Delårsrapport Q1 FY 22/23

April-Juni 2022
Kommentar från VD

20-35% organisk tillväxt väntas under räkenskapsåret 2022/23

Vi är glada att kunna presentera ännu ett stabilt kvartal i linje med vår kommunicerade guidning. Vi levererar enligt vår ambitiösa tillväxtplan och även om marknaden har svalnat något står vi fast vid prognos för innevarande och nästkommande verksamhetsår. Dagens rapport är en betydelsefull milstolpe då det är vår första kvartalsrapport enligt IFRS, och vi rapporterar enligt de fyra affärs- segmenten PC/Console Games, Mobile Games, Tabletop Games och Entertainment & Services.

Läs mer +

Som väntat var det första kvartalet jämförelsevis lugnt, men likväl var det ett rekordkvartal för koncernen i finansiella termer: Nettoomsättningen uppgick till 7 118 MSEK i kvartalet och justerat EBIT (operativt EBIT) var 1 322 MSEK. Verksamheten utvecklades i stort sett i linje med våra förväntningar. Det gjordes relativt få lanseringar under kvartalet i segmenten PC/Console Games och Entertainment & Services och jämförelsesiffrorna inkluderar förra årets lansering av Biomutant. PC/Console Games-försäljningen dominerades under kvartalet av katalogförsäljning. Den enda nya titel som bidrog nämnvärt till segmentet PC/Console Games intäkter var Evil Dead: The Game.

Segmentet Mobile Games fortsätter att utvecklas starkt med 20 procent organisk tillväxt (CCY) i kvartalet. Vi ser en fortsatt god avkastning på annonskostnader (ROAS) för vår mobilspelsportfölj och därför investerar vi mer i User Acquisition, vilket belastar marginalen något under kvartalet.

Segmentet Tabletop Games, med den operativa koncernen Asmodee, hade ett starkt momentum drivet av hög efterfrågan, särskilt på samlarkort, trots att perioden normalt är säsongsmässigt svagare. Segmentet redovisade en nettoomsättning på 2 665 MSEK och justerat EBIT på 445 MSEK kronor, vilket gör det till koncernens största intäktskälla under kvartalet.

Vi fortsätter att öka de organiska investeringarna i vår spelutvecklingspipeline med ett rekordbelopp om 1 114 MSEK investerat i spelutveckling, som kommer att driva företagets organiska tillväxt i många år framöver. På kort sikt bidrar detta dock till att det fria kassaflödet under kvartalet var negativt. Vi förväntar oss ett starkt fritt kassaflöde för helåret, vilket kommer att minska vår belåning. Ökningen av nettorörelsekapitalet i det första kvartalet är främst en följd av lageruppbyggnad inom Tabletop Games inför det säsongsmässigt starka tredje kvartalet. Detta väntas minska markant under räkenskapsårets andra halva.

Vi agerar mycket långsiktigt, både när det gäller organiska och icke-organiska investeringar. Jag vill understryka att vi inte optimerar företaget utifrån procentuella marginaler, utan utifrån vinst i absoluta tal och på lång sikt utifrån justerat resultat per aktie.

Vi upprepar prognosen för justerat EBIT

För koncernen som helhet upprepar vi vår prognos för justerat EBIT på 9,2-11,3 miljarder SEK för räkenskaps- året 2022/23 och 10,3-13,6 miljarder SEK för räken- skapsåret 2023/24. Vi levererar enligt vår ambitiösa tillväxtplan, samtidigt som vi noterar att marknaden är mer utmanande.

I början av året räknade Newzoo med att spelmarknaden skulle växa med cirka fem procent 2022, medan de nu har reviderat ner prognosen till två procent. Precis som resten av marknaden har även vi sett vissa effekter av inflation, minskad konsumtion och reklam, liksom kvar- varande pandemieffekter inklusive hårdvarubrist. Nya releaser för PC/Console väntas dock vara den främsta drivkraften för den organiska tillväxten under de kommande kvartalen och åren.

Om vi tittar på hur justerat EBIT fördelar sig över året förväntar vi oss att Q2 och Q3 blir klart starkare än Q1, något till Q3:s fördel, drivet av både nya lanseringar och säsongsvariationer. Q2 får stöd av den nya Saints Row och andra betydande avtal med plattformar. Vidare väntar vi oss att Q4 blir räkenskapsårets klart starkaste kvartal drivet av några starka lanseringar inklusive en efterlängtad AAA-titel, som väntas lanseras under Q4 och som snart kommer att utannonseras.

Väl positionerat för att överträffa marknadstillväxten när Gamescom närmar sig

Vår tillväxtmodell ligger fast. Vår främsta prioritet i våra affärssegment är att uppnå lönsam organisk tillväxt. Vi tycker att vi är väl positionerade för att fortsätta att överträffa marknadstillväxten i alla våra fyra segment, tack vare de investeringar vi har gjort i vår pipeline och tillväxtpotentialen för våra befintliga produkter och tjänster.

Den organiska tillväxten för hela koncernen var –12 procent i kvartalet. Resten av året räknar vi med att klart överträffa den övriga marknadens tillväxt, med en total organisk tillväxt på 20-35 procent för hela räkenskapsåret för koncernen.

Vi ser fram emot att få dela med oss mer av allt vi byg- ger under de kommande månaderna och åren. Med mer än 220 pågående spelutvecklingsprojekt håller nu vår välinvesterade utvecklingspipeline på att mogna. Den innehåller mer än 25 AAA-spel under utveckling som ska lanseras under perioden fram till räkenskapsåret 25/26. Efter en längre period utan större lanseringar inom PC/ Console Games går vi nu in i en ny fas av högre lanse- ringsaktivitet. Vi räknar med att släppa två AAA-spel under resten av detta räkenskapsår, samt att få royalties för Gearbox AAA-spel Tiny Tina’s Wonderlands, som släpptes sent under föregående räkenskapsår. När den nya Saints Row lanseras i fysiska och digitala butiker den 23 augusti kommer det att vara en av de viktigaste lanseringarna under det här verksamhetsåret. Spänningen kring spelet byggs nu upp bland fansen. Förbeställningar för Saints Row är stabila och i linje med våra förväntningar.

Den andra av de två återstående AAA-lanseringarna är ytterligare ett efterlängtat spel som snart kommer att utannonseras och lanseras under fjärde kvartalet. Dessutom planeras lanseringar av AA-, A- och Indietitlar, flera spännande mobiltitlar och många nya brädspel de kommande kvartalen. Under tredje kvartalet kommer till exempel den efterlängtade (eller fruktade) uppföljaren Goat Simulator 3 att lanseras av Coffee Stain. På THQ Nordics 2022 Digital Showcase i förra veckan utannon- serades flera spännande titlar, inklusive Alone in the Dark, Outcast 2 och All Elite Wrestling. Våra förläggare kommer att utannonsera många nya spel den kommande tiden, inklusive ett flertal på Gamescom nästa vecka. Ett av koncernens AAA-projekt har överförts till en annan studio inom koncernen. Det gjordes för att säkerställa att kvaliteten håller den nivå som krävs för titeln. Vi väntar oss inte att förändringen medför några väsentliga förseningar för titeln.

Det tredje kvartalet förväntas få stöd av en säsongsmäs- sigt starkare efterfrågan inom Tabletop Games, Mobile Games och Entertainment & Services. Den starka tillväxten proforma i vårt segment för mobilspel väntas fortsätta när vi fortsätter att investera i User Acquisition med god avkastning på spenderade annonskostnader (ROAS). Vårt Tabletop Games-segment (Asmodee) fortsätter att leverera solid organisk tillväxt med ökade marknadsan- delar och förväntas bidra med 2,0-2,5 miljarder SEK till justerat EBIT för hela räkenskapsåret 2022/23.

IFRS-konvertering ett viktigt steg

Jag är väldigt stolt och tacksam över vårt ekonomiteam och våra rådgivare för att de har genomfört det största IFRS-konverteringsprojektet någonsin i Sverige och dessutom före den ursprungliga tidsplanen. Det är en viktig milstolpe i arbetet med att ständigt förbättra bolagsstyrningen i vår koncern. Processen att byta marknadsplats till Nasdaq Stockholms huvudmarknad före kalenderårets slut går därmed enligt plan. Vi har räknat om vår nettoomsättning och vårt justerade EBIT, exklusive förvärvsrelaterade kostnader, för de senaste två räkenskapsåren. Skillnaden enligt IFRS-rapporteringen är mindre än en procent.

Stark balansräkning

I den rådande finansiella miljön är det viktigt att ha en stark balansräkning. Vi står fortsatt fast vid vårt skuld- sättningsmål. Hittills i Embracer Groups historia har vi enbart förlitat oss på eget kapital och bankfinansiering. Vi värnar om det långsiktiga engagemanget från våra befintliga aktieägare samt våra nordiska relationsbanker Nordea, SEB och Swedbank. Under sommaren har vi utökat gruppen av relationsbanker med HSBC och Svensk Exportkredit och vi ser fram emot ett lika långsiktigt samarbete med dessa.

Med vårt unika ekosystem inom spel- och underhållningsbranschen är vi en attraktiv partner för många av våra vänner i branschen. Under kvartalet välkomnade vi branschinvesteraren Savvy Gaming Group, som investerade 10,3 miljarder SEK i en riktad nyemission. Vi fortsätter att föra samtal med flera industriella partners som kan stödja vår långsiktiga strategi antingen genom ivesteringar eller partnerskap.

Vid publiceringstillfället har vi 20 miljarder SEK tillgäng- ligt i kassa och kreditfaciliteter, varav 6 miljarder SEK för- faller i juni 2023 och resten inte förrän 2024 eller senare.

M&A-uppdatering – aktivt men allt mer selektivt

Under kvartalet hade vi glädjen att välkomna utveck- lingsstudiorna Crystal Dynamics, Eidos-Montréal och Square Enix Montréal till koncernen, tillsammans med 1 100 begåvade medarbetare och en spännande katalog av varumärken inklusive Tomb Raider, Deus Ex, Thief, Legacy of Kain, Championship Manager och en katalog med ytterligare över 50 titlar. Transaktionen förväntas stängas inom kort och innebär ett viktigt bidrag till vårt segment för PC/Console Games.

Vi har en stark pipeline av potentiella M&A-uppslag som kan bidra till vår långsiktiga tillväxt. Vi ser många attraktiva förvärvsmöjligheter inom alla våra segment. Vi letar aktivt efter starka varumärken samt talang och förmågor som gör vårt ekosystem ännu starkare. Prisförväntningarna har reviderats särskilt för underkapitaliserade företag. Vi är försiktiga och alltmer selektiva för att säkerställa att vi placerar våra aktieägares investeringar på ett klokt sätt.

Embracer Group är en unik koncern i en dynamisk bransch, där den decentraliserade verksamhetsmodellen är en styrka. Vi är stolta över de entreprenörer och före- tag vi har sammanfört, med starka marknadspositioner i attrktiva vertikaler och en bred katalog med mer än 800 ägda och kontrollerade varumärken. Vi har en välinves- terad pipeline av kommande premiumspel inom PC/ Console. Vi har en ledande position inom annonsbaserade free-to-play mobilspel och ett starkt track-record när det gäller att framgångsrikt lansera nya spel på marknaden. Vi är en ledande förläggare med ett omfattande distributionsnätverk för bordsspel i 50 länder med 22 interna studior och en stark produktportfölj som inkluderar de modernaste klassikerna inom bordsspel.

Idag arbetar vi med de flesta av de stora licensgivarna och stödjer utvecklingen av transmediaupplevelser baserade på några av världens mest älskade varumärken. Därmed är både studios och förläggare i hela koncernen både erfarna och väl positionerade för att dra nytta av transmediamöjligheterna i vår stora katalog av ägda och kontrollerade varumärken.

Flera videospelsanpassningar av Asmodees varumärken är redan i konceptfasen. Flera av Dark Horses varumärkesavtal utvärderas för utveckling av både videospel och bordsspel. Samtidigt utvärderar Asmodee och Dark Horse aktivt möjligheterna att anpassa våra videospelsserier till brädspel och serietidningar. Vi strävar aktivt efter partnerskap med etablerade branschaktörer för att föra över fler av våra varumärken till film, TV och streaming.

Nya hållbarhetsmål

Hållbarhet fortsätter att vara en viktig prioritet i vår långsiktiga utveckling och vi fortsätter kontinuerligt våra ansträngningar inom vårt ramverk inom hållbarhets- området. Under kvartalet beslutade styrelsen om nya, ambitiösa hållbarhetsmål för koncernen, vilket ger en tydlig riktning för vårt hållbarhetsarbete framöver:

 • Fördubbla antalet kvinnliga verkställande direktörer/studiochefer till 2025 jämfört med basåret 2021/22.
 • Minska koldioxidutsläppen med 45% till 2030 jämfört med basåret 2021/22, i linje med Parisavtalet, och fastställa Science Based Targets under 2022/23.
 • Varje operativ koncern ska sätta sina egna hållbarhetsmål under 2022/23.

Det omänskliga och orättfärdiga kriget i Ukraina och dess konsekvenser har inneburit ett nytt geopolitiskt och ekonomiskt landskap som vi noga bevakar. Vårt främsta fokus är våra medarbetare i de regioner som är direkt berörda av konflikten. Alla våra interna utvecklingsresurser är fullt utnyttjade och arbetet med omlokalisering fortsätter som tidigare kommunicerats.

Avslutningsvis vill jag rikta ett tack till alla våra aktieägare, anställda, kunder, branschkollegor och affärspartners för era bidrag till Embracer Groups framgång och utveckling.

18 augusti 2022, Karlstad, Värmland, Sverige

Lars Wingefors
Medgrundare och VD

Webbsändning Q1 FY 22/23


Pressmeddelande • augusti 18, 2022 • 06:00

Embracer Group publicerar delårsrapport Q1, april-juni 2022: NETTOOMSÄTTNINGEN ÖKADE MED 107% TILL 7 118 MSEK

FÖRSTA KVARTALET, APRIL-JUNI 2022 (JÄMFÖRT MED APRIL-JUNI 2021)

Detta är Embracer Groups första rapport upprättad enligt IFRS. Koncernredovisningen för de föregående åtta kvartalen har justerats i enlighet med kriterierna i IFRS. En sammanfattning av effekterna presenteras på sid 5 i rapporten.

 • Nettoomsättningen ökade med 107% till 7 118 MSEK (3 433). Omsättningen per segment uppgick till:
  • PC/Console Games: ökade med 2% till 2 294 MSEK (2 239).
  • Mobile Games: ökade med 104% till 1 488 MSEK (728).
  • Tabletop Games: 2 665 MSEK (-).
  • Entertainment & Services: ökade med 44% till 671 MSEK (466).
 • Redovisat EBIT för perioden minskade till –398 MSEK (55), en redovisad EBIT-marginal om –6% (2%). Justerat EBIT ökade 3% till 1 322 MSEK (1 279), vilket motsvarar en justerad EBIT-marginal om 19% (37%), varav:
  • PC/Console Games: minskade med 39% till 602 MSEK (984).
  • Mobile Games: minskade med 3% till 277 MSEK (287).
  • Tabletop Games: 445 MSEK (-).
  • Entertainment & Services: minskade med 48% till 21 MSEK (40).
 • Redovisat EBITDA ökade med 31% till SEK 702 MSEK (534), vilket motsvarar en redovisad EBITDA-marginal om 10% (16%). Justerat EBITDA ökade 19% till 1 867 MSEK (1 573), vilket motsvarar en justerad EBITDA-marginal på 26% (46%).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 347 MSEK (582). Investeringar i immateriella tillgångar uppgick till –1 204 MSEK (–829). Fritt kassaflöde före förändringar i rörelsekapital uppgick till 461 MSEK (505).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till –0,16 (0,07) SEK och efter utspädning till –0,16 (0,07) SEK. Justerat resultat per aktie uppgick till 1,04 SEK (1,01). Justerat resultat per aktie efter full utspädning var 0,96 (0,96).
 • Bolaget upprepar den tidigare kommunicerade prognosen för justerat EBIT om 9 200-11 300 MSEK för räkenskapsåret 2022/23 och 10 300-13 600 MSEK för räkenskapsåret 2023/24.
Nyckeltal koncernen Apr-jun Apr-jun Apr 2021–
2022 2021 Mar 2022
Nettoomsättning, MSEK 7 118 3 433 17 067
EBITDA, MSEK 702 534 1 667
Justerat EBITDA, MSEK 1 867 1 573 5 942
EBIT, MSEK –398 55 –1 126
Justerat EBIT, MSEK 1 322 1 279 4 465
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK 347 582 4,070
Fritt kassaflöde före förändringar av rörelsekapital 461 505 1 418
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar, MSEK 1 204 829 3 717
Totalt antal pågående spelutvecklingsprojekt 222 180 223
Totalt antal spelutvecklare, internt och externt 9 436 6 387 8 586
Totalt antal sysselsatta 13 877 7 886 12 760
Försäljningstillväxt 107% 66% 90%
Justerad EBITDA-marginal 26% 46% 35%
Justerad EBIT-marginal 19% 37% 26%

I denna rapport avser samtliga jämförelsetal inom parentes motsvarande period föregående år, om inte annat anges.

KOMMENTAR FRÅN VD:

20-35% ORGANISK TILLVÄXT VÄNTAS UNDER RÄKENSKAPSÅRET 2022/23

Vi är glada att kunna presentera ännu ett stabilt kvartal i linje med vår kommunicerade guidning. Vi levererar enligt vår ambitiösa tillväxtplan och även om marknaden har svalnat något står vi fast vid prognos för innevarande och nästkommande verksamhetsår. Dagens rapport är en betydelse­full milstolpe då det är vår första kvartalsrapport enligt IFRS, och vi rapporterar enligt de fyra affärssegmenten PC/Console Games, Mobile Games, Tabletop Games och Entertainment & Services.

Som väntat var det första kvartalet jämförelsevis lugnt, men likväl var det ett rekordkvartal för koncernen i finansiella termer: Nettoomsättningen uppgick till 7 118 MSEK i kvartalet och justerat EBIT (operativt EBIT) var 1 322 MSEK. Verksamheten utvecklades i stort sett i linje med våra förväntningar. Det gjordes relativt få lanseringar under kvartalet i segmenten PC/Console Games och Entertainment & Services och jämförelsesiffrorna inkluderar förra årets lansering av Biomutant. PC/Console Games-försäljningen dominerades under kvartalet av katalogförsäljning. Den enda nya titel som bidrog nämnvärt till segmentet PC/Console Games intäkter var Evil Dead: The Game.

Segmentet Mobile Games fortsätter att utvecklas starkt med 20 procent organisk tillväxt (CCY) i kvartalet. Vi ser en fortsatt god avkastning på annonskostnader (ROAS) för vår mobilspelsportfölj och därför investerar vi mer i User Acquisition, vilket belastar marginalen något under kvartalet.

Segmentet Tabletop Games, med den operativa koncernen Asmodee, hade ett starkt momentum drivet av hög efterfrågan, särskilt på samlarkort, trots att perioden normalt är säsongsmässigt svagare. Segmentet redovisade en nettoomsättning på 2 665 MSEK och justerat EBIT på 445 MSEK kronor, vilket gör det till koncernens största intäktskälla under kvartalet.

Vi fortsätter att öka de organiska investeringarna i vår spelutvecklingspipeline med ett rekordbelopp om 1 114 MSEK investerat i spelutveckling, som kommer att driva företagets organiska tillväxt i många år framöver. På kort sikt bidrar detta dock till att det fria kassaflödet under kvartalet var negativt. Vi förväntar oss ett starkt fritt kassaflöde för helåret, vilket kommer att minska vår belåning. Ökningen av nettorörelsekapitalet i det första kvartalet är främst en följd av lageruppbyggnad inom Tabletop Games inför det säsongsmässigt starka tredje kvartalet. Detta väntas minska markant under räkenskapsårets andra halva.

Vi agerar mycket långsiktigt, både när det gäller organiska och icke-organiska investeringar. Jag vill understryka att vi inte optimerar företaget utifrån procentuella marginaler, utan utifrån vinst i absoluta tal och på lång sikt utifrån justerat resultat per aktie.

Vi upprepar prognosen för justerat EBIT

För koncernen som helhet upprepar vi vår prognos för justerat EBIT på 9,2-11,3 miljarder SEK för räkenskapsåret 2022/23 och 10,3-13,6 miljarder SEK för räkenskapsåret 2023/24. Vi levererar enligt vår ambitiösa tillväxtplan, samtidigt som vi noterar att marknaden är mer utmanande.

I början av året räknade Newzoo med att spelmarknaden skulle växa med cirka fem procent 2022, medan de nu har reviderat ner prognosen till två procent. Precis som resten av marknaden har även vi sett vissa effekter av inflation, minskad konsumtion och reklam, liksom kvarvarande pandemieffekter inklusive hårdvarubrist. Nya releaser för PC/Console väntas dock vara den främsta drivkraften för den organiska tillväxten under de kommande kvartalen och åren.

Om vi tittar på hur justerat EBIT fördelar sig över året förväntar vi oss att Q2 och Q3 blir klart starkare än Q1, något till Q3:s fördel, drivet av både nya lanseringar och säsongsvariationer. Q2 får stöd av den nya Saints Row och andra betydande avtal med plattformar. Vidare väntar vi oss att Q4 blir räkenskapsårets klart starkaste kvartal drivet av några starka lanseringar inklusive en efterlängtad AAA-titel, som väntas lanseras under Q4 och som snart kommer att utannonseras.

Väl positionerat för att överträffa marknadstillväxten när Gamescom närmar sig

Vår tillväxtmodell ligger fast. Vår främsta prioritet i våra affärssegment är att uppnå lönsam organisk tillväxt. Vi tycker att vi är väl positionerade för att fortsätta att överträffa marknadstillväxten i alla våra fyra segment, tack vare de investeringar vi har gjort i vår pipeline och tillväxt­potentialen för våra befintliga produkter och tjänster.

Den organiska tillväxten för hela koncernen var –12 procent i kvartalet. Resten av året räknar vi med att klart överträffa den övriga marknadens tillväxt, med en total organisk tillväxt på 20-35 procent för hela räkenskapsåret för koncernen.

Vi ser fram emot att få dela med oss mer av allt vi bygger under de kommande månaderna och åren. Med mer än 220 pågående spelutvecklingsprojekt håller nu vår välinvesterade utvecklingspipeline på att mogna. Den innehåller mer än 25 AAA-spel under utveckling som ska lanseras under perioden fram till räkenskapsåret 25/26. Efter en längre period utan större lanseringar inom PC/Console Games går vi nu in i en ny fas av högre lanseringsaktivitet. Vi räknar med att släppa två AAA-spel under resten av detta räkenskapsår, samt att få royalties för Gearbox AAA-spel Tiny Tina’s Wonderlands, som släpptes sent under föregående räkenskapsår. När den nya Saints Row lanseras i fysiska och digitala butiker den 23 augusti kommer det att vara en av de viktigaste lanseringarna under det här verksamhetsåret. Spänningen kring spelet byggs nu upp bland fansen. Förbeställningar för Saints Row är stabila och i linje med våra förväntningar.

Den andra av de två återstående AAA-lanseringarna är ytterligare ett efterlängtat spel som snart kommer att utannonseras och lanseras under fjärde kvartalet. Dessutom planeras lanseringar av AA-, A- och Indietitlar, flera spännande mobiltitlar och många nya brädspel de kommande kvartalen. Under tredje kvartalet kommer till exempel den efterlängtade (eller fruktade) uppföljaren Goat Simulator 3 att lanseras av Coffee Stain. På THQ Nordics 2022 Digital Showcase i förra veckan utannonserades flera spännande titlar, inklusive Alone in the Dark, Outcast 2 och All Elite Wrestling. Våra förläggare kommer att utannonsera många nya spel den kommande tiden, inklusive ett flertal på Gamescom nästa vecka. Ett av koncernens AAA-projekt har överförts till en annan studio inom koncernen. Det gjordes för att säkerställa att kvaliteten håller den nivå som krävs för titeln. Vi väntar oss inte att förändringen medför några väsentliga förseningar för titeln.

Det tredje kvartalet förväntas få stöd av en säsongsmässigt starkare efterfrågan inom Tabletop Games, Mobile Games och Entertainment & Services. Den starka tillväxten proforma i vårt segment för mobilspel väntas fortsätta när vi fortsätter att investera i User Acquisition med god avkastning på spenderade annonskostnader (ROAS). Vårt Tabletop Games-segment (Asmodee) fortsätter att leverera solid organisk tillväxt med ökade marknadsandelar och förväntas bidra med 2,0-2,5 miljarder SEK till justerat EBIT för hela räkenskapsåret 2022/23.

IFRS-konvertering ett viktigt steg

Jag är väldigt stolt och tacksam över vårt ekonomiteam och våra rådgivare för att de har genomfört det största IFRS-konverteringsprojektet någonsin i Sverige och dessutom före den ursprungliga tidsplanen. Det är en viktig milstolpe i arbetet med att ständigt förbättra bolagsstyrningen i vår koncern. Processen att byta marknadsplats till Nasdaq Stockholms huvudmarknad före kalenderårets slut går därmed enligt plan. Vi har räknat om vår nettoomsättning och vårt justerade EBIT, exklusive förvärvsrelaterade kostnader, för de senaste två räkenskapsåren. Skillnaden enligt IFRS-rapporteringen är mindre än en procent.

Stark balansräkning

I den rådande finansiella miljön är det viktigt att ha en stark balansräkning. Vi står fortsatt fast vid vårt skuldsättningsmål. Hittills i Embracer Groups historia har vi enbart förlitat oss på eget kapital och bankfinansiering. Vi värnar om det långsiktiga engagemanget från våra befintliga aktieägare samt våra nordiska relationsbanker Nordea, SEB och Swedbank. Under sommaren har vi utökat gruppen av relationsbanker med HSBC och Svensk Exportkredit och vi ser fram emot ett lika långsiktigt samarbete med dessa.

Med vårt unika ekosystem inom spel- och underhållningsbranschen är vi en attraktiv partner för många av våra vänner i branschen. Under kvartalet välkomnade vi branschinvesteraren Savvy Gaming Group, som investerade 10,3 miljarder SEK i en riktad nyemission. Vi fortsätter att föra samtal med flera industriella partners som kan stödja vår långsiktiga strategi antingen genom ivesteringar eller partnerskap.

Vid publiceringstillfället har vi 20 miljarder SEK tillgängligt i kassa och kreditfaciliteter, varav 6 miljarder SEK förfaller i juni 2023 och resten inte förrän 2024 eller senare.

M&A-uppdatering – aktivt men allt mer selektivt

Under kvartalet hade vi glädjen att välkomna utvecklingsstudiorna Crystal Dynamics, Eidos-Montréal och Square Enix Montréal till koncernen, tillsammans med 1 100 begåvade medarbetare och en spännande katalog av varumärken inklusive Tomb Raider, Deus Ex, Thief, Legacy of Kain, Championship Manager och en katalog med ytterligare över 50 titlar. Transaktionen förväntas stängas inom kort och innebär ett viktigt bidrag till vårt segment för PC/Console Games.

Vi har en stark pipeline av potentiella M&A-uppslag som kan bidra till vår långsiktiga tillväxt. Vi ser många attraktiva förvärvsmöjligheter inom alla våra segment. Vi letar aktivt efter starka varumärken samt talang och förmågor som gör vårt ekosystem ännu starkare. Prisförväntningarna har reviderats särskilt för underkapitaliserade företag. Vi är försiktiga och alltmer selektiva för att säkerställa att vi placerar våra aktieägares investeringar på ett klokt sätt.

Embracer Group är en unik koncern i en dynamisk bransch, där den decentraliserade verksamhetsmodellen är en styrka. Vi är stolta över de entreprenörer och företag vi har sammanfört, med starka marknadspositioner i attrktiva vertikaler och en bred katalog med mer än 800 ägda och kontrollerade varumärken. Vi har en välinvesterad pipeline av kommande premiumspel inom PC/Console. Vi har en ledande position inom annonsbaserade free-to-play mobilspel och ett starkt track-record när det gäller att framgångsrikt lansera nya spel på marknaden. Vi är en ledande förläggare med ett omfattande distributionsnätverk för bordsspel i 50 länder med 22 interna studior och en stark produktportfölj som inkluderar de modernaste klassikerna inom bordsspel.

Idag arbetar vi med de flesta av de stora licensgivarna och stödjer utvecklingen av transmediaupplevelser baserade på några av världens mest älskade varumärken. Därmed är både studios och förläggare i hela koncernen både erfarna och väl positionerade för att dra nytta av transmediamöjligheterna i vår stora katalog av ägda och kontrollerade varumärken.

Flera videospelsanpassningar av Asmodees varumärken är redan i konceptfasen. Flera av Dark Horses varumärkesavtal utvärderas för utveckling av både videospel och bordsspel. Samtidigt utvärderar Asmodee och Dark Horse aktivt möjligheterna att anpassa våra videospelsserier till brädspel och serietidningar. Vi strävar aktivt efter partnerskap med etablerade branschaktörer för att föra över fler av våra varumärken till film, TV och streaming.

Nya hållbarhetsmål

Hållbarhet fortsätter att vara en viktig prioritet i vår långsiktiga utveckling och vi fortsätter kontinuerligt våra ansträngningar inom vårt ramverk inom hållbarhetsområdet. Under kvartalet beslutade styrelsen om nya, ambitiösa hållbarhetsmål för koncernen, vilket ger en tydlig riktning för vårt hållbarhetsarbete framöver:

 • Fördubbla antalet kvinnliga verkställande direktörer/studiochefer till 2025 jämfört med basåret 2021/22.
 • Minska koldioxidutsläppen med 45% till 2030 jämfört med basåret 2021/22, i linje med Parisavtalet, och fastställa Science Based Targets under 2022/23.
 • Varje operativ koncern ska sätta sina egna hållbarhetsmål under 2022/23.

Det omänskliga och orättfärdiga kriget i Ukraina och dess konsekvenser har inneburit ett nytt geopolitiskt och ekonomiskt landskap som vi noga bevakar. Vårt främsta fokus är våra medarbetare i de regioner som är direkt berörda av konflikten. Alla våra interna utvecklingsresurser är fullt utnyttjade och arbetet med omlokalisering fortsätter som tidigare kommunicerats.

Avslutningsvis vill jag rikta ett tack till alla våra aktieägare, anställda, kunder, branschkollegor och affärspartners för era bidrag till Embracer Groups framgång och utveckling.

18 augusti 2022, Karlstad, Värmland, Sverige

Lars Wingefors
Medgrundare och VD

För frågor om denna rapport, vänligen kontakta:
Lars Wingefors, Medgrundare & VD, lars.wingefors@embracer.com, +46 708 47 19 78
Johan Ekström, CFO och vice VD, 
johan.ekstrom@embracer.com, +46 761 33 82 76
Om Embracer Group
Embracer Group är moderbolag till företag som leds av entreprenörer inom pc-, konsol-, mobil- och brädspel och andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelportfölj med över 850 ägda eller kontrollerade varumärken.

Embracer Group har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de tio operativa koncernerna: THQ Nordic, Plaion, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, Saber Interactive, DECA Games, Gearbox Entertainment, Easybrain, Asmodee och Dark Horse. Koncernen har 120 interna studios och fler än 12 750 medarbetare och kontrakterade medarbetare i fler än 40 länder.

Embracer Groups aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market Stockholm under kortnamnet EMBRAC B. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB som nås via info@fnca.se +46-8-528 00 399.

Prenumerera på pressmeddelanden och finansiell information: https://embracer.com/investors/subscription/?lang=sv

Denna delårsrapport är sådan information som Embracer Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 augusti 2022 kl 06:00 CET.

Prenumerera

Embracer Group är en global koncern med kreativa, entreprenörsledda verksamheter inom PC, konsol-, mobil- och brädspel samt andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelportfölj med över 900 ägda eller kontrollerade varumärken.

Bolaget har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de elva operativa koncernerna: THQ Nordic, PLAION, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, DECA Games, Gearbox Entertainment, Easybrain, Asmodee Group, Dark Horse Media, Freemode och Crystal Dynamics – Eidos. Koncernen har 111 interna studios och engagerar över 12 000 medarbetare i fler än 40 länder.