Delårsrapport Q2 FY 22/23

Juli–September 2022
Kommentar från VD

Kapitaliserar på vår starka marknadsposition i en mer utmanande omvärld

Vi är glada att kunna presentera ännu ett stabilt kvartal för Embracer. Andra kvartalet är vårt starkaste kvartal någonsin sett till nettoomsättning och Justerat EBIT för koncernen, med en organisk tillväxt om 35 procent. När vi nu tar sats för att möta ett mer utmanande marknadsläge arbetar vi på att träffa ett större samarbetsavtal kring delar av vårt innehåll och vi har även inlett en översyn av verksamheten för att ytterligare optimera vår decentraliserade affärsmodell, tillvarata nya möjligheter och skapa större strategisk flexibilitet.

Läs mer +

För koncernen som helhet förväntar vi oss nu en Justerad EBIT på 8,0-10,0 miljarder SEK för räkenskapsåret 2022/23 medan vi återupprepar prognosen 10,3-13,6 miljarder SEK för räkenskapsåret 2023/24. Vår nedjusterade prognos för räkenskapsåret 2023/24 återspeglar ett blandat mottagande för några av våra viktigaste lanseringar inom PC/Console under andra kvartalet som bedöms påverka katalogförsäljningen kommande kvartal, förskjutningar i pipelinen för PC/Console inklusive Dead Island 2 vars lansering nu är planerad till 28 april, och en mer försiktig bedömning av den nuvarande makroekonomiska situationen, särskilt med hänsyn till segmenten Mobile Games och Tabletop Games. Prognosen omfattar ett spann av tänkbara utfall av ett partner- och licensavtal med ett antal branschpartners, som förväntas bli klart under räkenskapsåret 2022/23.

Nya initiativ för att kapitalisera på vår starka marknadsposition

Vi har de senaste åren investerat betydande belopp i att skapa en av de största leverantörerna i vår bransch av innehåll för PC och konsol. Vi har nära 10 000 utvecklare som skapar spel, av vilka många är baserade på Embracers djupa och växande varumärkeskatalog. Våra ansträngningar i det avseendet har skapat betydande gemensamma värden som vi nu börjar realisera. Ett resultat av vår ambition att kapitalisera på det värde vi har skapat är en transformativ partner- och licensaffär, som vi har arbetat på tillsammans med flera branschpartners. Den affären omfattar ett antal kommande högbudgetspel under de kommande sex åren. Vi förväntar oss att hela eller delar av avtalet kommer att slutföras under detta räkenskapsår, vilket skulle förbättra förutsägbarheten, reducera affärsrisken samt få positiva effekter på vårt kassaflöde och vinst. Det skulle också möjliggöra ytterligare investeringar i att skapa ännu bättre spel baserade på både etablerade och nya varumärken. Utfallet av den nämnda affären kommer att vara en faktor i vårt prognosintervall för Justerad EBIT för detta och nästa räkenskapsår.

Det allt mer utmanade marknadsläget har också påverkat verksamheten under räkenskapsåret. I början av november justerade Newzoo ned sina prognoser för dataspelsmarknadens tillväxt från 2 % till –4 % under 2022. Den globala ekonomin har mattats av och kan vara på väg mot en recession. Spel ger konsumenter ett bra värde för pengarna. Därmed påverkas spel historiskt sett mindre av allmänna svängningar i konsumtionen. Det är dock rimligt att anta att alla branscher, även spelbranschen, i någon mån påverkas av ökad försiktighet hos konsumenterna.

Kontinuerlig utveckling av vår decentraliserade affärsmodell

Den organiska tillväxten uppgick till 35 % under kvartalet och var, som väntat, primärt driven av nya lanseringar inom PC/Console, särskilt återlanseringen av Saints Row den 23 augusti. Mottagandet av Saints Row levde inte helt upp till förväntningarna och spelets fans var delvis splittrade. Spelutvecklingsstudion Volition har sedan dess arbetat hårt för att förbättra spelarupplevelsen.

Finansiellt har Saints Row levt upp till ledningens förväntningar under kvartalet. Framgent kommer Volition att ingå i Gearbox som har alla nödvändiga förutsättningar, inklusive en erfaren ledning i USA, för att Volition ska utvecklas framgångsrikt. Det här är den första koncerninterna överlåtelsen där vi överför en större studio mellan operativa koncerner, men det behöver inte nödvändigtvis vara den sista.

Asmodee fortsätter att ha en stark utveckling och har växt snabbare än bordspelsmarknaden i både EU och USA detta räkenskapsår. Utvecklingen drivs primärt av en stark efterfrågan på samlarkort, vilket hade viss negativ påverkan på bruttomarginalen. Asmodee binder för närvarande för mycket rörelsekapital och ledningen har vidtagit åtgärder, för att under de kommande 12 månaderna, kunna minska lagernivåerna till tidigare nivåer. Vi räknar med en betydande förbättring efter högsäsongen redan vid slutet av innevarande räkenskapsår.

Segmentet Mobile Games har en stark position med en affärsmodell som primärt bygger på spel med annonsintäkter. Annonsmarknader påverkas av risken för recession och troligtvis även av kvardröjande effekter av ändringar i IDFA. Vi bedömer att våra mobilverksamheter inom annonsbaserade spel är branschledande och verksamheterna anpassar sig löpande till nya förhållande och balanserar vinst och tillväxt för bästa långsiktiga utfall.

Turbulenta tider skapar nya möjligheter

Vi bibehåller vårt långsiktiga perspektiv när vi bygger uthålliga, innovativa och lönsamma verksamheter i en kreativ bransch. Jag har stark tro på vår decentraliserade affärsmodell, byggd på erfarna och framgångsrika kreatörer och entreprenörer. Med det sagt, världen har förändrats till det sämre på många områden, och blivit mörkare de senaste månaderna. Vi måste anpassa oss till geopolitiska och sociala utmaningar runt om i världen och nya makroekonomiska realiteter. Högre kapitalkostnader kommer att påverka vår verksamhet framöver. Justeringen av kapitalkostnaden kommer att innebära att nuvarande och framtida investeringar, både organiska och icke-organiska, måste tåla högre avkastningskrav för att motivera allokering av kapital. Vi måste bibehålla vårt skarpa fokus på att exekvera i vår dagliga verksamhet världen över.

Den 16 november beslutade därför styrelsen att inleda en översyn av verksamheten för att kunna navigera genom det nya marknadsläget och hur vi både säkerställer att våra verksamheter har de verktyg de behöver för att nå framgång och samtidigt maximerar långsiktigt aktieägarvärde. Utfallet av denna översyn kan till exempel resultera i rekommendationer från styrelsen gällande framtida särnoteringar (under Lex Asea), om man bedömer att åtagandet ligger i anställdas intresse, skapar högre aktieägarvärde och förbättrar vår strategiska flexibilitet.

Givet den ekonomiska utvecklingen blir det viktigt att bibehålla en stark balansräkning. Vi räknar med att uppnå vårt mål för finansiell skuldsättning i slutet av räkenskapsåret och vi har betydande utrymme för våra finansiella kovenanter i slutet av september. Under kvartalet genomförde vi en förtida återbetalning av lån om 6,2 miljarder SEK och i slutet av kvartalet hade vi 10 miljarder SEK i kassa och outnyttjat kreditutrymme. Det finns inga större lån som förfaller före juni 2024.

Vårt pågående projekt för att genomföra ett listbyte till Nasdaq Stockholms huvudlista löper på enligt plan och väntas slutföras före kalenderårets slut. Detta kommer ytterligare öka transparens, stärka bolagsstyrningen samt öka likviditeten i vår aktie. Jag vill även ta tillfället i akt och välkomna Cecilia Driving, som vid årsstämman valdes till ny styrelseledamot och till ordförande för revisions- och hållbarhetsutskottet. Affärsetik och bolagsstyrning utgör grunden för vår hållbarhetsstrategi. Under kvartalet bestämdes och implementerades nya koncernövergripande policies och ett flertal viktiga steg togs för att stärka informationssäkerhet i hela koncernen.

Avslutningsvis vill jag rikta ett tack till alla våra aktieägare, anställda, kunder, affärspartners och branschkollegor för era bidrag till Embracer Groups framgång och utveckling.

17 november 2022, Karlstad, Värmland, Sverige

Lars Wingefors
Medgrundare och VD

Webbsändning Q2 FY 22/23


Pressmeddelande • november 17, 2022 • 06:00

Embracer Group publicerar delårsrapport Q2, juli-september 2022: NETTOOMSÄTTNINGEN ÖKADE MED 190 % TILL 9 569 MSEK, 35 % ORGANISK TILLVÄXT

ANDRA KVARTALET, JULI-SEPTEMBER 2022 (JÄMFÖRT MED JULI-SEPTEMBER 2021)

 • Nettoomsättningen ökade med 190 % (35 % organisk tillväxt) till 9 569 MSEK (3 305). Omsättningen per rörelsesegment uppgick till:
  • PC/Console Games: ökade med 107 % till 4 097 MSEK (1 976).
  • Mobile Games: ökade med 67 % till 1 441 MSEK (864).
  • Tabletop Games: uppgår till 3 247 MSEK (-).
  • Entertainment & Services: ökade med 69 % till 784 MSEK (465).
 • EBIT[1] för perioden ökade till 461 MSEK (44), en EBIT-marginal om 5 % (1 %). Justerat EBIT ökade 115 % till 2 121 MSEK (986), vilket motsvarar en Justerad EBIT-marginal om 22 % (30 %).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 580 MSEK (1 009). Investeringar i immateriella tillgångar uppgick till –1 572 MSEK (–916).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 2,21 (2,26) SEK och efter utspädning till 2,20 (2,24) SEK. Justerat resultat per aktie uppgick till 2,12 SEK (0,95). Justerat resultat per aktie efter utspädning var 1,95 SEK (0,91).
 • En Justerad EBIT på 8 000-10 000 MSEK prognostiseras för räkenskapsåret 2022/23. Det är en nedjustering jämfört med den tidigare kommunicerade prognosen. Den tidigare publicerade prognosen för räkenskapsåret 2023/24 upprepas och anger ett Justerat EBIT på 10 300-13 600 MSEK.

FÖRSTA HALVÅRET, APRIL-SEPTEMBER 2022 (JÄMFÖRT MED APRIL-SEPTEMBER 2021)

 • Nettoomsättningen ökade med 148 % (10 % organisk tillväxt) till 16 687 MSEK (6 738). Omsättningen per rörelsesegment uppgick till:
  • PC/Console Games: ökade med 52 % till 6 391 MSEK (4 215).
  • Mobile Games: ökade med 84 % till 2 928 MSEK (1 593).
  • Tabletop Games: uppgår till 5 911 MSEK (-).
  • Entertainment & Services: ökade med 56 % till 1 456 MSEK (931).
 • EBIT[1] för perioden uppgick till 63 MSEK (99), en EBIT-marginal om 0 %. Justerat EBIT ökade 52 % till 3 442 MSEK (2 265), vilket motsvarar en Justerad EBIT-marginal om 21% (34 %).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 927 MSEK (1 591). Investeringar i immateriella tillgångar uppgick till –2 776 MSEK (–1 745).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 2,10 (2,33) SEK och efter utspädning till 2,08 (2,31) SEK. Justerat resultat per aktie uppgick till 3,40 SEK (1,92). Justerat resultat per aktie efter utspädning var 3,13 SEK (1,83).
Nyckeltal koncernen Jul-sep Jul-sep Apr-sep Apr-sep Apr 2021-
2022 2021 2022 2021 mar 2022
Nettoomsättning, MSEK 9 569 3 305 16 687 6 738 17 067
EBIT[1], MSEK 461 44 63 99 –1 126
EBIT-marginal 5% 1% 0% 1% –7 %
Justerat EBIT, MSEK 2 121 986 3 442 2 265 4 465
Justerad EBIT-marginal 22% 30% 21% 34% 26%
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK 580 1 009 927 1 591 4 266
Investeringar i immateriella anläggningstillg., MSEK 1 572 916 2 776 1 745 3 713
Nettoomsättningstillväxt 190% 39% 148% 51% 90%
Totalt antal pågående spelutvecklingsprojekt 237 197 237 197 223
Totalt antal spelutvecklare 10 899 7 470 10 899 7 470 8 586
Totalt antal sysselsatta 15 731 9 064 15 731 9 064 12 760

[1] EBIT, vilket motsvarar Rörelseresultat i Koncernens rapport över resultat.

Samtliga jämförelsetal inom parentes avser motsvarande period föregående år, om inte annat anges.

KOMMENTAR FRÅN VD:

KAPITALISERAR PÅ VÅR STARKA MARKNADSPOSITION I EN MER UTMANANDE OMVÄRLD

Vi är glada att kunna presentera ännu ett stabilt kvartal för Embracer. Andra kvartalet är vårt starkaste kvartal någonsin sett till nettoomsättning och Justerat EBIT för koncernen, med en organisk tillväxt om 35 procent. När vi nu tar sats för att möta ett mer utmanande marknadsläge arbetar vi på att träffa ett större samarbetsavtal kring delar av vårt innehåll och vi har även inlett en översyn av verksamheten för att ytterligare optimera vår decentraliserade affärsmodell, tillvarata nya möjligheter och skapa större strategisk flexibilitet.

För koncernen som helhet förväntar vi oss nu en Justerad EBIT på 8,0-10,0 miljarder SEK för räkenskapsåret 2022/23 medan vi återupprepar prognosen 10,3-13,6 miljarder SEK för räkenskapsåret 2023/24. Vår nedjusterade prognos för räkenskapsåret 2023/24 återspeglar ett blandat mottagande för några av våra viktigaste lanseringar inom PC/Console under andra kvartalet som bedöms påverka katalogförsäljningen kommande kvartal, förskjutningar i pipelinen för PC/Console inklusive Dead Island 2 vars lansering nu är planerad till 28 april, och en mer försiktig bedömning av den nuvarande makroekonomiska situationen, särskilt med hänsyn till segmenten Mobile Games och Tabletop Games. Prognosen omfattar ett spann av tänkbara utfall av ett partner- och licensavtal med ett antal branschpartners, som förväntas bli klart under räkenskapsåret 2022/23.

NYA INITIATIV FÖR ATT KAPITALISERA PÅ VÅR STARKA MARKNADSPOSITION

Vi har de senaste åren investerat betydande belopp i att skapa en av de största leverantörerna i vår bransch av innehåll för PC och konsol. Vi har nära 10 000 utvecklare som skapar spel, av vilka många är baserade på Embracers djupa och växande varumärkeskatalog. Våra ansträngningar i det avseendet har skapat betydande gemensamma värden som vi nu börjar realisera. Ett resultat av vår ambition att kapitalisera på det värde vi har skapat är en transformativ partner- och licensaffär, som vi har arbetat på tillsammans med flera branschpartners. Den affären omfattar ett antal kommande högbudgetspel under de kommande sex åren. Vi förväntar oss att hela eller delar av avtalet kommer att slutföras under detta räkenskapsår, vilket skulle förbättra förutsägbarheten, reducera affärsrisken samt få positiva effekter på vårt kassaflöde och vinst. Det skulle också möjliggöra ytterligare investeringar i att skapa ännu bättre spel baserade på både etablerade och nya varumärken. Utfallet av den nämnda affären kommer att vara en faktor i vårt prognosintervall för Justerad EBIT för detta och nästa räkenskapsår.

Det allt mer utmanade marknadsläget har också påverkat verksamheten under räkenskapsåret. I början av november justerade Newzoo ned sina prognoser för dataspelsmarknadens tillväxt från 2 % till –4 % under 2022. Den globala ekonomin har mattats av och kan vara på väg mot en recession. Spel ger konsumenter ett bra värde för pengarna. Därmed påverkas spel historiskt sett mindre av allmänna svängningar i konsumtionen. Det är dock rimligt att anta att alla branscher, även spelbranschen, i någon mån påverkas av ökad försiktighet hos konsumenterna.

KONTINUERLIG UTVECKLING AV VÅR DECENTRALISERADE AFFÄRSMODELL

Den organiska tillväxten uppgick till 35 % under kvartalet och var, som väntat, primärt driven av nya lanseringar inom PC/Console, särskilt återlanseringen av Saints Row den 23 augusti. Mottagandet av Saints Row levde inte helt upp till förväntningarna och spelets fans var delvis splittrade. Spelutvecklingsstudion Volition har sedan dess arbetat hårt för att förbättra spelarupplevelsen.

Finansiellt har Saints Row levt upp till ledningens förväntningar under kvartalet. Framgent kommer Volition att ingå i Gearbox som har alla nödvändiga förutsättningar, inklusive en erfaren ledning i USA, för att Volition ska utvecklas framgångsrikt. Det här är den första koncerninterna överlåtelsen där vi överför en större studio mellan operativa koncerner, men det behöver inte nödvändigtvis vara den sista.

Asmodee fortsätter att ha en stark utveckling och har växt snabbare än bordspelsmarknaden i både EU och USA detta räkenskapsår. Utvecklingen drivs primärt av en stark efterfrågan på samlarkort, vilket hade viss negativ påverkan på bruttomarginalen. Asmodee binder för närvarande för mycket rörelsekapital och ledningen har vidtagit åtgärder, för att under de kommande 12 månaderna, kunna minska lagernivåerna till tidigare nivåer. Vi räknar med en betydande förbättring efter högsäsongen redan vid slutet av innevarande räkenskapsår.

Segmentet Mobile Games har en stark position med en affärsmodell som primärt bygger på spel med annonsintäkter. Annonsmarknader påverkas av risken för recession och troligtvis även av kvardröjande effekter av ändringar i IDFA. Vi bedömer att våra mobilverksamheter inom annonsbaserade spel är branschledande och verksamheterna anpassar sig löpande till nya förhållande och balanserar vinst och tillväxt för bästa långsiktiga utfall.

TURBULENTA TIDER SKAPAR NYA MÖJLIGHETER

Vi bibehåller vårt långsiktiga perspektiv när vi bygger uthålliga, innovativa och lönsamma verksamheter i en kreativ bransch. Jag har stark tro på vår decentraliserade affärsmodell, byggd på erfarna och framgångsrika kreatörer och entreprenörer. Med det sagt, världen har förändrats till det sämre på många områden, och blivit mörkare de senaste månaderna. Vi måste anpassa oss till geopolitiska och sociala utmaningar runt om i världen och nya makroekonomiska realiteter. Högre kapitalkostnader kommer att påverka vår verksamhet framöver. Justeringen av kapitalkostnaden kommer att innebära att nuvarande och framtida investeringar, både organiska och icke-organiska, måste tåla högre avkastningskrav för att motivera allokering av kapital. Vi måste bibehålla vårt skarpa fokus på att exekvera i vår dagliga verksamhet världen över.

Den 16 november beslutade därför styrelsen att inleda en översyn av verksamheten för att kunna navigera genom det nya marknadsläget och hur vi både säkerställer att våra verksamheter har de verktyg de behöver för att nå framgång och samtidigt maximerar långsiktigt aktieägarvärde. Utfallet av denna översyn kan till exempel resultera i rekommendationer från styrelsen gällande framtida särnoteringar (under Lex Asea), om man bedömer att åtagandet ligger i anställdas intresse, skapar högre aktieägarvärde och förbättrar vår strategiska flexibilitet.

Givet den ekonomiska utvecklingen blir det viktigt att bibehålla en stark balansräkning. Vi räknar med att uppnå vårt mål för finansiell skuldsättning i slutet av räkenskapsåret och vi har betydande utrymme för våra finansiella kovenanter i slutet av september. Under kvartalet genomförde vi en förtida återbetalning av lån om 6,2 miljarder SEK och i slutet av kvartalet hade vi 10 miljarder SEK i kassa och outnyttjat kreditutrymme. Det finns inga större lån som förfaller före juni 2024.

Vårt pågående projekt för att genomföra ett listbyte till Nasdaq Stockholms huvudlista löper på enligt plan och väntas slutföras före kalenderårets slut. Detta kommer ytterligare öka transparens, stärka bolagsstyrningen samt öka likviditeten i vår aktie. Jag vill även ta tillfället i akt och välkomna Cecilia Driving, som vid årsstämman valdes till ny styrelseledamot och till ordförande för revisions- och hållbarhetsutskottet. Affärsetik och bolagsstyrning utgör grunden för vår hållbarhetsstrategi. Under kvartalet bestämdes och implementerades nya koncernövergripande policies och ett flertal viktiga steg togs för att stärka informationssäkerhet i hela koncernen.

Avslutningsvis vill jag rikta ett tack till alla våra aktieägare, anställda, kunder, affärspartners och branschkollegor för era bidrag till Embracer Groups framgång och utveckling.

17 november 2022, Karlstad, Värmland, Sverige

Lars Wingefors
Medgrundare och VD

För frågor om denna rapport, vänligen kontakta:
Oscar Erixon, Head of Investor Relations Embracer Group AB (publ)
Tel: + 46 730 24 91 42
Email: oscar.erixon@embracer.com

Beatrice Forsgren, Head of Brand and Communication Embracer Group AB (publ)
Tel: +46 704 52 57 63
E-mail: beatrice.forsgren@embracer.com

Om Embracer Group
Embracer Group är en global koncern med kreativa, entreprenörsledda verksamheter inom PC, konsol-, mobiloch brädspel samt andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelportfölj med över 850 ägda eller kontrollerade varumärken.

Bolaget har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de tolv operativa koncernerna: THQ Nordic, PLAION, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, Saber Interactive, DECA Games, Gearbox Entertainment, Easybrain, Asmodee, Dark Horse, Freemode och Crystal Dynamics – Eidos Montréal. Koncernen har 132 interna studios och engagerar över 15 700 medarbetare i fler än 40 länder.

Embracer Groups aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market Stockholm under kortnamnet EMBRAC B. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB som nås via info@fnca.se 08-528 00 399.

Prenumerera på pressmeddelanden och finansiell information: https://embracer.com/investors/subscription/?lang=sv

Prenumerera

Embracer Group är en global koncern med kreativa, entreprenörsledda verksamheter inom PC, konsol-, mobil- och brädspel samt andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelportfölj med över 900 ägda eller kontrollerade varumärken.

Bolaget har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de elva operativa koncernerna: THQ Nordic, PLAION, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, DECA Games, Gearbox Entertainment, Easybrain, Asmodee Group, Dark Horse Media, Freemode och Crystal Dynamics – Eidos. Koncernen har 111 interna studios och engagerar över 12 000 medarbetare i fler än 40 länder.