Regulatorisk Pressmeddelande • april 16, 2018 • 14:09

Kallelse till årsstämma i THQ Nordic AB

 • Twitter
 • Linkedin
 • Facebook
Aktieägarna i THQ Nordic AB, org. nr 556582-6558, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 16 maj 2018 kl. 15.30 på Berns, Berzeli Park i Stockholm. Entrén till stämmolokalen öppnas klockan 10.30 och en presentation av Q1-rapporten kommer äga rum mellan kl. 11.00-12.00.

The shareholders of THQ Nordic AB, reg. no. 556582-6558, (the “Company”) are hereby invited to the annual general meeting on Wednesday 16 May 2018 at 15.30 pm CET at Berns, Berzeli Park in Stockholm. The doors to the meeting will open at 10.30 am CET and a presentation of the Q1-report will take place between 11.00-12.00 CET.

Rätt att delta och anmälan

Right to attend and notification

Aktieägare som vill delta i årsstämman ska:

Shareholders who wish to attend the annual general meeting must:

      i.         dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 9 maj 2018,

be included in the share register maintained by Euroclear Sweden AB as of Wednesday 9 May 2018, and

     ii.         dels senast onsdagen den 9 maj 2018 anmäla sig och eventuella biträden (högst två) skriftligen per post till Baker & McKenzie Advokatbyrå KB, Att: Ian Gulam, Box 180, 101 23 Stockholm (vänligen märk kuvertet ”THQ AGM 2018”) eller per e-post till agm2018@thqnordic.com. I anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, aktieslag, adress, telefonnummer samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträde. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

notify the company of their participation and any assistants (no more than two) in the annual general meeting no later than Wednesday 9 May 2018. The notification shall be in writing to Baker & McKenzie Advokatbyrå KB, Attn: Ian Gulam, Box 180, 101 23 Stockholm (kindly mark the envelope ”THQ AGM 2018”), or via e-mail: agm2018@thqnordic.com. The notification should state the name, personal/corporate identity number, shareholding, share classes address and telephone number and, when applicable, information about representatives, counsels and assistants. When applicable, complete authorization documents, such as registration certificates and powers of attorney for representatives and assistants, should be appended the notification.

Förvaltarregistrerade aktier

Nominee shares

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare måste genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, ska vara verkställd senast onsdagen den 9 maj 2018 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

Shareholders, whose shares are registered in the name of a bank or other nominee, must temporarily register their shares in their own name with Euroclear Sweden AB in order to be entitled to participate in the annual general meeting. Such registration, which normally is processed in a few days, must be completed no later than Wednesday 9 May 2018 and should therefore be requested from the nominee well before this date.

Ombud m.m.

Proxy etc.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis, eller motsvarande behörighetshandling, utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för den juridiska personen, bifogas fullmakten. Fullmaktens giltighetstid får anges till längst fem år från utfärdandet. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör, för att underlätta inpasseringen vid stämman, ha kommit Bolaget tillhanda genom att insändas till Bolaget på adress enligt ovan senast den 9 maj 2018. Fullmakten i original samt registreringsbevis ska även uppvisas på årsstämman. Fullmaktsformulär kommer finnas tillgängligt via Bolagets hemsida, www.thqnordic-investors.com, samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Shareholders represented by proxy shall issue dated and signed power of attorney for the proxy. If the proxy is issued by a legal entity, attested copies of the certificate of registration or equivalent authorization documents, evidencing the authority to issue the proxy, shall be enclosed. The proxy’s validity may not be more than five years from the issuance. A copy of the proxy in original and, where applicable, the registration certificate, should in order to facilitate the entrance to the general meeting, be submitted to the Company by mail at the address set forth above and at the Company’s disposal no later than on 9 May 2018. The proxy in original and, when applicable, the certificate of registration must be presented at the annual general meeting. A proxy form will be available on the Company’s website, www.thqnordic-investors.com, and will also be sent to shareholders who so request and inform the Company of their postal address.

Förslag till dagordning

Draft agenda

 1. Stämmans öppnande.
  Opening of the meeting.

 2. Val av ordförande.
  Election of Chairman of the meeting.

 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  Preparation and approval of voting list.

 4. Val en eller två justeringspersoner.
  Election of one or two persons to certify the minutes.

 5. Prövande av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
  Question whether the general meeting has been duly convened.

 6. Godkännande av dagordning
  Approval of the agenda.

 7. Presentation av verksamheten inom THQ-koncernen.
  Presentation of the business activities in the THQ group
  .
 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
  Presentation of the annual report and the auditors' report and the group annual report and the group auditor’s report.

 9. Beslut om:
  Resolutions
  regarding:
  a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  adoption of income statement and balance sheet and the group income statement and the group balance sheet,

  b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
  decision regarding the profit or loss of the company in accordance with the adopted balance sheet, and

  c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
  discharge from liability of the board of directors and the managing director.

 10. Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer.
  Determination of the number of directors and auditors.

 11. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
  Determination of fees to the board of directors and to the auditors.

 12. Val av styrelse och revisorer.
  Election of the board of directors and auditors.

 13. Beslut om ändring av bolagsordningen avseende bl.a. gränser för antalet aktier och aktiekapitalet.
  Resolution regarding amendments of the articles of association regarding, e.g., limits for the number of shares and the share capital.

 14. Beslut om ändring av bolagsordningen avseende räkenskapsår.
  Resolution regarding amendments of the articles of association regarding financial year.

 15. Beslut om nyemission av högst 135 135 B-aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
  Resolution to issue a maximum of 135,135 B shares, with deviation from the shareholders’ priority right.

 16. Beslut om nyemission av högst 1 082 601 B-aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
  Resolution to issue a maximum of 1,082,601 B shares, with deviation from the shareholders’ priority right.

 17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner.
  Resolution regarding authorisation for the board to issue shares, convertibles and/or warrants
  .

 18. Stämmans avslutande
  Closing of the meeting.

Förslag till beslut
Proposed resolutions

Punkt 2 : Val av ordförande

Item 2: Election of Chairman of the meeting 

Aktieägare som representerar cirka 71,80 procent av rösterna i Bolaget föreslår att styrelsens ordförande, Kicki Wallje-Lund, väljs till ordförande vid stämman.

Shareholders representing approximately 71.80 percent of the votes in the Company propose that the chairman of the board, Kicki Wallje-Lund, is appointed as chairman of the general meeting. 

Punkt 9.b : Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Item 9.b: Resolution regarding decision regarding the profit or loss of the company in accordance with the adopted balance sheet

Styrelsen föreslår att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning.

The board of directors proposes that all funds available for the annual general meeting shall be carried forward.

Punkt 10 12: Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer, fastställande av arvoden till styrelsen och revisorer samt val av styrelse och revisorer

Item 1012: Determination of the number of directors and auditors, determination of fees to the board of directors and to the auditors, and election of the board of directors and auditors

Aktieägare som representerar cirka 71,80 procent av rösterna i Bolaget föreslår följande:

Shareholders representing approximately 71.80 percent of the votes in the Company propose the following:

Föreslås att styrelsen ska bestå av minst fyra och högst fem ledamöter utan styrelsesuppleanter. Antalet revisorer ska uppgå till ett registrerat revisonsbolag.

It is proposed that the board of directors shall comprise of at least four and no more than five directors without deputies. The number of auditors shall be one registered audit firm.

Föreslås vidare att styrelsearvode ska utgå med 190 000 kronor till var och en av de stämmovalda ledamöterna som inte är anställda i Bolaget och med 380 000 kronor till styrelsens ordförande, totalt 570 000 kronor (760 000 kronor föregående år). Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

It is further proposed that the remuneration to each director elected by the meeting and who is not employed by the Company shall be SEK 190,000 and the chairman of the board of directors is to receive SEK 380,000, in total SEK 570,000 (760,000 previous year). Remuneration to the auditor is to be paid according to approved invoice.

Föreslås omval av styrelseledamöterna Erik Stenberg, Kicki Wallje-Lund och Lars Wingefors och nyval av Jacob Jonmyren. Vidare föreslås att Kicki Wallje-Lund omväljs som styrelseordförande. Pia Rosin och Mia Segolsson har avböjt omval.

It is proposed re-election of the directors Erik Stenberg, Kicki Wallje-Lund and Lars Wingefors and election of Jacob Jonmyren as new director. Furthermore, Kicki Wallje-Lund is proposed to be re-elected as chairman of the board of directors. Pia Rosin and Mia Segolsson have declined re-election.

Förslag på eventuell ytterligare ledamot kommer att presenteras senast på årsstämman, varvid arvode föreslås utgå till denne i enlighet med ovan. Total ersättning till styrelsen kan därmed komma att uppgå till 760 000 kronor.

Proposals for an potential additional director will be presented no later than on the annual general meeting, where remuneration will be paid as set out above. The total remuneration to the board of directors may be a maximum of SEK 760,000.

Omval av registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag för tiden intill slutet av årsstämman 2019. Ernst & Young Aktiebolag har anmält auktoriserade revisorn Ulrich Adolfsson som huvudansvarig.

Re-election of the registered audit firm Ernst & Young Aktiebolag for the period until the end of the annual general meeting 2019. Ernst & Young Aktiebolag has announced its appointment of Ulrich Adolfsson as main responsible auditor.

Mer information om föreslagna styrelseledamöter

Further information regarding the proposed director

Jacob Jonmyren

Utbildning och bakgrund/Education and background

Jacob Jonmyren är civilekonom DHS och har studerat finansiell ekonomi vid University of Wisconsin – Madison samt medie- och kommunikationsvetenskap på magisternivå vid Stockholms universitet, där han var ordförande för Studentkåren vid JMK. Jacob Jonmyren har lång erfarenhet av de finansiella marknaderna. Han har sysslat med aktier och investeringar sedan nio års ålder och har under senaste tretton åren varit verksam inom RAM Rational Asset Management, en oberoende svensk kapitalförvaltare med fokus på absolut avkastning.

Jacob Jonmyren holds a M.Sc in Accounting and Financial Management from Stockholm School of Economics and has studied Finance at University of Wisconsin – Madison and Media & Communication Studies (Master level) at Stockholm University, where he was president of the Student Association at the Department of Journalism, Media & Communication. Jacob Jonmyren has long experience from the financial markets. He has been invested in the stock market since the age of nine and has for the last thirteen years been employed at RAM Rational Asset Management, a Swedish, independent asset management company with focus on absolute return.

Pågående uppdrag/Current Assignments

Jacob Jonmyren är partner, portföljförvaltare och analyschef hos RAM ONE AB samt är styrelseledamot i Jacob Jonmyren Kapital AB och World Market Coverage i Stockholm AB.

Jacob Jonmyren is Partner, Portfolio Manager and Head of Research at RAM ONE AB and member of the board at Jacob Jonmyren Kapital AB and World Market Coverage i Stockholm AB.

Födelseår/Year of birth: 1980

Nationalitet/Nationality: Svensk/Swedish

Aktieinnehav i Bolaget, inklusive närstående fysisk och juridisk person/Direct or related person ownership in the Company: 0

Mer information om de till omval föreslagna ledamöterna finns på Bolagets hemsida www.thqnordic-investors.com och i årsredovisningen för 2017.

Further information regarding the for re-election proposed directors is available at the Company’s website www. hqnordic-investors.com and in the annual report for 2017.

Punkt 13: Beslut om ändring av bolagsordningen avseende bl.a. gränser för antalet aktier och aktiekapitalet

Item 13: Resolution regarding amendments of the articles of association regarding, e.g., limits for the number of shares and the share capital

Styrelsen för Bolaget föreslår att årsstämman beslutar att ändra Bolagets bolagsordning enligt följande:

The board of directors of the Company proposes that the annual meeting resolves to amend the Company’s articles of association as follows:

Det föreslås att bolagsordningens gränser för aktiekapital ändras från lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor till lägst 660 000 kronor och högst 2 640 000 kronor. Bolagsordningens § 4 får därmed följande lydelse:

It is proposed that the limits for the share capital in the articles of association are changed from a minimum of SEK 500,000 and a maximum of SEK 2,000,000 to a minimum of SEK 660,000 and a maximum of SEK 2,640,000. The articles of association § 4 will thereby have the following wording:

”Aktiekapitalet ska vara lägst 660 000 och högst 2 640 000 kronor.

The share capital shall not be less than SEK 660,000 and not more than SEK 2,640,000.

Det föreslås även att bolagsordningens gränser för antalet aktier ändras från lägst 60 000 000 och högst 240 000 000 till lägst 79 000 000 och högst 316 000 000. Bolagsordningens § 5 får därmed följande lydelse:

It is also proposed that the limits for the number of shares in the articles of association are changed from a minimum of 60,000,000 and a maximum of 240,000,000 to a minimum of SEK 79,000,000 and a maximum of 316,000,000. The articles of association § 5 will thereby have the following wording:

”Antalet aktier ska vara lägst 79 000 000 och högst 316 000 000.

The number of shares shall not be less than 79,000,000 and not more than 316,000,000.

Det föreslås även en ändring av bolagsordningens bestämmelse om revisor varvid ett tillägg om revisionsbolag görs. Bolagsordningens § 9 får därmed följande lydelse:

It is also proposed to change the articles of association’s clause regarding auditor, whereby an addition of registered auditor firm is made. he articles of association § 9 will thereby have the following wording:

”För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses lägst en och högst två revisorer eller ett registrerat revisionsbolag.

For the review of the company's annual report and the accounts as well as the management pursued by the board of directors and the managing director, at least on one auditor and no more than a maximum of two auditors, or one registered audit firm, is appointed.

Vidare föreslås att bolagsordningens bestämmelse om kallelse till bolagsstämma ändras varvid andra stycket stryks. Bolagsordningens § 10 får därmed följande lydelse:

It is further proposed that the clause regarding notice to general meeting is changed, whereby the second paragraph is removed. The articles of association § 10 will thereby have the following wording:

”Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i den rikstäckande dagstidningen SvD upplysa om att kallelse har skett.

Notice of general meetings shall be made by announcement in the Official Swedish Gazette and by posting the notice on the company’s website. At the time of the notice, an announcement with information that the notice has been issued shall be published in Svenska Dagbladet.”

Det föreslås slutligen att styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket.

It is finally proposed that the board of directors or a person appointed by the board of directors be authorized to make such minor adjustments in the above resolution that may be required in connection with the registration with the Swedish Companies Registration Office.

Punkt 14: Beslut om ändring av bolagsordningen avseende räkenskapsår

Item 14: Resolution regarding amendments of the articles of association regarding financial year

Styrelsen för Bolaget föreslår att årsstämman beslutar att ändra Bolagets bolagsordning enligt följande:

The board of directors of the Company proposes that the annual meeting resolves to amend the Company’s articles of association as follows:

Det föreslås att Bolaget ska byta räkenskapsår, under förutsättning av Skatteverkets godkännande, från kalenderår till 1 april – 31 mars med anledning av förvärvet av Koch Media GmbH för att anpassa koncernens räkenskapsår. Bolagsordningens § 14 får därmed följande lydelse:

It is proposed that the Company shall change financial year, pursuant to approval from the Swedish Tax Authority, from calendar year to 1 April – 31 March following the acquisition of Koch Media GmbH in order to adapt the company group’s financial year. The articles of association § 10 will thereby have the following wording:

”Aktiebolagets räkenskapsår ska vara 1 april – 31 mars.

The fiscal year of the company shall be 1 April – 31 March.

Det föreslås slutligen att styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket och Skatteverket.

It is finally proposed that the board of directors or a person appointed by the board of directors be authorized to make such minor adjustments in the above resolution that may be required in connection with the registration with the Swedish Companies Registration Office and the Swedish Tax Authority.

Innevarande räkenskapsår omfattar kalenderåret och förlängs till att omfatta perioden 1 januari 2018 – 31 mars 2019.

The current financial year comprises the calendar year and will be extended to comprise the period 1 January 2018 – 31 March 2019.

Beslut om ändring av räkenskapsår är villkorat av att Skatteverket lämnar godkännande.

The resolution regarding change of financial year is conditional upon the Swedish Tax Authority’s approval.

Punkt 15: Beslut om nyemission av högst 135 135 B-aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Item 15: Resolution to issue a maximum of 135,135 B shares, with deviation from the shareholders’ priority right

Styrelsen för Bolaget föreslår att årsstämman beslutar om emission av högst 135 135 B-aktier enligt följande:

The board of directors of the Company proposes that the annual general meeting resolves to issue a maximum of 135,135 B shares, in accordance with the following:

Den totala ökningen av Bolagets aktiekapital kan uppgå till högst 1 126,1250 kronor.

The total increase of the Company’s share capital can amount to a maximum of SEK 1,126.1250.

Teckningskursen för varje aktie ska vara 74 kronor, totalt högst 9 999 990 kronor om samtliga aktier tecknas. Grunden för teckningskursen är baserad på avtal i samband med förvärvet av Experiment 101 AB i november 2017 och motsvarar den volymviktade genomsnittskursen för Bolagets B-aktie under 20 handelsdagar på Nasdaq First North före den 16 november 2017.

The subscription price for the new shares shall be SEK 74 per share, total maximum SEK 9,999,990 if all shares are subscribed for. The basis for the subscription price is based on an agreement in connection with the acquisition of Experiment 101 AB in November 2017 and corresponds to the volume weighted average price for the Company’s B share during 20 trading days prior to 16 November 2017 at Nasdaq First North.

Rätten att teckna aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma en av säljarna av Experiment 101 AB, Stefan Ljungqvist eller av honom helägt bolag.

The right to subscribe for the shares shall, with deviation from the shareholders’ priority right, be attributed one of the sellers of Experiment 101 AB, Stefan Ljungqvist, or a company wholly owned by him.

Aktieteckning ska ske senast den 1 juni 2018. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden.

Subscription for the shares shall take place on 1 June 2018 at the latest. The board of directors has the right to extend the subscription period.

Bolagets skulder till tecknaren framgår av lista som finns tillgänglig hos Bolaget senast två veckor före stämman. Tecknaren får betala för sina tecknade aktier genom kvittning av denna fordran i den utsträckning som framgår av nämnda lista. Eventuell kvarvarande del av skulderna ska regleras av Bolaget kontant. Kvittning anses verkställd när aktieteckning sker.

The Company’s debt to the subscriber is set out in a list available at the Company no later than two weeks before the meeting. The subscriber may pay for his subscribed shares by set off against such debt to the extent set out in said list. Any remaining part of the debt shall be settled by the Company in cash. The set-off shall be considered effective upon subscription.

De nya B-aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

The new B shares will entitle to dividend for the first time on the record date for dividend that occurs following the registration of the new shares with the Swedish Companies Registration Office and Euroclear Sweden AB.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen ska kunna ske mot betalning genom kvittning mot befintliga lån enligt det skuldebrev som utfärdats av Bolaget i samband med förvärvet av Experiment 101 AB.

The reason for the deviation from the shareholders’ priority right is that the issuance of shares shall be made by set-off against existing loan in accordance with the promissory note issued by the Company in connection with the acquisition of Experiment 101 AB.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

The board of directors or a person appointed by the board of directors shall be authorized to make such minor adjustments in the above resolution that may be required in connection with the registration with the Swedish Companies Registration Office and Euroclear Sweden AB.

Punkt 16: Beslut om nyemission av högst 1 082 601 B-aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Item 16: to issue a maximum of 1,082,601 B shares, with deviation from the shareholders’ priority right

Styrelsen för Bolaget föreslår att årsstämman beslutar om emission av högst 1 082 601 B-aktier enligt följande:

The board of directors of the Company proposes that the annual general meeting resolves to issue a maximum of 1,082,601 B shares, in accordance with the following:

Den totala ökningen av Bolagets aktiekapital kan uppgå till högst 9 021,6750 kronor.

The total increase of the Company’s share capital can amount to a maximum of SEK 9,021.6750.

Teckningskursen för varje aktie ska vara 95,44 kronor, totalt högst 103 323 439,44 kronor om samtliga aktier tecknas. Grunden för teckningskursen är baserad på avtal i samband med förvärvet av Koch Media GmbH i februari 2018 och motsvarar den volymviktade genomsnittskursen för Bolagets B-aktie under 20 handelsdagar på Nasdaq First North före den 14 februari 2018.

The subscription price for the new shares shall be SEK 95.44 per share, total maximum SEK 103,323,439.44 if all shares are subscribed for. The basis for the subscription price is based on an agreement in connection with the acquisition of Koch Media GmbH in February 2018 and corresponds to the volume weighted average price for the Company’s B share during 20 trading days prior to 14 February 2018 at Nasdaq First North.

Rätten att teckna aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma vissa av säljarna och ledningen av Koch Media GmbH.

The right to subscribe for the shares shall, with deviation from the shareholders’ priority right, be attributed certain of the sellers and management of Koch Media GmbH.

Aktieteckning ska ske senast den 1 juni 2018. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden.

Subscription for the shares shall take place on 1 June 2018 at the latest. The board of directors has the right to extend the subscription period.

Bolagets skulder till tecknarna framgår av lista som finns tillgänglig hos Bolaget senast två veckor före stämman. Tecknarna får betala för sina tecknade aktier genom kvittning av dessa fordringar i den utsträckning som framgår av nämnda list. Eventuell kvarvarande del av skulderna ska regleras av bolaget kontant. Kvittning anses verkställd när aktieteckning sker.

The Company’s debts to the subscribers are set out in a list available at the Company no later than two weeks before the meeting. The subscribers may pay for their subscribed shares by set off against such debts to the extent set out in said list. Any remaining part of the debts shall be settled by the company in cash. The set-off shall be considered effective upon subscription.

De nya B-aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

The new B shares will entitle to dividend for the first time on the record date for dividend that occurs following the registration of the new shares with the Swedish Companies Registration Office and Euroclear Sweden AB.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen ska kunna ske mot betalning genom kvittning mot befintliga lån enligt skuldebrev som utfärdats av Bolaget i samband med förvärvet av Koch Media GmbH.

The reason for the deviation from the shareholders’ priority right is that the issuance of shares shall be made by set-off against existing loans in accordance with the promissory note issued by the Company in connection with the acquisition of Koch Media GmbH.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

The board of directors or a person appointed by the board of directors shall be authorized to make such minor adjustments in the above resolution that may be required in connection with the registration with the Swedish Companies Registration Office and Euroclear Sweden AB.

Punkt 17 : Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner

Item 17: Resolution regarding authorisation for the board to issue shares, convertibles and/or warrants

Styrelsen för Bolaget föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av B-aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med rätt att konvertera till respektive teckna B-aktier, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, till ett antal motsvarande maximalt tjugo (20) procent av det totala antalet aktier i Bolaget per dagen för årsstämman, att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning. Att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission utan företrädesrätt för aktieägarna enligt ovan är främst i syfte att kunna anskaffa nytt kapital för att öka Bolagets flexibilitet eller i samband med förvärv. Om styrelsen finner det lämpligt för att möjliggöra leverans av aktier i samband med en emission enligt ovan kan detta göras till ett teckningspris motsvarande aktiernas kvotvärde.

The board of directors of the Company proposes that the annual general meeting resolves to authorise the board of directors during the period up until the next annual general meeting to, on one or more occasions, resolve to issue B shares, convertibles and/or warrants with right to convert into and subscribe for B shares respectively, with or without preferential rights for the shareholders, in the amount not exceeding twenty (20) per cent of the total number of shares in the Company as of the date of the annual general meeting, to be paid in cash, in kind and/or by way of set-off. The purpose for the board to resolve on issuances with deviation from the shareholders preferential rights in accordance with the above is primarily for the purpose to raise new capital to increase flexibility of the Company or in connection with acquisitions. If the board of directors finds it suitable in order to enable delivery of shares in connection with a share issuance as set out above it may be made at a subscription price corresponding to the shares quota value.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket.

The board of directors or a person appointed by the board of directors shall be authorized to make such minor adjustments in the above resolution that may be required in connection with the registration with the Swedish Companies Registration Office.

Majoritetsregler

Majority requirements

För giltigt beslut enligt punkterna 15-16, krävs att dessa har biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagstämman.

A resolution in accordance with items 1516 requires support by shareholders holding not less than nine-tenths of both the shares voted and of the shares represented at the general meeting.

För giltigt beslut enligt punkterna 13, 14 och 17, krävs att dessa har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagstämman.

A resolution in accordance with item 13, 14 and 17 requires support by shareholders holding not less than two-thirds of both the shares voted and of the shares represented at the general meeting.

Antal aktier och röster

Number of shares and votes

Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 79 235 750 stycken, varav 9 000 000 utgörs av A-aktier motsvarande 90 000 000 röster och 70 235 750 utgörs av B-aktier motsvarande 70 235 750 röster, varvid det totala antalet röster uppgår till 160 235 750 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

The total numbers of shares and votes in the Company on the date of this notice are 79,235,750, of which 9,000,000 are A shares representing 90,000,000 votes and 70,235,750 are B shares representing 70,235,750 votes, whereby the total number of votes comprise 160,235,750. The Company holds no own shares.

Övrigt

Other

Kopior av redovisningshandlingar, revisionsberättelse och fullmaktsformulär hålls tillgängliga senast tre veckor före årsstämman. Fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga senast två veckor före stämman. Samtliga handlingar enligt ovan hålls tillgängliga hos Bolaget på Älvgatan 1 i Karlstad och på Bolagets webbplats www.thqnordic-investors.com enligt ovan och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-mail- eller postadress.

Copies of accounts, auditor statement and proxy form are available at least three weeks in advance of the annual general meeting. The complete proposals and other documents that shall be available in accordance with the Swedish Companies Act are available at least two weeks in advance of the meeting. All documents are available at the Company at Älvgatan 1 in Karlstad and at the Company’s website www.thqnordic-investors.com in accordance with the above and will be sent to shareholders who request it and provide their e-mail or postal address.

Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

The shareholders hereby notified regarding the right to, at the annual general meeting, request information from the board of directors and managing director according to Ch. 7 § 32 of the Swedish Companies Act.

*****

Karlstad april 2018

THQ Nordic AB

Styrelsen/the board of directors

Kontakt

Arman Teimouri Head of External Relations +46 54 53 56 50 press@embracer.com
Oscar Erixon Head of Investor Relations +46 730 24 91 42 oscar.erixon@embracer.com

Prenumerera

Embracer Group är en global koncern med kreativa, entreprenörsledda verksamheter inom PC, konsol-, mobil- och brädspel samt andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelportfölj med över 900 ägda eller kontrollerade varumärken.

Bolaget har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de tio operativa koncernerna: THQ Nordic, PLAION, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, DECA Games, Easybrain, Asmodee Group, Dark Horse Media, Freemode och Crystal Dynamics – Eidos. Koncernen har 106 interna studios och engagerar över 11 000 medarbetare i fler än 40 länder.