Regulatorisk Pressmeddelande • maj 16, 2017 • 12:09

Kommuniké från årsstämma i THQ Nordic

  • Twitter
  • Linkedin
  • Facebook
Årsstämman 2017 i THQ Nordic AB (”THQ” eller ”Bolaget”) hölls idag den 16 maj 2017 i Stockholm varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkningen

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i THQ samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Vinstdisposition

Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle utgå till aktieägarna samt att tidigare balanserade vinstmedel, inklusive överkursfond samt årets resultat, totalt 280 856 000 kronor, balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

Val av styrelse och revisor samt arvodering

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan styrelsesuppleanter. Beslutades att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Beslutades vidare att arvode till envar icke anställd styrelseledamot skulle uppgå till totalt 760 000 kronor, och utgå med 190 000 kronor till var och en av de stämmovalda ledamöterna som inte är anställda i Bolaget och med 380 000 kronor till styrelsens ordförande. Vidare beslutadeas att arvode till revisorn skulle utgå enligt godkänd räkning.

Till styrelseledamöter omvaldes Pia Rosin, Mia Segolsson, Erik Stenberg, Kicki Wallje-Lund och Lars Wingefors. Kicki Wallje-Lund omvaldes som styrelseordförande.

Ernst & Young Aktiebolag valdes som Bolagets revisor. Ernst & Young Aktiebolag har meddelat att auktoriserade revisorn Ulrich Adolfsson kommer vara huvudansvarig.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av B-aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med rätt att konvertera till respektive teckna B-aktier, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, till ett antal motsvarande maximalt tio (10) procent av det totala antalet aktier i Bolaget, att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning.

Karlstad i maj 2017

THQ Nordic AB

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Wingefors, VD

Tel: +46 708 471 978

E-post: lwingefors@thqnordic.com

Om THQ Nordic

THQ Nordic förvärvar, utvecklar och förlägger PC- och konsolspel. Kärnverksamheten består av att förvärva etablerade varumärken och förädla dem. Portföljen omfattar mer än 75 varumärken såsom Darksiders, Titan Quest, MX vs ATV, Red Faction, Destroy All Humans, Aquanox, deBlob, Imperium Galactica, Desperados, Impossible Creatures, Jagged Alliance, Spellforce, The Guild och This is the Police.

Sedan starten 2011 har bolaget en global närvaro, med huvudkontor i Karlstad, Sverige och operativt huvudkontor i Wien, Österrike. THQ Nordic sysselsätter mer än 370 personer och har fyra helägda utvecklingsstudios baserade i Tyskland, USA och Sverige. THQ Nordics aktier är noterade på Nasdaq Stockholm First North under kortnamnet THQN B. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB. För mer information, besök http://www.thqnordic-investors.com eller www.thqnordic.com.

Kontakt

Arman Teimouri Head of External Relations +46 54 53 56 50 press@embracer.com
Oscar Erixon Head of Investor Relations +46 730 24 91 42 oscar.erixon@embracer.com

Prenumerera

Embracer Group är en global koncern med kreativa, entreprenörsledda verksamheter inom PC, konsol-, mobil- och brädspel samt andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelportfölj med över 900 ägda eller kontrollerade varumärken.

Bolaget har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de tio operativa koncernerna: THQ Nordic, PLAION, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, DECA Games, Easybrain, Asmodee Group, Dark Horse Media, Freemode och Crystal Dynamics – Eidos. Koncernen har 106 interna studios och engagerar över 11 000 medarbetare i fler än 40 länder.