Koncernstrategi

Stärka fantastiska personer, företag och idéer

Optimering av vår modell och strategi

Embracer Group är en global koncern bestående av verksamheter inom spel och underhållning. Över 11 000 passionerade medarbetare skapar underhållning och värde för spelare och kunder världen över med en av branschens största varumärkesportföljer. Koncernen har en decentraliserad affärsmodell där fantastiska entreprenörer driver sin verksamhet genom självständiga operativa koncerner, var och en med sitt eget unika arv, varumärke, affärsstrategi och andra kännetecken, men baserat på ett gemensamt ramverk för bolagsstyrning och ansvar.

Värderingar

Embracer har kommit långt på resan mot att bli en substantiell, långsiktig och hållbar koncern. Den långsiktiga strategin stöds av koncernens tre värderingar: tillit, långsiktighet och omfamnande. Vi tror på att fantastiska människor kan fatta rätt beslut och jobba för att realisera fantastiska idéer och uppnå deras fulla potential, baserat på vår gemensamma ansats till bolagsstyrning och ansvar.

Embracers Ekosystem

Koncernnivå

Embracer Groups huvudkontor ansvarar för kontroll och stödfunktioner, ger tillgång till kapital, delar kunskap, koncerninterna synergier och ett solitt ramverk för bolagsstyrning. Organisationen är slimmad eftersom de operativa koncernerna har ett betydande ansvar för att leda den kommersiella verksamheten och för att implementera ramverket för styrning omfattande finansiell kontroll, bolagsstyrning, regelefterlevnad, human resources och kommunikation.

Operativa koncerner

De operativa koncernerna är ekosystemets primära byggstenar. De har finansiellt och operativt ansvar och driver sina affärer självständigt i enlighet med Embracer Groups värderingar och rutiner för bolagsstyrning och med aktivt stöd och koordinering från koncerngemensamma funktioner.

Bolag och studios

Embracer Group använder sig av en flervarumärkesstrategi. De som köper spel och underhållning möter Embracer via något av de många varumärkena, vart och ett med sitt unika sätt, stil och känsla.

Affärsmodell

Ger entreprenörer styrka

Embracer Group består av ett ekosystem för studios, förläggare och andra spel- och underhållningsbolag. De samarbeten, den styrka och de affärsmöjligheter som dessa företag erbjuds är unika och ger starka motiv till att ansluta sig. Embracer Group har en decentraliserad affärsmodell. Modellen ger operativa koncern-VD:ar, medgrundare och studiochefer frihet och ansvar samtidigt som den kräver att anställda agerar i linje med våra värderingar och följer ramverket för rapportering, bolagsstyrning och regelefterlevnad. Denna ansats bidrar till kreativitet, snabbhet och relevans.

Synergier uppmuntras

Även med den decentraliserade affärsmodellen söker företaget realisera synergier mellan operativa koncerner där det är möjligt och bedöms som lämpligt. Detta kan inkludera samarbete, utbyte av kunskap, varumärken och talanger. Centralt godkända integrationsinitiativ utvärderas också för att främja synergier som gagnar båda parter, både gällande intäkter och kostnadsbesparingar.

Kapitalallokering

Embracer Groups ledning utvärderar löpande resultatutveckling och utsikter för de 11 operativa koncernerna. Beslut gällande kapitalallokering som överstiger ett visst belopp, inklusive spelutvecklingsprojekt, måste godkännas av moderbolaget. Koncernen har som ambition att skapa en mer gedigen, centraliserad process för spelinvesteringar och projektuppföljning, samtidigt som kreativ frihet säkerställs för varje operativ koncern. Diversifiering mellan rörelsesegment och operativa koncerner ökar möjligheter och flexibilitet i kapitalallokering gällande projektledning och varumärkeshantering, medan godkännandeprocessen ämnar fokusera kapitalallokering på ett sätt som levererar högsta avkastningen på investeringen. Embracer använder en modell som bygger på riskjusterad avkastning och kapitalkostnad.

Rörelsesegment

Embracer Group är organiserat i fyra rörelsesegment: PC/Console Games, Mobile Games, Tabletop Games och Entertainment & Services.

Genom dessa segment har Embracer Group starka marknadspositioner inom PC, konsol, VR, mobil och bordsspel, samt nischpositioner inom film och serietidningar, inklusive en attraktiv partner publishing. Tillsammans bildar dessa rörelsesegment ett växande ekosystem som är unikt inom industrin.

Marknadens värdekedja

Embracer Group behåller en stark ställning inom samtliga större värdeskapande arenor på marknadens värdekedja.

Koncernen har en varumärkesportfölj som består av över 900 speltitlar, 106 interna utvecklingsstudios över hela världen och en global kapacitet för fysisk och digital publicering till privatpersoner.

Tillväxtmodell

På Embracer Group är det helt centralt att skapa värde genom varumärken. Koncernen avser använda sin unika varumärkesportfölj, struktur och utvecklingskapacitet som bas för att bygga närvaro i viktiga underhållningsformat.

Under senare år har koncernen gjort betydande investeringar i att bli en av industrins största skapare av innehåll för PC/Console. Den organiska tillväxten drivs primärt av lanseringar av nya spel, ytterligare innehåll och användning av rättigheter som inte använts på länge, och ökade investeringar i aktiviteter och marknadsföring för att få fler användare, så kallad user acquisition.

Ytterligare en viktig källa till organisk tillväxt är katalogförsäljning. Embracer Groups diversifiering och förmågor inom ekosystemet tillsammans med dess stora varumärkesportfölj, som numera inkluderar över 900 varumärken, däribland några av de mest populära och ikoniska titlarna inom spel, serietidningar och annan media ger en solid grund för organisk tillväxt under kommande år.

Läs mer om vår tillväxtmodell i vår senaste Årsredovisning.

Embracer Groups tillväxtresa

Finansiell modell

Embracer Group drivs och ägs av entreprenörer. Vår diversifierade koncern och verksamheter är vår styrka. Varje enskilt godkänt spelutvecklingsprojekt har en avsevärd affärsmöjlighet, men för även med sig ett stort riskmoment. Det är därför bredden verkligen har betydelse. Bolaget har växt från 1 till 11 operativa koncerner sedan 2016 och det finns nu ett begränsat beroende av enskilda titlar. Detta resulterar i en attraktiv riskprofil samtidigt som våra studios uppmuntras till att vara kreativt modiga i sin spelutveckling.

Läs mer om vår finansiella modell i vår senaste Årsredovisning.

/ Om oss

Prenumerera

Embracer Group är en global koncern med kreativa, entreprenörsledda verksamheter inom PC, konsol-, mobil- och brädspel samt andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelportfölj med över 900 ägda eller kontrollerade varumärken.

Bolaget har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de tio operativa koncernerna: THQ Nordic, PLAION, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, DECA Games, Easybrain, Asmodee Group, Dark Horse Media, Freemode och Crystal Dynamics – Eidos. Koncernen har 106 interna studios och engagerar över 11 000 medarbetare i fler än 40 länder.