Pressmeddelande • december 21, 2021 • 08:19

Embracer Group förvärvar Shiver Entertainment

  • Twitter
  • Linkedin
  • Facebook
Embracer Group AB (“Embracer”) har, genom sitt helägda dotterbolag Saber Interactive Inc., förvärvat 100% av aktierna i USA-baserade Shiver Entertainment Inc. (”Shiver”) från dess grundare. Shiver är en spelutvecklingsstudio som grundades av industriveteranerna John Schappert och Jason Andersen. Genom förvärvet adderar Embracer ett talangfullt team som består av nästan 20 personer som fokuserar på spelutveckling, samutveckling och porting projekt över olika plattformar och genrer.

“Jag kan knappt tro att jag ska få arbeta tillsammans med Schappert och Andersen, två legender inom industrin som är baserade i min hemstad Miami. Utöver att kraftigt stärka vår utvecklingsförmåga, kommer förvärvet stärka ledningen i Saber. Jag och John är redo att växla upp verksamheten i Nordamerika,” säger Matthew Karch, VD för Saber.

Bakgrund och motiv

Shiver är en spelutvecklingsstudio som grundades 2013 och har sin bas i Florida med huvudkontor i Miami, med fokus på spelutveckling, samutveckling och porting-projekt över olika plattformar och genrer.

Shiver leds av grundarna John Schappert och Jason Andersen, båda med lång erfarenhet från ledande positioner inom spelindustrin. John var tidigare Chief Operating Officer på Electronic Arts och Zynga, och drev Xbox Live för Microsoft. Han och Jason grundade även Tiburon Entertainment vilket senare blev EA Tiburon – en av världens största och mest framgångsrika studios. Shiver har ett team om 17 erfarna utvecklare som framgångsrikt har samarbetat med ledande förlag med populära spelprojekt som Mortal Kombat. Teamet arbetar även med ett antal spelutvecklingsprojekt som kommer att bli klara i närtid. Förvärvet adderar två välrespekterade industriveteraner till Sabers operativa koncern, ytterligare utvecklingskapacitet och viktigast av allt starka affärsutvecklingsmöjligheter.

Inom Embracer koncernen kommer Shiver att verka som ett dotterbolag inom Sabers operativa koncern. Schappert kommer ta ett stort ansvar inom Sabers work-for-hire modell. Förvärvet av Shiver kommer ytterligare stärka Sabers närvaro i USA.

Under kalenderåret 2020 genererade Shiver en nettoomsättning om 40 MSEK. Shiver väntas bidra med en operationell EBIT om 40-60 MSEK under räkenskapsåret 22/23 och med 70-90 MSEK under räkenskapsåret 23/24.

Köpeskilling och finansiell påverkan

På grund av kommersiella skäl offentliggörs inte de specifika transaktionsvillkoren. Transaktionen kommer bidra till justerad vinst.

Slutförande av transaktion

Transaktionen slutfördes 16 december 2021.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Wingefors, grundare och VD Embracer Group AB
Tel: +46 708 47 19 78
E-mail: lars.wingefors@embracer.com

John Schappert, VD och medgrundare av Shiver Entertainment Inc.
E-mail: js@shiver.net

Matthew Karch, VD och medgrundare, Saber Interactive
E-mail: karch@saber3d.com

Om Embracer Group

Embracer Group är moderbolag till företag som utvecklar och förlägger PC, konsol- och mobilspel för den globala spelmarknaden. Bolaget har en bred spelportfölj med över 250 ägda varumärken, som till exempel Saints Row, Goat Simulator, Dead Island, Darksiders, Metro, MX vs ATV, Kingdoms of Amalur, TimeSplitters, Satisfactory, Wreckfest, Insurgency, World War Z, Borderlands och många fler.

Bolaget har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de åtta operativa koncernerna: THQ Nordic, Koch Media Publishing, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, Saber Interactive, DECA Games, Gearbox Entertainment och Easybrain. Koncernen har 86 interna studios och fler än 9 000 medarbetare och kontrakterade utvecklare i fler än 40 länder.

Embracer Groups aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market Stockholm under kortnamnet EMBRAC B. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB som nås via info@fnca.se +46-8-528 00 399.

Prenumerera på pressmeddelanden och finansiell information: https://embracer.com/investors/subscription/?lang=sv

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Embracer Group i någon jurisdiktion, varken från Embracer Group eller från någon annan.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i Embracers aktier. Ett investeringsbeslut avseende Embracers aktier ska göras på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och Bolagets aktier. Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte enbart förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet. Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta pressmeddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapper kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”,

”bör” ”skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Embracer eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.

Kontakt

Arman Teimouri Head of External Relations +46 54 53 56 50 press@embracer.com
Oscar Erixon Head of Investor Relations +46 730 24 91 42 oscar.erixon@embracer.com

Prenumerera

Embracer Group är en global koncern med kreativa, entreprenörsledda verksamheter inom PC, konsol-, mobil- och brädspel samt andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelportfölj med över 900 ägda eller kontrollerade varumärken.

Bolaget har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de elva operativa koncernerna: THQ Nordic, PLAION, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, DECA Games, Gearbox Entertainment, Easybrain, Asmodee Group, Dark Horse Media, Freemode och Crystal Dynamics – Eidos. Koncernen har 111 interna studios och engagerar över 12 000 medarbetare i fler än 40 länder.