Delårsrapport Q4 FY 22/23

Januari–Mars 2023
Kommentar från VD

Det har varit ett utmanande år som påverkades negativt av spelförseningar, svagare konsumentefterfrågan och svalt mottagande av vissa större lanseringar. Sent inatt blev vi informerade att ett större strategiskt samarbete som förhandlats under sju månader inte kommer att bli verklighet. Vi räknar nu med att generera ett Justerat EBIT mellan 7 – 9 miljarder SEK med förbättrad kassakonvertering under räkenskapsåret 2023/24 och goda tillväxtutsikter åren därefter.

Läs mer +

Embracers nettoomsättning ökade med 79 % till 9,4 miljarder SEK i Q4. Den organiska tillväxten uppgick till –4 % under Q4 med god tillväxt inom PC/Console Games, Tabletop Games och Entertainment & Services men negativ motverkan av svåra jämförelsetal och en svag marknad för Mobile Games-segmentet. I en säsongsmässigt lugnare period för alla segment och ett begränsat antal nya spellanseringar i PC/Console Games-segmentet, hade vi ett Justerat EBIT om 915 MSEK och ett fritt kassaflöde om –32 MSEK. Justerat EBIT påverkades även av ett fåtal mindre nedskrivningar kopplade till inställda pågående spelutvecklingsprojekt som lagts ner inom Amplifier Game Invest och DECA Games, uppgående till 100 MSEK. En omvärdering av åtaganden gällande earnouts resulterade i en minskning av kontanta åtaganden om 2,1 miljarder SEK och att 14 miljoner färre aktier väntas emitteras.

Nettoomsättningen ökade med 121 % på årsbasis och uppgick till 37,7 miljarder SEK med en organisk tillväxt om 2 %. Vi uppnådde ett Justerat EBIT om 6,4 miljarder SEK. Jämfört med prognosen för helåret 2022/23 som vi gav för ett år sen, uppskattar vi att ungefär 40 % av underskottet i Justerad EBIT beror på förseningar i produktportföljen, 30 % beror på lägre lönsamhet i PC/ Console Games-segmentet och resten av avvikelsen beror på svårare makroekonomiska förhållanden och kostnadsinflation.

Uppdatering gällande strategiskt samarbete och utsikter för 2023/24

Vi skulle kort vilja beskriva bakgrund och motiv till det ovan nämnda strategiska samarbetsavtalet. Även om det har begränsat finansiellt värde framgent hoppas vi att det svarar på vissa frågor om vår kommunikation och våra beslut.

I Q2 2022/23 beskrev vi vår ambition om att sluta ett antal samarbets- och licensavtal som gemensamt skulle vara transformativa för Embracer. Vi har redan ingått flera samarbets- och licensavtal med industripartners omfattande både AAA-spel och filmer baserade på några av våra ikoniska varumärken. Utöver de redan offentliggjorda avtalen som har mer begränsat finansiellt värde på kort sikt, har vi arbetat på ett banbrytande strategiskt samarbetsavtal som hade kunnat bli ett nytt riktmärke för spelindustrin.

Förhandlingar har tagit betydligt längre tid än vi ursprungligen räknat med efter att vi fick ett muntligt åtagande redan i oktober 2022. Det aktuella avtalet översteg 2 miljarder USD i kontrakterade utvecklingsintäkter under en period på sex år. Avtalet skulle ha täckt redan aktiverade kostnader för ett antal av spel med stor budget, men även bidragit till att förbättra förutsägbarheten för vinst och kassaflöde på både medellång och lång sikt under tiden för spelens utveckling.

Transaktionen hade många av världens högst rankade rådgivare involverade och flera hundra människor arbetade för respektive sida. All dokumentation slutfördes och var redo för signering under gårdagen. Vi bad om exekvering av avtalet innan offentliggörande av Q4. Dessvärre fick vi ett negativt besked från motparten inatt. Detta beslut var oväntat för ledningen och styrelsen i Embracer.

Att kapitalisera på vårt samlade värde genom samarbete förblir en viktig prioritet för koncernen. Vi kommer fortsätta att söka efter samarbeten med tredje parter i samtliga segment, inklusive möjligheter inom transmedia. Efterfrågan på innehåll har aldrig varit större och Embracer är välpositionerat för att möta denna efterfrågan. Vi har fortsatt pågående diskussioner gällande ytterligare partner- och licensavtal men effekten av potentiella avtal ingår inte i ledningens utsikter för innevarande räkenskapsår. Med det sagt förblir vår ambition att öka andelen externt finansierad spelutveckling.

Vi har en solid pipeline med pågående utvecklingsprojekt men flera av projekten kommer att kräva mer tid för att leva upp till våra höga förväntningar gällande kvalitet och för att uppnå sin fulla kommersiella potential. Den senaste tiden har vi konstaterat flera förändringar av förväntade lanseringsdatum av icke-offentliggjorda titlar under 2023/24 som skjutits fram. På grund av dessa förseningar och utan det stora strategiska samarbetsavtalet räknar vi med att Justerat EBIT når mellan 7 miljarder och 9 miljarder SEK (tidigare 10,3 – 13,6 miljarder SEK) med förbättrad kassakonvertering under räkenskapsåret 2023/24 och med utsikter om en hälsosam tillväxt under efterföljande år.

I PC/Console Games-segmentet räknar vi med underliggande tillväxt i vinster drivet av att fler ägda storbudgetspel med interna förlag kommer lanseras under räkenskapsåret. Prognosen innehåller mer försiktiga antaganden gällande vissa lanseringar och vissa kategorier av spel. Inom Mobile Games-segmentet räknar vi med en organisk tillväxt med ett lågt dubbelsiffrigt tal, med gradvis starkare tillväxt under räkenskapsåret. Vi antar stabila och något svagare underliggande marknadstrender med vissa gradvisa förbättringar gällande annonspriser under året. Justerade EBIT-marginalen väntas ligga i linje med eller något under helåret 2022/23. Inom Tabletop Games-segmentet räknar vi med en organisk tillväxt med ett högt ensiffrigt tal, drivet av försäljning av samlarkort, med en Justerad EBIT-marginal som är något lägre jämfört med helåret 2022/23.

Tittar vi längre fram så räknar vi under 2024/25 och 2025/26 med att leverera fortsatt ökande nettoomsättning, Justerat EBIT och fritt kassaflöde, drivet av en stark pipeline av efterlängtade spel som är baserade på våra egna ikoniska och licensierade varumärken. Vi är optimistiska om att vi närmar oss ett verkligt avgörande skede för vår verksamhet och att vi kan använda vår storlek och vårt samlade värde för bästa resultat.

Verksamhetsåret 2023/24 är inte det år då vi maximerar värdet i Embracer men vi fortsätter att ta viktiga steg och bygga en grund för många år framöver. Vi kommer att anordna en kapitalmarknadsdag under andra halvan av kalenderåret för att ge en mer detaljerad översikt gällande både strategi och finansiella mål på medellång sikt.

Svag utveckling i ett säsongsmässigt lugnare fjärde kvartal

I PC/Console Games segmentet växte försäljningen organiskt med 17 % under Q4, drivet av ett flertal förlagsavtal redovisade som work-for-hire samt fortsatt stark katalogförsäljning för Coffee Stain och ett antal andra starka varumärken. Dock har förseningar inneburit ett begränsat antal lanseringar av spel med större budget vilket har medfört en tillfällig underabsorption av fasta kostnader under helåret 2022/23, vilket har slagit på marginalerna.

Jag är övertygad om att vi kommer att uppnå betydande organisk tillväxt samt vinst och kassaflödesgenerering under helåret 2023/24.

Dambuster Studios och PLAION lanserade Dead Island 2 den 21 april, och det är glädjande att se det positiva mottagandet av både kritiker och spelare. Dead Island 2 såldes i 1 miljon exemplar under första helgen (21-23 april), och överträffade därmed ledningens förväntningar. Mätt över de första sju dagarnas försäljning har spelet blivit Deep Silver och PLAIONs största lansering någonsin räknat i både antal enheter och intäkter. Det är med glädje jag konstaterar att spelet nu har sålt långt över 2 miljoner enheter. Jag är också glad att beslutet att ge studion extra tid för att finjustera spelet har lönat sig.

Ett flertal spel med större budget väntas lanseras under helåret 2023/24, inklusive redan offentliggjorda titlar som Warhammer 40,000: Space Marine 2, Remnant 2 och Payday 3. Därtill har vi fortfarande ett antal betydande, icke utannonserade titlar som att offentliggöra för räkenskapsåret 2023/24.

Inom Tabletop-segmentet hade Asmodee ett stabilt kvartal i Q4 som annars är ett säsongsmässigt lugnare kvartal, med 6 % proforma tillväxt driven av en stark utveckling i Storbritannien och Centraleuropa. Samlarkort hade en fortsatt stark utveckling, vilket påverkade försäljningsmixen och bruttomarginalen. Asmodee levererade ett Justerad EBIT för helåret som i stort låg i linje med våra förväntningar samt en noterbar förbättring av fritt kassaflöde under andra halvåret. Under helåret 2023/24 räknar vi med att konvertering av fritt kassaflöde överstiger 100 % för Asmodee då lagernivåerna normaliseras fullt ut, med positivt kassaflöde även under första halvåret av räkenskapsåret.

Mobile Games-segmentet hade ett utmanande fjärde kvartal, med –36 % organisk tillväxt, men lyckades ändå leverera en solid Justerad EBIT-marginal och fritt kassaflöde tack vare optimerade investeringar i user acquisition.

Den organiska tillväxten påverkades av en tuff jämförelseperiod föregående år, lägre annonspriser och den senaste tidens förändringar i plattformars integritetspolicies. Exklusive effekten från ett annonsplattformavtal förra året, uppgick den organiska tillväxten till –24 % under fjärde kvartalet medan Justerat EBIT växte med cirka 50 % på årsbasis, drivet av lägre kostnader för user acquisition. Det finns positiva signaler gällande annonsmonetisering inför verksamhetsåret 2023/24, då intäktsmönster och annonspriser överträffade förväntningarna i slutet av kvartalet.

Stabil grund för framtiden

Vi har fantastiska spelförlag och studios inom Embracer Group och de arbetar med spännande utvecklingsprojekt som kommer att driva lönsam tillväxt under många år framåt. Vår verksamhet inom Mobile, Tabletop och Entertainment & Services ger en stabil grund med förutsägbara, lönsamma och kassagenererande verksamheter. På listan över våra många lönsamma PC/konsol-varumärken finns Borderlands, Deep Rock Galactic, Insurgency, Metro, Remnant, Satisfactory, Snowrunner, Tiny Tina‘s Wonderland, Tomb Raider, Valheim, World War Z och många andra, och listan växer sig allt längre, med den senaste delen i Dead Island-serien som ett aktuellt bevis på den kreativa kraften i vårt nätverk av studios.

Embracers långsiktiga ambition är att bygga något betydelsefullt och bestående, och att göra det tillsammans med framgångsrika entreprenörer och kreatörer. Idag har vi en av industrins största spel- och varumärkesportföljer, med fler än 850 varumärken som vi äger eller kontrollerar, över 130 interna utvecklingsstudios och över 200 spel under utveckling, kombinerat med transmediaexpertis inom brädspel, serietidningar och film.

Aktivt arbete med effektiviseringsinitiativ

Vi arbetar aktivt med effektiviseringsinitiativ som kommer att presenteras framöver. Dessa ansträngningar kommer sannolikt att ha positiv effekt på vinstmarginaler och kassaflödeskonvertering för räkenskapsåret 2023/24 och nå full effekt under räkenskapsåret 2024/25. Vi avser dra ner på aktiverade utvecklingsprojekt, samtidigt som vi fortsätter att investera för att växa våra etablerade, lönsamma och älskade titlar och varumärken.

Vi kommer att lägga mindre tonvikt på tredjepartspublicering och externt utvecklade spel baserade på externa varumärken. Vi kommer att öka fokus på nettokassaflödet och med ytterligare initiativ räknar vi med att nå en finansiell nettoskuld under 10 miljarder SEK i slutet av innevarande verksamhetsår.

Den översyn som lanserades av styrelsen i vår Q2-rapport i november pågår fortfarande. Styrelsen och ledningen är fortsatt engagerade i att maximera det långsiktiga värdeskapandet för alla företag inom Embracer.

Som avslutning vill jag rikta ett tack till alla våra aktieägare, anställda, kunder, affärspartners och branschkollegor för era bidrag till Embracer Groups framgång och utveckling.

24 maj 2023, Karlstad, Värmland, Sverige

Lars Wingefors
Medgrundare och VD

Webbsändning Q4 FY 22/23


Pressmeddelande • maj 24, 2023 • 06:00

Embracer Group publicerar delårsrapport Q4, januari-mars 2023: NETTOOMSÄTTNINGEN ÖKADE MED 79 % TILL 9 356 MSEK

FJÄRDE KVARTALET, JANUARI-MARS 2023 (JÄMFÖRT MED JANUARI-MARS 2022)

 • Nettoomsättningen ökade med 79 % (–4 % organisk tillväxt) till 9 356 MSEK (5 238).
 • Omsättningen per rörelsesegment:
  1. PC/Console Games: ökade med 66 % till 3 478 MSEK (2 097).
  2. Mobile Games: minskade med –25 % till 1 317 MSEK (1 759).
  3. Tabletop Games: ökade med 438 % till 3 074 MSEK (571).
  4. Entertainment & Services: ökade med 83 % till 1 487 MSEK (811).
 • EBIT1) för perioden uppgick till –95 MSEK (–967), en EBIT-marginal om –1 % (–18 %). Justerat EBIT sjönk –14 % till 915 MSEK (1 069), vilket motsvarar en Justerad EBIT-marginal om 10 % (20 %).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 643 MSEK (1 431). Nettoinvesteringar i immateriella tillgångar uppgick till –1 807 MSEK (–998).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,68 SEK (0,17) och efter utspädning till 0,67 SEK (0,16) SEK. Justerat resultat per aktie uppgick till 0,38 SEK (0,81). Justerat resultat per aktie efter utspädning var 0,35 SEK (0,76).
 • Justerad EBIT väntas uppgå till 7 000 – 9 000 MSEK för räkenskapsåret 2023/24. Detta är en nedjustering jämfört med den tidigare kommunicerade prognosen (10 300 – 13 600 MSEK).

HELÅRET, APRIL 2022-MARS 2023 (JÄMFÖRT MED APRIL 2021-MARS 2022)

 • Nettoomsättningen ökade med 121 % (2 % organisk tillväxt) till 37 665 MSEK (17 067).
 • Omsättningen per rörelsesegment:
  1. PC/Console Games: ökade med 58 % till 13 444 MSEK (8 498).
  2. Mobile Games: ökade med 19 % till 5 819 MSEK (4 896).
  3. Tabletop Games: ökade med 2 199 % till 13 132 MSEK (571).
  4. Entertainment & Services: ökade med 70 % till 5 270 MSEK (3 102).
 • EBIT1) för perioden uppgick till 194 MSEK (–1 126), en EBIT-marginal om 1 % (–7 %). Justerat EBIT ökade 43 % till 6 366 MSEK (4 465), vilket motsvarar en Justerad EBIT-marginal om 17 % (26 %).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 5 383 MSEK (4 070). Nettoinvesteringar i immateriella tillgångar uppgick till –5 996 MSEK (–3 712).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 4,17 (1,08) SEK och efter utspädning till 4,12 (1,06) SEK. Justerat resultat per aktie uppgick till 4,41 SEK (3,69). Justerat resultat per aktie efter utspädning var 4,06 SEK (3,50).
Nyckeltal koncernen Jan-mars Jan-mar Apr 2022- Apr 2021-
2023 2022 mar 2023 Mar 2022
Nettoomsättning, MSEK 9 356 5 238 37 665 17 067
EBIT(1), MSEK –95 –967 194 –1 126
EBIT-marginal –1 % –18 % 1 % –7 %
Justerat EBIT, MSEK 915 1 069 6 366 4 465
Justerad EBIT-marginal 10 % 20 % 17 % 26 %
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK 1 643 1 431 5 383 4 070
Investeringar i immateriella anläggningstillg., MSEK 1 807 998 5 996 3 712
Nettoomsättningstillväxt 79 % 119 % 121 % 90 %
Totalt antal pågående spelutvecklingsprojekt 221 223 221 223
Totalt antal spelutvecklare 11 426 8 586 11 426 8 586
Totalt antal sysselsatta 16 601 12 760 16 601 12 760

(1) EBIT, vilket motsvarar Rörelseresultat i Koncernens rapport över resultat.

Samtliga jämförelsetal inom parentes avser motsvarande period föregående år, om inte annat anges.

KOMMENTAR FRÅN VD:

Det har varit ett utmanande år som påverkades negativt av spelförseningar, svagare konsumentefterfrågan och svalt mottagande av vissa större lanseringar. Sent inatt blev vi informerade att ett större strategiskt samarbete som förhandlats under sju månader inte kommer att bli verklighet. Vi räknar nu med att generera ett Justerat EBIT mellan 7 – 9 miljarder SEK med förbättrad kassakonvertering under räkenskapsåret 2023/24 och goda tillväxtutsikter åren därefter.

Embracers nettoomsättning ökade med 79 % till 9,4 miljarder SEK i Q4. Den organiska tillväxten uppgick till –4 % under Q4 med god tillväxt inom PC/Console Games, Tabletop Games och Entertainment & Services men negativ motverkan av svåra jämförelsetal och en svag marknad för Mobile Games-segmentet. I en säsongsmässigt lugnare period för alla segment och ett begränsat antal nya spellanseringar i PC/Console Games-segmentet, hade vi ett Justerat EBIT om 915 MSEK och ett fritt kassaflöde om –32 MSEK. Justerat EBIT påverkades även av ett fåtal mindre nedskrivningar kopplade till inställda pågående spelutvecklingsprojekt som lagts ner inom Amplifier Game Invest och DECA Games, uppgående till 100 MSEK. En omvärdering av åtaganden gällande earnouts resulterade i en minskning av kontanta åtaganden om 2,1 miljarder SEK och att 14 miljoner färre aktier väntas emitteras.

Nettoomsättningen ökade med 121 % på årsbasis och uppgick till 37,7 miljarder SEK med en organisk tillväxt om 2 %. Vi uppnådde ett Justerat EBIT om 6,4 miljarder SEK. Jämfört med prognosen för helåret 2022/23 som vi gav för ett år sen, uppskattar vi att ungefär 40 % av underskottet i Justerad EBIT beror på förseningar i produktportföljen, 30 % beror på lägre lönsamhet i PC/ Console Games-segmentet och resten av avvikelsen beror på svårare makroekonomiska förhållanden och kostnadsinflation.

UPPDATERING GÄLLANDE STRATEGISKT SAMARBETE OCH UTSIKTER FÖR 2023/24

Vi skulle kort vilja beskriva bakgrund och motiv till det ovan nämnda strategiska samarbetsavtalet. Även om det har begränsat finansiellt värde framgent hoppas vi att det svarar på vissa frågor om vår kommunikation och våra beslut.

I Q2 2022/23 beskrev vi vår ambition om att sluta ett antal samarbets- och licensavtal som gemensamt skulle vara transformativa för Embracer. Vi har redan ingått flera samarbets- och licensavtal med industripartners omfattande både AAA-spel och filmer baserade på några av våra ikoniska varumärken. Utöver de redan offentliggjorda avtalen som har mer begränsat finansiellt värde på kort sikt, har vi arbetat på ett banbrytande strategiskt samarbetsavtal som hade kunnat bli ett nytt riktmärke för spelindustrin.

Förhandlingar har tagit betydligt längre tid än vi ursprungligen räknat med efter att vi fick ett muntligt åtagande redan i oktober 2022. Det aktuella avtalet översteg 2 miljarder USD i kontrakterade utvecklingsintäkter under en period på sex år. Avtalet skulle ha täckt redan aktiverade kostnader för ett antal av spel med stor budget, men även bidragit till att förbättra förutsägbarheten för vinst och kassaflöde på både medellång och lång sikt under tiden för spelens utveckling.

Transaktionen hade många av världens högst rankade rådgivare involverade och flera hundra människor arbetade för respektive sida. All dokumentation slutfördes och var redo för signering under gårdagen. Vi bad om exekvering av avtalet innan offentliggörande av Q4. Dessvärre fick vi ett negativt besked från motparten inatt. Detta beslut var oväntat för ledningen och styrelsen i Embracer.

Att kapitalisera på vårt samlade värde genom samarbete förblir en viktig prioritet för koncernen. Vi kommer fortsätta att söka efter samarbeten med tredje parter i samtliga segment, inklusive möjligheter inom transmedia. Efterfrågan på innehåll har aldrig varit större och Embracer är välpositionerat för att möta denna efterfrågan. Vi har fortsatt pågående diskussioner gällande ytterligare partner- och licensavtal men effekten av potentiella avtal ingår inte i ledningens utsikter för innevarande räkenskapsår. Med det sagt förblir vår ambition att öka andelen externt finansierad spelutveckling.

Vi har en solid pipeline med pågående utvecklingsprojekt men flera av projekten kommer att kräva mer tid för att leva upp till våra höga förväntningar gällande kvalitet och för att uppnå sin fulla kommersiella potential. Den senaste tiden har vi konstaterat flera förändringar av förväntade lanseringsdatum av icke-offentliggjorda titlar under 2023/24 som skjutits fram. På grund av dessa förseningar och utan det stora strategiska samarbetsavtalet räknar vi med att Justerat EBIT når mellan 7 miljarder och 9 miljarder SEK (tidigare 10,3 – 13,6 miljarder SEK) med förbättrad kassakonvertering under räkenskapsåret 2023/24 och med utsikter om en hälsosam tillväxt under efterföljande år.

I PC/Console Games-segmentet räknar vi med underliggande tillväxt i vinster drivet av att fler ägda storbudgetspel med interna förlag kommer lanseras under räkenskapsåret. Prognosen innehåller mer försiktiga antaganden gällande vissa lanseringar och vissa kategorier av spel. Inom Mobile Games-segmentet räknar vi med en organisk tillväxt med ett lågt dubbelsiffrigt tal, med gradvis starkare tillväxt under räkenskapsåret. Vi antar stabila och något svagare underliggande marknadstrender med vissa gradvisa förbättringar gällande annonspriser under året. Justerade EBIT-marginalen väntas ligga i linje med eller något under helåret 2022/23. Inom Tabletop Games-segmentet räknar vi med en organisk tillväxt med ett högt ensiffrigt tal, drivet av försäljning av samlarkort, med en Justerad EBIT-marginal som är något lägre jämfört med helåret 2022/23.

Tittar vi längre fram så räknar vi under 2024/25 och 2025/26 med att leverera fortsatt ökande nettoomsättning, Justerat EBIT och fritt kassaflöde, drivet av en stark pipeline av efterlängtade spel som är baserade på våra egna ikoniska och licensierade varumärken. Vi är optimistiska om att vi närmar oss ett verkligt avgörande skede för vår verksamhet och att vi kan använda vår storlek och vårt samlade värde för bästa resultat.

Verksamhetsåret 2023/24 är inte det år då vi maximerar värdet i Embracer men vi fortsätter att ta viktiga steg och bygga en grund för många år framöver. Vi kommer att anordna en kapitalmarknadsdag under andra halvan av kalenderåret för att ge en mer detaljerad översikt gällande både strategi och finansiella mål på medellång sikt.

SVAG UTVECKLING I ETT SÄSONGSMÄSSIGT LUGNARE FJÄRDE KVARTAL

I PC/Console Games segmentet växte försäljningen organiskt med 17 % under Q4, drivet av ett flertal förlagsavtal redovisade som work-for-hire samt fortsatt stark katalogförsäljning för Coffee Stain och ett antal andra starka varumärken. Dock har förseningar inneburit ett begränsat antal lanseringar av spel med större budget vilket har medfört en tillfällig underabsorption av fasta kostnader under helåret 2022/23, vilket har slagit på marginalerna.

Jag är övertygad om att vi kommer att uppnå betydande organisk tillväxt samt vinst och kassaflödesgenerering under helåret 2023/24.

Dambuster Studios och PLAION lanserade Dead Island 2 den 21 april, och det är glädjande att se det positiva mottagandet av både kritiker och spelare. Dead Island 2 såldes i 1 miljon exemplar under första helgen (21-23 april), och överträffade därmed ledningens förväntningar. Mätt över de första sju dagarnas försäljning har spelet blivit Deep Silver och PLAIONs största lansering någonsin räknat i både antal enheter och intäkter. Det är med glädje jag konstaterar att spelet nu har sålt långt över 2 miljoner enheter. Jag är också glad att beslutet att ge studion extra tid för att finjustera spelet har lönat sig.

Ett flertal spel med större budget väntas lanseras under helåret 2023/24, inklusive redan offentliggjorda titlar som Warhammer 40,000: Space Marine 2, Remnant 2 och Payday 3. Därtill har vi fortfarande ett antal betydande, icke utannonserade titlar som att offentliggöra för räkenskapsåret 2023/24.

Inom Tabletop-segmentet hade Asmodee ett stabilt kvartal i Q4 som annars är ett säsongsmässigt lugnare kvartal, med 6 % proforma tillväxt driven av en stark utveckling i Storbritannien och Centraleuropa. Samlarkort hade en fortsatt stark utveckling, vilket påverkade försäljningsmixen och bruttomarginalen. Asmodee levererade ett Justerad EBIT för helåret som i stort låg i linje med våra förväntningar samt en noterbar förbättring av fritt kassaflöde under andra halvåret. Under helåret 2023/24 räknar vi med att konvertering av fritt kassaflöde överstiger 100 % för Asmodee då lagernivåerna normaliseras fullt ut, med positivt kassaflöde även under första halvåret av räkenskapsåret.

Mobile Games-segmentet hade ett utmanande fjärde kvartal, med –36 % organisk tillväxt, men lyckades ändå leverera en solid Justerad EBIT-marginal och fritt kassaflöde tack vare optimerade investeringar i user acquisition.

Den organiska tillväxten påverkades av en tuff jämförelseperiod föregående år, lägre annonspriser och den senaste tidens förändringar i plattformars integritetspolicies. Exklusive effekten från ett annonsplattformavtal förra året, uppgick den organiska tillväxten till –24 % under fjärde kvartalet medan Justerat EBIT växte med cirka 50 % på årsbasis, drivet av lägre kostnader för user acquisition. Det finns positiva signaler gällande annonsmonetisering inför verksamhetsåret 2023/24, då intäktsmönster och annonspriser överträffade förväntningarna i slutet av kvartalet.

STABIL GRUND FÖR FRAMTIDEN

Vi har fantastiska spelförlag och studios inom Embracer Group och de arbetar med spännande utvecklingsprojekt som kommer att driva lönsam tillväxt under många år framåt. Vår verksamhet inom Mobile, Tabletop och Entertainment & Services ger en stabil grund med förutsägbara, lönsamma och kassagenererande verksamheter. På listan över våra många lönsamma PC/konsol-varumärken finns Borderlands, Deep Rock Galactic, Insurgency, Metro, Remnant, Satisfactory, Snowrunner, Tiny Tina‘s Wonderland, Tomb Raider, Valheim, World War Z och många andra, och listan växer sig allt längre, med den senaste delen i Dead Island-serien som ett aktuellt bevis på den kreativa kraften i vårt nätverk av studios. Embracers långsiktiga ambition är att bygga något betydelsefullt och bestående, och att göra det tillsammans med framgångsrika entreprenörer och kreatörer. Idag har vi en av industrins största spel- och varumärkesportföljer, med fler än 850 varumärken som vi äger eller kontrollerar, över 130 interna utvecklingsstudios och över 200 spel under utveckling, kombinerat med transmediaexpertis inom brädspel, serietidningar och film.

AKTIVT ARBETE MED EFFEKTIVISERINGSINITIATIV

Vi arbetar aktivt med effektiviseringsinitiativ som kommer att presenteras framöver. Dessa ansträngningar kommer sannolikt att ha positiv effekt på vinstmarginaler och kassaflödeskonvertering för räkenskapsåret 2023/24 och nå full effekt under räkenskapsåret 2024/25. Vi avser dra ner på aktiverade utvecklingsprojekt, samtidigt som vi fortsätter att investera för att växa våra etablerade, lönsamma och älskade titlar och varumärken. Vi kommer att lägga mindre tonvikt på tredjepartspublicering och externt utvecklade spel baserade på externa varumärken.

Vi kommer att öka fokus på nettokassaflödet och med ytterligare initiativ räknar vi med att nå en finansiell nettoskuld under 10 miljarder SEK i slutet av innevarande verksamhetsår.

Den översyn som lanserades av styrelsen i vår Q2-rapport i november pågår fortfarande. Styrelsen och ledningen är fortsatt engagerade i att maximera det långsiktiga värdeskapandet för alla företag inom Embracer.

Som avslutning vill jag rikta ett tack till alla våra aktieägare, anställda, kunder, affärspartners och branschkollegor för era bidrag till Embracer Groups framgång och utveckling.

24 maj 2023, Karlstad, Värmland, Sverige

Lars Wingefors
Medgrundare och VD

För frågor om denna rapport, vänligen kontakta:
Oscar Erixon, Head of Investor Relations Embracer Group AB (publ)
Tel: + 46 730 24 91 42
Email: oscar.erixon@embracer.com

Beatrice Forsgren, Head of Brand and Communication Embracer Group AB (publ)
Tel: +46 704 52 57 63
E-mail: beatrice.forsgren@embracer.com

Om Embracer Group
Embracer Group är en global koncern med kreativa, entreprenörsledda verksamheter inom PC, konsol-, mobil och brädspel samt andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelportfölj med över 850 ägda eller kontrollerade varumärken.

Bolaget har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de tolv operativa koncernerna: THQ Nordic, PLAION, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, Saber Interactive, DECA Games, Gearbox Entertainment, Easybrain, Asmodee, Dark Horse, Freemode och Crystal Dynamics – Eidos. Koncernen har 138 interna studios och engagerar över 16 600 medarbetare i fler än 40 länder.

Embracer Groups aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under kortnamnet EMBRAC B.

Prenumerera på pressmeddelanden och finansiell information: https://embracer.com/investors/subscription/?lang=sv

Prenumerera

Embracer Group är en global koncern med kreativa, entreprenörsledda verksamheter inom PC, konsol-, mobil- och brädspel samt andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelportfölj med över 900 ägda eller kontrollerade varumärken.

Bolaget har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de tio operativa koncernerna: THQ Nordic, PLAION, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, DECA Games, Easybrain, Asmodee Group, Dark Horse Media, Freemode och Crystal Dynamics – Eidos. Koncernen har 106 interna studios och engagerar över 11 000 medarbetare i fler än 40 länder.