Press & Media

Läs våra senaste pressmeddelanden

2022

Kommuniké från extra bolagsstämma i Embracer Group

Extra bolagsstämman i Embracer Group AB (”Embracer” eller ”Bolaget”) hölls idag den 7 januari 2022, varvid bolagsstämman fattade följande beslut.

2021

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I EMBRACER GROUP AB

Aktieägarna i Embracer Group AB, org. nr 556582-6558, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 7 januari 2022 kl. 10.00 i Baker & McKenzie Advokatbyrås lokaler på Vasagatan 7 i Stockholm.

2021

Embracer Group avser genomföra ett strategiskt förvärv av den ledande brädspelsgruppen Asmodee som skulle bilda den nionde operativa koncernen

INSIDERINFORMATION: Embracer Group AB ("Embracer") har idag ingått i exklusiva förhandlingar för att förvärva Financière Amuse Topco SAS (“Asmodee”) från fonder under PAI Partners SAS (“PAI”) rådgivning eller förvaltning och övriga aktieägare i Asmodee. Villkorat av att konsultationer med relevanta fackföreningar inom Asmodee-koncernen angående den föreslagna transaktionen slutförs samt att den säljoption som aktieägarna av Asmodee innehar utnyttjas, kommer Embracer och aktieägarna i Asmodee att ingå ett aktieöverlåtelseavtal för att slutföra transaktionen. Om förvärvet genomförs blir det ett strategiskt steg för att bredda Embracer Groups ekosystem, eftersom Asmodee och Embracer har naturliga och starka band vad gäller strategi och kultur.

2021

Embracer Group publicerar delårsrapport Q2, juli-september 2021: OPERATIVT EBIT ÖKADE MED 49% TILL 973 MSEK

ANDRA KVARTALET, JULI–SEPTEMBER 2021 (JÄMFÖRT MED JULI–SEPTEMBER 2020)

  • Nettoomsättningen ökade med 38% till 3 296,4 MSEK (2 383,2).
  • Nettoomsättningen för affärsområdet Games ökade med 89% till 2 831,1 MSEK (1 495,4). THQ Nordic 374,0 MSEK (566,9), Koch Media Publishing 584,7 MSEK (506,8), Coffee Stain 120,4 MSEK (129,9), Saber Interactive 462,9 MSEK (259,1), DECA Games 248,8 MSEK (32,7), Gearbox Entertainment 433,6 MSEK (-) och Easybrain 606,7 MSEK (-).
  • Nettoomsättningen för affärsområdet Partner Publishing/Film uppgick till 465,3 MSEK (887,8).
  • EBITDA ökade med 69% till 1 640,0 MSEK (969,0), vilket motsvarar en EBITDA-marginal på 50% (41%). Omvärdering av ägandet i intresseföretaget Ghost Ship Games uppgick till 416,8 MSEK under kvartalet (inkluderas i rapporterade EBITDA men exkluderas i operativt EBIT).
  • Operativt EBIT ökade med 49% till 973,4 MSEK (652,5) motsvarande en operativ EBIT-marginal på 30% (27%).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 024,0 MSEK (804,7). Investeringar i immateriella tillgångar uppgick till 916,5 MSEK (484,1). Fritt kassaflöde före förändringar i rörelsekapitalet uppgick till 17,1 MSEK (358,9).
  • Justerat resultat per aktie uppgick till 0,65 SEK (0,90). Justerat resultat per aktie som exkluderar orealiserade/realiserade valutaförändringar och effekter av förändrad diskonteringsränta för avsättningar, uppgick till 0,81 (0,80).
  • Organisk tillväxt i konstant valuta för affärsområdet Games uppgick till –9% under kvartalet. Proforma tillväxt i konstant valuta för affärsområdet Games uppgick till 11% under kvartalet.
  • Totalt antal pågående spelutvecklingsprojekt ökade 46% till 197 (135).
  • Totalt antal sysselsatta ökade med 104% till 9 064 (4 445) och antalet spelutvecklare ökade med 108% till 7 470 (3 593). Organisk tillväxt för antal medarbetare uppgick till 25% totalt i koncernen.
2021

Kommuniké från årsstämma i Embracer Group

Årsstämman 2021 i Embracer Group AB ("Embracer" eller "Bolaget") hölls idag den 16 september 2021 i Karlstad varvid aktieägarna fattade följande beslut.

2021

Embracer Group publicerar årsredovisning 2020/2021

Embracer Group publicerar härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2020/2021. Årsredovisningen bifogas detta pressmeddelande och finns tillgänglig på bolagets hemsida: https://embracer.com/investors/reports-presentations/

2021

Kommuniké från extra bolagsstämma i Embracer Group

Extra bolagsstämman i Embracer Group AB (”Embracer” eller ”Bolaget”) hölls idag den 23 augusti 2021 enbart genom poströstning, varvid bolagsstämman fattade följande beslut.

2021

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I EMBRACER GROUP AB

Aktieägarna i Embracer Group AB, org. nr 556582-6558, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 16 september 2021 kl. 15.00 på Karlstad CCC Tage Erlandergatan 8 i Karlstad.

2021

Embracer Group publicerar delårsrapport Q1, april-juni 2021: OPERATIVT EBIT ÖKADE MED 79% TILL 1 271 MSEK

FÖRSTA KVARTALET, APRIL–JUNI 2021 (JÄMFÖRT MED APRIL–JUNI 2020)

> Nettoomsättningen ökade med 66% till 3 426,6 MSEK 2 068,7). 
> Nettoomsättningen för affärsområdet Games ökade med 83% till 2 960,9 MSEK (1 622,1). THQ Nordic 668,7 MSEK (487,8), Koch Media Publishing 637,6 MSEK (612,7), Coffee Stain 190,7 MSEK (172,5), Saber Interactive 304,9 MSEK (349,2), DECA Games 145,6 MSEK (-), Gearbox Entertainment 437,0 MSEK (-) och Easybrain 576,4 MSEK (-).
> Nettoomsättningen för affärsområdet Partner Publishing/Film ökade med 4% till 465,7 MSEK (446,5).
> EBITDA ökade med 59% till 1 532,2 MSEK (965,2), vilket motsvarar en EBITDA-marginal på 45% (47%).
> Operativt EBIT ökade med 79% till 1 271,3 MSEK (711,8) motsvarande en operativ EBIT-marginal på 37% (34%).
> Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 617,3 MSEK (732,3). Investeringar i immateriella tillgångar uppgick till 828,7 MSEK (494,5). Fritt kassaflöde uppgick till –259,7 MSEK (204,1).
> Justerat resultat per aktie uppgick till 2,30 SEK (1,51).
> Organisk tillväxt i konstant valuta för affärsområdet Games uppgick till 10% under kvartalet.
> Totalt antal pågående spelutvecklingsprojekt ökade 44% till 180 (125). 
> Totalt antal sysselsatta ökade 98% till 7 886 (3 975) och antalet spelutvecklare ökade 101% till 6 387 (3 185).

2021

Kallelse till extra bolagsstämma i Embracer Group AB

Aktieägarna i Embracer Group AB, org. nr 556582-6558, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 23 augusti 2021.

2021

ÅTTA OFFENTLIGGJORDA FÖRVÄRV BIDRAR MED 2 000-3 000 MILJONER SEK I BERÄKNAD NETTOOMSÄTTNING OCH 350-550 MILJONER SEK I OPERATIONELLT EBIT UNDER FY 2022/23

INSIDERINFORMATION: Embracer Group AB ("Embracer") och dess dotterbolag har såsom tidigare kommunicerat denna morgon ingått åtta förvärvsavtal ("Transaktionerna"). Transaktionerna förbättrar koncernens förmågor inom mobil förläggar- och utvecklingsverksamhet, indie-utveckling, VR-utveckling samt berättar-drivna, retro shooter och annan utveckling för PC/konsoler. De förvärvade verksamheterna förväntas bidra till Embracers nettoomsättning inom intervallet 2 000-3 000 miljoner SEK och till ett operationellt EBIT inom intervallet 350-550 miljoner SEK under nästa räkenskapsår som avslutas 31 mars 2023. För återstående kvartal under nuvarande räkenskapsåret som avslutas 31 mars 2022, beräknas bidraget avseende run rate vara i det lägre av ovanstående intervall. Crazy Labs är det mest betydande förvärvet, avseende både nettointäkter och operationellt EBIT och beräknas slutföras under slutet av innevarande kvartal som avslutas 30 september 2021.

Den sammanlagda initiala köpeskillingen för Transaktionerna uppgår till cirka 2,7 miljarder SEK på kassa- och skuldfri basis. Cirka 2,1 miljarder betalas kontant och SEK 0,6 miljarder i nyemitterade B-aktier i Embracer. I syfte att skapa långsiktiga gemensamma intressen kan en tilläggsköpeskilling om ytterligare maximalt 2,0 miljarder SEK utgå, vilken är föremål för vissa finansiella och operationella milstolpar över en period om upp till åtta år. Tilläggsköpeskillingen består av maximalt cirka 1,0 miljarder SEK kontant och cirka 1,0x miljarder SEK i B-aktier i Embracer. Samtliga aktier emitteras till ett pris motsvarande den volymvägda genomsnittskursen för Embracers B-aktie på Nasdaq First North Growth Market under de 20 handelsdagar som föregår (men inte inklusive) dagen för avtalsingåendet i respektive Transaktion. Således varierar priset per aktie från 223,20 SEK till 231,93 SEK. Den totala köpeskillingen uppgår till 4,7 miljarder SEK. Det estimerade övervärdet som kommer inkluderas i den preliminära PPA uppgår till cirka 4,5 miljarder SEK. Detta kommer att periodiseras i enlighet med Embracers redovisningsprinciper jämnt över 5 år.

Ledningsgrupperna i de förvärvade företagen har ambitiösa planer för vinstgivande tillväxt under de kommande åren och tilläggsköpeskillingarna är strukturerade för att stärka incitamenten för detta. Som beskrivande exempel, för att uppnå maximal tilläggsköpeskilling måste de förvärvade företagen gemensamt generera en sammanlagd operationell EBIT överstigande 6 miljarder samt uppnå visa operationella mål vid slutet av räkenskapsåret 2029. För att uppnå maximalt ersättningsmål det femte året, måste de förvärvade företagen överstiga 1 miljard i operationell EBIT for räkenskapsåret som slutar i mars 2026 samt uppnå visa operationella mål.

Det totala antalet aktier som emitteras som en del av den totala ersättningen, exklusive aktier som emitteras som en del av tilläggsköpeskilling, uppgår till cirka 2 568 695 B-aktier i Embracer. Den del av tilläggsköpeskillingen som består av B-aktier i Embracer uppgår till maximalt cirka 4 375 488 aktier förutsatt att samtliga milstolpar uppnås. Totalt emitteras cirka 6 944 183 B-aktier. Samtliga aktier som emitteras som del av tilläggsköpeskilling emitteras vid slutförande av Transaktionerna och är föremål för villkor om så kallad claw back samt försäljningsrestriktioner (lock up). Emissionerna genomförs delvis med stöd av bemyndigandet från extra bolagsstämman den 26 februari 2021 och delvis med stöd av extra bolagsstämma som ska hållas den 23 augusti 2021, för vilken en kallelse kommer att publiceras separat inom kort.

2021

Embracer Group publicerar bokslutskommuniké och Q4, januari-mars 2021: OPERATIVT EBIT ÖKADE MED 216% TILL 903 MSEK

FJÄRDE KVARTALET, JANUARI–MARS 2021 (Jämfört med JANUARI–MARS 2020)

> Nettoomsättningen ökade med 80% till 2 404,2 MSEK (1 339,1).

> Nettoomsättningen för affärsområdet Games ökade med 119% till 1 975,2 MSEK (903,5). THQ Nordic 354,6 MSEK (306,7), Deep Silver 464,9 MSEK (514,7), Coffee Stain 780,9 MSEK (82,1), Saber Interactive 270,7 MSEK (-) och DECA Games 104,2 MSEK (-).

> Nettoomsättningen för affärsområdet Partner Publishing/Film uppgick till 429,0 MSEK (435,6).

> EBITDA ökade med 137% till 1 172,5 MSEK (495,2), vilket motsvarar en EBITDA-marginal på 49% (37%).

> Operativt EBIT ökade med 216% till 903,2 MSEK (286,0) motsvarande en operativ EBIT-marginal på 38% (21%).

> Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 521,8 MSEK (765,7). Investeringar i immateriella tillgångar uppgick till 598,9 MSEK (464,4). Fritt kassaflöde uppgick till 860,5 MSEK (275,7).

> Justerat resultat per aktie uppgick till 2,07 SEK (0,97).

> Organisk tillväxt i konstant valuta för affärsområdet Games uppgick till 85% under kvartalet.

> Totalt antal pågående spelutvecklingsprojekt ökade 55% till 160 (103). Totalt antal sysselsatta ökade 103% till 6 325 (3 109) och antalet spelutvecklare ökade 116% till 5 115 (2 365).

2021

Kommuniké från extra bolagsstämma i Embracer Group

Extra bolagsstämman i Embracer Group AB ("Embracer" eller "Bolaget") hölls idag den 26 februari 2021 i Stockholm varvid aktieägarna fattade följande beslut.

2021

Embracer Group publicerar delårsrapport Q3, oktober-december 2020: OPERATIVT EBIT ÖKADE MED 100% TILL 603 MSEK

TREDJE KVARTALET, OKTOBER–DECEMBER 2020 (JÄMFÖRT MED OKTOBER–DECEMBER 2019)

> Nettoomsättningen ökade med 44% till 2 168,1 MSEK (1 508,5). Nettoomsättningen för affärsområdet Games ökade med 62% till 1 355,6 MSEK (835,7). THQ Nordic 379,8 MSEK (333,0), Deep Silver 496,9 MSEK (466,6), Coffee Stain 99,2 MSEK (36,1), Saber Interactive 307,0 MSEK (-) och DECA Games 72,7 MSEK (-).

> Nettoomsättningen för affärsområdet Partner Publishing/Film ökade med 21% till 812,5 MSEK (672,9).

> EBITDA ökade med 70% till 878,7 MSEK (518,4), vilket motsvarar en EBITDA-marginal på 41%.

> Operativt EBIT ökade med 100% till 603,1 MSEK (302,1) motsvarande en operativ EBIT-marginal på 28% (20%).

> Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 840,4 MSEK (239,5). Investeringar i immateriella tillgångar uppgick till –557,7 MSEK (–419,0). Fritt kassaflöde uppgick till 309,1 MSEK (–207,3).

> Justerat resultat per aktie uppgick till 1,06 SEK (0,68).

> Organisk tillväxt i konstant valuta för affärsområdet Games uppgick till 21% under kvartalet.

> Totalt antal pågående spelutvecklingsprojekt ökade 56% till 150 (96). Totalt antal sysselsatta ökade 93% till 5 730 (2 970) och antalet spelutvecklare ökade 92% till 4 325 (2 258).

2021

Kallelse till extra bolagsstämma i Embracer Group AB

Aktieägarna i Embracer Group AB, org. nr 556582-6558, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 26 februari 2021 kl. 10.00 i Baker & McKenzie Advokatbyrås lokaler på Vasagatan 7 i Stockholm.

2021

UPPSKATTAD ÖKAD NETTOOMSÄTTNING OM 3 600-4 600 MSEK OCH 1 000-1 500 MILJONER SEK I OPERATIONELLT EBIT UNDER FY2021/22

INSIDERINFORMATION

Embracer Group ("Embracer") och dess dotterbolag har såsom tidigare har kommunicerats denna morgon ingått tre transformativa fusions- och förvärvsavtal ("Transaktionerna"). Efter genomförandet av Transaktionerna kommer Gearbox och Easybrain att bilda den sjunde och åttonde operativa koncernen inom Embracer, och Aspyr kommer att vara det största oberoende bolaget att ansluta till den operativa koncernen Saber Interactive. De förvärvade verksamheterna beräknas under räkenskapsåret som avslutas den 31 mars 2022 bidra till Embracers nettoomsättning i intervallet 3 600-4 600 miljoner SEK och bidra till operationellt EBIT i intervallet 1 000-1 500 miljoner SEK.

Embracer Group är moderbolag till företag som utvecklar och förlägger PC, konsol- och mobilspel för den globala spelmarknaden. Bolaget har en bred spelportfölj med över 250 ägda varumärken, som till exempel Saints Row, Goat Simulator, Dead Island, Darksiders, Metro, MX vs ATV, Kingdoms of Amalur, TimeSplitters, Satisfactory, Wreckfest, Insurgency, World War Z, Borderlands och många fler.

Koncernen har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de åtta operativa koncernerna: THQ Nordic GmbH, Koch Media GmbH/Deep Silver, Coffee Stain AB, Amplifier Game Invest AB, Saber Interactive, DECA Games, Gearbox Entertainment och Easybrain. Koncernen har 86 interna studios och fler än 9000 medarbetare och kontrakterade medarbetare i fler än 40 länder.