsamhet.

OMSTRUKTURERINGSPROGRAM ENLIGT PLAN
Vi gör framsteg i vårt omstruktureringsprogram. Vi är i fas med vår plan för att nå målen, inklusive att reducera kapitalutgifter med minst 2,9 miljarder SEK och rörelsekostnader med åtminstone 0,8 miljarder SEK under räkenskapsåret 2024/25, samt att uppnå en nettoskuld under 8 miljarder SEK vid slutet av innevarande räkenskapsår. Initiala åtgärder har vidtagits gällande nedstängning och andra initiativ för att minska antalet projekt och studios, och initiativ gällande minskade omkostnader har koordinerats med de operativa koncernerna. I tillägg till detta prioriterar vi särskilt att öka den externa finansieringen av vissa större projekt samt genomföra vissa avyttringar.

När vi nu vidtagit ett antal initiala åtgärder räknar vi med ytterligare besparingar efter att vi slutfört en fullständig utvärdering av den rådande spelutvecklingsportföljen som för tillfället pågår. Denna utvärdering kommer att vägleda vår kapitalallokering för att optimera avkastningen på våra investeringar.

Syftet med programmet är att vi ska bedriva en effektiv verksamhet i hela koncernen och att minska affärsrisken på kort sikt. Detta kommer i sin tur möjliggöra fortsatt tillväxt och leverera högkvalitativa produkter på lång sikt. En smärtsam konsekvens av programmet är att ett antal talangfulla och passionerade teammedlemmar har lämnat oss eller kommer behöva lämna oss innan slutet av räkenskapsåret. Vi förstår och respekterar att detta är en utmanande tid för alla drabbade. Om möjligt kommer vi att försöka erbjuda våra kollegor plats i andra projekt. Vi kommer kontinuerligt försöka säkerställa att drabbade anställda nås av informationen först.

SÄTTA AGENDAN FÖR KOMMANDE ÅR
Vi fortsätter att prioritera en stark balansräkning och ligger i fas för att uppnå vårt skuldsättningsmål vid slutet av räkenskapsåret. En riktad nyemission i början av juli tillförde bolaget 2,0 miljarder SEK och som vi tidigare kommunicerat räknar vi med att uppnå en nettoskuld om 8 miljarder SEK innan 31 mars 2024.

Vi kommer fortsätta att ta viktiga steg under räkenskapsåret 2023/24 för att sätta agendan för kommande år och jag är övertygad om att vi kommer ur detta som ett starkare bolag. Jag vill vara tydlig med att vår långsiktiga strategi kvarstår, att stödja och stärka entreprenörer och kreatörer. Som avslutning vill jag rikta ett tack till alla våra aktieägare, anställda, kunder, affärspartners och branschkollegor för era bidrag till Embracer Groups framgång och utveckling.

17 augusti 2023, Karlstad, Värmland, Sverige
Lars Wingefors
Medgrundare och VD

För frågor om denna rapport, vänligen kontakta:
Oscar Erixon, Head of Investor Relations Embracer Group AB (publ)
Tel: + 46 730 24 91 42
Email: oscar.erixon@embracer.com
Beatrice Forsgren, Head of Brand and Communication Embracer Group AB (publ)
Tel: +46 704 52 57 63
E-mail: beatrice.forsgren@embracer.com

Om Embracer Group
Embracer Group är en global koncern med kreativa, entreprenörs¬ledda verksamheter inom PC, konsol-, mobil- och brädspel samt andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelportfölj med över 900 ägda eller kontrollerade varumärken. Bolaget har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de tolv operativa koncernerna: THQ Nordic, PLAION, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, Saber Interactive, DECA Games, Gearbox Entertainment, Easybrain, Asmodee, Dark Horse, Freemode och Crystal Dynamics – Eidos. Koncernen har 139 interna studios och engagerar över 16 500 medarbetare i fler än 40 länder.

Embracer Groups aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under kortnamnet EMBRAC B.

Prenumerera på pressmeddelanden och finansiell information: https://embracer.com/investors/subscription/?lang=sv

Kontakt

Arman Teimouri Head of External Relations +46 54 53 56 50 press@embracer.com
Oscar Erixon Head of Investor Relations +46 730 24 91 42 oscar.erixon@embracer.com

Prenumerera

Embracer Group är en global koncern med kreativa, entreprenörsledda verksamheter inom PC, konsol-, mobil- och brädspel samt andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelportfölj med över 900 ägda eller kontrollerade varumärken.

Bolaget har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de tio operativa koncernerna: THQ Nordic, PLAION, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, DECA Games, Easybrain, Asmodee Group, Dark Horse Media, Freemode och Crystal Dynamics – Eidos. Koncernen har 106 interna studios och engagerar över 11 000 medarbetare i fler än 40 länder.