Regulatorisk Pressmeddelande • november 17, 2021 • 06:00

Embracer Group publicerar delårsrapport Q2, juli-september 2021: OPERATIVT EBIT ÖKADE MED 49% TILL 973 MSEK

  • Twitter
  • Linkedin
  • Facebook
ANDRA KVARTALET, JULI–SEPTEMBER 2021 (JÄMFÖRT MED JULI–SEPTEMBER 2020)

· Nettoomsättningen ökade med 38% till 3 296,4 MSEK (2 383,2).
· Nettoomsättningen för affärsområdet Games ökade med 89% till 2 831,1 MSEK (1 495,4). THQ Nordic 374,0 MSEK (566,9), Koch Media Publishing 584,7 MSEK (506,8), Coffee Stain 120,4 MSEK (129,9), Saber Interactive 462,9 MSEK (259,1), DECA Games 248,8 MSEK (32,7), Gearbox Entertainment 433,6 MSEK (-) och Easybrain 606,7 MSEK (-).
· Nettoomsättningen för affärsområdet Partner Publishing/Film uppgick till 465,3 MSEK (887,8).
· EBITDA ökade med 69% till 1 640,0 MSEK (969,0), vilket motsvarar en EBITDA-marginal på 50% (41%). Omvärdering av ägandet i intresseföretaget Ghost Ship Games uppgick till 416,8 MSEK under kvartalet (inkluderas i rapporterade EBITDA men exkluderas i operativt EBIT).
· Operativt EBIT ökade med 49% till 973,4 MSEK (652,5) motsvarande en operativ EBIT-marginal på 30% (27%).
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 024,0 MSEK (804,7). Investeringar i immateriella tillgångar uppgick till 916,5 MSEK (484,1). Fritt kassaflöde före förändringar i rörelsekapitalet uppgick till 17,1 MSEK (358,9).
· Justerat resultat per aktie uppgick till 0,65 SEK (0,90). Justerat resultat per aktie som exkluderar orealiserade/realiserade valutaförändringar och effekter av förändrad diskonteringsränta för avsättningar, uppgick till 0,81 (0,80).
· Organisk tillväxt i konstant valuta för affärsområdet Games uppgick till –9% under kvartalet. Proforma tillväxt i konstant valuta för affärsområdet Games uppgick till 11% under kvartalet.
· Totalt antal pågående spelutvecklingsprojekt ökade 46% till 197 (135).
· Totalt antal sysselsatta ökade med 104% till 9 064 (4 445) och antalet spelutvecklare ökade med 108% till 7 470 (3 593). Organisk tillväxt för antal medarbetare uppgick till 25% totalt i koncernen.

Nyckeltal koncernen Jul-Sep Jul-Sep Apr-Sep Apr-Sep Apr 2020–
2021 2020 2021 2020 Mar 2021
Nettoomsättning, MSEK 3 296,4 2 383,2 6 723,0 4 451,9 9 024,2
EBITDA, MSEK 1 640,0 969,0 3 172,3 1 934,0 3 985,3
Operativt EBIT, MSEK 973,4 652,5 2 244,7 1 364,3 2 870,8
Kassaflöde från löpande verksamhet, MSEK 1 024,0 804,7 1 641,3 1 537,0 3 899,0
Fritt kassaflöde före förändringar i rörelsekapital, MSEK 17,1 358,9 483,2 700,5 1 552,0
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar, MSEK 916,5 484,1 1 745,2 978,5 2 135,2
Totalt antal pågående spelutvecklingsprojekt 197 135 197 135 160
Totalt antal spelutvecklare 7 470 3 593 7 470 3 593 5 115
Totalt antal sysselsatta 9 064 4 445 9 064 4 445 6 325
Omsättningstillväxt, % 38 89 51 85 72
EBITDA-marginal, % 50 41 47 43 44
Operativ EBIT-marginal, % 30 27 33 31 32

I denna rapport avser samtliga jämförelsetal inom parentes motsvarande period föregående år, om inte annat anges.

KOMMENTAR FRÅN VD:

ÄNNU ETT STABILT KVARTAL, OPERATIVT EBIT ÖKADE MED 49% TILL 973 MSEK

Koncernen rapporterar ytterligare ett stabilt kvartal. Både försäljning och operativt EBIT växte i linje med ledningens förväntningar. Vi har 8 operativa koncerner, 17 förläggare, 82 studios och över 9 000 anställda. Vår pipeline inkluderar nu 25 AAA-lanseringar fram till mars 2026 men eftersom vi alltid sätter kvalitet först, har två av dessa flyttats framåt från FY 21/22 till FY 22/23. Vi ger följande prognos för operativt EBIT: FY 21/22 4 300-4 700 MSEK, FY 22/23 7 000-8 500 MSEK, FY 23/24 7 500-10 000 MSEK. IFRS-rapportering planeras nu inledas från Q1 22/23 och efterföljande listbyte till Nasdaq Stockholms reglerade marknad sker senast juni 2023.

Koncernens nettoomsättning ökade med 38% till 3 296 MSEK (2 383), varav affärsområdet Games bidrog med 2 831 MSEK (1 495), en ökning med 89%. Operativt EBIT växte med 49% till 973 MSEK (652) med en ökad operativt EBIT-marginal om 30% (27%). Kassaflödet från löpande verksamheten uppgick till 1 024 MSEK (805) och investeringar i spelutveckling uppgick till rekordhöga 881 MSEK (445) för att driva framtida organisk tillväxt.

25 AAA-lanseringar planerade till mars 2026 inklusive två framflyttade från FY 21/22
Embracer Group är i bättre form än någonsin. Vi har åtta skalbara operativa koncerner och inom dessa 17 förläggare och fler än 80 studios med fantastiska talanger som arbetar med närmare 200 pågående spelutvecklingsprojekt. Idag är fler än 9 000 personer dagligen engagerade i hela koncernen – varav nära 7 500 spelutvecklare. Vår strategi för organisk tillväxt ger resultat och vi har genom organisk tillväxt lyckats öka antalet anställda med 25% på ett år. Vi har de senaste fem åren konsekvent investerat i vår projektpipeline och vi är väl positionerade för att växa snabbare än den totala spelmarknaden på lång sikt. Vi har en av de största och mest diversifierade spelportföljerna i branschen. Det är en styrka som gör att våra operativa koncerner kan fatta rätt långsiktiga beslut. För att sätta produktkvaliteten först och optimera resultatet för alla parter – spelare, anställda, aktieägare – har vi beslutat att flytta fram ett antal lanseringar från FY 21/22 till FY 22/23. Detta inkluderar Saints Row och en annan ej utannonserad men tidigare förväntad AAA-titel under fjärde kvartalet.

När vi ser framåt i innevarande räkenskapsår räknar vi nu med att slutföra spel under tredje kvartalet i storleksordningen 350-400 miljoner SEK följt av 400-600 miljoner SEK under fjärde kvartalet. Vår verksamhet har förändrats markant det senaste året med ökade intäkter från Live Ops, mobilspel och tredjepartsutveckling. Detta innebär att KPI:n utvecklingsvärdet för slutförda spel väntas ha ett lägre förklaringsvärde som för att mäta verksamheten framöver. Därför har vi beslutat att sluta lämna prognoser för denna KPI från detta kvartal och istället lämna prognoser för Operativt EBIT framöver.

Under kommande år planerar vi nu inom hela koncernen att lansera 25 AAA-titlar till och med räkenskapsåret som slutar i mars 2026. Alla dessa är stora premiumspelprojekt med utvecklingsteam om mellan 100 och 250 personer, och alla titlar förväntas sälja i mångmiljonupplagor med stöd av betydande marknadsföringsbudgetar. 11 projekt är i pågående produktion, 6 projekt är i förproduktion och 8 projekt är i en konceptfas. 23 spel utvecklas i interna studios.

Ledningen prognostiserar stigande lönsamhet och betydande tillväxt kommande år
Ledningen bedömer att lönsamheten kommer att stiga de kommande åren, främst drivet av en större pipeline av nya produkter (inklusive titlar som förskjutits till efter FY 21/22), en fortsatt stark katalogförsäljning och Live Ops-verksamhet i premiumsegmentet för PC/konsol/VR samt en god tillväxt inom free-to-play mobilsegmentet.

Prognosen för operativt EBIT för de kommande åren:
FY 21/22 4 300-4 700 MSEK
FY 22/23 7 000-8 500 MSEK
FY 23/24 7 500-10 000 MSEK

Denna prognos omfattar ingen ytterligare M&A.

Stabil utveckling i våra mobilverksamheter som växte med 26%
Vår samlade verksamhet inom mobilspel med DECA Games, A Thinking Ape, IUGO, Easybrain och CrazyLabs (som förvärvades under kvartalet) hade en imponerande försäljningstillväxt om 26% proforma i kvartalet, trots de förändrade förutsättningarna för Apple IDFA.

Under kvartalet hade vår kombinerade mobilverksamhet totalt 32 miljoner dagliga användare, 271 miljoner månatliga aktiva användare och 350 miljoner totala installationer på en proforma basis. Easybrain offentliggjorde att deras titlar nått en milstolpe med 1 miljard totala installationer från App Store och Google Play och en rekordintäkt för kvartalet på 607 MSEK.

Trots att spelverksamheten växte med 89% i kvartalet var den underliggande organiska CCY-tillväxten negativ, –9%, på grund av en utmanande jämförelseperiod med tanke på THQ Nordics rekordkvartal föregående år. Våra förvärvade verksamheter under det gångna året växte med nära 30% vilket resulterade i proforma tillväxt om 11%. Våra verksamheter inom premium PC- och konsolspel samt VR var under kvartalet främst beroende av katalogförsäljning och endast ett fåtal lanseringar bidrog till försäljningen. Periodens viktigaste releaser, Hot Wheels Unleashed, Insurgency Sandstorm (konsol) och World War Z Aftermath, lanserades med ett bra utfall under kvartalets sista dagar. Saber Interactive redovisar ett rekordresultat för kvartalet med en nettoomsättning på 463 MSEK och en hög operativ EBIT-marginal. Saber arbetar intensivt med att realisera synergier både inom Saber och inom den övergripande koncernens ekosystem.

Övergång till IFRS och notering på Nasdaq Stockholm
Arbetet med att byta redovisningsprinciper till IFRS fortgår. Vi bedömer att detta kommer att underlätta investerarnas förståelse för vår finansiella utveckling och öka jämförbarheten med andra företag i branschen samtidigt som den interna rapporteringen effektiviseras i hela koncernen. Det är den mest omfattande förändringen som behöver genomföras i processen för att så småningom få aktierna noterade på en reglerad marknad. Arbetet har kommit långt och tidpunkten för att övergå till IFRS har nu bestämts till 1 april 2022, vilket innebär att den första kvartalsrapporten för räkenskapsåret 22/23 som publiceras i augusti kommer att upprättas enligt IFRS. Listbytet kommer att ske någon gång efter att vi släppt vår första kvartalsrapport enligt IFRS, dock senast i juni 2023.

Översyn av långsiktiga mål för skuldsättning
Vinst och fritt kassaflöde från vår kärnverksamhet Games förväntas öka de kommande åren. Som en konsekvens av detta har styrelsen inlett en översyn av koncernens långsiktiga mål för skuldsättning, inklusive troliga betalningar för villkorade tilläggsköpeskillingar. Slutsatserna kommer att presenteras så snart översynen är avslutad, senast i samband med vår Q3-rapport i februari 2022.

Fortsatt högt förvärvstempo
Förvärvsdriven tillväxt har hittills varit en grundläggande strategi för Embracer Group och kommer att vara så även i framtiden. För närvarande har vi 7,1 miljarder SEK i nettokassa och 16,2 miljarder SEK i tillgängliga likvida medel inklusive kreditfaciliteter. De flesta av våra övervägda transaktioner relaterar till talang- och IP-förvärv i syfte att stärka våra befintliga operativa koncerner. Vi ser allt fler fördelar med att addera nya studios till vårt växande ekosystem. Vi kan skapa mer innehåll av högre kvalitet på kortare tid genom att samarbeta inom Embracers nätverk av studios och mellan de olika operativa koncernerna.

Vi för fortsatt en aktiv dialog med ett antal entreprenörer, företagsledare och ägare inom spel- och underhållningsindustrin om större, mer transformativa transaktioner, som skulle kunna bilda nya operativa koncerner. Vi ser värden i att ytterligare skala upp och diversifiera verksamheten inom premium- och free-to-play-spel, men också att addera kapacitet för att kunna utveckla äkta transmedia-varumärken. Vi ser också möjligheter att stärka vår geografiska närvaro och förädla vår tekniska förmåga. Med det sagt, våra principer förblir oförändrade. Vi kommer inte att forcera fram en affär bara för att göra en affär, utan det får ta den tid som krävs. Det är ingen skillnad mot vår plan om att sätta kvaliteten främst när vi gör spel. De senaste 12 månaderna har vi gjort 37 förvärv och vi förväntar oss ungefär samma antal transaktioner de kommande 12 månaderna. Vi har idag ett stort antal pågående aktiva processer och samtal, inklusive ett betydande antal tecknade exklusiva förhandlingsmandat.

ESG-fokus på människorna
Under innevarande räkenskapsår fokuserar vi på social hållbarhet inom vårt ramverk ”Smarter Business” och en av dess pelare – ”Great People”. Med utgångspunkt från väsentlighetsanalysen, genomförd med både externa och interna intressenter, kommer vi att arbeta med de prioriterade områdena mångfald & inkludering, balans mellan arbete & fritid och kreativitet & självständighet. Under det gångna kvartalet har vi initierat olika projekt inom dessa områden.

För att ytterligare stärka moderbolagets förmåga inom hållbarhetsområdet välkomnar vi Emma Ihre som Head of Sustainability som tillträder i början av nästa år. Emma bidrar med senior erfarenhet inom området med en relevant bakgrund för att stärka våra insatser inom ESG.

Pandemin som fortfarande pågår har haft viss negativ effekt på produktiviteten i studios på grund av den utdragna tiden med distansarbete. Genom hela koncernen försöker vi hitta den bästa vägen framåt i det ”nya normala” med hemmakontor och olika hybridlösningar när samhällen sakta öppnar igen.

Vi är ödmjuka inför att distansarbete har möjliggjort nya sätt att rekrytera talang, och därmed också ökat konkurrensen om talang globalt. Att söka och rekrytera talanger i branschen sker i allt större utsträckning online över landsgränserna.

Jag vill avsluta med att tacka alla aktieägare, anställda, kunder, branschkollegor och affärspartners för att ni bidrar till Embracer Groups välstånd och framgång.

17 november 2021, Karlstad, Värmland, Sverige

Lars Wingefors
Medgrundare och VD

För frågor om denna rapport, vänligen kontakta:
Lars Wingefors, Medgrundare & VD, lars.wingefors@embracer.com, +46 708 47 19 78
Johan Ekström, CFO, johan.ekstrom@embracer.com, +46 761 33 82 76

 

Om Embracer Group
Embracer Group är moderbolag till företag som utvecklar och förlägger PC, konsol- och mobilspel för den globala spelmarknaden. Bolaget har en bred spelportfölj med över 250 ägda varumärken, som till exempel Saints Row, Goat Simulator, Dead Island, Darksiders, Metro, MX vs ATV, Kingdoms of Amalur, TimeSplitters, Satisfactory, Wreckfest, Insurgency, World War Z, Borderlands och många fler.

Bolaget har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de åtta operativa koncernerna: THQ Nordic, Koch Media Publishing, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, Saber Interactive, DECA Games, Gearbox Entertainment och Easybrain. Koncernen har 86 interna studios och fler än 9 000 medarbetare och kontrakterade utvecklare i fler än 40 länder.

Embracer Groups aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market Stockholm under kortnamnet EMBRAC B. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB som nås via info@fnca.se +46-8-528 00 399.

Prenumerera på pressmeddelanden och finansiell information: https://embracer.com/investors/subscription/?lang=sv

Denna delårsrapport är sådan information som Embracer Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 november 2021 kl 06:00 CET.

Kontakt

Arman Teimouri Head of External Relations +46 54 53 56 50 press@embracer.com
Oscar Erixon Head of Investor Relations +46 730 24 91 42 oscar.erixon@embracer.com

Prenumerera

Embracer Group är en global koncern med kreativa, entreprenörsledda verksamheter inom PC, konsol-, mobil- och brädspel samt andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelportfölj med över 900 ägda eller kontrollerade varumärken.

Bolaget har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de tio operativa koncernerna: THQ Nordic, PLAION, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, DECA Games, Easybrain, Asmodee Group, Dark Horse Media, Freemode och Crystal Dynamics – Eidos. Koncernen har 106 interna studios och engagerar över 11 000 medarbetare i fler än 40 länder.