Regulatorisk Pressmeddelande • december 19, 2022 • 13:40

Embracer Group publicerar prospekt i samband med listbytet till Nasdaq Stockholm

  • Twitter
  • Linkedin
  • Facebook

Embracer Group AB ("Bolaget" eller "Embracer Group") meddelade den 7 december 2022 att Nasdaq Stockholms Bolagskommitté hade godkänt Bolagets ansökan om upptagande till handel av Bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm ("Listbytet"). I samband med Listbytet har Bolaget upprättat ett prospekt som idag har godkänts av Finansinspektionen ("Prospektet"). Prospektet, inklusive en engelsk översättning därav, finns tillgänglig på Bolagets hemsida.

Offentliggörande av Prospektet
För fullständig information avseende Listbytet hänvisas till det Prospekt som har upprättats av Bolaget och som finns tillgängligt på Bolagets hemsida, se länk.

Prospektet har upprättats som ett förenklat prospekt i enlighet med artikel 14 i Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG, i dess ändrade lydelse ("Prospektförordningen"). Finansinspektionen, som är den svenska behöriga myndigheten, har godkänt Prospektet i enlighet med artikel 20 i Prospektförordningen. Finansinspektionen godkänner Prospektet enbart i så måtto att det uppfyller de krav på fullständighet, begriplighet och konsekvens som anges i Prospektförordningen. Godkännandet bör inte betraktas som något slags stöd för Bolaget eller stöd för de värdepapper som avses i Prospektet. Finansinspektionen garanterar inte att sakuppgifterna i Prospektet är riktiga eller fullständiga. Varje investerare uppmanas att göra sin egen bedömning av huruvida det är lämpligt att investera i Bolagets B-aktier.

Listbytet är inte förenat med något erbjudande av aktier. Bolagets B-aktier kommer att fortsätta handlas under kortnamn (ticker) EMBRAC B och ISIN-kod (SE0016828511). Aktieägare i Bolaget behöver inte vidta några åtgärder med anledning av Listbytet.

Tidplan
Första dag för handel på Nasdaq Stockholm är planerad till 22 december 2022 och sista dag för handel på Nasdaq First North Growth Market är planerad till den 21 december 2022.

Rådgivare
Baker McKenzie är Bolagets legala rådgivare i samband med Listbytet.

För mer information, vänligen kontakta:
Oscar Erixon, Head of Investor Relations Embracer Group AB (publ)
Tel: + 46 730 24 91 42
Email: oscar.erixon@embracer.com

Beatrice Forsgren, Head of Brand and Communication Embracer Group AB (publ)
Tel: +46 704 52 57 63
E-mail: beatrice.forsgren@embracer.com

Om Embracer Group
Embracer Group är en global koncern med kreativa, entreprenörsledda verksamheter inom PC, konsol-, mobil och brädspel samt andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelportfölj med över 850 ägda eller kontrollerade varumärken.

Bolaget har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de tolv operativa koncernerna: THQ Nordic, PLAION, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, Saber Interactive, DECA Games, Gearbox Entertainment, Easybrain, Asmodee, Dark Horse, Freemode och Crystal Dynamics – Eidos Montréal. Koncernen har 132 interna studios och engagerar över 15 700 medarbetare i fler än 40 länder.

Embracer Groups aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market Stockholm under kortnamnet EMBRAC B. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB som nås via info@fnca.se 08-528 00 399.

Prenumerera på pressmeddelanden och finansiell information: https://embracer.com/investors/subscription/?lang=sv

Kontakt

Arman Teimouri Head of External Relations +46 54 53 56 50 press@embracer.com
Oscar Erixon Head of Investor Relations +46 730 24 91 42 oscar.erixon@embracer.com

Prenumerera

Embracer Group är en global koncern med kreativa, entreprenörsledda verksamheter inom PC, konsol-, mobil- och brädspel samt andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelportfölj med över 900 ägda eller kontrollerade varumärken.

Bolaget har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de tio operativa koncernerna: THQ Nordic, PLAION, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, DECA Games, Easybrain, Asmodee Group, Dark Horse Media, Freemode och Crystal Dynamics – Eidos. Koncernen har 106 interna studios och engagerar över 11 000 medarbetare i fler än 40 länder.