Regulatorisk Pressmeddelande • september 21, 2022 • 17:45

Kommuniké från årsstämma i Embracer Group

  • Twitter
  • Linkedin
  • Facebook
Årsstämman 2022 i Embracer Group AB (”Embracer”) hölls idag den 21 september 2022 i Karlstad varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkningen
Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i Embracer samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Vinstdisposition
Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle utgå till aktieägarna samt att fritt eget kapital om 46 857 929 000 kronor ska balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet
Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021/2022.

Val av styrelse och revisor samt arvodering
Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sju ledamöter utan styrelsesuppleanter. Det beslutades även att Embracer ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Årsstämman beslutade vidare att arvodet till styrelsens ledamöter ska uppgå till totalt 5 475 000 kronor, inklusive arvode för utskottsarbete (4 000 000 kronor föregående år), och utgå med 600 000 kronor (450 000 kronor föregående år) till var och en av de stämmovalda ledamöterna som inte är anställda i Embracer eller koncernen och med 2 100 000 kronor (1 200 000 kronor föregående år) till styrelsens ordförande.

Vidare beslutades att arvodet för medlemmar i revisions- och hållbarhetsutskottet ska utgå med 175 000 kronor (125 000 kronor föregående år) samt med 275 000 kronor (250 000 kronor föregående år) till revisions- och hållbarhetsutskottets ordförande och att arvode för medlemmar i ersättningsutskottet ska utgå med 100 000 kronor (75 000 kronor föregående år) och med 150 000 kronor (150 000 kronor föregående) till ersättningsutskottets ordförande.

Vidare beslutades att arvode till revisorn skulle utgå enligt godkänd räkning.

Till styrelseledamöter omvaldes David Gardner, Jacob Jonmyren, Matthew Karch, Erik Stenberg, Kicki Wallje-Lund och Lars Wingefors. Cecilia Driving valdes till ny styrelseledamot. Ulf Hjalmarsson hade meddelat att han inte var tillgänglig för omval och omvaldes inte till styrelseledamot.

Kicki Wallje-Lund omvaldes som styrelseordförande.

Ernst & Young Aktiebolag omvaldes som Embracers revisor. Ernst & Young Aktiebolag har meddelat att auktoriserade revisorn Johan Eklund fortsätter som huvudansvarig revisor.

Beslut om principer för tillsättande av valberedning
Årsstämman beslutade, i enlighet med aktieägaren Lars Wingefors AB:s förslag, att anta principer för utseende av valberedning.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
Årsstämman beslutade avslutningsvis, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av B-aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med rätt att konvertera till respektive teckna B-aktier, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, till ett antal motsvarande maximalt tio (10) procent av det totala antalet aktier i Embracer vid tidpunkten då bemyndigandet utnyttjas första gången, att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning. Att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission utan företrädesrätt för aktieägarna enligt ovan är främst i syfte att kunna anskaffa nytt kapital för att öka Embracers flexibilitet eller i samband med förvärv.

För detaljerade villkor avseende ovanstående beslut på årsstämman hänvisas till kallelsen, årsredovisningen och de fullständiga förslagen som finns tillgängliga hos Embracer och som offentliggjorts på Embracers hemsida, www.embracer.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Oscar Erixon, Head of Investor Relations Embracer Group AB (publ)
Tel: + 46 730 24 91 42
Email: oscar.erixon@embracer.com

Beatrice Forsgren, Head of Brand and Communication Embracer Group AB (publ)
Tel: +46 704 52 57 63
E-mail: beatrice.forsgren@embracer.com

Om Embracer Group
Embracer Group är moderbolag till företag som leds av entreprenörer inom pc-, konsol-, mobil- och brädspel och andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelportfölj med över 850 ägda eller kontrollerade varumärken.

Embracer Group har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de elva operativa koncernerna: THQ Nordic, Koch Media, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, Saber Interactive, DECA Games, Gearbox Entertainment, Easybrain, Asmodee, Dark Horse och Embracer Freemode. Koncernen har 127 interna studios och fler än 12 750 medarbetare och kontrakterade medarbetare i fler än 40 länder.

Embracer Groups aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market Stockholm under kortnamnet EMBRAC B. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB som nås via info@fnca.se 08-528 00 399.

Prenumerera på pressmeddelanden och finansiell information: https://embracer.com/investors/subscription/?lang=sv

Kontakt

Arman Teimouri Head of External Relations +46 54 53 56 50 press@embracer.com
Oscar Erixon Head of Investor Relations +46 730 24 91 42 oscar.erixon@embracer.com

Prenumerera

Embracer Group är en global koncern med kreativa, entreprenörsledda verksamheter inom PC, konsol-, mobil- och brädspel samt andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelportfölj med över 900 ägda eller kontrollerade varumärken.

Bolaget har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de elva operativa koncernerna: THQ Nordic, PLAION, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, DECA Games, Gearbox Entertainment, Easybrain, Asmodee Group, Dark Horse Media, Freemode och Crystal Dynamics – Eidos. Koncernen har 109 interna studios och engagerar över 12 000 medarbetare i fler än 40 länder.