Press & Media

Läs våra senaste pressmeddelanden

2021

Embracer ingår avtal om att förvärva CrazyLabs

Embracer Group AB ("Embracer")[1], har ingått avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i CrazyLabs Ltd. ("CrazyLabs") från de befintliga ägarna. CrazyLabs är baserade i Israel och är förläggare och utvecklare av det framgångsrika mobilspelet Super Stylist och andra långvariga spel inom segmenten casual och lifestyle role playing. Därutöver är CrazyLabs en av de främsta förläggarna inom segmentet hyper-casual. CrazyLabs var den tredje mest nerladdade förläggaren av mobilspel under 2020 med över 4,5 miljarder nerladdningar och över 110 miljoner månatliga aktiva användare. CrazyLabs kommer att stärka Embracers förlagskapacitet inom mobilspel, addera skala och skapa ytterligare förvärvsmöjligheter. Genomförande av transaktionen är föremål för sedvanliga villkor, inklusive konkurrensprövning. Förvärvet förväntas slutföras under andra kvartalet i Embracers räkenskapsår.

2021

Embracer Group AB säkerställer en icke säkerställd rullande kreditfacilitet om 6,0 miljarder SEK i flera valutor

Embracer Group AB säkerställer en icke säkerställd rullande kreditfacilitet om 6,0 miljarder kronor i flera valutor från de ledande nordiska bankerna Nordea, SEB och Swedbank. Den nya kreditfaciliteten löper på tre år med möjlighet till förlängning i upp till ytterligare två år. Krediten refinansierar det tidigare låneutrymmet från Nordea om 4,4 miljarder kronor som löper ut i juli 2021 och maj 2022.

2021

Embracer Group publicerar bokslutskommuniké och Q4, januari-mars 2021: OPERATIVT EBIT ÖKADE MED 216% TILL 903 MSEK

FJÄRDE KVARTALET, JANUARI–MARS 2021 (Jämfört med JANUARI–MARS 2020)

> Nettoomsättningen ökade med 80% till 2 404,2 MSEK (1 339,1).

> Nettoomsättningen för affärsområdet Games ökade med 119% till 1 975,2 MSEK (903,5). THQ Nordic 354,6 MSEK (306,7), Deep Silver 464,9 MSEK (514,7), Coffee Stain 780,9 MSEK (82,1), Saber Interactive 270,7 MSEK (-) och DECA Games 104,2 MSEK (-).

> Nettoomsättningen för affärsområdet Partner Publishing/Film uppgick till 429,0 MSEK (435,6).

> EBITDA ökade med 137% till 1 172,5 MSEK (495,2), vilket motsvarar en EBITDA-marginal på 49% (37%).

> Operativt EBIT ökade med 216% till 903,2 MSEK (286,0) motsvarande en operativ EBIT-marginal på 38% (21%).

> Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 521,8 MSEK (765,7). Investeringar i immateriella tillgångar uppgick till 598,9 MSEK (464,4). Fritt kassaflöde uppgick till 860,5 MSEK (275,7).

> Justerat resultat per aktie uppgick till 2,07 SEK (0,97).

> Organisk tillväxt i konstant valuta för affärsområdet Games uppgick till 85% under kvartalet.

> Totalt antal pågående spelutvecklingsprojekt ökade 55% till 160 (103). Totalt antal sysselsatta ökade 103% till 6 325 (3 109) och antalet spelutvecklare ökade 116% till 5 115 (2 365).

2021

Inbjudan till presentation av Embracer Groups Q4-rapport och bokslutskommuniké

Embracer Group bjuder härmed in till en presentation i samband med publiceringen av bokslutskommunikén för räkenskapsåret 2020/2021 och delårsrapporten för fjärde kvartalet, perioden januari-mars 2021. Kommunikén publiceras kl 06.00 den 20 maj och läggs samtidigt upp på www.embracer.com

2021

Embracer Group förvärvar Appeal Studios, KAIKO, Massive Miniteam och FRAME BREAK

Embracer Group AB (“Embracer”) har via dotterbolagen THQ Nordic GmbH och Amplifier Game Invest AB ingått fyra avtal om förvärv av 100% vardera av Appeal Studios S.A., KAIKO GmbH, Massive Miniteam GmbH och FRAME BREAK AB. Dessutom offentliggör THQ Nordic idag bildandet av Gate 21 i Bosnien och Hercegovina. Den sammanlagda köpeskillingen för de fyra förvärven uppgår till cirka 71 MSEK på kassa- och skuldfri bas.

2021

Embracer Group slutför förvärven av Aspyr, Easybrain och Gearbox Entertainment

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, HONGKONG, JAPAN ELLER SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED LAG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Embracer Group AB ("Bolaget" eller "Embracer Group") och dess dotterföretag ingick den 3 februari 2021 avtal om förvärv av Aspyr, Easybrain och Gearbox Entertainment, vilket offentliggjordes genom pressmeddelanden den 3 februari 2021 ("Transaktionerna"). Den aggregerade initiala köpeskillingen för Transaktionerna uppgår till totalt cirka 9,3 miljarder SEK, på kassa- och skuldfri basis. Cirka 2,5 miljarder SEK betalas kontant och cirka 6,8 miljarder SEK i nyemitterade B-aktier i Bolaget. En total högsta tilläggsköpeskilling om 12,5 miljarder SEK kan erläggas, under förutsättning av uppfyllande av vissa överenskomna finansiella och operationella milstolpar under upp till en sjuårsperiod. Tilläggsköpeskillingen består av maximalt cirka 7,0 miljarder SEK att betalas kontant och cirka 5,5 miljarder SEK att betalas med B-aktier i Bolaget. Kursen för aktierna som emitteras som initial köpeskilling och tilläggsköpeskilling motsvarar den volymviktade genomsnittskursen för Embracers B-aktie på Nasdaq First North Growth Market under 20 handelsdagar innan (men inte inklusive) datumet då avtalen avseende Transaktionerna ingicks, dvs 197,57 SEK ("VWAP 20").

Samtliga villkor för Transaktionerna har nu uppfyllts och Transaktionerna är därmed genomförda.

2021

Kommuniké från extra bolagsstämma i Embracer Group

Extra bolagsstämman i Embracer Group AB ("Embracer" eller "Bolaget") hölls idag den 26 februari 2021 i Stockholm varvid aktieägarna fattade följande beslut.

2021

Embracer Group publicerar delårsrapport Q3, oktober-december 2020: OPERATIVT EBIT ÖKADE MED 100% TILL 603 MSEK

TREDJE KVARTALET, OKTOBER–DECEMBER 2020 (JÄMFÖRT MED OKTOBER–DECEMBER 2019)

> Nettoomsättningen ökade med 44% till 2 168,1 MSEK (1 508,5). Nettoomsättningen för affärsområdet Games ökade med 62% till 1 355,6 MSEK (835,7). THQ Nordic 379,8 MSEK (333,0), Deep Silver 496,9 MSEK (466,6), Coffee Stain 99,2 MSEK (36,1), Saber Interactive 307,0 MSEK (-) och DECA Games 72,7 MSEK (-).

> Nettoomsättningen för affärsområdet Partner Publishing/Film ökade med 21% till 812,5 MSEK (672,9).

> EBITDA ökade med 70% till 878,7 MSEK (518,4), vilket motsvarar en EBITDA-marginal på 41%.

> Operativt EBIT ökade med 100% till 603,1 MSEK (302,1) motsvarande en operativ EBIT-marginal på 28% (20%).

> Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 840,4 MSEK (239,5). Investeringar i immateriella tillgångar uppgick till –557,7 MSEK (–419,0). Fritt kassaflöde uppgick till 309,1 MSEK (–207,3).

> Justerat resultat per aktie uppgick till 1,06 SEK (0,68).

> Organisk tillväxt i konstant valuta för affärsområdet Games uppgick till 21% under kvartalet.

> Totalt antal pågående spelutvecklingsprojekt ökade 56% till 150 (96). Totalt antal sysselsatta ökade 93% till 5 730 (2 970) och antalet spelutvecklare ökade 92% till 4 325 (2 258).

2021

Inbjudan till presentation av Embracer Groups Q3-rapport

Embracer Group bjuder härmed in till en presentation i samband med publiceringen av Q3, den andra delårsrapporten för räkenskapsåret 2020/2021, perioden oktober-december 2020. Rapporten publiceras kl 06.00 den 18 februari och läggs samtidigt upp på www.embracer.com.

2021

Kallelse till extra bolagsstämma i Embracer Group AB

Aktieägarna i Embracer Group AB, org. nr 556582-6558, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 26 februari 2021 kl. 10.00 i Baker & McKenzie Advokatbyrås lokaler på Vasagatan 7 i Stockholm.

2021

UPPSKATTAD ÖKAD NETTOOMSÄTTNING OM 3 600-4 600 MSEK OCH 1 000-1 500 MILJONER SEK I OPERATIONELLT EBIT UNDER FY2021/22

INSIDERINFORMATION

Embracer Group ("Embracer") och dess dotterbolag har såsom tidigare har kommunicerats denna morgon ingått tre transformativa fusions- och förvärvsavtal ("Transaktionerna"). Efter genomförandet av Transaktionerna kommer Gearbox och Easybrain att bilda den sjunde och åttonde operativa koncernen inom Embracer, och Aspyr kommer att vara det största oberoende bolaget att ansluta till den operativa koncernen Saber Interactive. De förvärvade verksamheterna beräknas under räkenskapsåret som avslutas den 31 mars 2022 bidra till Embracers nettoomsättning i intervallet 3 600-4 600 miljoner SEK och bidra till operationellt EBIT i intervallet 1 000-1 500 miljoner SEK.

2021

Inbjudan till Embracer Groups presentation om förvärvet av Easybrain Group Limited kl. 09:00

Embracer Group bjuder härmed in till en presentation med anledning av morgonens pressrelease med rubriken ”Embracer Group förvärvar Easybrain som bildar den åttonde operativa koncernen”.

2021

Inbjudan till Embracer Groups presentation om förvärvet av Aspyr Media kl. 12:00

Embracer Group bjuder härmed in till en presentation med anledning av morgonens pressrelease med rubriken ”Embracer Group förvärvar Aspyr Media”.

2021

Inbjudan till Embracer Groups presentation om förvärvet av Gearbox Entertainment Company kl. 13:30

Embracer Group bjuder härmed in till en presentation med anledning av morgonens pressrelease med rubriken ”Embracer Group förvärvar Gearbox Entertainment Company som bildar den sjunde operativa koncernen”.

2021

Embracer Group förvärvar Easybrain som bildar den åttonde operativa koncernen

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

INSIDERINFORMATION

Embracer Group AB ("Embracer")[1], har idag ingått avtal om att förvärva samtliga aktier i det Cypern-baserade Easybrain Limited ("Easybrain") genom betalning i endast aktier för en initial köpeskilling uppgående till 640 miljoner USD på en kassa- och skuldfri basis plus en tilläggsköpeskilling om högst 125 miljoner USD. Säljarna, Easybrains ledning, Peter Skoromnyi, Matvey Timoshenko och Oleg Grushevich, kommer efter transaktionens slutförande tillsammans att bli tredje största aktieägare i Embracer. Easybrain kommer att bli Embracers åttonde operativa koncern och kommer att fortsätta drivas av dess nuvarande ledning. Under IFRS baserade principer så uppvisar Easybrain beräknade intäkter för kalenderåret 2020 som uppgår till 210 miljoner USD (2019: 111 miljoner USD) och en EBIT om cirka 70 miljoner USD (2019: 18 miljoner USD).

2021

Embracer Group förvärvar Aspyr Media

Embracer Group AB ("Embracer"), genom sitt helägda dotterbolag Saber Interactive ("Saber"), har idag ingått avtal om förvärv det amerikanska bolaget Aspyr Media Inc ("Aspyr") genom fusion, från grundarna Michael Rogers och Ted Staloch. Den initiala köpeskillingen uppgår till 100 miljoner USD på en kassa- och skuldfri basis, varav 60 miljoner USD betalas kontant och 40 miljoner USD betalas med nyemitterade B-aktier i Embracer. En tilläggsköpeskilling om maximalt 350 miljoner USD kan komma att betalas enligt avtalet förutsatt vissa villkor. Aspyr kommer bli en fristående enhet under Saber Interactive. Aspyr är en oberoende utvecklare och förläggare med mer än 24 års erfarenhet av att hitta omtyckta IPs och sammankoppla dem med ny publik på flera plattformar. Genom förvärvet välkomnar Embracer Group ett team om 140 utvecklare som leds av Aspyrs grundare. Under perioden januari - december 2020, genererade Aspyr cirka 40,6 miljoner USD i intäkter och 11,4 miljoner i operationell EBIT.[1]

Transaktionen i korthet:

  • Den initiala köpeskillingen uppgår till 100 miljoner USD på en kassa- och skuldfri basis, varav 60 miljoner USD betalas kontant och 40 miljoner USD betalas med nyemitterade B-aktier i Embracer.
  • En tilläggsköpeskilling om 25 miljoner USD kan komma att betalas och villkoras av att management släpper vissa kommersiella produkter innan 31 mars 2026.
  • Förutsatt att vissa finansiella mål uppnås kan ytterligare en tilläggsköpeskilling komma att betalas årligen till säljarna, totalt högst 325 miljoner USD under en sjuårsperiod (dvs. 31 mars 2022 – 31 mars 2028).
  • Ett ytterligare avtal kopplat till framtida anställning och finansiell utveckling har ingåtts för att förena intressen framgent.
2021

Embracer Group förvärvar Gearbox Entertainment Company som bildar den sjunde operativa koncernen

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

INSIDERINFORMATION

Embracer Group AB ("Embracer") har idag ingått fusionsavtal med det amerikanska bolaget The Gearbox Entertainment Company ("Gearbox"). Gearbox, som är baserade i Texas och grundades 1999, har varit självfinansierat av de anställda sedan grundandet. Efter genomförande av transaktionen kommer Gearbox bli den sjunde operativa koncernen och ett helägt dotterbolag till Embracer. Gearbox grundare och VD Randy Pitchford kommer att fortsätta leda Gearbox och Randy Pitchford och Gearbox anställda kommer tillsammans att bli en betydande aktieägare i Embracer. Gearbox bidrar med kreativa AAA-utvecklingsstudior, nordamerikansk förlagskapacitet och en robust IP-portfölj, inklusive kritikerrosade och ikoniska franchiser såsom Borderlands, Brothers in Arms och Homeworld. På preliminär basis och baserat på Embracers redovisningsprinciper genererade Gearbox en nettoomsättning om 1 037 miljoner SEK och ett justerat operationellt EBIT[1] om 417 miljoner SEK under niomånadersperioden från och med 1 januari till 30 september 2020. Under kalenderåret 2019 genererade Gearbox en nettoomsättning om 1 052 miljoner SEK och ett justerat operationellt EBIT om 317 miljoner SEK.

Den initiala köpeskillingen uppgår till totalt 363 miljoner USD, på en kassa- och skuldfri basis, varav 175 miljoner USD betalas med nyemitterade B-aktier i Embracer (”Vederlagsaktierna”) och resterande del kontant. Förutsatt att vissa finansiella och operationella mål uppnås under den kommande sexårsperioden kan en tilläggsköpeskilling om maximalt 1 015 miljoner USD betalas, varav maximalt 360 miljoner USD kan erläggas i emitterade B-aktier i Embracer (”Tilläggsaktierna”) och resterande del kontant. För att erhålla den maximala köpeskillingen, 1 378 miljoner USD, måste ackumulerat justerat EBITDA, inklusive utvecklingskostnader, överstiga 1 300 miljoner USD under sex år.

2021

Embracer Groups dotterbolag Koch Media har ingått ett förlikningsavtal med Europeiska kommissionen

Koch Media, ett helägt dotterbolag till Embracer Group AB (publ), har idag ingått ett förlikningsavtal1 med EU-kommissionen i det ärende avseende geo-blockering som tidigare har kommunicerats i ett pressmeddelande 2019-04-05 av THQ Nordic AB (idag Embracer Group AB). Koch Medias kostnader för förlikningen ligger inom den ursprungliga avsättningen.

Embracer Group är moderbolag till företag som utvecklar och förlägger PC, konsol- och mobilspel för den globala spelmarknaden. Bolaget har en bred spelportfölj med över 240 ägda varumärken, som till exempel Saints Row, Goat Simulator, Dead Island, Darksiders, Metro, MX vs ATV, Kingdoms of Amalur, TimeSplitters, Satisfactory, Wreckfest, Insurgency, World War Z, Borderlands och många fler.

Koncernen har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de åtta operativa koncernerna: THQ Nordic GmbH, Koch Media GmbH/Deep Silver, Coffee Stain AB, Amplifier Game Invest AB, Saber Interactive, DECA Games, Gearbox Entertainment och Easybrain. Koncernen har 77 interna studios och fler än 8000 medarbetare och kontrakterade medarbetare i fler än 40 länder.