Delårsrapport Q3 FY 22/23

Oktober–December 2022
Kommentar från VD

Stabilt kvartal med ökat fritt kassaflöde

Vi är glada att kunna presentera ännu ett stabilt kvartal för Embracer Group som överlag levererade enligt ledningens förväntningar. Vår diversifierade verksamhet med flera segment hade en solid nettoomsättning om 11,6 miljarder SEK, Justerat EBIT om 2,0 miljarder SEK och fritt kassaflöde om 1,7 miljarder SEK under Q3 2022/23 trots ett begränsat antal nya spellanseringar i PC/Console Games-segmentet.

Läs mer +

Den organiska tillväxten uppgick till –3 % under Q3 vilket delvis förklaras av en svår jämförelseperiod och att antalet lanseringar inom PC/Console Games var begränsat. Justerat EBIT uppgick till 2 miljarder SEK under kvartalet trots begränsat bidrag från partnerskapsavtal, medan fritt kassaflöde förbättrades till 1,7 miljarder SEK, vilket överträffade ledningens förväntningar.

För koncernen som helhet upprepar vi prognosen för Justerat EBIT om 8,0-10,0 miljarder SEK för helåret 2022/23 och 10,3-13,6 miljarder SEK för helåret 2023/24. Vi ser fortsatt en positiv utveckling för spel med kontinuerliga uppdateringar av innehåll och kampanjer (”live game services”) och våra starkaste varumärken, men ser även en mer normaliserad marknad för vissa kategorier, delvis på grund av minskad köpkraft hos konsumenter, efter starka år under 2020 och 2021. Som tidigare kommunicerats innehåller prognosen olika utfall gällande partner- och licensavtal med ett flertal industripartners som väntas slutföras under räkenskapsåret 2022/23. I Mobile Games-segmentet räknar vi med säsongsmässigt lägre aktivitet och lägre annonspriser under Q4. Inom Tabletop Games-segmentet förväntar vi oss den säsongsmässigt lägsta aktiviteten och en Justerad EBIT marginal som ligger i linje med historiska mönster under innevarande räkenskapsår.

Diversifiering ger stabilitet

Vår verksamhet har blivit allt mer diversifierad under de senaste åren vilket har adderat ökad stabilitet i våra resultat och kassaflöden. Inom PC/Console Gamessegmentet lanserade Coffee Stain framgångsrikt spelet Goat Simulator 3 som fick ett starkt mottagande bland fansen och det finns potential att öka antalet spelare över tid. Tillsammans med våra danska kollegor Ghost Ship Games, som fortsätter sitt imponerande arbete med Deep Rock Galactic, har vi mycket att se fram emot från Coffee Stain framgent.

Med det sagt så har förseningar som meddelats under tidigare kvartal resulterat i ett begränsat antal lanseringar av spel med större budget inom PC/Console Gamessegmentet och ett lägre bidrag till bruttovinsten under helåret 2022/23, vilket även påverkat rörelsemarginalen. Lönsamheten inom PC/Console påverkades i Q3 av avskrivningar av spelutvecklingskostnader för titlar som lanserades under Q1 och Q2 med lägre ROI (return on investment), inklusive nylanseringen av Saints Row. Det är ett faktum att vissa operativa koncerner inom PC/Console Games-segmentet har underpresterat under detta år i förhållande till våra förväntningar, mycket på grund av ROI som varit lägre än väntat för deras nya spellanseringar. Snarare än ett strukturellt skifte tror vi att
detta främst är en effekt av blandat mottagande för flera lanseringar, kombinerat med en mer normaliserad marknad och en mer begränsad köpkraft bland konsumenter. Vår kärnverksamhet är att generera en hälsosam riskjusterad avkastning på spel. Vi har därför ökat ledningens fokus och ansträngningar ytterligare för att optimera investeringar och effektivitet ytterligare i hela koncernen. Med andra ord måste varje projekt förtjäna sin rätt att existera vilket innebär att vi kommer fokusera ännu mer på att säkerställa spelens kvalitet och att vi skapar unika spelupplevelser.

Jag är övertygad om att påverkan från dessa faktorer är övergående när nu koncernen ökar antalet noterbara lanseringar inom PC/Console från flera studios och etablerade varumärken som historiskt varit framgångsrika i sina lanseringar. Efter en utvärdering av vår pipeline känner vi oss trygga i att klart förbättra ROI för nya produkter jämfört med tidigare kvartal. PLAION närmar sig lanseringen av Dead Island 2, ett efterlängtat action RPG-spel, med releasedatumet 21 april. Ett flertal andra lanseringar med större budgetar har nyligen också offentliggjorts för lansering under helåret 2023/24, inklusive Warhammer 40,000: Space Marine 2, Remnant 2 och Payday 3. Totalt har vi 94 projekt som planeras lanseras helåret 2023/24 varav 58 projekt är fortsatt icke-offentliggjorda. Vi har investerat betydande belopp i en av industrins mest diversifierade spelutvecklingsportföljer som utvecklas av fler än 11 000 utvecklare över hela världen. Totalt har vi investerat 8,2 miljarder SEK i pågående spelutvecklingsprojekt per 31 december 2022. För att sätta detta i perspektiv så har vi nu 31 AAA spel som kommer lanseras till och med räkenskapsåret 2027/28, varav 19 kommer lanseras till och med räkenskapsåret 2025/26.

Inom Tabletop-segmentet hade Asmodee en stabil utveckling med en stark ökning av omsättning, vinst och fritt kassaflöde jämfört med föregående kvartal, trots en mer utmanande makromiljö i det säsongsmässigt starkaste kvartalet under året. Asmodee väntas leverera en vinst för helåret som ligger i stora drag i linje med förra årets förväntningar, med betydande förbättringar av fritt eget kassaflöde under andra halvan av året. Under räkenskapsåret 2023/24 räknar vi med en kassakonvertering som överstiger 100 % för Asmodee då lagernivåer normaliseras.

I Mobile Games-segmentet har Easybrain och DECA Games framgångsrikt optimerat investeringar i user acquisition och därmed balanserat organiska och betalda nedladdningar. Detta har resulterat i stark lönsamhet och kassaflöde under kvartalet. Kvartalet hade solid sekventiell tillväxt med positiva säsongseffekter, men även visst motstånd från lägre annonspriser jämfört med förra året, som påverkats av Apples IDFA-förändringar, mindre engagerade spelare efter covid och makroekonomiska faktorer. Vi räknar med att våra mobilspelsbolag fortsatt kommer visa lönsam tillväxt under kommande år.

Under rådande ekonomiska utveckling i omvärlden bygger vi vår motståndskraft och flexibilitet genom att bibehålla en stark balansräkning. Vi räknar med att uppnå vårt skuldsättningsmål i slutet av innevarande räkenskapsår och vi har inga materiella lån som utgår innan juni 2024. Vi kommer fortsätta att minska skuldsättningen samtidigt som vi möjliggör för nödvändiga organiska investeringar.

Mot bättre balans mellan tillväxt, vinst och fritt kassaflöde

Våra investeringar har positionerat oss väl för organisk tillväxt och långsiktig tillväxt av vinster och fritt kassaflöde per aktie. Det har även stärkt våra möjligheter till samarbete med plattformsägare och andra branschpartners som vill öka sin exponering mot framtida lanseringar av högkvalitativa spel.

Att kapitalisera på vårt samlade värde och realisera den fulla potentialen i Embracers ekosystem är fortsatt en prioritet för koncernen. Efterfrågan på innehåll har aldrig varit större vilket Embracer kommer att kunna dra nytta av, med branschens största portfölj för spel och varumärken. Vi har satt som mål att öka andelen av vår spelutveckling för PC/Console som är hel- eller delägd av tredje part. Detta är främst relaterat till ett antal kommande högbudgetspel under de kommande sex åren. Även om en majoritet av spelutvecklingen är helägd av koncernen, så förväntas en ökad extern finansiering signifikant öka förutsägbarheten i kassaflöden och vinst. Tomb Raider-avtalet med Amazon under Q3 är ett exempel på ett sådant samarbete och en av de affärer med flera olika branschpartners, som kommunicerades i samband med Embracers Q2-rapport, och som tillsammans är transformativa. Ytterligare affärer väntas slutföras under räkenskapsåret 2022/23.

För att ytterligare stärka vår inriktning med samarbetspartners är jag glad över att välkomna Careen Yapp till Embracer Group. I sin nya roll som Chief Strategic Partnerships officer kommer Careen att ansvara för att sättagemensamma strategiska mål för samarbeten inom koncernen hos samtliga operativa koncerner i syfte att driva koncernövergripande resultat. Med sin breda branschkunskap och mer än tjugoåriga erfarenhet inom
teknik och underhållning vet jag att hon kommer att tillföra betydande värde till Embracer Groups ekosystem, aktieägare och andra intressenter när vi fortsätter att utnyttja våra samlade styrkor.

Embracer Group har en diversifierad tillgångsbas med attraktiva marknadspositioner inom ett flertal verksamhetsområden i spel- och underhållningsbranschen. Styrelsen är fortsatt dedikerade till att säkerställa att koncernen är optimerad för långsiktigt värdeskapande. Den översyn av verksamheten som offentliggjordes av styrelsen i vår Q2-rapport i november pågår fortfarande. Jag vill vara tydlig med att vår långsiktiga strategi att stödja och stärka entreprenörer och kreatörer ligger fast.

Vi bygger på en solid grund

I slutet av december 2022 slutförde vi listbytet till Nasdaq Stockholms huvudlista vilket ytterligare stärker vår transparens, bolagsstyrning samt likviditeten i vår aktie. Listbytet är ett kvitto på vilken stark grund vi har byggt under de senaste åren.

En viktig del av vår fortsatta utveckling är ökat fokus på hållbarhet, en prioriterad fråga för mig, ledningen, vår verksamhet och våra anställda. Det är upplyftande att se att detta arbete och förstärkningen av koncernfunktioner i moderbolaget har resulterat i förbättrade ESG-ratings. Under de senaste månaderna har MSCI uppgraderat vår ESG-rating från BBB till A och vi är nu även del av Sustainalytics lista över Top-Rated ESG Companies 2023.

Avslutningsvis vill jag tacka alla våra aktieägare, anställda, kunder, industrikollegor och partners för era bidrag till Embracer Groups framgång och utveckling.

16 februari 2023, Karlstad, Värmland, Sverige

Lars Wingefors
Medgrundare och VD

Webbsändning Q3 FY 22/23


Pressmeddelande • februari 16, 2023 • 06:00

EMBRACER GROUP PUBLICERAR DELÅRSRAPPORT Q3 OKTOBER-DECEMBER 2022: NETTOOMSÄTTNINGEN ÖKADE MED 128 % TILL 11 622 MSEK

TREDJE KVARTALET, OKTOBER-DECEMBER 2022 (JÄMFÖRT MED OKTOBER-DECEMBER 2021)
>  Nettoomsättningen ökade med 128 % (–3 % organisk tillväxt) till 11 622 MSEK (5 091). Omsättningen per rörelsesegment uppgick till:
>  PC/Console Games: ökade med 64 % till 3 575 MSEK (2 187).
>  Mobile Games: ökade med 2 % till 1 573 MSEK (1 545).
>  Tabletop Games: uppgår till 4 146 MSEK (-).
>  Entertainment & Services: ökade med 71 % till 2 328 MSEK (1 360).
>  EBIT 1) för perioden ökade till 226 MSEK (–259), en EBIT-marginal om 2 % (–5 %). Justerat EBIT ökade 78 % till 2 009 MSEK (1 130), vilket motsvarar en Justerad EBIT-marginal om 17 % (22 %).
>  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 2 813 MSEK (1 048). Nettoinvesteringar i immateriella tillgångar uppgick till
–1 413 MSEK (–969).
>  Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,39 SEK (–1,38) och efter utspädning till 1,38 SEK (–1,38) SEK. Justerat resultat per aktie uppgick till 0,76 SEK (0,96). Justerat resultat per aktie efter utspädning var 0,70 SEK (0,91).
>  Bolaget upprepar sin tidigare kommunicerade prognos för Justerat EBIT om 8 000 – 10 000 MSEK under räkenskapsåret 2022/23 och 10 300 – 13 600 MSEK under räkenskapsåret 2023/24.

FÖRSTA NIO MÅNADERNA, APRIL-DECEMBER 2022 (JÄMFÖRT MED APRIL-DECEMBER 2021)
>  Nettoomsättningen ökade med 139 % (3 % organisk tillväxt) till 28 309 MSEK (11 829). Omsättningen per rörelsesegment uppgick till:
>  PC/Console Games: ökade med 56 % till 9 966 MSEK (6 401).
>  Mobile Games: ökade med 43 % till 4 502 MSEK (3 137).
>  Tabletop Games: uppgår till 10 058 MSEK (-).
>  Entertainment & Services: ökade med 65 % till 3 784 MSEK (2 291).
>  EBIT 1) för perioden uppgick till 289 MSEK (–159), en EBIT-marginal om 1 % (–1 %). Justerat EBIT ökade 61 % till 5 451 MSEK (3 396), vilket motsvarar en Justerad EBIT-marginal om 19 % (29 %).
>  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 3 740 MSEK (2 639). Nettoinvesteringar i immateriella tillgångar uppgick till
–4 189 MSEK (–2 714).
>  Resultat per aktie före utspädning uppgick till 3,50 (0,95) SEK och efter utspädning till 3,47 (0,93) SEK. Justerat resultat per aktie uppgick till 4,16 SEK (2,88). Justerat resultat per aktie efter utspädning var 3,83 SEK (2,74).

Nyckeltal koncernen Okt-dec
2022
Okt-dec
2021
Apr-dec 2022 Apr-dec 2021 Apr 2021-mar 2022
Nettoomsättning, MSEK 11 622 5 091 28 309 11 829 17 067
EBIT1), MSEK 226 –259 289 –159 –1 126
EBIT-marginal 2 % –5 % 1 % –1 % –7 %
Justerat EBIT, MSEK 2 009 1 130 5 451 3 396 4 465
Justerad EBIT-marginal 17 % 22 % 19 % 29 % 26 %
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK 2 813 1 048 3 740 2 639 4 070
Nettoinvesteringar i immateriella
tillgångar, MSEK
1 413 969 4 189 2 714 3 712
Nettoomsättningstillväxt 128 % 136 % 139 % 78 % 90 %
Totalt antal pågående spelutvecklingsprojekt 224 216 224 216 223
Totalt antal spelutvecklare 11 152 7 824 11 152 7 824 8 586
Totalt antal sysselsatta 16 243 9 524 16 243 9 524 12 760

1) EBIT, vilket motsvarar Rörelseresultat i Koncernens rapport över resultat.
I denna rapport avser samtliga jämförelsetal inom parentes motsvarande period föregående år, om inte annat anges.

KOMMENTAR FRÅN VD
STABILT KVARTAL MED ÖKAT FRITT KASSAFLÖDE

Vi är glada att kunna presentera ännu ett stabilt kvartal för Embracer Group som överlag levererade enligt ledningens förväntningar. Vår diversifierade verksamhet med flera segment hade en solid nettoomsättning om 11,6 miljarder SEK, Justerat EBIT om 2,0 miljarder SEK och fritt kassaflöde om 1,7 miljarder SEK under Q3 2022/23 trots ett begränsat antal nya spellanseringar i PC/Console Games-segmentet.
 
Den organiska tillväxten uppgick till –3 % under Q3 vilket delvis förklaras av en svår jämförelseperiod och att antalet lanseringar inom PC/Console Games var begränsat. Justerat EBIT uppgick till 2 miljarder SEK under kvartalet trots begränsat bidrag från partnerskapsavtal, medan fritt kassaflöde förbättrades till 1,7 miljarder SEK, vilket överträffade ledningens förväntningar.

För koncernen som helhet upprepar vi prognosen för Justerat EBIT om 8,0-10,0 miljarder SEK för helåret 2022/23 och 10,3-13,6 miljarder SEK för helåret 2023/24. Vi ser fortsatt en positiv utveckling för spel med kontinuerliga uppdateringar av innehåll och kampanjer (”live game services”) och våra starkaste varumärken, men ser även en mer normaliserad marknad för vissa kategorier, delvis på grund av minskad köpkraft hos konsumenter, efter starka år under 2020 och 2021. Som tidigare kommunicerats innehåller prognosen olika utfall gällande partner- och licensavtal med ett flertal industripartners som väntas slutföras under räkenskapsåret 2022/23. I Mobile Games-segmentet räknar vi med säsongsmässigt lägre aktivitet och lägre annonspriser under Q4. Inom Tabletop Games-segmentet förväntar vi oss den säsongsmässigt lägsta aktiviteten och en Justerad EBIT marginal som ligger i linje med historiska mönster under innevarande räkenskapsår.
 
DIVERSIFIERING GER STABILITET
Vår verksamhet har blivit allt mer diversifierad under de senaste åren vilket har adderat ökad stabilitet i våra resultat och kassaflöden. Inom PC/Console Games-segmentet lanserade Coffee Stain framgångsrikt spelet Goat Simulator 3 som fick ett starkt mottagande bland fansen och det finns potential att öka antalet spelare över tid. Tillsammans med våra danska kollegor Ghost Ship Games, som fortsätter sitt imponerande arbete med Deep Rock Galactic, har vi mycket att se fram emot från Coffee Stain framgent.

Med det sagt så har förseningar som meddelats under tidigare kvartal resulterat i ett begränsat antal lanseringar av spel med större budget inom PC/Console Games-segmentet och ett lägre bidrag till bruttovinsten under helåret 2022/23, vilket även påverkat rörelsemarginalen. Lönsamheten inom PC/Console påverkades i Q3 av avskrivningar av spelutvecklingskostnader för titlar som lanserades under Q1 och Q2 med lägre ROI (return on investment), inklusive nylanseringen av Saints Row. Det är ett faktum att vissa operativa koncerner inom PC/Console Games-segmentet har underpresterat under detta år i förhållande till våra förväntningar, mycket på grund av ROI som varit lägre än väntat för deras nya spellanseringar. Snarare än ett strukturellt skifte tror vi att detta främst är en effekt av blandat mottagande för flera lanseringar, kombinerat med en mer normaliserad marknad och en mer begränsad köpkraft bland konsumenter. Vår kärnverksamhet är att generera en hälsosam riskjusterad avkastning på spel. Vi har därför ökat ledningens fokus och ansträngningar ytterligare för att optimera investeringar och effektivitet ytterligare i hela koncernen. Med andra ord måste varje projekt förtjäna sin rätt att existera vilket innebär att vi kommer fokusera ännu mer på att säkerställa spelens kvalitet och att vi skapar unika spelupplevelser.

Jag är övertygad om att påverkan från dessa faktorer är övergående när nu koncernen ökar antalet noterbara lanseringar inom PC/Console från flera studios och etablerade varumärken som historiskt varit framgångsrika i sina lanseringar. Efter en utvärdering av vår pipeline känner vi oss trygga i att klart förbättra ROI för nya produkter jämfört med tidigare kvartal. PLAION närmar sig lanseringen av Dead Island 2, ett efterlängtat action RPG-spel, med releasedatumet 21 april. Ett flertal andra lanseringar med större budgetar har nyligen också offentliggjorts för lansering under helåret 2023/24, inklusive Warhammer 40,000: Space Marine 2, Remnant 2 och Payday 3. Totalt har vi 94 projekt som planeras lanseras helåret 2023/24 varav 58 projekt är fortsatt icke-offentliggjorda. Vi har investerat betydande belopp i en av industrins mest diversifierade spelutvecklingsportföljer som utvecklas av fler än 11 000 utvecklare över hela världen. Totalt har vi investerat 8,2 miljarder SEK i pågående spelutvecklingsprojekt per 31 december 2022. För att sätta detta i perspektiv så har vi nu 31 AAA spel som kommer lanseras till och med räkenskapsåret 2027/28, varav 19 kommer lanseras till och med räkenskapsåret 2025/26.

Inom Tabletop-segmentet hade Asmodee en stabil utveckling med en stark ökning av omsättning, vinst och fritt kassaflöde jämfört med föregående kvartal, trots en mer utmanande makromiljö i det säsongsmässigt starkaste kvartalet under året. Asmodee väntas leverera en vinst för helåret som ligger i stora drag i linje med förra årets förväntningar, med betydande förbättringar av fritt eget kassaflöde under andra halvan av året. Under räkenskapsåret 2023/24 räknar vi med en kassakonvertering som överstiger 100 % för Asmodee då lagernivåer normaliseras.

I Mobile Games-segmentet har Easybrain och DECA Games framgångsrikt optimerat investeringar i user acquisition och därmed balanserat organiska och betalda nedladdningar. Detta har resulterat i stark lönsamhet och kassaflöde under kvartalet. Kvartalet hade solid sekventiell tillväxt med positiva säsongseffekter, men även visst motstånd från lägre annonspriser jämfört med förra året, som påverkats av Apples IDFA-förändringar, mindre engagerade spelare efter covid och makroekonomiska faktorer. Vi räknar med att våra mobilspelsbolag fortsatt kommer visa lönsam tillväxt under kommande år.

Under rådande ekonomiska utveckling i omvärlden bygger vi vår motståndskraft och flexibilitet genom att bibehålla en stark balansräkning. Vi räknar med att uppnå vårt skuldsättningsmål i slutet av innevarande räkenskapsår och vi har inga materiella lån som utgår innan juni 2024. Vi kommer fortsätta att minska skuldsättningen samtidigt som vi möjliggör för nödvändiga organiska investeringar.
 
MOT BÄTTRE BALANS MELLAN TILLVÄXT, VINST OCH FRITT KASSAFLÖDE
Våra investeringar har positionerat oss väl för organisk tillväxt och långsiktig tillväxt av vinster och fritt kassaflöde per aktie. Det har även stärkt våra möjligheter till samarbete med plattformsägare och andra branschpartners som vill öka sin exponering mot framtida lanseringar av högkvalitativa spel.

Att kapitalisera på vårt samlade värde och realisera den fulla potentialen i Embracers ekosystem är fortsatt en prioritet för koncernen. Efterfrågan på innehåll har aldrig varit större vilket Embracer kommer att kunna dra nytta av, med branschens största portfölj för spel och varumärken. Vi har satt som mål att öka andelen av vår spelutveckling för PC/Console som är hel- eller delägd av tredje part. Detta är främst relaterat till ett antal kommande högbudgetspel under de kommande sex åren. Även om en majoritet av spelutvecklingen är helägd av koncernen, så förväntas en ökad extern finansiering signifikant öka förutsägbarheten i kassaflöden och vinst. Tomb Raider-avtalet med Amazon under Q3 är ett exempel på ett sådant samarbete och en av de affärer med flera olika branschpartners, som kommunicerades i samband med Embracers Q2-rapport, och som tillsammans är transformativa. Ytterligare affärer väntas slutföras under räkenskapsåret 2022/23.

För att ytterligare stärka vår inriktning med samarbetspartners är jag glad över att välkomna Careen Yapp till Embracer Group. I sin nya roll som Chief Strategic Partnerships officer kommer Careen att ansvara för att sätta gemensamma strategiska mål för samarbeten inom koncernen hos samtliga operativa koncerner i syfte att driva koncernövergripande resultat. Med sin breda branschkunskap och mer än tjugoåriga erfarenhet inom teknik och underhållning vet jag att hon kommer att tillföra betydande värde till Embracer Groups ekosystem, aktieägare och andra intressenter när vi fortsätter att utnyttja våra samlade styrkor.

Embracer Group har en diversifierad tillgångsbas med attraktiva marknadspositioner inom ett flertal verksamhetsområden i spel- och underhållningsbranschen. Styrelsen är fortsatt dedikerade till att säkerställa att koncernen är optimerad för långsiktigt värdeskapande. Den översyn av verksamheten som offentliggjordes av styrelsen i vår Q2-rapport i november pågår fortfarande. Jag vill vara tydlig med att vår långsiktiga strategi att stödja och stärka entreprenörer och kreatörer ligger fast.
 
VI BYGGER PÅ EN SOLID GRUND
I slutet av december 2022 slutförde vi listbytet till Nasdaq Stockholms huvudlista vilket ytterligare stärker vår transparens, bolagsstyrning samt likviditeten i vår aktie. Listbytet är ett kvitto på vilken stark grund vi har byggt under de senaste åren.

En viktig del av vår fortsatta utveckling är ökat fokus på hållbarhet, en prioriterad fråga för mig, ledningen, vår verksamhet och våra anställda. Det är upplyftande att se att detta arbete och förstärkningen av koncernfunktioner i moderbolaget har resulterat i förbättrade ESG-ratings. Under de senaste månaderna har MSCI uppgraderat vår ESG-rating från BBB till A och vi är nu även del av Sustainalytics lista över Top-Rated ESG Companies 2023.

Avslutningsvis vill jag tacka alla våra aktieägare, anställda, kunder, industrikollegor och partners för era bidrag till Embracer Groups framgång och utveckling.

16 februari 2023, Karlstad, Värmland, Sverige

Lars Wingefors
Medgrundare och VD

För frågor om denna rapport, vänligen kontakta:
Oscar Erixon, Head of Investor Relations Embracer Group AB (publ)
Tel: + 46 730 24 91 42
Email: oscar.erixon@embracer.com

Beatrice Forsgren, Head of Brand and Communication Embracer Group AB (publ)
Tel: +46 704 52 57 63
E-mail: beatrice.forsgren@embracer.com

Om Embracer Group
Embracer Group är en global koncern med kreativa, entreprenörsledda verksamheter inom PC, konsol-, mobil- och brädspel samt andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelportfölj med över 850 ägda eller kontrollerade varumärken.

Bolaget har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de tolv operativa koncernerna: THQ Nordic, PLAION, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, Saber Interactive, DECA Games, Gearbox Entertainment, Easybrain, Asmodee, Dark Horse, Freemode och Crystal Dynamics – Eidos. Koncernen har 134 interna studios och engagerar över 16 200 medarbetare i fler än 40 länder.

Embracer Groups aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under kortnamnet EMBRAC B.

Prenumerera på pressmeddelanden och finansiell information: https://embracer.com/investors/subscription/?lang=sv

Prenumerera

Embracer Group är en global koncern med kreativa, entreprenörsledda verksamheter inom PC, konsol-, mobil- och brädspel samt andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelportfölj med över 900 ägda eller kontrollerade varumärken.

Bolaget har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de tio operativa koncernerna: THQ Nordic, PLAION, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, DECA Games, Easybrain, Asmodee Group, Dark Horse Media, Freemode och Crystal Dynamics – Eidos. Koncernen har 106 interna studios och engagerar över 11 000 medarbetare i fler än 40 länder.