Smarter Business Framework


Great People

Våra medarbetare är avgörande för vår fortsatta framgång

Vi vet att genom att välkomna kreativ självständighet, inkludering och skapa förutsättningar för medarbetarnas välmående samt att stödja samhälle lokalt kommer resultera i ökat engagemang. Det kommer att göra att vi kan attrahera och behålla talangfulla människor som vill vara en del av koncernen och bidra till vårt arbete.

Vår ambition är att skapa en än mer diversifierad och inkluderande arbetsplats och balans mellan arbetsliv och fritid. Det är delvis en fråga om att göra det möjligt för fler kvinnor att nå ledande positioner i hela koncernen, vilket kommer till uttryck i ett av våra hållbarhetsmål. Olika perspektiv och färdigheter resulterar i en bättre arbetsmiljö för alla och för bättre resultat i verksamheten. Vi strävar efter att skapa en kreativ miljö med ledare som sätter goda exempel och stödjer engagerade anställda att utforska nya idéer.

Mångfald och inkludering gällande färdigheter och perspektiv

Att sträva efter att bli en mer diversifierad och inkluderande arbetsplats är viktigt för att både attrahera och behålla talangfulla anställda. Spelindustrin är utmanande gällande rekrytering av talanger och samtidigt vill vi skapa mångfald och en inkluderande arbetsplats. 26 % av våra anställda är kvinnor, en ökning jämfört med föregående år (23 %). Sedan vi började samla in data gällande mångfald mellan kön kan vi se en liten men växande trend. För oss är det viktigt att mångfald bland anställda även synliggörs i ledningen. Sedan förra året har andelen kvinnor i ledningspositioner ökat från 17 % till 23 %, vilket ligger nära den övergripande andelen i koncernen.

Anställdas välmående

Under året genomfördes koncernens tredje årliga medarbetarundersökning. Över 10 000 personer i 200 enheter över hela världen deltog i undersökningen. Den årliga medarbetarundersökningen visar att uppskattning för arbetet, balansen mellan arbete och fritid, tillsammans med arbetsplatsmiljö anses vara våra största styrkor enligt anställda. Den globala medarbetarundersökningen är baserad på en sexgradig skala där den anställde själv får bedöma sin insats med svarsalternativ mellan ”håller inte alls med” och ”håller med fullständigt” som därefter indexeras mellan 0-100, där 100 motsvarar det bästa resultatet. Svarsresponsen för undersökningen är 85 % (80) och resultaten utgör en solid grund för analys och slutsatser om nöjdhet och engagemang. Under året växte koncernen betydligt men undersökningen visar att vi lyckades bibehålla en hög nöjdhet bland anställda, 80 jämfört med föregående års 81. Vi mäter medarbetarnas tillfredsställelse genom Employee Net Promoter Score, eNPS. I år fick vi en +29 (+33) poäng, vilket kvalificeras som bra enligt mätstandarden. Vi ser ingen speciell risk med denna lilla minskning och tror att det har att göra med att vi växte i antal anställda och företag under året. Employee Net Promoter Score, eller eNPS, är ett globalt accepterat nyckeltal som vi använder för att mäta medarbetarnas tillfredsställelse och lojalitet inom Embracer Group som en del av vår årliga medarbetarundersökning. En eNPS-poäng kan variera allt från –100 till 100.

Karriärsutveckling och kreativitet

Karriärsutveckling och kreativitet inom Embracer Group är beroende av att anställda fortsätter att utveckla sina färdigheter. 79 % av koncernbolagen erbjöd sina anställda vidareutbildning under 2022/23. För koncernen som helhet uppgick det totala antalet utbildningstimmar till 50 000 timmar, som rapporterades in av 60 % av koncernbolagen. De viktigaste områdena för utveckling bland våra anställda var karriärsutveckling, ledarskap, personlig utveckling och hälsa och säkerhet, områden som stödjer våra anställda i deras karriärutveckling samt pågående affärsexpertis på Embracer. För att uppmuntra kunskapsöverföring mellan anställda genomför vi flera aktiviteter så som studiopresentationer, Techy Tuesdays, Market Monday och webinarier inom hållbarhet.

Samhällsengagemang

Nästan hälften av koncernens bolag har rapporterat att de har ett starkt samhällsengagemang. Aktiviteter inkluderar volontärsarbete, välgörenhetsinitiativ och samarbeten med olika organisationer. I koncernen har nästan 5 300 timmar dedikerats till samhällsengagemang. Exempel inkluderar undsättning och boende för flyktingar från kriget i Ukraina, kvinnor i gaming, sponsrade projekt gällande mångfald inom gaming och mentorskapsprogram för tjejer.

Läs om Solid Work

Läs om Our Planet

/ Smarter Business – Vårt hållbarhetsramverk

Prenumerera

Embracer Group är en global koncern med kreativa, entreprenörsledda verksamheter inom PC, konsol-, mobil- och brädspel samt andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelportfölj med över 900 ägda eller kontrollerade varumärken.

Bolaget har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de elva operativa koncernerna: THQ Nordic, PLAION, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, DECA Games, Gearbox Entertainment, Easybrain, Asmodee Group, Dark Horse Media, Freemode och Crystal Dynamics – Eidos. Koncernen har 111 interna studios och engagerar över 12 000 medarbetare i fler än 40 länder.