Våra hållbarhetsmål

En viktig milstolpe under året var att vi bestämde våra första koncernövergripande hållbarhetsmål

Mer information om våra hållbarhetsmål och hur vi arbetar med dem i vår globala koncern finns i vår senaste årsredovisning

Dubblera antalet kvinnliga VD:ar/Studio Heads innan 2025 jämfört med basåret 2021/22.

Reducera koldioxidutsläpp med 45 % senast FY 2030 med FY 2021 som basår, i linje med Paris-avtalet, och Science Based Targets har bestämts under 2022/23.

Varje operativ koncern ska sätta hållbarhetsmål under räkenskapsåret 2023/24.

Science Based Targets Initiative (SBTi)

Reducera koldioxidutsläppen med 45 % senast FY 2030 med FY 2021 som basår*. Embracer Group förbinder sig också att minska scope 3-utsläppen av växthusgaser som omfattar köpta varor och tjänster, bränsle- och energirelaterade aktiviteter, uppströmstransporter och distribution, affärsresor och anställdas pendling med 51,6 % per förädlingsvärde för MSEK inom samma tidsram.

Vi är stolta över att vårt hållbarhetsåtagande är validerat och godkänt av Science Based Targets Initiative (SBTi). Denna validering omfattar våra absoluta minskningsmål för utsläpp av växthusgaser, och behandlar både direkta och indirekta utsläpp (Scope 1 och 2) och utsläpp från vår leverantörskedja (Scope 3). SBTi har officiellt bekräftat att dessa mål är i linje med 1,5°C-vägen, det primära målet som beskrivs i Parisavtalet.

Att fastställa absoluta utsläppsmål ger en tydlig färdplan för hantering av koldioxidutsläpp. Med 2021 som basår har vi satt upp ambitiösa mål för att minska de absoluta Scope 1- och 2-utsläppen med 45 % och att uppnå en minsta 51.6 %-minskning av Scope 3-utsläppen till 2030. Detta åtagande återspeglar vårt engagemang för att väsentligt bidra till en hållbar, koldioxidsnål framtid.


*Målgränsen inkluderar biogena markrelaterade utsläpp och uttag från bioenergiråvaror.

Agenda 2030

FN Globala målen för hållbar utveckling

Embracer Group stödjer Agenda 2030 och hållbarhetsmålen (SDG) och dess holistiska ansats till hållbar utveckling som FN har etablerat. Gällande vår verksamhet har vi identifierat fem mål där vi har ett stort ansvar och möjligheter att bidra:

  • 4 – God utbildning för alla
  • 5 – Jämställdhet
  • 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • 12 – Hållbar konsumtion och produktion, och
  • 17 – Genomförande och globalt partnerskap.

Vårt bidrag till dessa mål sker genom olika åtgärder och initiativ på koncernnivå samt på bolagsnivå.

sdgs.un.org

/ Hållbarhet

Prenumerera

Embracer Group är en global koncern med kreativa, entreprenörsledda verksamheter inom PC, konsol-, mobil- och brädspel samt andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelportfölj med över 900 ägda eller kontrollerade varumärken.

Bolaget har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de elva operativa koncernerna: THQ Nordic, PLAION, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, DECA Games, Gearbox Entertainment, Easybrain, Asmodee Group, Dark Horse Media, Freemode och Crystal Dynamics – Eidos. Koncernen har 111 interna studios och engagerar över 12 000 medarbetare i fler än 40 länder.