Press release • August 14, 2019 • 00:15

THQ Nordic AB (publ) acquires Goodbye Kansas Game Invest

  • Twitter
  • Linkedin
  • Facebook

Förvärvet inkluderar en portfölj av fem minoritetsinvesteringar i utvecklingsstudior i tidig fas; Palindrome Interactive, Fall Damage, Neon Giant, Kavalri och Framebunker samt royaltyrättigheter till THQ Nordics kommande spel Biomutant. GKGIs tidigare investeringar i IGDB, Bearded Dragons och Goodbye Kansas VR kommer att kvarstå i Goodbye Kansas AB.

“Goodbye Kansas Game Invest leds av ett skickligt team med starka kunskaper och erfarenheter av att utveckla växande spelföretag. Förutom fortsatt support till den befintliga portföljen, innebär transaktionen en god plattform för strategiska investeringar i bolag under ett tidigt skede och i etablerade team som startar sina egna utvecklingsstudior.”, säger Lars Wingefors, koncern-VD THQ Nordic AB.

GKGI grundades 2016 som ett investeringsbolag med enbart fokus på spelföretag under Goodbye Kansas AB. GKGI leds av ett seniort team om fyra spelchefer med en sammantagen branscherfarenhet om +45 år och ett brett nätverk samt betydande kunskap inom den nordiska spelmarknaden.

GKGIs investeringsstrategi fokuserar på minoritetsinvesteringar i nordiska spelföretag under tidig fas och stötta dem på deras tillväxtresa. Den befintliga investeringsportföljen omfattar ett attraktivt urval av utvecklingsstudior med lovande potential.

“De nordiska länderna har positionerat sig bland de mest framgångsrika spelländerna i världen och vi är starkt övertygade om deras fortsatta potential. Vi ser fram emot att samarbeta med THQ Nordic som delar vår passion för spelindustrin”, säger Per-Arne Lundberg, VD Goodbye Kansas Game Invest AB.

“Goodbye Kansas AB har tagit ett strategiskt beslut om att avyttra Goodbye Kansas Game Invest AB för att fokusera på vår kärnverksamhet inom Studio och Infinite Entertainment. Jag är glad att Game Invests nya hem är THQ Nordic, ett bolag som vi känner väl och har fullt förtroende för att fortsätta utveckla Game Invest”, säger Peter Levin, VD och grundare av Goodbye Kansas AB.

Bakgrund och motiv

THQ Nordic har en tydlig tillväxtstrategi och en lång och framgångsrik historia av att förvärva spel och utvecklingsstudior. Förvärvet av GKGI ger THQ Nordic en ny plattform för att genomföra investeringar i bolag under tidig fas och i etablerade team som startar sina egna utvecklingsstudior. THQ Nordic kommer tillföra värde, inte endast genom kapital och kompetens, utan även genom att erbjuda förlagskapacitet och kunskap inom den bredare THQ Nordic-koncernen.

Finansiering av transaktionen

Köpeskillingen betalas kontant och finansieras genom THQ Nordics befintliga kassa. Transaktionen är inte föremål för något ytterligare beslut eller godkännande och genomfördes den 12 augusti 2019.

Rådgivare

Ernst & Young AB tillhandahåller transaktionsrådgivning och Synch Advokat AB är THQ Nordics legala rådgivare i transaktionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Wingefors, koncern-VD

Tel: +46 708 47 19 78

E-mail: lwingefors@thqnordic.com

Om THQ Nordic
THQ Nordic utvecklar och förlägger PC- och konsolspel för den globala spelmarknaden. Bolaget har en bred spelportfölj med över 100 ägda varumärken, såsom Saints Row, Goat Simulator, Dead Island, Darksiders, Metro (license), MX vs ATV, Kingdom Come: Deliverance, Time Splitters, Satisfactory, Wreckfest med flera.

Koncernen har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de tre operativa koncernerna Deep Silver/Koch Media, THQ Nordic GmbH och Coffee Stain. Koncernen har 18 interna spelutvecklingsstudior och nästan 2 500 medarbetare och kontrakterade utvecklare i fler än 40 länder.

THQ Nordics aktier är noterade på Nasdaq First North Stockholm under kortnamnet THQN B. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB som nås på info@fnca.se eller telefon 08-528 00 399.

För mer information, vänligen besök: http://www.thqnordic-investors.com.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som “anser”, “förväntar”, “förutser”, “avser”, “uppskattar”, “kommer”, “kan”, “förutsätter”, “bör” “skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande.

Subscribe

Embracer Group is a parent company of businesses led by entrepreneurs in PC, console, mobile and board games and other related media. The Group has an extensive catalogue of over 850 owned or controlled franchises.

With its head office based in Karlstad, Sweden, Embracer Group has a global presence through its eleven operative groups: THQ Nordic, Plaion, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, Saber Interactive, DECA Games, Gearbox Entertainment, Easybrain, Asmodee, Dark Horse and Freemode. The Group has 130 internal game development studios and is engaging more than 14,900 employees and contracted employees in more than 40 countries.