Årsstämma 2023

Embracer Group AB:s årsstämma kommer att hållas torsdagen den 21 september 2023 i Karlstad.

Information om årsstämman 2023

Aktieägarna i Embracer Group AB kallas till årsstämma på Värmlands Museum, Västra Torggatan 31 i Karlstad, torsdagen den 21 september 2023 kl. 15.00. Aktieägarna är välkomna för inregistrering från kl. 14.30.

Information om poströstning

Styrelsen har med stöd av Embracer Group AB:s bolagsordning beslutat att aktieägare får utöva sin rösträtt på årsstämman även genom förhandsröstning (poströstning). Aktieägarna kan därmed välja att utöva sin rösträtt vid årsstämman genom fysiskt deltagande, genom ombud eller genom förhandsröstning.

Dokument för årsstämman

Kallelse till årsstämma

Länk till anmälan för deltagande/digital förhandsröstning

Fullmaktsformulär

Formulär för förhandsröstning

Årsredovisning 2022/2023

Punkt 2, 10-13 – Valberedningens förslag till val och arvodering av styrelse samt revisor och motiverade yttrande

Styrelsekandidater

Principer för tillsättande av valberedning

Punkt 14 – Framläggande och godkännande av styrelsens ersättningsrapport

Ersättningsrapport

Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen

Punkt 15 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner

Punkt 16 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna aktier

Styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen

Punkt 17 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier

/ Bolagsstyrning

Prenumerera

Embracer Group är en global koncern med kreativa, entreprenörsledda verksamheter inom PC, konsol-, mobil- och brädspel samt andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelportfölj med över 900 ägda eller kontrollerade varumärken.

Bolaget har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de tolv operativa koncernerna: THQ Nordic, PLAION, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, Saber Interactive, DECA Games, Gearbox Entertainment, Easybrain, Asmodee, Dark Horse, Freemode och Crystal Dynamics – Eidos. Koncernen har 139 interna studios och engagerar över 16 500 medarbetare i fler än 40 länder.