Regulatorisk Pressmeddelande • augusti 13, 2020 • 06:00

Embracer Group publicerar delårsrapport Q1, april-juni 2020: OPERATIVT EBIT ÖKADE MED 249% TILL 712 MSEK

  • Twitter
  • Linkedin
  • Facebook
FÖRSTA KVARTALET, APRIL–JUNI 2020 (JÄMFÖRT MED APRIL–JUNI 2019)

· Nettoomsättningen ökade med 81% till 2 068,7 MSEK (1 142,0). Nettoomsättningen för affärsområdet Games ökade med 153% till 1 622,1 MSEK (641,3). Nettoomsättningen för affärsområdet Partner Publishing/Film minskade till 446,5 MSEK (500,7).
· EBITDA steg med 148% till 965,2 MSEK (389,5), vilket motsvarar en EBITDA-marginal på 47%.
· Operativt EBIT ökade med 249% till 711,8 MSEK (204,0) motsvarande en operativ EBIT-marginal på 34% (18%).
· Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapitalet uppgick till 869,8 MSEK (306,0).
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 732,3 MSEK (441,3).
· Resultat per aktie uppgick till 0,26 SEK (0,17).
· Justerat resultat per aktie uppgick till 1,51 SEK (0,51).

Nyckeltal koncernen Apr-jun 2020 Apr–jun 2019 Apr 2019–mar 2020
Nettoomsättning, MSEK 2 068,7 1 142,0 5 249,4
EBITDA, MSEK 965,2 389,5 1 821,3
Operativt EBIT, MSEK 711,8 204,0 1 033,0
EBIT, MSEK 219,2 81,2 345,4
Resultat efter skatt, MSEK 90,6 52,8 283,3
Kassaflöde från löpande verksamhet, föreförändringar i rörelsekapitalet, MSEK 869,8 306,0 1 604,2
Kassaflöde från löpande verksamhet, MSEK 732,3 441,3 1 728,3
Omsättningstillväxt, % 81 36 3
EBITDA-marginal, % 47 34 35
Operativ EBIT-marginal, % 34 18 20

kommentar från VD

OPERATIVT EBIT ÖKADE 249% TILL 712 MSEK – 125 SPEL UNDER UTVECKLING

Koncernen hade ännu ett stabilt kvartal med ökad försäljning och lönsamhet vilket överträffade ledningens förväntningar. Tillväxten har drivits av stark efterfrågan under den globala covid-19-pandemin och nya releaser som mottagits väl.

Nettoomsättningen ökade med 81% till 2 069 MSEK (1 142). Affärsområdet Games hade sitt bästa kvartal någonsin och stod för 1 622 MSEK (641) av intäkterna, drivet av stark organisk tillväxt och förvärv. Försäljningen inom affärsområdet Partner Publishing/Film minskade till 446 MSEK (501) med anledning av att det inte skedde några betydande lanseringar. EBITDA ökade till 965 MSEK (389), vilket motsvarar en EBITDA-marginal på 47% (34). Operativt EBIT uppgick till 712 MSEK (204) med en operativ EBIT-marginal på 34% (18). Kassa­flöde från den löpande verksamheten var 732 MSEK (441), främst drivet av det ökade rörelseresultatet. Alla rapporterande affärsområden bidrog till koncernens operativa EBIT under kvartalet.

FOKUS PÅ Kvalitet ger resultat – Bruttovinsten ökade till 4,6x avskrivningar

Koncernen har under de senaste åren kontinuerligt ökat investeringarna i spelutveckling med ambitionen att driva långsiktig organisk tillväxt. Jag gläds åt att vår tillväxtstrategi bär frukt med flera lyckade lanseringar under kvartalet. Under kvartalet lanserade Deep Silver Saints Row: The Third – Remastered. Milestone lanserade MotoGP 20. THQ Nordic lanserade Spongebob The Battle for Bikini Bottom Re-hydrated samt Desperados 3. Coffee Stain lanserade Deep Rock Galactic (full version) och Huntdown samt förlängde ”early access”-perioden för Satisfactory på Steam. Saber Interactive lanserade SnowRunner och World War Z Game of the Year Edition. Det är glädjande att vårt arbete med att sätta kvalitet först ger resultat, vilket avspeglas i att våra nya releaser har fått ett positivt mottagande. Denna strategi stöds även finansiellt av ökningen i vår bruttovinst i förhållande till avskrivningar, vilken är 4,6 (3,5), vilket visar en förbättrad lönsamhet inom affärsområdet Games. Det är värt att notera att vi skriver av spel över två år, varför en högre grad av katalogförsäljning som är äldre än två år har en positiv effekt på kvotvärdet. Större projekt har generellt sett en lägre relativ lönsamhet än mindre projekt, och därför förväntar vi oss ett lägre kvotvärde när större projekt lanseras.

Sammantaget har det kommersiella utfallet av ovannämnda releaser överträffat ledningens förväntningar under kvartalet, vilket tillsammans med en god katalogförsäljning har resulterat i en årlig organisk tillväxt i affärsområdet Games om 71% (9% för räkenskapsåret 19/20 och 23% för räkenskapsåret 18/19). Affärsområdet Games hade en stark utveckling under kvartalet, huvudsakligen driven av digital försäljning. Dessutom nådde försäljningen av fysiska produkter rekordhöga 419 MSEK.

Från och med detta kvartal introducerar vi organisk tillväxt som KPI, vilket exkluderar företag som förvärvats under det gångna året och justerar för skillnader i valutakurs.

Jag gläds åt att affärsområdet Games har haft en fortsatt stark försäljning efter kvartalets slut, som lanseringen av Destroy All Humans! har bidragit till. Den initiala försäljningen av Destroy All Humans! har överträffat ledningens förväntningar och vi ser även ett fortsatt stort intresse för många av våra andra senaste releaser.

Den starka kommersiella utvecklingen under det första kvartalet har lagt en solid grund för att räkenskapsåret 2020/21 ska bli ytterligare ett rekordår för Embracer Group, även om tillväxttakten under de kommande kvartalen kommer att variera beroende på antalet nya lanseringar och mottagandet av dessa. Under det andra kvartalet ser vi utöver Destroy All Humans! fram emot releasen av Wasteland 3, Iron Harvest, Windbound, Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning och WWE 2K Battlegrounds, den senare i samarbete med 2K Games.

SOLID INLEDNING MED SABER INTERACTIVE

Den inledande perioden med Saber Interactive i koncernen har överträffat mina förväntningar. Antalet beröringspunkter och samarbetsområden mellan Saber och de andra operativa koncernerna är många, vilket är ett bra exempel på win-win-synergier som vi vill skapa när Embracer Group välkomnar nya spelentreprenörer till vår växande familj. Vi ser Saber som en viktig plattform för både organisk och icke-organisk tillväxt och upprepar målet att öka Sabers dryga 600 interna utvecklare i början av detta år till 1 500.

FRAMÅTBLICK

Vi fortsätter att investera för långsiktig organisk tillväxt. Kvartalets investeringar i utveckling av nya spel nådde de högsta nivåerna någonsin uppgående till 457 MSEK och 125 pågående utvecklingsprojekt, varav 73 ännu inte har utannonserats. Vi förväntar oss att de ökade investeringar ska bära frukt de kommande åren och vi upprepar det förväntade värdet på färdigställda spel under räkenskapsåret 2020/21 till 1 200-1 400 MSEK.

Vi fortsätter att tålmodigt genomföra vår M&A-strategi med ambitionen att välkomna fler företag till koncernen. För närvarande för vi fler diskussioner än någonsin med potentiella förvärvskandidater, däribland en handfull företag av betydande storlek som kan komma att forma nya operativa koncerner. Vår decentraliserade strategi där grundare och kreatörer behåller sin egen identitet medan de får tillgång till vårt växande ekosystem har visat sig allt mer framgångsrikt. Jag tror starkt på att ge duktiga människor möjlighet att fatta sina egna beslut.

Covid-19 är fortfarande en utmaning för oss alla. Koncernens prioritet är att värna om säkerheten och hälsan för alla anställda och medarbetare. Som de senaste händelserna har visat är covid-19 en av många utmaningar vi måste möta.

Avslutningsvis vill jag tacka alla våra kollegor, kunder, affärspartners och aktieägare för att de har bidragit till vår växande familjs välstånd och framgång. Våra mest spännande år ligger fortfarande framför oss.

Vänliga hälsningar från Värmland.

Karlstad, Sverige den 13 augusti 2020

Lars Wingefors,
Grundare och VD

För mer information, vänligen kontakta:

Lars Wingefors, Grundare och VD, Embracer Group AB (publ)

Tel: +46 708 47 19 78

E-mail: lars.wingefors@embracer.com

Om Embracer Group

Embracer Group är moderbolag till företag som utvecklar och förlägger PC- och konsolspel för den globala spelmarknaden.

Bolaget har en bred spelportfölj med över 170 ägda varumärken, som till exempel Saints Row, Goat Simulator, Dead Island, Darksiders, Metro, MX vs ATV, Kingdom Come: Deliverance, TimeSplitters, Satisfactory, Wreckfest, Destroy All Humans!, World War Z, SnowRunner och många fler.

Koncernen har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de fem operativa koncernerna: THQ Nordic, Koch Media/Deep Silver, Coffee Stain, Amplifier Game Invest och Saber Interactive. Koncernen har 33 interna studios och fler än 4 000 medarbetare och kontrakterade utvecklare i fler än 40 länder.

Embracer Groups aktier är noterade på Nasdaq First North Stockholm under kortnamnet EMBRAC B. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB som nås på info@fnca.se +46-8-528 00 399.

För mer information, vänligen gå till: https://www.embracer.com­

Denna delårsrapport är sådan information som Embracer Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 augusti 2020 kl. 06:00 CET.

Kontakt

Beatrice Flink Forsgren Head of Brand & Communication +46 54 53 56 07 beatrice.forsgren@embracer.com
Oscar Erixon Head of Investor Relations +46 730 24 91 42 oscar.erixon@embracer.com

Prenumerera

Embracer Group är en global koncern med kreativa, entreprenörsledda verksamheter inom PC, konsol-, mobil- och brädspel samt andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelportfölj med över 900 ägda eller kontrollerade varumärken.

Bolaget har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de elva operativa koncernerna: THQ Nordic, PLAION, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, DECA Games, Gearbox Entertainment, Easybrain, Asmodee Group, Dark Horse Media, Freemode och Crystal Dynamics – Eidos. Koncernen har 111 interna studios och engagerar över 12 000 medarbetare i fler än 40 länder.