Pressmeddelande • mars 8, 2019 • 15:53

Kommuniké från extra bolagsstämma i THQ Nordic

  • Twitter
  • Linkedin
  • Facebook
Extra bolagsstämma i THQ Nordic AB ("THQ Nordic" eller "Bolaget") hölls idag den 8 mars 2019 i Stockholm varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Beslut om att godkänna styrelsens beslut om nyemission av B-aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

I enlighet med tidigare offentliggjord information beslutade styrelsen den 20 februari 2019 om nyemission, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, under förutsättning av extra bolagsstämmans efterföljande godkännande. Extra bolagsstämman har idag beslutat att godkänna styrelsens beslut om nyemission av högst 6 267 338 B-aktier.

Teckningskursen för aktierna i nyemissionen uppgår till 190 kronor per aktie. Genom nyemissionen tillförs THQ Nordic 1 190 794 220 kronor. Tillsammans med nyemissionen av högst 4 732 662 B-aktier som styrelsen även beslutade om den 20 februari 2019, med stöd av bemyndigande lämnat av årsstämman 2018, tillförs Bolaget totalt cirka 2 090 miljoner kronor före emissionskostnader. Genom båda emissionerna emitteras totalt 11 000 000 B-aktier.

Teckningskursen i nyemissionerna har fastställts genom ett så kallat "accelererat bookbuilding"-förfarande lett av Carnegie Investment Bank AB (publ) och Nordea Bank Abp, filial i Sverige.

Syftet med besluten om nyemission av B-aktier och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att diversifiera ägarbasen i Bolaget bland svenska såväl som internationella institutionella investerare och utnyttja möjligheten att på fördelaktiga villkor anskaffa kapital på ett tidseffektivt sätt. Vidare syftar emissionerna till att finansiera nya förvärv av varumärken, spelutvecklingsstudios eller annat objekt som kompletterar verksamheten, och möjliggöra en högre takt av investeringar i utvecklingen av Bolaget. Genom att teckningskursen i nyemissionen fastställs genom ett accelererat bookbuilding-förfarande är det styrelsens bedömning att teckningskursen säkerställs marknadsmässigt.

Utspädning med anledning av nyemissionerna

Genomförandet av nyemissionerna innebär en utspädningseffekt om cirka 10,7 procent av antalet aktier och cirka 6,0 procent av antalet röster i Bolaget efter genomförande av transaktionen genom att antalet aktier ökar med 11 000 000 till 102 493 617 och att antalet röster ökar med 11 000 000 till 183 493 617 (fördelat mellan 9 000 000 aktier av Serie A och 93 493 617 aktier av serie B). Aktiekapitalet ökar med cirka 91 667 kronor från cirka 762 447 kronor till cirka 854 114 kronor.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av B-aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med rätt att konvertera till respektive teckna B-aktier, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, till ett antal motsvarande maximalt tre (3) procent av det totala antalet aktier i Bolaget efter genomförandet av ovanstående emissioner samt registrering av emissionen i samband med förvärvet av 18point2, att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning. Att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission utan företrädesrätt för aktieägarna enligt ovan är främst i syfte att kunna anskaffa nytt kapital för att öka Bolagets flexibilitet eller i samband med förvärv.

För detaljerade villkor avseende ovanstående beslut på stämman samt emissionerna och transaktionen i sin helhet hänvisas till de fullständiga förslagen respektive pressmeddelanden som finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.thqnordic-investors.com.

För ytterligare information, kontakta:

Lars Wingefors, VD och koncernchef

Tel: +46 708 471 978

E-mail: lwingefors@thqnordic.com

Om THQ Nordic

THQ Nordic förvärvar, utvecklar och förlägger PC- och konsolspel för den globala spelmarknaden. Bolaget har en bred spelportfölj med över 100 ägda varumärken, såsom Saints Row, Goat Simulator, Dead Island, Darksiders, Metro (licens), Titan Quest, MX vs ATV, Kingdoms of Amalur, Time Splitters, Delta Force, Alone in the Dark, Wreckfest med flera.

THQ Nordic har global närvaro med huvudkontor i Karlstad, Sverige, och tre divisioner; Deep Silver/ Koch Media, THQ Nordic och Coffee Stain. Koncernen har femton interna utvecklingsstudios i Tyskland, Finland, England, USA och Sverige och sysselsätter cirka 2 000 medarbetare.

THQ Nordics aktier är noterade på Nasdaq First North Stockholm under kortnamnet THQN B. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB som nås via info@fnca.se eller telefon 08-528 00 399

För mer information, vänligen besök http://www.thqnordic-investors.com.

Kontakt

Beatrice Flink Forsgren Head of Brand & Communication +46 54 53 56 07 beatrice.forsgren@embracer.com
Oscar Erixon Head of Investor Relations +46 730 24 91 42 oscar.erixon@embracer.com

Prenumerera

Embracer Group är en global koncern med kreativa, entreprenörsledda verksamheter inom PC, konsol-, mobil- och brädspel samt andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelportfölj med över 900 ägda eller kontrollerade varumärken.

Bolaget har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de tolv operativa koncernerna: THQ Nordic, PLAION, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, Saber Interactive, DECA Games, Gearbox Entertainment, Easybrain, Asmodee, Dark Horse, Freemode och Crystal Dynamics – Eidos. Koncernen har 132 interna studios och engagerar över 15 000 medarbetare i fler än 40 länder.