Regulatorisk Pressmeddelande • september 16, 2020 • 18:07

Kommuniké från årsstämma i Embracer Group

  • Twitter
  • Linkedin
  • Facebook
Årsstämman 2020 i Embracer Group AB ("Embracer" eller "Bolaget") hölls idag den 16 september 2020 i Karlstad varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkningen

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i Embracer samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Vinstdisposition

Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle utgå till aktieägarna samt att tidigare balanserade vinstmedel, inklusive överkursfond samt årets resultat, totalt 5 333 197 000 kronor, balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019/2020.

Val av styrelse och revisor samt arvodering

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sju ledamöter utan styrelsesuppleanter. Det beslutades även att Embracer ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Årsstämman beslutade vidare att arvodet till styrelsens ledamöter ska uppgå till totalt 1 550 000 kronor (1 300 000 kronor föregående år), och utgå med 250 000 kronor (250 000 kronor föregående år) till var och en av de stämmovalda ledamöterna som inte är anställda i Bolaget eller koncernen och med 800 000 kronor (800 000 kronor föregående år) till styrelsens ordförande.

Vidare beslutades att arvode till revisorn skulle utgå enligt godkänd räkning.

Till styrelseledamöter omvaldes David Gardner, Ulf Hjalmarsson, Jacob Jonmyren, Matthew Karch, Erik Stenberg, Kicki Wallje-Lund och Lars Wingefors. Kicki Wallje-Lund omvaldes som styrelseordförande.

Ernst & Young Aktiebolag omvaldes som Bolagets revisor. Ernst & Young Aktiebolag har meddelat att auktoriserade revisorn Johan Eklund som ny huvudansvarig revisor.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade att ändra Bolagets bolagsordning avseende bestämmelsen om deltagande vid bolagsstämma med anledning av justeringar i gällande lagstiftning avseende avstämningsdag.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Årsstämman beslutade avslutningsvis, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av B-aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med rätt att konvertera till respektive teckna B-aktier, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, till ett antal motsvarande maximalt tio (10) procent av det totala antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten då bemyndigandet utnyttjas första gången, att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning. Att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission utan företrädesrätt för aktieägarna enligt ovan är främst i syfte att kunna anskaffa nytt kapital för att öka Bolagets flexibilitet eller i samband med förvärv.

För detaljerade villkor avseende ovanstående beslut på stämman hänvisas till kallelsen som finns tillgänglig hos Bolaget som offentliggjorts på Bolagets hemsida, www.embracer.com.

För mer information, vänligen kontakta:

Lars Wingefors, medgrundare och VD Embracer Group AB (publ)

Tel: +46 708 47 19 78

E-mail: lars.wingefors@embracer.com

Om Embracer Group

Embracer Group är moderbolag till företag som utvecklar och förlägger PC, konsol- och mobilspel för den globala spelmarknaden. Bolaget har en bred spelportfölj med över 190 ägda varumärken, som till exempel Saints Row, Goat Simulator, Dead Island, Darksiders, Metro, MX vs ATV, Kingdoms of Amalur, TimeSplitters, Satisfactory, Wreckfest, Insurgency, World War Z och många fler.

Koncernen har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de sex operativa koncernerna: THQ Nordic GmbH, Koch Media GmbH/Deep Silver, Coffee Stain AB, Amplifier Game Invest AB, Saber Interactive och DECA Games. Koncernen har 44 interna studios och fler än 4000 medarbetare och kontrakterade medarbetare i fler än 40 länder.

Embracer Groups aktier är noterade på Nasdaq First North Stockholm under kortnamnet EMBRAC B. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB som nås via info@fnca.se +46-8-528 00 399.

För mer information, vänligen gå till: http://www.embracer.com/

Kontakt

Arman Teimouri Head of External Relations +46 54 53 56 50 press@embracer.com
Oscar Erixon Head of Investor Relations +46 730 24 91 42 oscar.erixon@embracer.com

Prenumerera

Embracer Group är en global koncern med kreativa, entreprenörsledda verksamheter inom PC, konsol-, mobil- och brädspel samt andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelportfölj med över 900 ägda eller kontrollerade varumärken.

Bolaget har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de elva operativa koncernerna: THQ Nordic, PLAION, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, DECA Games, Gearbox Entertainment, Easybrain, Asmodee Group, Dark Horse Media, Freemode och Crystal Dynamics – Eidos. Koncernen har 109 interna studios och engagerar över 12 000 medarbetare i fler än 40 länder.