Koncernstrategi

Stärka fantastiska personer, företag och idéer

Optimering av vår modell och strategi

Embracer Group är en global koncern bestående av verksamheter inom spel och underhållning. Över 16 600 passionerade medarbetare skapar underhållning och värde för spelare och kunder världen över med en av branschens största varumärkesportföljer. Koncernen har en decentraliserad affärsmodell där fantastiska entreprenörer driver sin verksamhet genom självständiga operativa koncerner, var och en med sitt eget unika arv, varumärke, affärsstrategi och andra kännetecken, men baserat på ett gemensamt ramverk för bolagsstyrning och ansvar.

Värderingar

Embracer har kommit långt på resan mot att bli en substantiell, långsiktig och hållbar koncern. Den långsiktiga strategin stöds av koncernens tre värderingar: tillit, långsiktighet och omfamnande. Vi tror på att fantastiska människor kan fatta rätt beslut och jobba för att realisera fantastiska idéer och uppnå deras fulla potential, baserat på vår gemensamma ansats till bolagsstyrning och ansvar.

Embracers Ekosystem

Koncernnivå

Embracer Groups huvudkontor ansvarar för kontroll och stödfunktioner, ger tillgång till kapital, delar kunskap, koncerninterna synergier och ett solitt ramverk för bolagsstyrning. Organisationen är slimmad eftersom de operativa koncernerna har ett betydande ansvar för att leda den kommersiella verksamheten och för att implementera ramverket för styrning omfattande finansiell kontroll, bolagsstyrning, regelefterlevnad, human resources och kommunikation.

Operativa koncerner

De operativa koncernerna är ekosystemets primära byggstenar. De har finansiellt och operativt ansvar och driver sina affärer självständigt i enlighet med Embracer Groups värderingar och rutiner för bolagsstyrning och med aktivt stöd och koordinering från koncerngemensamma funktioner.

Bolag och studios

Embracer Group använder sig av en flervarumärkesstrategi. De som köper spel och underhållning möter Embracer via något av de många varumärkena, vart och ett med sitt unika sätt, stil och känsla.

Affärsmodell

Ger entreprenörer styrka

Embracer Group består av ett ekosystem för studios, förläggare och andra spel- och underhållningsbolag. De samarbeten, den styrka och de affärsmöjligheter som dessa företag erbjuds är unika och ger starka motiv till att ansluta sig. Embracer Group har en decentraliserad affärsmodell. Modellen ger operativa koncern-VD:ar, medgrundare och studiochefer frihet och ansvar samtidigt som den kräver att anställda agerar i linje med våra värderingar och följer ramverket för rapportering, bolagsstyrning och regelefterlevnad. Denna ansats bidrar till kreativitet, snabbhet och relevans.

Synergier uppmuntras

Även med den decentraliserade affärsmodellen söker företaget realisera synergier mellan operativa koncerner där det är möjligt och bedöms som lämpligt. Detta kan inkludera samarbete, utbyte av kunskap, varumärken och talanger. Centralt godkända integrationsinitiativ utvärderas också för att främja synergier som gagnar båda parter, både gällande intäkter och kostnadsbesparingar.

Kapitalallokering

Embracer Groups ledning utvärderar löpande resultatutveckling och utsikter för de 12 operativa koncernerna. Beslut gällande kapitalallokering som överstiger ett visst belopp, inklusive spelutvecklingsprojekt, måste godkännas av moderbolaget. Koncernen har som ambition att skapa en mer gedigen, centraliserad process för spelinvesteringar och projektuppföljning, samtidigt som kreativ frihet säkerställs för varje operativ koncern. Diversifiering mellan rörelsesegment och operativa koncerner ökar möjligheter och flexibilitet i kapitalallokering gällande projektledning och varumärkeshantering, medan godkännandeprocessen ämnar fokusera kapitalallokering på ett sätt som levererar högsta avkastningen på investeringen. Embracer använder en modell som bygger på riskjusterad avkastning och kapitalkostnad.

VÅR DECENTRALISERADE VERKSAMHETS­MODELL STÄRKER MÄNNISKOR, FOSTRAR AUTONOMI, SNABBHET OCH SKAPAR HÅLL­BARA ORGANISKA SYNERGIER I KONCERNENS EKOSYSTEM. EMBRACERS ROLL ÄR ATT FRIGÖRA VARJE TEAMS POTENTIAL OCH STÖDJA DEM MED NÖDVÄNDIGA RESURSER FÖR ATT LYCKAS. – Lars Wingefors

Marknadssegment

Embracer Group är organiserat i fyra rörelsesegment: PC/Console Games, Mobile Games, Tabletop Games och Entertainment & Services. Genom dessa segment har Embracer Group starka marknadspositioner inom PC, konsol, VR, mobil och bordsspel, samt nischpositioner inom film och serietidningar, inklusive en attraktiv partner publishing. Tillsammans bildar dessa rörelsesegment ett växande ekosystem som är unikt inom industrin.

PC, Konsol, VR

• AAA
• AA / A / Indie
• Free-to-play
• MMO (Massively Multiplayer Online)
• Underhåll
• VR
• Work-for-hire

Mobile

• Free-to-play
• Pay-to-play

Bordsspel

• Brädspel
• Kortspel

Övrigt

• Serietidningar
• Film
• TV
• E-handel
• Handelsvaror
• Distribution

Marknadens värdekedja

Embracer Group behåller en stark ställning inom samtliga större värdeskapande arenor på marknadens värdekedja. Koncernen har en varumärkesportfölj som består av över 850 speltitlar, 135 interna utvecklingsstudios över hela världen och en global kapacitet för fysisk och digital publicering till privatpersoner.

Tillväxtmodell

Organisk tillväxt

Den organiska tillväxten drivs primärt av lanseringar av nya spel, ytterligare innehåll och användning av rättigheter som inte använts på länge, och ökade investeringar i aktiviteter och marknadsföring för att få fler användare, så kallad user acquisition. Inställningen att sätta kvaliteten främst innebär att spelen lanseras när avkastningen på investerat kapital maximeras. Ökade investeringar i user acquisition-aktiviteter är motiverade när krav på avkastning på annonskostnader är uppfyllda.

Koncernen har fler än 200 pågående spelutvecklingsprojekt inom PC/Console Games som utgår från en kombination av nya varumärken, varumärken som återigen ska användas efter ett längre uppehåll samt existerande och använda varumärken. Licensierade varumärken från Embracer Group kommer också att vara en viktig källa till organisk tillväxt. När det gäller mobilspel är investeringar i user acquisition särskilt viktiga för att driva organisk tillväxt. För brädspel är ökad varumärkeskännedom och synlighet i butik för existerande varumärken viktiga drivkrafter till organisk tillväxt.

Ytterligare en viktig källa till organisk tillväxt är katalogförsäljning. Embracer Groups diversifiering och förmågor inom ekosystemet tillsammans med dess stora varumärkesportfölj, som numera inkluderar över 850 varumärken, däribland några av de mest populära och ikoniska titlarna inom spel, serietidningar och annan media ger en solid grund för organisk tillväxt under kommande år.

Transmedia är en viktig strategisk komponent

På Embracer Group är det helt centralt att skapa värde genom varumärken. Koncernen avser använda sin unika varumärkesportfölj, struktur och utvecklingskapacitet som bas för att bygga närvaro i viktiga underhållningsformat. Det finns en stor mängd av mycket framgångsrika dataspel som härstammar från TV/film, serietidningar och brädspel. Det finns även en växande trend där dataspel anpassas för andra mediaformat.

Genom sin transmediastrategi söker Embracer Group efter att bygga ett ännu starkare ekosystem baserat på en diversifierad varumärkesportfölj med nya teknologier och tjänster som kompletterar koncernens kärnverksamhet inom spel – från skapande till distribution. Embracer Group ser möjligheter att nyttja varumärken i olika mediaformat och att stärka externa licenssamarbeten i olika spelkategorier, olika innehållsformat och olika plattformar. Varumärken kommer mestadels att härstamma från PC/Console-spel men Embracer Group kommer även att skapa PC/Console-spel baserade på varumärken från bordspel och serietidningar. Denna integrerade ansats tillsammans med koncernens decentraliserade affärsmodell bygger motståndskraft och är attraktiv för både organisk och förvärvad tillväxt.

Partnerskap förbättrar förutsägbarhet

Under senare år har koncernen gjort betydande investeringar i att bli en av industrins största skapare av innehåll för PC/Console. Embracer har över 10 000 utvecklare som skapar spel, många baserade på koncernens stora och breda varumärkeskatalog. Dessa ansträngningar har skapat betydande kollektivt värde som kan kapitaliseras genom samarbeten och licensavtal som i sin tur kan förbättra förutsägbarhet, minska operationell risk och ha en positiv påverkan på kassaflöden och vinster. Det har även potential att möjliggöra ytterligare investeringar i att skapa bättre spel som är baserade på både etablerade och nya varumärken och därigenom driva långsiktig organisk tillväxt.

Embracer Groups tillväxtresa

Finansiell modell

Ägt och drivet av entreprenörer

Embracer Group drivs och ägs av entreprenörer. För att likställa intressen mellan grundare, ledning och viktiga aktieägare i de förvärvade bolagen, emitterar Embracer Group ofta aktier och använder långsiktiga earn-outs som en del av köpeskillingar som kopplas till specifika operationella och/eller finansiella mål som det förvärvade bolaget behöver uppnå. Embracers ledning och medgrundare äger gemensamt ungefär 40 % av kapitalet och 60 % av rösterna. De flesta seniora befattningshavarna och personer i ledningen som inte äger aktier har incitament i form av earn-outs. Operativa koncerner är ansvariga för att ge incitament till viktiga anställda och skapa vinstdelning på studionivå, inom ramverket som bestämts av Embracer Group för att maximera och likställa långsiktiga intressen.

Skala ger starkare riskprofil

Varje enskilt godkänt spelutvecklingsprojekt har en avsevärd affärsmöjlighet, men för även med sig ett stort riskmoment. Det är därför bredden verkligen har betydelse. Bolaget har växt från 1 till 12 operativa koncerner sedan 2016 och det finns nu ett begränsat beroende av enskilda titlar. Detta resulterar i en attraktiv riskprofil samtidigt som våra studios uppmuntras till att vara kreativt modiga i sin spelutveckling.

Embracer Group uppmuntrar enskilda spelutvecklingsstudios att sätta kvaliteten främst och att skapa spel som sticker ut från mängden, eftersom djupet och bredden av spel under utveckling sänker den sammanlagda projektrisken på koncernnivå. Det finns för närvarande fler än 200 spel under utveckling i olika genrer och med olika målgrupper.

Försiktig inställning till skuldsättning

Embracer Groups skuldsättningsmål är en nettoskuld i förhållande till Justerat EBIT om 1,0x på framåtblickande 12 månaders basis. Koncernen får överstiga detta mål för rätt förvärvade tillväxtmöjlighet men med ambitionen om att återgå till under 1,0x på medellång sikt. En stark balansräkning understryks vilket reducerar finansiella risken och maximerar strategisk flexibilitet.

/ Om oss

Prenumerera

Embracer Group är en global koncern med kreativa, entreprenörsledda verksamheter inom PC, konsol-, mobil- och brädspel samt andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelportfölj med över 900 ägda eller kontrollerade varumärken.

Bolaget har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de tolv operativa koncernerna: THQ Nordic, PLAION, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, Saber Interactive, DECA Games, Gearbox Entertainment, Easybrain, Asmodee, Dark Horse, Freemode och Crystal Dynamics – Eidos. Koncernen har 135 interna studios och engagerar över 15 500 medarbetare i fler än 40 länder.