Koncernstrategi

Stärka fantastiska personer, företag och idéer

Strategisk filosofi

Embracer Group har kommit en bra bit på vägen mot att vara ett betydande, varaktigt och hållbart företag. Den strategiska filosofin has utvecklats och förfinats över tid och tjänar som riktningsvisare för framtida lönsam tillväxt. Duktiga människor ges förtroende och understöd för att realisera rätt idéer och nå sin fulla potential genom sin unika kultur och strategi.

Långsiktig syn

Företagets historia löper tillbaka till tidigt 90-tal då VD och medgrundare Lars Wingefors startade en verksamhet med begagnade serietidningar vid 13 års ålder. Mer än trettio år senare reflekteras fortfarande nyfikenheten, initiativkraften och entreprenörskapet i Embracer-kulturen. Grundare och entreprenörer som går samman med Embracer vill stanna i företaget och nå framgång genom den frihet som ges att utveckla än starkare verksamheter. Att modellen fungerar bevisas av att 106 av de totalt 108 entreprenörer som tillkommit sedan börsintroduktionen 2016, fortfarande är kvar i företaget.

En kultur av frihet och mångfald

Hos Embracer Group spelar det ingen roll vem du är, var du kommer ifrån, eller hur du ser ut. Koncernen förespråkar tron att mångfald, olika perspektiv och färdigheter leder till en bättre miljö för alla och till bättre resultat för företaget. Med verksamhet i fler än 40 länder världen över och med 69 nationaliteter representerade, är Embracer ett verkligt internationellt bolag. Mångfalden i erfarenhet, färdigheter och perspektiv är en fördel. Lokala företagskulturer stöds och bärs upp av koncernens decentraliserade affärsmodell. Entreprenörer, kreatörer och övrig företagsledning uppmuntras till att fatta sina egna beslut.

Kvaliteten kommer främst

Embracer Group har en av branschens största och bredaste portföljer av varumärken och spelrättigheter. Det är en mycket viktig styrka och gör det möjligt för de operativa koncernerna att fatta rätt långsiktiga beslut. Rätt beslut är alltid att sätta kvaliteten främst, även i de fall där kortsiktiga vinster ter sig lockande. Beslut att skjuta fram lanseringar, eller till och med ställa in dem, ses därför inte som misslyckanden utan som bevis på en aktiv kvalitetskontroll.

VÅR DECENTRALISERADE VERKSAMHETS­MODELL STÄRKER MÄNNISKOR, FOSTRAR AUTONOMI, SNABBHET OCH SKAPAR HÅLL­BARA ORGANISKA SYNERGIER I KONCERNENS EKOSYSTEM. EMBRACERS ROLL ÄR ATT FRIGÖRA VARJE TEAMS POTENTIAL OCH STÖDJA DEM MED NÖDVÄNDIGA RESURSER FÖR ATT LYCKAS. – Lars Wingefors

Embracers Ekosystem

Koncernnivå

Embracers huvudkontor står för kontroll- och stödfunktioner, ger tillgång till kapital, delad kunskap, mjuka synergier och ett robust ramverk för bolagsstyrning. Organisationen är resurssnål eftersom de operativa koncernerna själva har det affärsmässiga ansvaret, vilket inkluderar en väsentlig del av ekonomi- och bolagsstyrningen, regelefterlevnad, personalfrågor och kommunikation.

Operativa koncerner

De operativa koncernerna är ekosystemets primära byggstenar. De har fullt ekonomiskt och operativt ansvar och driver sina affärer oberoende av varandra och från koncernen i enlighet med Embracer Groups värderingar och rutiner för bolagsstyrning.

Bolag och studios

Embracer Group använder sig av en flervarumärkesstrategi. De som köper spel och underhållning möter Embracer via något av de många varumärkena, vart och ett med sitt unika sätt, stil och känsla.

Stordrift och bredd

Embracer Group består av ett ekosystem för studios, förläggare och andra spelföretag. De samarbeten, den finansiella styrkan och de möjligheter som ställs företagen till buds är unika och ger starka motiv till att ansluta sig. På det här sättet har Embracer vuxit från 370 till över 16 500 anställda sedan 2016, och tillväxten fortsätter.

Stordriften möjliggör risktagning

Varje enskilt godkänt spelutvecklingsprojekt har en avsevärd affärsmöjlighet, men för även med sig ett stort riskmoment. Det är därför bredden verkligen har betydelse. Embracer Group kan uppmuntra enskilda spelutvecklingsstudios att sätta kvaliteten främst och att skapa spel som sticker ut från mängden, eftersom djupet och bredden av spel under utveckling sänker den sammanlagda projektrisken på koncernnivå. Det finns för närvarande fler än 200 spel under utveckling i olika genrer och med olika målgrupper.

Företaget har vuxit från en till elva operativa koncerner sedan 2016. Under räkenskapsåret 2021/22 stod ingen enskild speltitel för mer än fem procent av koncernens intäkter. Det är möjligt att hålla en högre kreativitet i produktutvecklingen när beroendet av enskilda speltitlar är begränsat. Skaparna uppmuntras att tänka djärvt när de utvecklar spel.

Bredden möjliggör utveckling av transmedia

När media, plattformar och teknologier löper samman ökar möjligheterna att skapa varumärken för transmedia. Utöver traditionell licensiering förses interna kreatörer med samarbetsarenor där även skaparna av originalet kan bidra till utvecklingen. Denna typ av samarbete uppmuntras eftersom det ökar sannolikheten för att vi blir framgångsrika gällande våra transmediaambitioner.

Genom förvärvet av DECA under 2020 tog Embracer steget in i segmentet för mobilspel. Genom förvärven av Easybrain och CrazyLabs under året utökades närvaron ytterligare. Portföljen utvidgades ytterligare genom Asmodee och Dark Horse som gav närvaro i marknaderna för brädspel respektive serietidningar. Dessa förvärv, och alla de övriga som genomfördes under året, innebar transformativa steg och befäste bolagets position som den ledande oberoende spelkoncernen. Målet är att bli en affärspartner i spel- och underhållningsindustrin, och arbeta med ledande bolag, varumärken och plattformar.

Affärsmodell

Operativ modell

Embracer Group använder sig av en decentraliserad affärsmodell. Detta anses vara mycket viktigt för att stärka talangfulla utvecklare och entreprenörer tvärsöver koncernen. Modellen innebär ett affärsmässigt självstyre till de operativa koncerncheferna, dess grundare och studiochefer att leda verksamheterna som de finner lämpligt, samtidigt som de följer Embracer Groups struktur för rapportering, ekonomistyrning, uppförandekod och bolagsstyrning. Det här angreppssättet fostrar kreativitet, snabbhet och relevans när besluten fattas närmare relevanta marknader och samhällen.

Även med den decentraliserade affärsmodellen söker företaget realisera synergier där det är möjligt och bedöms som lämpligt, till exempel att operativa koncerner delar med sig av varumärken eller talanger. Att samarbeta och att sprida best practice uppmuntras.

Finansiell modell

En stark balansräkning betonas då den såväl begränsar den finansiella risken, som maximerar den strategiska flexibiliteten. Det operativa kassaflödet återinvesteras i aktiviteter för organisk tillväxt i så stor utsträckning som möjligt och kassan används för att finansiera tilläggsförvärv. För att skapa gemensamma intressen med de förvärvade bolagens grundare, företagsledning och aktieägare väljer Embracer Group ofta att emittera aktier och inrätta långsiktiga ersättningar som del av betalningen.

Marknadssegment

Under året utökades det antal marknadssegment Embracer Group riktar in sig på och de operativa koncernerna träffade spelare och kunder på flera nya plattformar. Fler än någonsin spelade spel under 2021, totalt 3 miljarder spelare globalt enligt marknadsundersökning från Newzoo. Intresset för spelande nådde nya höjder, vilket det antal TV- och filminnehåll som har spel som ursprung vittnar om.

PC, Konsol, VR

• AAA
• AA / A / Indie
• Free-to-play
• MMO (Massively Multiplayer Online)
• Underhåll
• VR
• Work-for-hire

Mobile

• Free-to-play
• Pay-to-play

Bordsspel

• Brädspel
• Kortspel

Övrigt

• Serietidningar
• Film
• TV
• E-handel
• Handelsvaror
• Distribution

Marknadens värdekedja

Embracer Group behåller en stark ställning inom samtliga större värdeskapande arenor på marknadens värdekedja. Koncernen har en varumärkesportfölj som består av över 850 speltitlar, 138 interna utvecklingsstudios över hela världen och en global kapacitet för fysisk och digital publicering till privatpersoner.

Att driva lönsam tillväxt

Embracer Group strävar efter att uppnå en förutsägbar, långsiktig tillväxt av intäkter, vinst och kassaflöde. Operativt kassaflöde återinvesteras till stor del i spelutveckling och andra organiska tillväxtinitiativ med en förväntat attraktiv avkastning på investeringen. Företagsförvärv ger stegvis organiska tillväxtmöjligheter.

Organisk tillväxt

Den organiska tillväxten drivs av lanseringar av nya spel, ytterligare innehåll och användning av rättigheter som inte använts på länge, ökade investeringar i aktiviteter och marknadsföring för att få fler användare, så kallad user acquisition. Inställningen att sätta kvaliteten främst innebär att spelen lanseras när avkastningen på investerat kapital är maximerad. Ökade investeringar i user acquisition-aktiviteter är motiverade när krav på avkastning på annonskostnader uppnås.

Koncernen har fler än 200 pågående utvecklingsprojekt av premiumspel, varav 60 procent grundar sig på nya varumärken eller vilande rättigheter. De övriga 40 procenten är kopplade till befintliga rättigheter och aktiva varumärken. Även licensierade varumärken kommer att vara en viktig källa till organisk tillväxt. Förlagsverksamheten kommer att bidra till organisk tillväxt genom nya förlagsaffärer med externa utvecklare och att internalisera förläggning av internt utvecklade spel. För mobilspel är investeringar i user acquisition-aktiviteter av särskild betydelse för att generera organisk tillväxt.

För brädspel är varumärkeskännedom och hyllutrymme avgörande för organisk tillväxt.

Icke-organisk tillväxt

Embracer Group strävar efter att vara förstahandsvalet för bolag som vill bli en del av en större koncern. För att ett förvärv eller sammanslagning ska kunna genomföras måste det finnas en stor likhet i företagskultur. Efter att förvärven slutförts är strategin att stärka de förvärvade bolagen för att möjliggöra en snabbare organisk tillväxt. Tilläggsförvärv görs för att stärka upp befintliga operativa koncerner genom att tillföra talanger och varumärken.

Embracer Group utvärderar kontinuerligt större, transformativa, förvärv- och samgående-möjligheter som skulle förbättra ekosystemet och resultera i nya operativa koncerner.

Ökad vinst och kassaflöde

När försäljningen ökar behöver även vinsten och kassaflödet öka och ge en fullgod avkastning på investerat kapital. Organisk såväl som icke-organisk tillväxt syftar till att vinst och kassaflöde ska växa i absoluta tal över tid. Att öka vinstmarginalen är sekundärt. Embracer Groups allt bredare portfölj som spänner över marknader, segment, genrer, titlar och operativa koncerner för med sig fördelen av en mer motståndskraftig vinstprofil.

Inga påtvingade synergier

De synergier mellan operativa koncerner som leds och godkänns av de operativa koncern-cheferna uppmuntras, men de tvingas inte fram. Omfattande integration, centralt förordad, mellan operativa koncerner för att uppnå potentiella kostnadssynergier sker inte. Det skulle gå emot den decentraliserade affärsmodellen och skulle sannolikt resultera i en hög alternativkostnad till följd av lägre organisk tillväxt. Ambitionen är snarare att företagskulturen leder till synergier till gagn för de inblandade operativa koncernerna, oavsett om det rör sig om intäkts- eller kostnadssynergier. Att verka i snabbväxande, kreativa branscher gör att primärt fokus ligger på ökad vinst och kassaflöde genom att stärka upp långsiktig organisk tillväxt.

/ Om oss

Prenumerera

Embracer Group är en global koncern med kreativa, entreprenörsledda verksamheter inom PC, konsol-, mobil- och brädspel samt andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelportfölj med över 850 ägda eller kontrollerade varumärken.

Bolaget har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de tolv operativa koncernerna: THQ Nordic, PLAION, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, Saber Interactive, DECA Games, Gearbox Entertainment, Easybrain, Asmodee, Dark Horse, Freemode och Crystal Dynamics – Eidos. Koncernen har 138 interna studios och engagerar över 16 500 medarbetare i fler än 40 länder.