Regulatorisk Pressmeddelande • maj 20, 2021 • 06:00

Embracer Group publicerar bokslutskommuniké och Q4, januari-mars 2021: OPERATIVT EBIT ÖKADE MED 216% TILL 903 MSEK

  • Twitter
  • Linkedin
  • Facebook

FJÄRDE KVARTALET, JANUARI–MARS 2021 (Jämfört med JANUARI–MARS 2020)

> Nettoomsättningen ökade med 80% till 2 404,2 MSEK (1 339,1).

> Nettoomsättningen för affärsområdet Games ökade med 119% till 1 975,2 MSEK (903,5). THQ Nordic 354,6 MSEK (306,7), Deep Silver 464,9 MSEK (514,7), Coffee Stain 780,9 MSEK (82,1), Saber Interactive 270,7 MSEK (-) och DECA Games 104,2 MSEK (-).

> Nettoomsättningen för affärsområdet Partner Publishing/Film uppgick till 429,0 MSEK (435,6).

> EBITDA ökade med 137% till 1 172,5 MSEK (495,2), vilket motsvarar en EBITDA-marginal på 49% (37%).

> Operativt EBIT ökade med 216% till 903,2 MSEK (286,0) motsvarande en operativ EBIT-marginal på 38% (21%).

> Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 521,8 MSEK (765,7). Investeringar i immateriella tillgångar uppgick till 598,9 MSEK (464,4). Fritt kassaflöde uppgick till 860,5 MSEK (275,7).

> Justerat resultat per aktie uppgick till 2,07 SEK (0,97).

> Organisk tillväxt i konstant valuta för affärsområdet Games uppgick till 85% under kvartalet.

> Totalt antal pågående spelutvecklingsprojekt ökade 55% till 160 (103). Totalt antal sysselsatta ökade 103% till 6 325 (3 109) och antalet spelutvecklare ökade 116% till 5 115 (2 365).

HELÅRET, APRIL 2020–MARS 2021 (Jämfört med APRIL 2019–MARS 2020)

> Nettoomsättningen ökade med 72% till 9 024,2 MSEK (5 249,4).

> Nettoomsättningen för affärsområdet Games ökade med 102% till 6 448,3 MSEK (3 196,5). THQ Nordic 1 789,1 MSEK (1 154,4), Deep Silver 2 081,2 MSEK (1 796,3), Coffee Stain 1 182,5 MSEK (245,8), Saber Interactive 1 185,9 MSEK (-) och DECA Games 209,7 MSEK (-).

> Nettoomsättningen för affärsområdet Partner Publishing/Film ökade med 25% till 2 575,9 MSEK (2 052,9).

> EBITDA ökade med 119% till 3 985,3 MSEK (1 821,3), vilket motsvarar en EBITDA-marginal på 44% (35%).

> Operativt EBIT ökade med 170% till 2 870,8 MSEK (1 033,0) motsvarande en operativ EBIT-marginal på 32% (20%).

> Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 3 899,0 MSEK (1 728,3). Investeringar i immateriella tillgångar uppgick till 2 135,2 MSEK (1 653,4). Fritt kassaflöde uppgick till 1 684,8 MSEK (–0,1).

> Justerat resultat per aktie uppgick till 6,44 SEK (2,81).

> Organisk tillväxt i konstant valuta för affärsområdet Games uppgick till 70%.

> Totalt antal pågående spelutvecklingsprojekt ökade 55% till 160 (103). Totalt antal sysselsatta ökade 103% till 6 325 (3 109) och antalet spelutvecklare ökade 116% till 5 115 (2 365).

Nyckeltal koncernen Jan–mar
2021
Jan–mar
2020
Apr 2020–
mar 2021
Apr 2019–
mar 2020
Nettoomsättning, MSEK 2 404,2 1 339,1 9 024,2 5 249,4
EBITDA, MSEK 1 172,5 495,2 3 985,3 1 821,3
Operativt EBIT, MSEK 903,2 286,0 2 870,8 1 033,0
Kassaflöde från löpande verksamhet, MSEK 1 521,8 765,7 3 899,0 1 728,3
Fritt kassaflöde, MSEK 860,5 275,7 1 684,8 –0,1
Investeringar i immateriella
anläggningstillgångar, MSEK
598,9 464,4 2 135,2 1 653,4
Totalt antal pågående spelutvecklingsprojekt 160 103 160 103
Totalt antal spelutvecklare 5 115 2 365 5 115 2 365
Totalt antal sysselsatta 6 325 3 109 6 325 3 109
Omsättningstillväxt, % 80 –18 72 3
EBITDA-marginal, % 49 37 44 35
Operativ EBIT-marginal, % 38 21 32 20

I denna rapport avser samtliga jämförelsetal inom parentes motsvarande period föregående år, om inte annat anges.

KOMMENTAR FRÅN VD:

STABILT KVARTAL MED 85% ORGANISK TILLVÄXT
Koncernen hade ännu ett stabilt kvartal. Vi är ödmjuka inför att rapportera vårt bästa resultat någonsin, både för kvartalet och för räkenskapsåret 2020/21. Vår strategi att bygga en mångsidig verksamhet med många intäktsströmmar som drivs av en mångsidig utvecklingsportfölj ger allt tydligare resultat.

Kvartalet drevs av lanseringen av Valheim som sålde mer än 6,8 miljoner exemplar under kvartalet. Detta fantastiska spel fortsätter att hitta nya spelare globalt och vi förväntar oss att ytterligare 1,0-1,2 miljoner exemplar kommer att säljas under det innevarande kvartalet som avslutas i juni. Koncernens nettoomsättning ökade 80% till 2 404 MSEK (1 339) där affärsområdet Games bidrog med 1 975 MSEK (904) drivet av 85% organisk tillväxt i konstant valuta (CCY). Proforma CCY-tillväxten under kvartalet uppskattas till 61%. Operativt EBIT ökade med 216% till 903 MSEK. Det fria kassaflödet ökade med 212% till 861 MSEK. Det justerade resultatet per aktie ökade med 129% till 6,44 SEK för räkenskapsåret 2020/21.

Organisk tillväxt

Sedan räkenskapsåret 2016 då vi genomförde vår börsintroduktion, har det justerade resultatet per aktie ökat med 14x. THQ Nordic, vår första operativa koncern, har under samma tid femfaldigat sin omsättning och merparten av tillväxten har genererats organiskt. Kompletterande studioförvärv har höjt lönsamheten genom att förbättra bruttomarginalen. THQ Nordic är fortfarande väl positionerat för organisk tillväxt med en bred pipeline av nya projekt. Om fem dagar lanseras deras efterlängtade spel Biomutant. Förbeställningarna av Biomutant har gått starkt och ligger över ledningens förväntningar.

Organisk tillväxt är alla våra operativa enheters främsta prioritet. Sedan börsintroduktionen har koncernen återinvesterat större delen av sitt underliggande fria kassaflöde i organisk tillväxt. Vi är nöjda med den 70% starka organiska tillväxten under det senaste räkenskapsåret som avslutades i mars, som främst drevs av ett flertal lyckade lanseringar av högkvalitativa spel, men också av god katalogförsäljning. Noterbara försäljningsframgångar för nya spel under året var, förutom Valheim, nära två miljoner exemplar av SnowRunner, över två miljoner exemplar av Spongebob Squarepants: Battle for Bikini Bottom Re-Hydrated och över en miljon exemplar av Destroy All Humans!.

Vi är ser allt mer förväntansfullt på potentialen för organisk tillväxt under de kommande åren. 2020/21 investerade koncernen 2 miljarder SEK i spelutveckling, att jämföra med det ackumulerade utvecklingsvärdet om 837 MSEK för de spel som färdigställts under året. Antalet pågående spelutvecklingsprojekt nådde ett nytt rekord med 160 stycken vid räkenskapsårets slut. Mer än två tredjedelar av dessa projekt avser nya varumärken eller spel baserade på varumärken som vi avser att återuppliva. Det gäller varumärken där inget nytt innehåll har utvecklats på åtminstone fem år. När dessa tillväxtdrivande projekt når marknaden förväntas det driva vår organiska tillväxt, och samtidigt förstärka vårt underliggande operativa fria kassaflöde.

Under innevarande räkenskapsår som slutar mars 2022 är vi fast beslutna att uppfylla vår ambition att slutföra mer än 90 spelutvecklingsprojekt med ett totalt utvecklingsvärde i intervallet 2 800–3 300 MSEK. Det inkluderar projekt från Gearbox och Aspyr. Värdet av färdigställda spel förväntas vara betydligt högre under fjärde kvartalet, mellan 1 650 och 2 000 MSEK, drivet av betydande lanseringar som planeras under kvartalet som slutar mars 2022. I första kvartalet beräknas värdet på färdigställda, lanserade spel uppgå till mellan 300 och 350 MSEK.

De avgifter som under det senaste verksamhetsåret har betalats till plattformsinnehavare (konsoler och Steam) enbart för digital försäljning uppskattas till åtminstone 2x de faktiska kostnaderna för spelutveckling under det senaste räkenskapsåret. Vi kommer at fortsätta att utmana den här ordningen och driver på för att minska de här kostnaderna för att på så sätt öka den andel av kostnaderna som går till att skapa innehåll.

Återbildande av Free Radical Design

Vi har fler kunddrivna affärsmöjligheter, innovativa koncept, vilande varumärken, licenser och liknande än vad vi har utvecklingsresurser för att förverkliga dem. Ambitionen är därför att fortsätta att utöka vår personalstyrka, både organiskt genom att skala upp befintliga studios och genom att addera nya talangfulla studios till koncernen. Därför är vi glada att kunna presentera bildandet av en ny studio, Free Radical Design, baserad i Nottingham, Storbritannien. Denna Deep Silver-studio ska väcka liv i det älskade varumärket TimeSplitters. Bland centrala originalmedlemmar i teamet finns grundarna Steve Ellis och David Doak. Detta välrenommerade team har 22-års erfarenhet av att skapa AAA-produkter.

Nyligen offentliggjorde vi fem nya studios till koncernen; Appeal Studios, KAIKO, Massive Miniteam, FRAME BREAK och Gate21. Tillsammans sysselsätter dessa idag cirka 90 utvecklingsspecialister, med en uttalad ambition att växa ytterligare under de kommande åren. Totalt sett växte koncernens personalstyrka organiskt med nära 20% under räkenskapsåret.

Vi tog in 7,6 miljarder kronor för ytterligare förvärv

I mars genomförde vi den största riktade nyemission någonsin i Norden genom ett så kallat accelerated book building-förfarande, som tillförde 7,6 miljarder SEK från institutionella investerare. Embracer Group har för närvarande över 17 miljarder SEK (2 miljarder USD) i kontanter och tillgängliga kreditfaciliteter.

Vi ser ett ständigt växande intresse bland spelentreprenörer och kreatörer för att bli en del av Embracer-familjen och vi har haft det mest aktiva kvartalet någonsin i det avseendet. Vår strategi att erbjuda fantastiska människor möjlighet att fatta sina egna verksamhetsbeslut har blivit mycket uppskattad. Vi erbjuder dem tillgång till ett växande ekosystem av oberoende resurser samtidigt som vi stöder dem med ett långsiktigt tänkesätt. Vår beslutsamhet att inte bli en ”företagsmaskin” är lika stark som någonsin. Vår filosofi är och kommer att fortsätta att vara att bejaka grundarnas kreativitet. Under kvartalet har vi haft kontakter med fler än 150 företag om att ansluta sig till koncernen, inklusive större företag som skulle kunna bli tillkommande operativa koncerner med väsentlig betydelse för koncernen som helhet. För närvarande pågår inom koncernen långt gångna samtal med mer än 20 olika motparter. Bland dessa finns flera exklusiva avsiktsförklaringar tecknade som, om de fullföljs, skulle förstärka våra operativa koncerner och ytterligare förbättra koncernens utsikter. Förvärv kommer att offentliggöras vartefter de genomförs. Det är viktigt att vi fortsätter att vara noggranna i vår förvärvsstrategi och inte gör förhastade affärer. Vid förvärv gäller precis som vid spelutveckling att kvalitet kommer först.

Förvärv av Aspyr, Easybrain och Gearbox

I april hade vi nöjet att äntligen få ombord Aspyr, Easybrain och Gearbox Entertainment. Integrationen av dessa förvärv går enligt plan. De här omvälvande förvärven ökar antalet operativa koncerner från 6 till 8. Easybrains resultat överträffar hittills ledningens förväntningar vid tidpunkten för fusionen, med starkare nyckeltal trots att Apple redan hade börjat tillämpa sina IDFA-förändringar.

Snart presenteras vår första regulatoriska hållbarhetsrapport

Under året har vi satsat resurser på att samla relevanta, kvalitativa och kvantitativa ESG-data från hela Embracer Group. Det är ett utmanande men nödvändigt steg i rätt riktning. Det gör att vi får bättre kunskap om hur vi påverkas av och påverkar olika hållbarhetsaspekter inom Embracer Group, i vår bransch och i samhället i stort. Våra operativa koncernchefers engagemang är viktigt för oss för att utvärdera och utveckla vår ESG-agenda. Vårt ramverk för hållbarhetsarbetet är ett viktigt koncerngemensamt initiativ, som har tagits emot med energi och engagemang i hela koncernen. Vi färdigställer för närvarande vår första regulatoriska hållbarhetsrapport, som kommer att publiceras som en del av kommande årsredovisning.

Jag är imponerad och stolt över att se allt det hängivna arbete som dagligen utförs i vår globala koncern, trots den pågående covid-19-pandemin. Länder och samhällen börjar långsamt blicka framåt mot en normalisering men många av våra medarbetare har ändå varit tvungna att fortsätta att arbeta hemifrån under det senaste kvartalet. Jag vill uppriktigt tacka var och en för alla ansträngningar för att hålla vår verksamhet igång. Vi får hoppas att vi kan träffas snart igen.

Avslutningsvis vill jag tacka alla våra aktieägare, kunder, kollegor och affärspartners som bidrar till vår växande familjs framgångar. Vi ser alla fram emot det starkaste och mest intensiva året någonsin!

Jag önskar er alla en trygg och avkopplande kommande semesterperiod.

20 maj 2021, Karlstad, Värmland, Sverige

Lars Wingefors
Medgrundare & VD

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION

För frågor om denna rapport, vänligen kontakta:

Lars Wingefors, Medgrundare & VD, lars.wingefors@embracer.com, +46 708 47 19 78

Johan Ekström, CFO, johan.ekstrom@embracer.com, +46 761 33 82 76

Embracer Group är ett moderbolag till företag som utvecklar och förlägger PC-, konsol- och mobilspel för den globala spelmarknaden. Embracer Group har en bred spelportfölj med över 240 ägda varumärken, som till exempel Saints Row, Goat Simulator, Dead Island, Darksiders, Metro, MX vs ATV, Kingdoms of Amalur, TimeSplitters, Satisfactory, Wreckfest, Insurgency, World War Z, Borderlands och många fler. Bolaget har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de åtta operativa koncernerna: THQ Nordic GmbH, Koch Media GmbH/Deep Silver, Coffee Stain AB, Amplifier Game Invest, Saber Interactive, DECA Games, Gearbox Entertainment och Easybrain. Bolaget har 68 interna studios och fler än 7 000 medarbetare och kontrakterade utvecklare i fler än 40 länder.

Embracer Groups aktier är noterade på Nasdaq First North Stockholm under kortnamnet EMBRAC B. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB som nås via info@fnca.se +46-8-528 00 399.

Prenumerera på pressmeddelanden och finansiell information: https://embracer.com/investors/subscription/?lang=sv

För mer information, vänligen besök: http://www.embracer.com

Denna bokslutskommuniké är sådan information som Embracer Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 maj 2021 kl, 06:00 CET.

Kontakt

Arman Teimouri Head of External Relations +46 54 53 56 50 press@embracer.com
Oscar Erixon Head of Investor Relations +46 730 24 91 42 oscar.erixon@embracer.com

Prenumerera

Embracer Group är en global koncern med kreativa, entreprenörsledda verksamheter inom PC, konsol-, mobil- och brädspel samt andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelportfölj med över 900 ägda eller kontrollerade varumärken.

Bolaget har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de tio operativa koncernerna: THQ Nordic, PLAION, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, DECA Games, Easybrain, Asmodee Group, Dark Horse Media, Freemode och Crystal Dynamics – Eidos. Koncernen har 106 interna studios och engagerar över 11 000 medarbetare i fler än 40 länder.