Regulatorisk Pressmeddelande • december 7, 2022 • 15:20

Embracer Group har godkänts för notering på Nasdaq Stockholm

  • Twitter
  • Linkedin
  • Facebook

Nasdaq Stockholms bolagskommitté har, med förbehåll för sedvanliga villkor, godkänt Embracer Group AB:s (publ) ("Bolaget" eller "Embracer Group") ansökan om upptagande till handel av Bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm. Första dag för handel på Nasdaq Stockholm är planerad till 22 december 2022 och sista dag för handel på Nasdaq First North Growth Market är planerad till den 21 december 2022.

Under de senaste sex åren har vi skapat ett unikt hem och ekosystem för fantastiska människor, entreprenörer och kreatörer. Genom vår expansiva, diversifierade IP-portfölj och våra medarbetare skapar vi unika upplevelser till användare världen över. Tillsammans, tar nu Embracer nästa steg på denna spännande resa, när vi går från Nasdaq First North Growth Market till Nasdaq Stockholms huvudlista. Det är ett viktigt tillfälle som ytterligare stärker den stabila grund vi tillsammans byggt upp under de senaste åren. Jag vill tacka alla våra enastående medarbetare och alla de som stöttar och följer oss på denna resa.”, säger Lars Wingefors, grundare och VD i Embracer Group.

Bolaget noterades på Nasdaq First North Growth Market i november 2016 under det dåvarande företagsnamnet THQ Nordic AB (publ). Motivet till noteringen 2016, och den därmed sammanhängande kapitalanskaffningen, var bland annat att finansiera tillväxt, underlätta möjligheten att använda Bolagets aktier som betalningsmedel vid förvärv samt stärka Bolagets profil och varumärke hos investerare, kunder och inom sektorn generellt. Bolaget har sedan noteringen genomfört över 90 förvärv som helt eller till viss del finansierats med betalning i B-aktier i Bolaget.

Sedan räkenskapsåret 2016 (januari-december) till och med perioden 1 oktober 2021 – 30 september 2022 har Embracer Groups:

  • Nettoomsättning vuxit från cirka 302 MSEK[1] till cirka 27 016 MSEK.
  • Justerat EBIT vuxit från cirka 108 MSEK1 till cirka 5 642 MSEK.
  • Justerat resultat per aktie efter utspädning har ökat från 0,23 SEK1 till 4,80 SEK (med beaktande av aktiesplitar[2]).
  • Aktiekurs ökat från 3,33 SEK till 49,1 SEK under perioden 22 november 2016 till och med 6 December 2022 (med beaktande av aktiesplitar2), med en avkastning om 1 373 procent under perioden.
  • Antalet medarbetare vuxit från 68 till 15 700.

Noteringen av Bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm är ett viktigt steg i Bolagets fortsatta utveckling och har varit en sedan länge uttalad ambition inom Bolagets styrelse och ledning. Utöver att noteringen på Nasdaq Stockholm medför en kvalitetsstämpel för Bolaget med ökad visibilitet, bedöms noteringen även medföra att Bolagets B-aktie blir än mer attraktiv som betalningsmedel som kan komma att underlätta i framtida förvärvsdiskussioner. Vidare bedöms noteringen på Nasdaq Stockholm bättre spegla Bolagets mognadsgrad ur ett kapitalmarknadsperspektiv och möjliggöra för fler institutionella investerare att investera i Bolagets B-aktier. Bolaget välkomnar även de högre ställda kraven för bolagsstyrning, transparens och informationsgivning som följer av att vara noterad på Nasdaq Stockholm.

Mot bakgrund av ovanstående har styrelsen i Embracer Group ansökt om upptagande till handel av Bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm. Den 6 december 2022 har Nasdaq Stockholms bolagskommitté beslutat att Embracer Group uppfyller kraven för upptagande av handel av Bolagets B-aktier vid Nasdaq Stockholm, förutsatt att sedvanliga villkor uppfylls, däribland att ett prospekt godkänns av Finansinspektionen.

Bolagets B-aktier kommer handlas med oförändrat kortnamn (EMBRAC B) och ISIN-kod (SE0016828511). Det sker ingen kapitalanskaffning eller nyemission av nya aktier i samband med listbytet och aktieägare i Embracer Group behöver inte vidta några åtgärder. Första dag för handel på Nasdaq Stockholm förväntas bli den 22 december 2022.

Rådgivare
Baker McKenzie är Bolagets legala rådgivare i samband med noteringen på Nasdaq Stockholm.

För mer information, vänligen kontakta:
Oscar Erixon, Head of Investor Relations Embracer Group AB (publ)
Tel: + 46 730 24 91 42
Email: oscar.erixon@embracer.com

Beatrice Forsgren, Head of Brand and Communication Embracer Group AB (publ)
Tel: +46 704 52 57 63
E-mail: beatrice.forsgren@embracer.com

Om Embracer Group
Embracer Group är en global koncern med kreativa, entreprenörsledda verksamheter inom PC, konsol-, mobil och brädspel samt andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelportfölj med över 850 ägda eller kontrollerade varumärken.

Bolaget har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de tolv operativa koncernerna: THQ Nordic, PLAION, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, Saber Interactive, DECA Games, Gearbox Entertainment, Easybrain, Asmodee, Dark Horse, Freemode och Crystal Dynamics – Eidos Montréal. Koncernen har 132 interna studios och engagerar över 15 700 medarbetare i fler än 40 länder.

Embracer Groups aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market Stockholm under kortnamnet EMBRAC B. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB som nås via info@fnca.se 08-528 00 399.

Prenumerera på pressmeddelanden och finansiell information: https://embracer.com/investors/subscription/?lang=sv

[1] Årsredovisningen för 2016 (1 januari – december 31) har upprättats enligt redovisningsstandarden K3.
[2] Aktiesplit 3:1 som beslutades av årsstämman den 17 september 2019 respektive aktiesplit 2:1 som beslutades av årsstämman den 16 september 2021.

Kontakt

Arman Teimouri Head of External Relations +46 54 53 56 50 press@embracer.com
Oscar Erixon Head of Investor Relations +46 730 24 91 42 oscar.erixon@embracer.com

Prenumerera

Embracer Group är en global koncern med kreativa, entreprenörsledda verksamheter inom PC, konsol-, mobil- och brädspel samt andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelportfölj med över 900 ägda eller kontrollerade varumärken.

Bolaget har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de tio operativa koncernerna: THQ Nordic, PLAION, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, DECA Games, Easybrain, Asmodee Group, Dark Horse Media, Freemode och Crystal Dynamics – Eidos. Koncernen har 106 interna studios och engagerar över 11 000 medarbetare i fler än 40 länder.