Pressmeddelande • december 21, 2021 • 08:28

Embracer Group ingår avtal om förvärv av DIGIC

  • Twitter
  • Linkedin
  • Facebook
Embracer Group AB (“Embracer”) har, genom sin operativa koncern Saber Interactive[1], ingått avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i Ungern-baserade DIGIC Holdings Kft (“DIGIC”) från dess ägare, bland dem grundaren Alex Rabb. DIGIC är en animationsstudio grundad av Alex Rabb och den framlidna Hollywoodlegenden Andrew G. Vajna. Genom förvärvet adderar Embracer ett talangfullt team bestående av nästan 400 personer med en stark meritlista inom kommersiella trailers och film för bästsäljande speltitlar samt animationer för streaming. Slutförandet av transaktionen är föremål för vissa villkor inklusive godkännande från DIGICs kreditgivare och ungerska departementet för innovation och teknologi.

[1] Förvärvat genom Embracers helägda dotterbolag Embracer Group Lager 2 AB och kommer att ingå i den operativa koncernen Saber Interactive.

”DIGIC är världens bästa animationsstudio – punkt slut. De har arbetat med fler spelanimeringsprodukter än något annat bolag i branschen och har även skapat otroligt innehåll för streaming partners som Netflix. DIGIC kommer att fortsätta att leverera kreativa tjänster till våra externa partners och till Embracers interna studios inom samtliga operativa koncerner. Jag har enorm respekt för Alex och jag är så glad att få välkomna honom till Embracer-familjen. Det här förvärvet är skälet till att jag älskar det jag gör,” sa Matthew Karch, VD för Saber.

Bakgrund och motiv

DIGIC, med säte i Budapest, Ungern, är en animationsstudio grundad 2002, med en stark meritlista inom kommersiella trailers och film för bästsäljande speltitlar. De har även skapat prisbelönt innehåll för serier som Love, Death and Robots på Netflix. I förvärvet av DIGIC ingår även DIGICs dotterbolag DIGIC Pictures Kft och DIGIC Services Kft.

DIGIC leds av grundaren Alex Rabb, en industriveteran inom spel och film. Alex arbetade nära DIGICs medgrundare Andrew G. Vajna (Rambo, Terminator, Die Hard) och har dragit nytta av dennes Hollywood-erfarenhet för att tillföra AAA-värde till DIGICs verksamhet. Alex Rabb kommer att fortsätta leda verksamheten med ett långsiktigt engagemang för företaget och betydande incitament att växa. DIGIC engagerar nära 400 heltidsanställda i Budapest (plus ytterligare 40-50 frilansande specialister). Företaget har gjort avtryck i hela världen med sina flerfaldigt prisbelönta 3D-animationer för videospel, långfilmer och reklamfilmer. DIGIC är mest känt för att allt arbete håller en otroligt hög detaljnivå, med realistiska karaktärer och vackra miljöer som väcks till liv med hjälp av blixtar och rendering i världsklass. DIGICs regissörer använder episk filmatisering och filmindustrins berättartekniker för att skapa grafik.

Förvärvet tillför ett talangfullt team med en stark meritlista av att skapa AAA cinematics, trailers och koncept. Inom Embracer Group kommer DIGIC att verka som ett dotterbolag under den operativa koncernen Saber. DIGIC kommer också att bidra internt i projekt tillsammans med Gearbox, THQ Nordic, Coffee Stain och Koch Media och förstärker Saber Interactives arbete med work for hire-verksamhet ytterligare.

Köpeskiling och finansiell påverkan

På grund av kommersiella skäl offentliggörs inte de specifika transaktionsvillkoren men dessa inkluderar aktier och långsiktiga tilläggsköpeskillingar. Transaktionen kommer bidra till justerad vinst per aktie

Under kalenderåret 2021 kommer DIGIC generera en nettoomsättning om cirka 240 MSEK och en justerad operationell EBIT om 50 MSEK. DIGIC förväntas bidra med justerad operationell EBIT om 60-70 MSEK under räkenskapsåret 22/23 och 70-90 MSEK under räkenskapsåret 23/24. Dessa siffror exkluderar kommersiella synergier och planerade förvärv.

Grundaren och VD, Alex Rabb är dedikerad till att stanna kvar i bolaget. Efter slutförandet av transaktionen kommer verksamheten fortsätta som tidigare och det finns inga planer på omstruktureringar.

Slutförande av transaktionen

Transaktionen är föremål för vissa villkor inklusive godkännande från DIGICs kreditgivare och ungerska departementet för innovation och teknologi och beräknas vara slutförd under det fjärde kvartalet av Embracers räkenskapsår.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Wingefors, grundare och VD Embracer Group AB
Tel: +46 708 47 19 78
E-mail: lars.wingefors@embracer.com

Alex Rabb, VD and Co-founder of DIGIC
E-mail: Alex.rabb@digicpictures.com

Om Embracer Group

Embracer Group är moderbolag till företag som utvecklar och förlägger PC, konsol- och mobilspel för den globala spelmarknaden. Bolaget har en bred spelportfölj med över 250 ägda varumärken, som till exempel Saints Row, Goat Simulator, Dead Island, Darksiders, Metro, MX vs ATV, Kingdoms of Amalur, TimeSplitters, Satisfactory, Wreckfest, Insurgency, World War Z, Borderlands och många fler.

Bolaget har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de åtta operativa koncernerna: THQ Nordic, Koch Media Publishing, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, Saber Interactive, DECA Games, Gearbox Entertainment och Easybrain. Koncernen har 86 interna studios och fler än 9 000 medarbetare och kontrakterade utvecklare i fler än 40 länder.

Embracer Groups aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market Stockholm under kortnamnet EMBRAC B. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB som nås via info@fnca.se +46-8-528 00 399.

Prenumerera på pressmeddelanden och finansiell information: https://embracer.com/investors/subscription/?lang=sv

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Embracer Group i någon jurisdiktion, varken från Embracer Group eller från någon annan.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i Embracers aktier. Ett investeringsbeslut avseende Embracers aktier ska göras på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och Bolagets aktier. Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte enbart förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet. Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta pressmeddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapper kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”,

”bör” ”skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Embracer eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.

Kontakt

Arman Teimouri Head of External Relations +46 54 53 56 50 press@embracer.com
Oscar Erixon Head of Investor Relations +46 730 24 91 42 oscar.erixon@embracer.com

Prenumerera

Embracer Group är en global koncern med kreativa, entreprenörsledda verksamheter inom PC, konsol-, mobil- och brädspel samt andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelportfölj med över 900 ägda eller kontrollerade varumärken.

Bolaget har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de tio operativa koncernerna: THQ Nordic, PLAION, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, DECA Games, Easybrain, Asmodee Group, Dark Horse Media, Freemode och Crystal Dynamics – Eidos. Koncernen har 106 interna studios och engagerar över 11 000 medarbetare i fler än 40 länder.