Press & Media

Läs våra senaste pressmeddelanden

2021

Embracer Group publicerar bokslutskommuniké och Q4, januari-mars 2021: OPERATIVT EBIT ÖKADE MED 216% TILL 903 MSEK

FJÄRDE KVARTALET, JANUARI–MARS 2021 (Jämfört med JANUARI–MARS 2020)

> Nettoomsättningen ökade med 80% till 2 404,2 MSEK (1 339,1).

> Nettoomsättningen för affärsområdet Games ökade med 119% till 1 975,2 MSEK (903,5). THQ Nordic 354,6 MSEK (306,7), Deep Silver 464,9 MSEK (514,7), Coffee Stain 780,9 MSEK (82,1), Saber Interactive 270,7 MSEK (-) och DECA Games 104,2 MSEK (-).

> Nettoomsättningen för affärsområdet Partner Publishing/Film uppgick till 429,0 MSEK (435,6).

> EBITDA ökade med 137% till 1 172,5 MSEK (495,2), vilket motsvarar en EBITDA-marginal på 49% (37%).

> Operativt EBIT ökade med 216% till 903,2 MSEK (286,0) motsvarande en operativ EBIT-marginal på 38% (21%).

> Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 521,8 MSEK (765,7). Investeringar i immateriella tillgångar uppgick till 598,9 MSEK (464,4). Fritt kassaflöde uppgick till 860,5 MSEK (275,7).

> Justerat resultat per aktie uppgick till 2,07 SEK (0,97).

> Organisk tillväxt i konstant valuta för affärsområdet Games uppgick till 85% under kvartalet.

> Totalt antal pågående spelutvecklingsprojekt ökade 55% till 160 (103). Totalt antal sysselsatta ökade 103% till 6 325 (3 109) och antalet spelutvecklare ökade 116% till 5 115 (2 365).

2021

Kommuniké från extra bolagsstämma i Embracer Group

Extra bolagsstämman i Embracer Group AB ("Embracer" eller "Bolaget") hölls idag den 26 februari 2021 i Stockholm varvid aktieägarna fattade följande beslut.

2021

Embracer Group publicerar delårsrapport Q3, oktober-december 2020: OPERATIVT EBIT ÖKADE MED 100% TILL 603 MSEK

TREDJE KVARTALET, OKTOBER–DECEMBER 2020 (JÄMFÖRT MED OKTOBER–DECEMBER 2019)

> Nettoomsättningen ökade med 44% till 2 168,1 MSEK (1 508,5). Nettoomsättningen för affärsområdet Games ökade med 62% till 1 355,6 MSEK (835,7). THQ Nordic 379,8 MSEK (333,0), Deep Silver 496,9 MSEK (466,6), Coffee Stain 99,2 MSEK (36,1), Saber Interactive 307,0 MSEK (-) och DECA Games 72,7 MSEK (-).

> Nettoomsättningen för affärsområdet Partner Publishing/Film ökade med 21% till 812,5 MSEK (672,9).

> EBITDA ökade med 70% till 878,7 MSEK (518,4), vilket motsvarar en EBITDA-marginal på 41%.

> Operativt EBIT ökade med 100% till 603,1 MSEK (302,1) motsvarande en operativ EBIT-marginal på 28% (20%).

> Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 840,4 MSEK (239,5). Investeringar i immateriella tillgångar uppgick till –557,7 MSEK (–419,0). Fritt kassaflöde uppgick till 309,1 MSEK (–207,3).

> Justerat resultat per aktie uppgick till 1,06 SEK (0,68).

> Organisk tillväxt i konstant valuta för affärsområdet Games uppgick till 21% under kvartalet.

> Totalt antal pågående spelutvecklingsprojekt ökade 56% till 150 (96). Totalt antal sysselsatta ökade 93% till 5 730 (2 970) och antalet spelutvecklare ökade 92% till 4 325 (2 258).

2021

Kallelse till extra bolagsstämma i Embracer Group AB

Aktieägarna i Embracer Group AB, org. nr 556582-6558, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 26 februari 2021 kl. 10.00 i Baker & McKenzie Advokatbyrås lokaler på Vasagatan 7 i Stockholm.

2021

UPPSKATTAD ÖKAD NETTOOMSÄTTNING OM 3 600-4 600 MSEK OCH 1 000-1 500 MILJONER SEK I OPERATIONELLT EBIT UNDER FY2021/22

INSIDERINFORMATION

Embracer Group ("Embracer") och dess dotterbolag har såsom tidigare har kommunicerats denna morgon ingått tre transformativa fusions- och förvärvsavtal ("Transaktionerna"). Efter genomförandet av Transaktionerna kommer Gearbox och Easybrain att bilda den sjunde och åttonde operativa koncernen inom Embracer, och Aspyr kommer att vara det största oberoende bolaget att ansluta till den operativa koncernen Saber Interactive. De förvärvade verksamheterna beräknas under räkenskapsåret som avslutas den 31 mars 2022 bidra till Embracers nettoomsättning i intervallet 3 600-4 600 miljoner SEK och bidra till operationellt EBIT i intervallet 1 000-1 500 miljoner SEK.

2021

Embracer Group förvärvar Easybrain som bildar den åttonde operativa koncernen

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

INSIDERINFORMATION

Embracer Group AB ("Embracer")[1], har idag ingått avtal om att förvärva samtliga aktier i det Cypern-baserade Easybrain Limited ("Easybrain") genom betalning i endast aktier för en initial köpeskilling uppgående till 640 miljoner USD på en kassa- och skuldfri basis plus en tilläggsköpeskilling om högst 125 miljoner USD. Säljarna, Easybrains ledning, Peter Skoromnyi, Matvey Timoshenko och Oleg Grushevich, kommer efter transaktionens slutförande tillsammans att bli tredje största aktieägare i Embracer. Easybrain kommer att bli Embracers åttonde operativa koncern och kommer att fortsätta drivas av dess nuvarande ledning. Under IFRS baserade principer så uppvisar Easybrain beräknade intäkter för kalenderåret 2020 som uppgår till 210 miljoner USD (2019: 111 miljoner USD) och en EBIT om cirka 70 miljoner USD (2019: 18 miljoner USD).

2021

Embracer Group förvärvar Gearbox Entertainment Company som bildar den sjunde operativa koncernen

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

INSIDERINFORMATION

Embracer Group AB ("Embracer") har idag ingått fusionsavtal med det amerikanska bolaget The Gearbox Entertainment Company ("Gearbox"). Gearbox, som är baserade i Texas och grundades 1999, har varit självfinansierat av de anställda sedan grundandet. Efter genomförande av transaktionen kommer Gearbox bli den sjunde operativa koncernen och ett helägt dotterbolag till Embracer. Gearbox grundare och VD Randy Pitchford kommer att fortsätta leda Gearbox och Randy Pitchford och Gearbox anställda kommer tillsammans att bli en betydande aktieägare i Embracer. Gearbox bidrar med kreativa AAA-utvecklingsstudior, nordamerikansk förlagskapacitet och en robust IP-portfölj, inklusive kritikerrosade och ikoniska franchiser såsom Borderlands, Brothers in Arms och Homeworld. På preliminär basis och baserat på Embracers redovisningsprinciper genererade Gearbox en nettoomsättning om 1 037 miljoner SEK och ett justerat operationellt EBIT[1] om 417 miljoner SEK under niomånadersperioden från och med 1 januari till 30 september 2020. Under kalenderåret 2019 genererade Gearbox en nettoomsättning om 1 052 miljoner SEK och ett justerat operationellt EBIT om 317 miljoner SEK.

Den initiala köpeskillingen uppgår till totalt 363 miljoner USD, på en kassa- och skuldfri basis, varav 175 miljoner USD betalas med nyemitterade B-aktier i Embracer (”Vederlagsaktierna”) och resterande del kontant. Förutsatt att vissa finansiella och operationella mål uppnås under den kommande sexårsperioden kan en tilläggsköpeskilling om maximalt 1 015 miljoner USD betalas, varav maximalt 360 miljoner USD kan erläggas i emitterade B-aktier i Embracer (”Tilläggsaktierna”) och resterande del kontant. För att erhålla den maximala köpeskillingen, 1 378 miljoner USD, måste ackumulerat justerat EBITDA, inklusive utvecklingskostnader, överstiga 1 300 miljoner USD under sex år.

2020

Embracer Groups grundare slutför konsolidering av aktieägande

Grundarna av Embracer Group AB ("Embracer") har meddelat Embracer att den omstrukturering som annonserades i samband med kapitalanskaffningen den 7 och 8 oktober 2020 har slutförts. Genom omstruktureringen har grundarna konsoliderat sina innehav av aktier i Embracer till Lars Wingefors AB. Efter omstruktureringen äger Lars Wingefors AB 130 836 066 aktier i Embracer Group fördelat mellan 26 130 102 A-aktier och 104 705 964 B-aktier, motsvarande cirka 31 procent av aktierna och cirka 51 procent av rösterna.

2020

Uppskattad ökad nettoomsättning om 850-1 050 MSEK och 300-400 MSEK i operationellt EBIT under FY 2021/2022

INSIDERINFORMATION: Embracer Group AB (“Embracer”) har, som tidigare idag har kommunicerats, ingått 13 förvärvsavtal (”Förvärven”). De förvärvade verksamheterna beräknas under räkenskapsåret som slutar den 31 mars 2022 att bidra till Embracer Groups nettoomsättning inom intervallet 850-1 050 MSEK och bidra till operationellt EBIT inom intervallet 300-400 MSEK. Under räkenskapsåret 2021/2022 förväntas vidare den utvidgade studioverksamheten medföra kostnadsbesparingar på utvecklingskostnader inom intervallet 50-100 MSEK. Kombinationen operationella EBIT och besparingar vid spelutveckling förväntas att uppgå till 350-500 MSEK och denna lönsamhet förväntas växa under kommande år i takt med att fler spelutvecklingsprojekt slutförs.

Den aggregerade initiala köpeskillingen för Förvärven uppgår till cirka 2.0 miljarder SEK på kassa och skuldfri basis. Cirka 1,7 miljarder SEK betalas kontant och 0,3 miljarder SEK med nyemitterade B-aktier i Embracer med en maximal tilläggsköpeskilling uppgående till 1.8 miljarder SEK som är föremål för uppfyllandet av vissa milstolpar (både operationella och finansiella) över en period om upp till tio år. Tilläggsköpeskillingen omfattar maximalt cirka 0,9 miljarder SEK som betalas kontant och maximalt cirka 0,9 miljarder SEK som betalas med B-aktier i Embracer till en teckningskurs motsvarande den volymvägda genomsnittskursen för Embracers B-aktie på Nasdaq First North Growth Market under 20 handelsdagar fram till och med dagen för ingåendet av avtalen gällande Förvärven (VWAP 20). Den aggregerade maximala köpeskillingen uppgår till 3.8 miljarder SEK.

2020

Embracer Group publicerar delårsrapport Q2, juli-september 2020: OPERATIVT EBIT ÖKADE MED 171% TILL 653 MSEK

ANDRA KVARTALET, JULI–SEPTEMBER 2020 (JÄMFÖRT MED JULI–SEPTEMBER 2019)

> Nettoomsättningen ökade med 89% till 2 383,2 MSEK (1 259,7). Nettoomsättningen för affärsområdet Games ökade med 83% till 1 495,4 MSEK (816,1). THQ Nordic 566,9 MSEK (329,6), Deep Silver 506,8 MSEK (441,7), Coffee Stain 129,9 MSEK (44,7), Saber Interactive 259,1 MSEK (-) och DECA Games 32,7 MSEK (-).

> Nettoomsättningen för affärsområdet Partner Publishing/Film ökade med 100% till 887.8 MSEK (443,6).

> EBITDA ökade med 132% till 969,0 MSEK (418,1), vilket motsvarar en EBITDA-marginal på 41%.

> Operativt EBIT ökade med 171% till 652,5 MSEK (240,7) motsvarande en operativ EBIT marginal på 27% (19%).

> Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 804,7 MSEK (284,8). Investeringar i immateriella tillgångar uppgick till 484,1 MSEK (391,9). Fritt kassaflöde uppgick till 311,5 MSEK (–115,8).

> Justerat resultat per aktie uppgick till 1,80 SEK (0,65).

> Organisk tillväxt i konstant valuta för affärsområdet Games uppgick till 61% under kvartalet.

> Totalt antal pågående spelutvecklingsprojekt ökade 57% till 135 (86). Totalt antal sysselsatta ökade 49% till 4 445 (2 981) och antalet spelutvecklare ökade 58% till 3 593 (2 272).

2020

Kommuniké från extra bolagsstämma i Embracer Group

Extra bolagsstämman i Embracer Group AB ("Embracer" eller "Bolaget") hölls idag den 16 november 2020 i Stockholm varvid aktieägarna fattade följande beslut.

2020

Kallelse till extra bolagsstämma i Embracer Group AB

Aktieägarna i Embracer Group AB, org. nr 556582-6558, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 16 november 2020 kl. 10.00 i Baker & McKenzie Advokatbyrås lokaler på Vasagatan 7 i Stockholm.

2020

Kommuniké från årsstämma i Embracer Group

Årsstämman 2020 i Embracer Group AB ("Embracer" eller "Bolaget") hölls idag den 16 september 2020 i Karlstad varvid aktieägarna fattade följande beslut.

2020

Embracer Group publicerar årsredovisning 2019/2020

Embracer Group publicerar härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2019/2020. Årsredovisningen bifogas detta pressmeddelande och finns tillgänglig bolagets hemsida: https://embracer.com/investors/reports-presentations/

2020

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I EMBRACER GROUP AB

Aktieägarna i Embracer Group AB, org. nr 556582-6558, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma onsdagen den 16 september 2020 kl. 15.00 på Elite Stadshotellet, Kungsgatan 22 i Karlstad.

2020

Embracer Group publicerar delårsrapport Q1, april-juni 2020: OPERATIVT EBIT ÖKADE MED 249% TILL 712 MSEK

FÖRSTA KVARTALET, APRIL–JUNI 2020 (JÄMFÖRT MED APRIL–JUNI 2019)

  • Nettoomsättningen ökade med 81% till 2 068,7 MSEK (1 142,0). Nettoomsättningen för affärsområdet Games ökade med 153% till 1 622,1 MSEK (641,3). Nettoomsättningen för affärsområdet Partner Publishing/Film minskade till 446,5 MSEK (500,7).
  • EBITDA steg med 148% till 965,2 MSEK (389,5), vilket motsvarar en EBITDA-marginal på 47%.
  • Operativt EBIT ökade med 249% till 711,8 MSEK (204,0) motsvarande en operativ EBIT-marginal på 34% (18%).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapitalet uppgick till 869,8 MSEK (306,0).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 732,3 MSEK (441,3).
  • Resultat per aktie uppgick till 0,26 SEK (0,17).
  • Justerat resultat per aktie uppgick till 1,51 SEK (0,51).

Embracer Group är moderbolag till företag som utvecklar och förlägger PC, konsol- och mobilspel för den globala spelmarknaden. Bolaget har en bred spelportfölj med över 240 ägda varumärken, som till exempel Saints Row, Goat Simulator, Dead Island, Darksiders, Metro, MX vs ATV, Kingdoms of Amalur, TimeSplitters, Satisfactory, Wreckfest, Insurgency, World War Z, Borderlands och många fler.

Koncernen har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de åtta operativa koncernerna: THQ Nordic GmbH, Koch Media GmbH/Deep Silver, Coffee Stain AB, Amplifier Game Invest AB, Saber Interactive, DECA Games, Gearbox Entertainment och Easybrain. Koncernen har 69 interna studios och fler än 7000 medarbetare och kontrakterade medarbetare i fler än 40 länder.