Regulatorisk Pressmeddelande • juni 13, 2023 • 08:00

Embracer Group tillkännager omfattande omstruktureringsprogram för omedelbar implementering

 • Twitter
 • Linkedin
 • Facebook

INSIDERINFORMATION: Embracer Group AB (“Embracer Group”) presenterar idag ett omfattande omstruktureringsprogram för räkenskapsåret 2023/24 som löper till slutet av mars 2024 och innehåller:

 • Operationella och finansiella åtgärder för att öka kassakonvertering, öka effektivitet och minska kapitalutgifter för att nå en finansiell nettoskuld under 10 miljarder kronor vid slutet av räkenskapsåret 2023/24.
 • Minskning av kapitalutgifter med minst 2,9 miljarder kronor tills räkenskapsåret 2024/25 jämfört med en årstakt om 7,9 miljarder kronor i Q4 räkenskapsåret 2022/23.
 • Minskning av omkostnader med minst 10 %, eller minst 0,8 miljarder kronor, på en årlig basis jämfört med årstakten i Q4 räkenskapsåret 2022/23.
 • Upprepning av den tidigare annonserade prognosen för Justerat EBIT om 7-9 miljarder kronor för räkenskapsåret 2023/24.
 • Åtgärderna kommer att implementeras omedelbart och nå full effekt från räkenskapsåret 2024/25.
 • Matthew Karch, utnämnd till interim Chief Operating Officer, och Phil Rogers, utnämnd till interim Chief Strategy Officer, kommer tillsammans leda planering och implementering av programmet.

Idag presenterar vi ett omfattande omstruktureringsprogram som gör det möjligt för oss att realisera outnyttjad potential inom Embracer Group och bättre optimera användningen av våra resurser. Inom hela koncernen initierar vi nu flera åtgärder för att stärka vår kassaflödesgenerering och utnyttjandet av vår IP-portfölj för att bli ett starkare företag som kommer kunna skapa ännu bättre spel för spelare och fans över hela världen”, säger Lars Wingefors, vd och medgrundare av Embracer Group.

Omstruktureringsprogrammets delar
Fokusområden i programmet är besparingar inom både rörelsekostnader och kapitalutgifter, kapitalallokering och effektiviseringar.

Åtgärderna innefattar, men är inte begränsade till:

 • Matthew Karch, utnämnd till interim Chief Operating Officer, och Phil Rogers, utnämnd till interim Chief Strategy Officer, för att tillsammans leda planering och implementering av omstruktureringsprogrammet
 • Minskning av generella omkostnader, företagskostnader, förlagskostnader samt försäljnings-, administrations- och andra allmänna kostnader
 • Nedläggning av studios och pågående spelutvecklingsprojekt som ännu inte har annonserats och som förväntas ha låg avkastning
 • Skapandet av en mer omfattande, centraliserad process för granskning av spelinvesteringar och utveckling, med bibehållen kreativ frihet
 • Konsolidering av bolag och verksamheter, inklusive en översyn av strukturen av operativa grupper
 • Minskning av investeringar i extern utveckling med större fokus på intern utveckling av egna eller kontrollerade IP
 • Ökad extern finansiering av internt utvecklade högbudgetspel
 • Förnyat fokus på koncernens huvudsakliga verksamhetsområden
 • Implementering av en centraliserad och standardiserad, mer data-driven och precis metod för spelprognostisering

Uppskattad finansiell påverkan av omstruktureringsprogrammet

Programmet förväntas minska kapitalutgifter med minst 2,9 miljarder kronor tills räkenskapsåret 2024/25 jämfört med en årstakt om 7,9 miljarder kronor i Q4 räkenskapsåret 2022/23. Siffrorna inkluderar kapitalutgifter relaterade till interna och externa spelutvecklingsprojekt och andra icke-immateriella tillgångar samt materiella tillgångar.

Programmet förväntas också minska omkostnader med minst 10 %, eller minst 0,8 miljarder kronor på en årlig basis, jämfört med årstakten i Q4 2022/23. Programmet förväntas vara fullt implementerat 1 oktober 2023, och minska omkostnaderna med 0,4 miljarder under räkenskapsåret 2023/24.

Programmet förväntas ha en neutral påverkan på justerat EBIT för räkenskapsåret 2023/24, med lägre omkostnader men även lägre aktiverade utvecklingskostnader, netto, och något lägre nettoomsättning. Den tidigare kommunicerade prognosen för Justerat EBIT om 7-9 miljarder kronor upprepas. Justerat EBIT kommer att justeras för jämförelsestörande kostnader, inklusive potentiella avgångsvederlag och nedskrivningar relaterade till pågående spelprojekt som är del av omstruktureringsprogrammet. Dessa separata, jämförelsestörande poster kommer tydligt specificeras för transparens av rapporterad och underliggande lönsamhet.

Ledningens uppskattning av omstruktureringsprogrammets påverkan på nettoskuld

Nettoskuld 31 mars 2023 15,6 miljarder kronor
Operativt kassaflöde -10,0 miljarder kronor
Kapitalutgifter +6,1 miljarder kronor
Extern finansiering av kapitalutgifter -1,6 miljarder kronor
Omstruktureringskostnader (IAC) +0,5 miljarder kronor
Förändringar i rörelsekapital -0,5 miljarder kronor
Nettoskuld efter fritt kassaflöde, 31 mars 2024 10,1 miljarder kronor
Kontanta villkorade tilläggsköpeskillingar +2,6 miljarder kronor
Övriga initiativ* -2,7 miljarder kronor
Mål nettoskuld 31 mars 2024 10,0 miljarder kronor

* Övriga initiativ kan inkludera ytterligare kassabesparingar för räkenskapsåret 23/24 som ännu inte specificerats i omstruktureringsprogrammet, ökad nivå av extern finansiering av kapitalutgifter eller inkludering av innehåll i diverse konsumenttjänster samt potentiella avyttringar av tillgångar utanför kärnverksamheten.

Embracer Group har bra utrymme i förhållande till sina kovenanter i bolagets låneavtal och avser att förlänga vissa av sina låneavtal före utgången av augusti 2023.

Ytterligare detaljer kring utveckling offentliggörs senast i kvartalsrapporten för Q1 räkenskapsåret 2023/24.

Investerarpresentation
Embracer Group kommer att anordna en webbsänd presentation för investerare, analytiker, media och andra intressenter den 13 juni 2023 kl 10.00 CEST. Vänligen se mer information i en separat inbjudan som följer detta pressmeddelande.

Som annonserat i Q4-rapporten den 24 maj 2023 kommer Embracer Group att anordna en kapitalmarknadsdag under andra halvan av kalenderåret för att ge en mer detaljerad översikt gällande både strategi och finansiella mål på medellång sikt.

För mer information, vänligen kontakta:
Oscar Erixon, Head of Investor Relations Embracer Group AB (publ)
Tel: + 46 730 24 91 42
Email: oscar.erixon@embracer.com

Beatrice Forsgren, Head of Brand and Communication Embracer Group AB (publ)
Tel: +46 704 52 57 63
E-mail: beatrice.forsgren@embracer.com

Om Embracer Group
Embracer Group är en global koncern med kreativa, entreprenörsledda verksamheter inom PC, konsol-, mobil och brädspel samt andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelportfölj med över 850 ägda eller kontrollerade varumärken.

Bolaget har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de tolv operativa koncernerna: THQ Nordic, PLAION, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, Saber Interactive, DECA Games, Gearbox Entertainment, Easybrain, Asmodee, Dark Horse, Freemode och Crystal Dynamics – Eidos. Koncernen har 138 interna studios och engagerar över 16 600 medarbetare i fler än 40 länder.

Embracer Groups aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under kortnamnet EMBRAC B.

Prenumerera på pressmeddelanden och finansiell information: https://embracer.com/investors/subscription/?lang=sv

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Embracer Groups avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Embracer Groups framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Embracer Group är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör” ”skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Embracer Group anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Embracer Group garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Embracer Group eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter.

Kontakt

Arman Teimouri Head of External Relations +46 54 53 56 50 press@embracer.com
Oscar Erixon Head of Investor Relations +46 730 24 91 42 oscar.erixon@embracer.com

Prenumerera

Embracer Group är en global koncern med kreativa, entreprenörsledda verksamheter inom PC, konsol-, mobil- och brädspel samt andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelportfölj med över 900 ägda eller kontrollerade varumärken.

Bolaget har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de elva operativa koncernerna: THQ Nordic, PLAION, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, DECA Games, Gearbox Entertainment, Easybrain, Asmodee Group, Dark Horse Media, Freemode och Crystal Dynamics – Eidos. Koncernen har 111 interna studios och engagerar över 12 000 medarbetare i fler än 40 länder.