Regulatorisk Pressmeddelande • maj 16, 2018 • 23:26

Kommuniké från årsstämma i THQ Nordic

  • Twitter
  • Linkedin
  • Facebook
Årsstämman 2018 i THQ Nordic AB (”THQ” eller ”Bolaget”) hölls idag den 16 maj 2018 i Stockholm varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkningen

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i THQ samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Vinstdisposition

Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle utgå till aktieägarna samt att tidigare balanserade vinstmedel, inklusive överkursfond samt årets resultat, totalt 835 767 000 kronor, balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

Val av styrelse och revisor samt arvodering

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan styrelsesuppleanter. Beslutades att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Beslutades vidare att arvode till envar icke anställd styrelseledamot skulle uppgå till totalt 760 000 kronor, och utgå med 190 000 kronor till var och en av de stämmovalda ledamöterna som inte är anställda i Bolaget och med 380 000 kronor till styrelsens ordförande. Vidare beslutades att arvode till revisorn skulle utgå enligt godkänd räkning. Arvoden till styrelsen är oförändrade från föregående år.

Till styrelseledamöter omvaldes Erik Stenberg, Kicki Wallje-Lund och Lars Wingefors. Jacob Jonmyren och Ulf Hjalmarsson valdes till nya ledamöter. Kicki Wallje-Lund omvaldes som styrelseordförande. Pia Rosin och Mia Segolsson avböjde omval.

Ernst & Young Aktiebolag valdes som Bolagets revisor. Ernst & Young Aktiebolag har meddelat att auktoriserade revisorn Ulrich Adolfsson kommer vara huvudansvarig.

Beslut om ändring av bolagsordningen avseende bl.a. gränser för antalet aktier och aktiekapitalet samt räkenskapsår

Det beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra gränserna för aktiekapitalet från lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor till lägst 660 000 kronor och högst 2 640 000 kronor. Vidare beslutades att ändra gränserna för antalet aktier från lägst 60 000 000 och högst 240 000 000 till lägst 79 000 000 och högst 316 000 000. Det beslutades även om några smärre redaktionella justeringar av bolagsordningens bestämmelser avseende revisor och kallelse till bolagsstämma.

Det beslutades vidare att ändra Bolagets räkenskapsår från kalenderår till 1 april – 31 mars. Innevarande räkenskapsår omfattar kalenderåret och förlängs till att omfatta perioden 1 januari 2018 – 31 mars 2019. Vidare är beslut om ändring av räkenskapsår är villkorat av att Skatteverket lämnar godkännande.

Beslut om nyemission av högst 135 135 B-aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Det beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att emittera högst 135 135 B-aktier att betalas genom kvittning, varvid den totala ökningen av Bolagets aktiekapital kan uppgå till högst 1 126,1250 kronor. Teckningskursen för varje aktie ska vara 74 kronor, totalt högst 9 999 990 kronor om samtliga aktier tecknas. Grunden för teckningskursen är baserad på avtal i samband med förvärvet av Experiment 101 AB i november 2017 och motsvarar den volymviktade genomsnittskursen för Bolagets B-aktie under 20 handelsdagar på Nasdaq First North före den 16 november 2017.

Rätten att teckna aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma en av säljarna av Experiment 101 AB, Stefan Ljungqvist eller av honom helägt bolag.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen ska kunna ske mot betalning genom kvittning mot befintliga lån enligt det skuldebrev som utfärdats av Bolaget i samband med förvärvet av Experiment 101 AB.

Beslut om nyemission av högst 1 082 601 B-aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Det beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att emittera högst 1 082 601 B-aktier att betalas genom kvittning, varvid den totala ökningen av Bolagets aktiekapital kan uppgå till högst 9 021,6750 kronor. Teckningskursen för varje aktie ska vara 95,44 kronor, totalt högst 103 323 439,44 kronor om samtliga aktier tecknas. Grunden för teckningskursen är baserad på avtal i samband med förvärvet av Koch Media GmbH i februari 2018 och motsvarar den volymviktade genomsnittskursen för Bolagets B-aktie under 20 handelsdagar på Nasdaq First North före den 14 februari 2018.

Rätten att teckna aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma vissa av säljarna och ledningen av Koch Media GmbH.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen ska kunna ske mot betalning genom kvittning mot befintliga lån enligt skuldebrev som utfärdats av Bolaget i samband med förvärvet av Koch Media GmbH.

Utspädning med anledning av nyemissionerna

Den totala utspädningen av de båda nyemissionerna baserat på full teckning och antalet utestående aktier i Bolaget motsvarar cirka 1,51 procent av antalet aktier och cirka 0,75 procent av antalet röster.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av B-aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med rätt att konvertera till respektive teckna B-aktier, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, till ett antal motsvarande maximalt tjugo (20) procent av det totala antalet aktier i Bolaget per dagen för årsstämman, att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning. Att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission utan företrädesrätt för aktieägarna är främst i syfte att kunna anskaffa nytt kapital för att öka Bolagets flexibilitet eller i samband med förvärv.

För detaljerade villkor avseende ovanstående beslut på stämman hänvisas till de fullständiga förslagen som finns tillgängligt hos Bolaget samt kallelsen som offentliggjorts på Bolagets hemsida, www.thqnordic-investors.com.

För ytterligare information, kontakta:
Lars Wingefors, grundare och VD, tel: +46 708 471 978, E-mail: lwingefors@thqnordic.com

Om THQ Nordic

THQ Nordic förvärvar, utvecklar och förlägger PC- och konsolspel för den globala spelmarknaden. Bolaget är en betydande aktör som spelförläggare och har en bred spelportfölj med över 100 ägda varumärken, såsom Saints Row, Dead Island, Homefront, Darksiders, Metro (exclusive license), Titan Quest, MX vs ATV, Red Faction, Delta Force, Destroy All Humans, ELEX, Biomutant, Jagged Alliance, SpellForce, The Guild med flera. THQ Nordic har global förläggarkapacitet inom marknadsföring, försäljning och distribution, både online och offline. Koncernen har globalt närvaro med huvudkontor i Karlstad och operativa kontor i Wien, Österrike samt München, Tyskland. Koncernen har tio interna utvecklingsstudios i Tyskland, England, USA och Sverige och kontrakt med 26 externa utvecklingsstudios i ett antal ytterligare länder. THQ Nordic engagerar över 1 700 medarbetare.

THQ Nordics aktier är noterade på Nasdaq First North Stockholm under kortnamnet THQN B. Bolaget Certified Adviser är FNCA Sweden AB. För mer information, vänligen besök http://www.thqnordic-investors.com.

Kontakt

Beatrice Flink Forsgren Head of Brand & Communication +46 54 53 56 07 beatrice.forsgren@embracer.com
Oscar Erixon Head of Investor Relations +46 730 24 91 42 oscar.erixon@embracer.com

Prenumerera

Embracer Group är en global koncern med kreativa, entreprenörsledda verksamheter inom PC, konsol-, mobil- och brädspel samt andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelportfölj med över 900 ägda eller kontrollerade varumärken.

Bolaget har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de elva operativa koncernerna: THQ Nordic, PLAION, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, DECA Games, Gearbox Entertainment, Easybrain, Asmodee Group, Dark Horse Media, Freemode och Crystal Dynamics – Eidos. Koncernen har 111 interna studios och engagerar över 12 000 medarbetare i fler än 40 länder.