Press & Media

Läs våra senaste pressmeddelanden

2021

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I EMBRACER GROUP AB

Aktieägarna i Embracer Group AB, org. nr 556582-6558, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 7 januari 2022 kl. 10.00 i Baker & McKenzie Advokatbyrås lokaler på Vasagatan 7 i Stockholm.

2021

Inbjudan till Embracer Groups presentation om förvärvet av Asmodee kl 08.15 CET

Embracer Group bjuder härmed in till en presentation med anledning av dagens pressmeddelande med rubriken ”Embracer Group avser genomföra ett strategiskt förvärv av den ledande brädspelsgruppen Asmodee som skulle bilda den nionde operativa koncernen”.

2021

Embracer Group avser genomföra ett strategiskt förvärv av den ledande brädspelsgruppen Asmodee som skulle bilda den nionde operativa koncernen

INSIDERINFORMATION: Embracer Group AB ("Embracer") har idag ingått i exklusiva förhandlingar för att förvärva Financière Amuse Topco SAS (“Asmodee”) från fonder under PAI Partners SAS (“PAI”) rådgivning eller förvaltning och övriga aktieägare i Asmodee. Villkorat av att konsultationer med relevanta fackföreningar inom Asmodee-koncernen angående den föreslagna transaktionen slutförs samt att den säljoption som aktieägarna av Asmodee innehar utnyttjas, kommer Embracer och aktieägarna i Asmodee att ingå ett aktieöverlåtelseavtal för att slutföra transaktionen. Om förvärvet genomförs blir det ett strategiskt steg för att bredda Embracer Groups ekosystem, eftersom Asmodee och Embracer har naturliga och starka band vad gäller strategi och kultur.

2021

Embracer Group publicerar delårsrapport Q2, juli-september 2021: OPERATIVT EBIT ÖKADE MED 49% TILL 973 MSEK

ANDRA KVARTALET, JULI–SEPTEMBER 2021 (JÄMFÖRT MED JULI–SEPTEMBER 2020)

  • Nettoomsättningen ökade med 38% till 3 296,4 MSEK (2 383,2).
  • Nettoomsättningen för affärsområdet Games ökade med 89% till 2 831,1 MSEK (1 495,4). THQ Nordic 374,0 MSEK (566,9), Koch Media Publishing 584,7 MSEK (506,8), Coffee Stain 120,4 MSEK (129,9), Saber Interactive 462,9 MSEK (259,1), DECA Games 248,8 MSEK (32,7), Gearbox Entertainment 433,6 MSEK (-) och Easybrain 606,7 MSEK (-).
  • Nettoomsättningen för affärsområdet Partner Publishing/Film uppgick till 465,3 MSEK (887,8).
  • EBITDA ökade med 69% till 1 640,0 MSEK (969,0), vilket motsvarar en EBITDA-marginal på 50% (41%). Omvärdering av ägandet i intresseföretaget Ghost Ship Games uppgick till 416,8 MSEK under kvartalet (inkluderas i rapporterade EBITDA men exkluderas i operativt EBIT).
  • Operativt EBIT ökade med 49% till 973,4 MSEK (652,5) motsvarande en operativ EBIT-marginal på 30% (27%).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 024,0 MSEK (804,7). Investeringar i immateriella tillgångar uppgick till 916,5 MSEK (484,1). Fritt kassaflöde före förändringar i rörelsekapitalet uppgick till 17,1 MSEK (358,9).
  • Justerat resultat per aktie uppgick till 0,65 SEK (0,90). Justerat resultat per aktie som exkluderar orealiserade/realiserade valutaförändringar och effekter av förändrad diskonteringsränta för avsättningar, uppgick till 0,81 (0,80).
  • Organisk tillväxt i konstant valuta för affärsområdet Games uppgick till –9% under kvartalet. Proforma tillväxt i konstant valuta för affärsområdet Games uppgick till 11% under kvartalet.
  • Totalt antal pågående spelutvecklingsprojekt ökade 46% till 197 (135).
  • Totalt antal sysselsatta ökade med 104% till 9 064 (4 445) och antalet spelutvecklare ökade med 108% till 7 470 (3 593). Organisk tillväxt för antal medarbetare uppgick till 25% totalt i koncernen.
2021

Inbjudan till presentation av Embracer Groups Q2-rapport

Embracer Group bjuder härmed in till en presentation i samband med publiceringen av delårsrapporten för andra kvartalet, perioden juli-september 2021. Rapporten publiceras kl 06.00 den 17 november och läggs samtidigt upp på www.embracer.com.

2021

Embracer Group förvärvar spelutvecklaren Jufeng Studio och åtta mobiltitlar

Embracer Group AB ("Embracer") har genom sitt helägda dotterbolag DECA Games förvärvat Gaeas mobilstudio Jufeng och dess sex speltitlar. Genom förvärvet får DECA Games tillgång till en grupp talangfulla medarbetare i Kina och en bas för ytterligare tillväxt i Asien och Stillahavsområdet.

DECA Games har även förvärvat två mobiltitlar, Hero Hunters and Killshot Bravo, från Hothead Games Inc. DECA Games interna studios i Europa kommer fortsätta med live operations och utveckling av dessa två titlar.

Under kvartalet juli till september 2021 hade de åtta förvärvade titlarna totalt cirka 150 000 DAU (dagliga användare) och 800 000 MAU (månatliga användare). De sammanlagda bruttointäkterna under perioden var cirka 50 miljoner kronor. Intäkterna kommer inkluderas i Embracers redovisning med start i oktober 2021.

2021

Aktiesplit i Embracer Group

Årsstämman i Embracer Group AB beslutade den 16 september 2021 om uppdelning av bolagets aktier (s.k. aktiesplit) 2:1 varigenom en befintlig A-aktie respektive en befintlig B-aktie vardera delas upp i två nya aktier. Styrelsen bemyndigades även av årsstämman att fastställa avstämningsdag för uppdelningen.

2021

Embracer Group ingår avtal om förvärv av Bytex

Embracer Group AB ("Embracer") har genom sitt helägda dotterbolag Saber Interactive (”Saber”)[1] ingått avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i Bytex Limited Liability Company från dess nuvarande ägare. Bytex är en välrenommerad Quality Assurance (”QA”) och Work for hire-studio och är baserat i Saransk, Ryssland. Genom att addera ett skickligt team med fler än 240 anställda kommer förvärvet att förstärka Sabers kapacitet.

[1] Förvärvades genom Embracers helägda dotterbolag Embracer Group Lager 2 AB och kommer att ingå i Saber Interactive Group.

2021

Kommuniké från årsstämma i Embracer Group

Årsstämman 2021 i Embracer Group AB ("Embracer" eller "Bolaget") hölls idag den 16 september 2021 i Karlstad varvid aktieägarna fattade följande beslut.

2021

Inbjudan till Embracer Groups årsstämma inklusive utvald fördjupad information

Du inbjuds härmed till webbsändningen i samband med Embracer Groups årsstämma den 16 september 2021. Vid webbsändningen kommer den årliga verksamhetsöversikten att kompletteras med utvald fördjupad information och en presentation av den operativa koncernen Gearbox Entertainment av VD och grundare Randy Pitchford och affärschef Sean Haran. Marknadsanalysföretaget Newzoo, ett ledande analyshus för spelmarknaden, kommer sedan att presentera en marknadsöversikt.

2021

Embracer Group publicerar årsredovisning 2020/2021

Embracer Group publicerar härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2020/2021. Årsredovisningen bifogas detta pressmeddelande och finns tillgänglig på bolagets hemsida: https://embracer.com/investors/reports-presentations/

2021

Kommuniké från extra bolagsstämma i Embracer Group

Extra bolagsstämman i Embracer Group AB (”Embracer” eller ”Bolaget”) hölls idag den 23 augusti 2021 enbart genom poströstning, varvid bolagsstämman fattade följande beslut.

2021

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I EMBRACER GROUP AB

Aktieägarna i Embracer Group AB, org. nr 556582-6558, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 16 september 2021 kl. 15.00 på Karlstad CCC Tage Erlandergatan 8 i Karlstad.

2021

Embracer Group förvärvar SmartPhone Labs

Embracer Group AB (”Embracer”), genom sitt helägda dotterbolag Saber Interactive Inc.[1] (“Saber”), har ingått avtal om förvärv av 100 procent av aktierna i ryska SmartPhone Labs (”SPL”), en oberoende mjukvaru-testare och spelutvecklare för mobil, PC, konsol och VR, från grundarna.

[1] Förvärvad genom Embracers helägda dotterbolag Embracer Group Lager 2 AB och kommer att vara en del av Saber Interactive-koncernen.

2021

Embracer Group ingår avtal om att förvärva OÜ Fractured Byte

Embracer Group AB ("Embracer"), genom sitt helägda dotterbolag Saber Interactive Inc.[1] ("Saber"), har ingått avtal om förvärv av 100 procent av aktierna i OÜ Fractured Byte ("Fractured Byte"). Fractured Byte är en välansedd spelstudio med huvudkontor i Estland och ett team om cirka 50 utvecklare i Ukraina som primärt arbetar med oberoende spelutveckling och porteringsprojekt. Genom förvärvet välkomnar Saber en kreativ och kostnadseffektiv studio med ett team som leds av grundare som kommer att fortsätta att samarbeta med Saber på utvecklingsprojekt.

[1] Förvärvas genom Embracers helägda dotterbolag Embracer Group Lager 2 AB och kommer att vara en del av Saber Interactive-koncernen. 
 

2021

Embracer Group ingår avtal om förvärv av Demiurge Studios

Embracer Group AB (”Embracer”), genom sitt helägda dotterbolag Saber Interactive Inc. (“Saber”), har ingått avtal om förvärv av 100 procent av aktierna i Demiurge Studios, Inc. (“Demiurge”) från de befintliga ägarna. Demiurge är en oberoende spelutvecklingsstudio baserad i Cambridge, Massachusetts, USA. Genom transaktionen adderar Saber ett erfaret team av utvecklare samt stärker närvaron i USA.

2021

Embracer Group publicerar delårsrapport Q1, april-juni 2021: OPERATIVT EBIT ÖKADE MED 79% TILL 1 271 MSEK

FÖRSTA KVARTALET, APRIL–JUNI 2021 (JÄMFÖRT MED APRIL–JUNI 2020)

> Nettoomsättningen ökade med 66% till 3 426,6 MSEK 2 068,7). 
> Nettoomsättningen för affärsområdet Games ökade med 83% till 2 960,9 MSEK (1 622,1). THQ Nordic 668,7 MSEK (487,8), Koch Media Publishing 637,6 MSEK (612,7), Coffee Stain 190,7 MSEK (172,5), Saber Interactive 304,9 MSEK (349,2), DECA Games 145,6 MSEK (-), Gearbox Entertainment 437,0 MSEK (-) och Easybrain 576,4 MSEK (-).
> Nettoomsättningen för affärsområdet Partner Publishing/Film ökade med 4% till 465,7 MSEK (446,5).
> EBITDA ökade med 59% till 1 532,2 MSEK (965,2), vilket motsvarar en EBITDA-marginal på 45% (47%).
> Operativt EBIT ökade med 79% till 1 271,3 MSEK (711,8) motsvarande en operativ EBIT-marginal på 37% (34%).
> Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 617,3 MSEK (732,3). Investeringar i immateriella tillgångar uppgick till 828,7 MSEK (494,5). Fritt kassaflöde uppgick till –259,7 MSEK (204,1).
> Justerat resultat per aktie uppgick till 2,30 SEK (1,51).
> Organisk tillväxt i konstant valuta för affärsområdet Games uppgick till 10% under kvartalet.
> Totalt antal pågående spelutvecklingsprojekt ökade 44% till 180 (125). 
> Totalt antal sysselsatta ökade 98% till 7 886 (3 975) och antalet spelutvecklare ökade 101% till 6 387 (3 185).

2021

Inbjudan till presentation av Embracer Groups Q1-rapport

Embracer Group bjuder härmed in till en presentation i samband med publiceringen av delårsrapporten för första kvartalet, perioden april-juni 2021. Rapporten publiceras kl 06.00 den 18 augusti och läggs samtidigt upp på www.embracer.com.

Embracer Group är moderbolag till företag som leds av entreprenörer inom pc-, konsol-, mobil- och brädspel och andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelportfölj med över 850 ägda eller kontrollerade varumärken.

Embracer Group har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de tio operativa koncernerna: THQ Nordic, Koch Media, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, Saber Interactive, DECA Games, Gearbox Entertainment, Easybrain, Asmodee och Dark Horse. Koncernen har 119 interna studios och fler än 12500 medarbetare och kontrakterade medarbetare i fler än 40 länder.