THQ Nordic AB (publ) publicerar Bokslutskommuniké 2016

THQ NORDIC FORTSÄTTER LEVERERA STARK TILLVÄXT

Vi fortsätter att leverera stark försäljningstillväxt och lönsamhet genom vår affärsmodell baserad på en bred portfölj av spel. Främsta förklaringen till det starka kvartalet är framgångsrika kampanjer, främst via digitala kanaler som Steam, PlayStation Network och Xbox Live.

THQ Nordics notering på Nasdaq First North var lyckad. Efterfrågan att teckna aktier i THQ Nordic var mycket stor bland både svenska och internationella institutionella investerare likväl som hos privatsparare. Erbjudandet övertecknades cirka 19 gånger.

Vi ser fram emot det andra halvåret av 2017 då vi kommer att göra betydande lanseringar av såväl egenutvecklade spel som större förlagstitlar.

– LARS WINGEFORS, GRUNDARE & VD

Fjärde kvartalet 2016

·  Nettoomsättningen ökade med 30% (38) till 128,2 MSEK (98,4).
·  Egna titlar motsvarade 94,0 MSEK (83,0), eller 73% (84), av nettoomsättningen under kvartalet.
·  Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA uppgick till 60,8 MSEK (52,3), motsvarande en EBITDA-marginal om 47% (53).
·  EBIT uppgick till 50,6 MSEK (35,2), motsvarande en EBIT-marginal om 39% (36).
·  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 51,3 MSEK (63,3).
·  Resultat per aktie (efter utspädning) uppgick till 0,59 SEK (0,46).
·  Förvärv av ett flertal spel, från fyra olika säljare inkluderande bland annat “This is the Police”, “Warleaders”, “Legends of War”, “Sphinx and the Cursed Mummy”, “Delta Force”, “Comanche”, “Joint Operations”.
·  Två egna titlar och två förlagstitlar lanserades under perioden.

Helår januari – december 2016

·  Nettoomsättningen ökade med 42% (20) till 301,9 MSEK (212,9).
·  Egna titlar motsvarade 214,0 MSEK (162,0), eller 71% (76), av nettoomsättningen under kvartalet.
·  EBITDA uppgick till 132,4 MSEK (105,1), motsvarande en EBITDA-marginal om 44% (49).
·  EBIT uppgick SEK 95,0 MSEK (66,6), motsvarande en EBIT-marginal om 31% (31).
·  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 99,2 MSEK (109,9).
·  Resultat per aktie (efter utspädning) uppgick till 1,18 SEK (0,85).
·  Per den 31 december 2016 uppgick likvida medel till SEK 167,2 MSEK (25,6).
·  Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016.

I denna rapport avser samtliga jämförelsetal inom parentes motsvarande period föregående år, om inte annat anges.

 

+--------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
|NYCKELTAL KONCERNEN |Okt-Dec 2016 |Okt-Dec 2015 |Jan-Dec 2016 |Jan-Dec 2015 |
|MSEK  | | | | |
+--------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
|Nettoomsättning |128,2  |98,4  |301,9  |212,9  |
+--------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
|EBITDA  |60,8  |52,3  |132,4  |105,1  |
+--------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
|EBIT  |50,6  |35,2  |95,0  |66,6  |
+--------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
|Resultat efter |38,0 |27,6  |71,9  |51,2  |
|skatt  | | | | |
+--------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
|Resultat per aktie, |0,59  |0,46  |1,18  |0,85  |
|SEK  | | | | |
+--------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
|Kassaflöde från |51,3  |63,3  |99,2  |109,9  |
|löpande verksamhet  | | | | |
+--------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
|Omsättningstillväxt,|30  |38  |42  |20  |
|%  | | | | |
+--------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
|EBITDA-marginal, %  |47  |53  |44  |49  |
+--------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
|Underliggande EBIT |39  |36  |31  |31  |
|-marginal, %  | | | | |
+--------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
|Nettoomsättningens | | | | |
|fördelning:  | | | | |
+--------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
|– Egna spel, %  |73  |84  |71  |76  |
+--------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
|– Förlagstitlar, %  |27  |14  |29  |22  |
+--------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
|– Övrigt, % |- |2 |- |2 |
+--------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lars Wingefors, VD
Tel: +46 708 471 978
E-post: lwingefors@thqnordic.com 

Om THQ Nordic
THQ Nordic förvärvar, utvecklar och förlägger PC- och konsolspel. Kärnverksamheten består av att förvärva etablerade varumärken och förädla dem. Portföljen omfattar mer än 75 varumärken såsom Darksiders, Titan Quest, MX vs ATV, Red Faction, Destroy All Humans, Aquanox, deBlob, Imperium Galactica, Desperados, Impossible Creatures, Jagged Alliance, Spellforce, The Guild och This is the Police.
Sedan starten 2011 har bolaget en global närvaro, med huvudkontor i Karlstad, Sverige och operativt huvudkontor i Wien, Österrike. THQ Nordic sysselsätter mer än 370 personer och har fyra helägda utvecklingsstudios baserade i Tyskland, USA och Sverige. THQ Nordics aktier är noterade på Nasdaq Stockholm First North under kortnamnet THQN B. För mer information, besök http://www.thqnordic-investors.com eller www.thqnordic.com.

FNCA Sweden AB är THQ Nordics Certified Adviser.

Denna information är sådan information som THQ Nordic AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 februari 2017 kl. 08.00 CET.

Release

Embracer Group is the parent company of businesses developing and publishing PC and console games for the global games market. The group has an extensive catalogue of over 130 owned franchises, such as Saints Row, Goat Simulator, Dead Island, Darksiders, Metro, MX vs ATV, Kingdoms of Amalur, TimeSplitters, Satisfactory and Wreckfest amongst many others.

With its head office in Karlstad, Sweden, Embracer Group has a global presence through its three operative groups: Koch Media GmbH/Deep Silver, THQ Nordic GmbH, and Coffee Stain AB. The group has eighteen internal game development studios engaging more than 2800 employees and contracted employers in more than 40 countries.