Regulatorisk Pressmeddelande • februari 18, 2021 • 06:00

Embracer Group publicerar delårsrapport Q3, oktober-december 2020: OPERATIVT EBIT ÖKADE MED 100% TILL 603 MSEK

  • Twitter
  • Linkedin
  • Facebook
TREDJE KVARTALET, OKTOBER–DECEMBER 2020 (JÄMFÖRT MED OKTOBER–DECEMBER 2019)

> Nettoomsättningen ökade med 44% till 2 168,1 MSEK (1 508,5). Nettoomsättningen för affärsområdet Games ökade med 62% till 1 355,6 MSEK (835,7). THQ Nordic 379,8 MSEK (333,0), Deep Silver 496,9 MSEK (466,6), Coffee Stain 99,2 MSEK (36,1), Saber Interactive 307,0 MSEK (-) och DECA Games 72,7 MSEK (-).

> Nettoomsättningen för affärsområdet Partner Publishing/Film ökade med 21% till 812,5 MSEK (672,9).

> EBITDA ökade med 70% till 878,7 MSEK (518,4), vilket motsvarar en EBITDA-marginal på 41%.

> Operativt EBIT ökade med 100% till 603,1 MSEK (302,1) motsvarande en operativ EBIT-marginal på 28% (20%).

> Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 840,4 MSEK (239,5). Investeringar i immateriella tillgångar uppgick till –557,7 MSEK (–419,0). Fritt kassaflöde uppgick till 309,1 MSEK (–207,3).

> Justerat resultat per aktie uppgick till 1,06 SEK (0,68).

> Organisk tillväxt i konstant valuta för affärsområdet Games uppgick till 21% under kvartalet.

> Totalt antal pågående spelutvecklingsprojekt ökade 56% till 150 (96). Totalt antal sysselsatta ökade 93% till 5 730 (2 970) och antalet spelutvecklare ökade 92% till 4 325 (2 258).

Nyckeltal koncernen Okt–dec
2020
Okt–dec
2019
Apr–dec
2020
Apr–dec
2019
Apr 2019–
mar 2020
Nettoomsättning, MSEK 2 168,1 1 508,5 6 620,0 3 910,3 5 249,4
EBITDA, MSEK 878,7 518,4 2 812,9 1 326,1 1 821,3
Operativt EBIT, MSEK 603,1 302,1 1 967,6 747,0 1 033,0
Kassaflöde från löpande verksamhet, MSEK 840,4 239,5 2 377,2 962,6 1 728,3
Fritt kassaflöde, MSEK 309,1 –207,3 824,4 –275,8 –0,1
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar, MSEK 558 419 1 540 1 189 1 653
Totalt antal pågående spelutvecklingsprojekt 150 96 150 96 103
Totalt antal spelutvecklare 4 325 2 258 4 325 2 258 2 365
Totalt antal sysselsatta 5 730 2 970 5 730 2 970 3 109
Omsättningstillväxt, % 44 9 69 12 3
EBITDA-marginal, % 41 34 42 34 35
Operativ EBIT-marginal, % 28 20 30 19 20

KOMMENTAR FRÅN VD

STARK ORGANISK TILLVÄXT VÄNTAS KOMMANDE ÅR

– Företaget förbereder sig för kommande decennier som noterat bolag genom beslut om övergång till IFRS och att inleda process för notering på reglerad marknad

Vi är glada att rapportera ännu ett stabilt kvartal som framför allt drevs av en stark katalogförsäljning. Nettoomsättningen ökade med 44% till 2 168,1 MSEK (1 508,5) varav affärsområdet Games bidrog med 1 355,6 MSEK (835,7), drivet av 21% organisk tillväxt till fast växelkurs (54% på nio månader). Tillväxten pro forma till fast växelkurs var 33% i kvartalet. Operativt EBIT ökade 100% till 603,1 MSEK (302,1).

I takt med att våra operativa verksamheter växer har vi fortsatt att förstärka moderbolaget och implementerat strukturerade processer för ledning och styrning för att Embracer Group ska kunna nå sina höga ambitioner de kommande decennierna.

Jag är glad över att kunna meddela att styrelsen har beslutat att byta redovisningsprinciper för att övergå till IFRS och därmed starta processen för en börsnotering på en reglerad marknad. Styrelsen har redan beslutat att per omgående inrätta en revisionskommitté och en ersättningskommitté. Vi bedömer att hela processen fram till en börsnotering på en reglerad marknad kommer att ta mellan 18-36 månader.

Att ständigt investera i långsiktig organisk tillväxt är en viktig, grundläggande strategi i våra operativa koncerner. Det betyder att vi återinvesterar vårt kassaflöde för att expandera befintliga studior, starta nya samt att utveckla fler fantastiska spel. I det senaste kvartalet uppgick investeringar i pågående spelutveckling till rekordhöga 523 MSEK, motsvarande mer än tre gånger värdet av färdigställda (lanserade) spel. Trots dessa investeringar i tillväxt nådde vårt fria kassaflöde 309 MSEK (–207) under kvartalet och på rullande tolv månader översteg det 1 miljard SEK.

Vår policy att sätta kvalitet främst betyder att vi ger utvecklarna den tid och de resurser som krävs för att kunna lansera en kvalitetsprodukt. I längden är vi övertygade om att detta förhållningssätt är det bästa för alla intressenter – fans och spelare, utvecklare och anställda, affärspartners och aktieägare. Den 25 maj kommer det efterlängtade Biomutant från vår interna studio Experiment 101 att lanseras av THQ Nordic på flera plattformar. Vi är väl medvetna om att det är kraftigt försenat, men vi är övertygade om att det har försenats av rätt anledning. För att ge en inblick i våra processer kan nämnas att vi hittills under innevarande år har skjutit upp lanseringen av över tio spel till nästa år, framför allt på grund av vår policy att sätta kvalitet främst.

Vi räknar med att nästa räkenskapsår som slutar mars 2022 blir det starkaste i vår historia, drivet av flera betydande lanseringar framåt andra halvåret. Totalt räknar vi med att färdigställa fler än 70 välproducerade spelutvecklingsprojekt med ett totalt utvecklingsvärde i intervallet 2 500-3 000 MSEK, enligt ledningens uppskattningar vid tidpunkten för denna rapport. Detta är exklusive tillskottet från de transaktioner som offentliggjordes den 3 februari avseende Gearbox, Aspyr och EasyBrain. Följaktligen förväntar vi oss nu att Q4, det innevarande kvartalet som slutar i mars, kommer att ha lägre lanseringsaktivitet. Värdet av färdigställda (lanserade) spel under Q4 beräknas ligga i intervallet 120 – 140 MSEK och mellan 840 – 860 MSEK för räkenskapsåret.

Under det innevarande kvartalet har jag med stor ödmjukhet sett spelarnas mottagande av Early Access-lanseringen på Steam av Valheim. Det vikingainspirerande spelet är utvecklat av vår externa partner Iron Gate och förläggs av Coffee Stain. Vid publiceringen av denna rapport har spelet redan sålts i närmare tre miljoner exemplar. Den affärsmässiga effekten följer Coffee Stains typiska upplägg med externa utvecklare, som omfattar ett minoritetsägande i studion.

M&A-marknaden är mer aktiv än någonsin och antalet entreprenörer och kreatörer som vill ansluta sig till vår koncern fortsätter att växa. Vi har fler pågående dialoger än någonsin tidigare. Vår ambition är att fortsätta öka antalet samgåenden och förvärv, allt eftersom vårt ekosystem expanderar med ytterligare operativa koncernen där transaktioner initieras och genomförs. Jag är övertygad om att en avgörande framgångsfaktor för oss är att entreprenörer som blir en del av Embracer Group behåller sin kreativa och operativa frihet samtidigt som de kan öka takten och växa snabbare som en del av vårt växande ekosystem med tillhörande resurser.

Resan för Embracer har bara börjat och kommer under de kommande decenierna att fortsätta med samma strategi som vi satte för ett antal år sedan. Vi är idag en verkligt oberoende plattform för entreprenörer och representerar för närvarande endast cirka 1 procent av den globala spelindustrin. Våra konkurrenter och kollegor i branschen är i allmänhet betydligt större bolag.

Att behålla och attrahera de bästa talangerna är vårt viktigaste uppdrag för att koncernen ska kunna växa. Vi rekryterar aktivt i de flesta av våra studior och växte antalet anställda organiskt med 20% under 2020. För ett par veckor sedan offentliggjorde vi tre betydande transaktioner och välkomnade Gearbox Entertainment Company, Easybrain och Aspyr Media till Embracer-familjen. Efter transaktionerna kommer Embracer Group fortsatt att ha en stark balansräkning med en nettokassa och sammanlagt omkring 10 miljarder kronor i kassa och tillgängliga medel till förfogande för framtida förvärv.

Jag är tacksam över allas vilja och engagemang för att upprätthålla vår globala verksamhet trots den fortsatt pågående covid-19-pandemin. Att arbeta hemifrån är utmanande på många sätt. Det är en ny utmaning för vår ledning som fordrar nya kreativa lösningar för att på bästa sätt hålla balans mellan arbete och privatliv och motverka stress. Jag vill uppriktigt tacka var och en för era insatser för att hålla vår verksamhet igång under denna pandemi som aldrig tycks ta slut. Jag ser fram emot när detta är över och vi alla kan träffa varandra igen.

Avslutningsvis vill jag tacka alla kollegor, kunder, affärspartners och aktieägare som bidrar till vår växande familjs framgångar.

18 februari 2021, Karlstad, Värmland, Sverige

Lars Wingefors,

Grundare och VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Wingefors, medgrundare och VD Embracer Group AB
Tel: +46 708 47 19 78
E-mail:
lars.wingefors@embracer.com

Om Embracer Group

Embracer Group är ett moderbolag till företag som utvecklar och förlägger PC-, konsol- och mobilspel för den globala spelmarknaden. Embracer Group har en bred spelportfölj med över 200 ägda varumärken, som till exempel Saints Row, Goat Simulator, Dead Island, Darksiders, Metro, MX vs ATV, Kingdoms of Amalur, TimeSplitters, Satisfactory, Wreckfest, Insurgency, World War Z och många fler.

Bolaget har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de sex operativa koncernerna: THQ Nordic GmbH, Koch Media GmbH/Deep Silver, Coffee Stain AB, Amplifier Game Invest, Saber Interactive och DECA Games. Bolaget har 57 interna studios och fler än 5,500 medarbetare och kontrakterade utvecklare i fler än 40 länder.

Embracer Groups aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market Stockholm under kortnamnet EMBRAC B. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB som nås via info@fnca.se +46-8-528 00 399.

Prenumerera på pressmeddelanden och finansiell information: https://embracer.com/investors/subscription/?lang=sv

För mer information, vänligen besök: http://www.embracer.com

Denna delårsrapport är sådan information som Embracer Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 februari 2021 kl, 06:00 CET.

Kontakt

Arman Teimouri Head of External Relations +46 54 53 56 50 press@embracer.com
Oscar Erixon Head of Investor Relations +46 730 24 91 42 oscar.erixon@embracer.com

Prenumerera

Embracer Group är en global koncern med kreativa, entreprenörsledda verksamheter inom PC, konsol-, mobil- och brädspel samt andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelportfölj med över 900 ägda eller kontrollerade varumärken.

Bolaget har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de tio operativa koncernerna: THQ Nordic, PLAION, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, DECA Games, Easybrain, Asmodee Group, Dark Horse Media, Freemode och Crystal Dynamics – Eidos. Koncernen har 106 interna studios och engagerar över 11 000 medarbetare i fler än 40 länder.